Quyết định số 268/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 268/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 268/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 268/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 268/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2687/2000Q -BGTVT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH "TIÊU CHU N, CH C TRÁCH VÀ NHI M V C A ĂNG KI M VIÊN PHƯƠNG TI N THU N I NA" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05/7/1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a. Theo ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này "Tiêu chuNn, ch c trách và nhi m v c a ăng ki m viên phương ti n thu n i a". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V T ch c - Cán b - Lao ng, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan căn c ph m v , trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lã ng c Khuê ( ã ký) TIÊU CHU N, CH C TRÁCH VÀ NHI M V C A ĂNG KI M VIÊN PHƯƠNG TI N THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t d nh s 2687/2000/Q -BGTVT ngày 14 tháng 09 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B n Tiêu chuNn này ư c áp d ng trong vi c tuy n d ng, o t o, b nhi m, mi n nhi m và qu n lý ho t d ng i v i ăng ki m viên phương ti n thu n i a c a các ơn v ăng ki m tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam, tr c thu c các S Giao thông v n t i, Giao thông Công chính trong c nư c. i u 2. ăng ki m viên phương ti n thu n i a là viên ch c chuyên môn k thu t Nhà nư c, th c hi n các ho t ng ăng ki m t i các ơn v ăng ki m; ã t t nghi p trung c p k thu t tr lên thu c các chuyên ngành v tàu, máy tàu, i n tàu thu và cơ khí tàu thuy n; ư c ào t o nghi p v ăng ki m, có phNm ch t t t, trung th c, khách quan, m n cán và ư c b nhi m theo các quy nh c a b n tiêu chuNn này. i u 3. ăng ki m viên phương ti n thu n i a (g i t t là ăng ki m viên có các h ng sau: - ăng ki m viên h ng I; - ăng ki m viên h ng II; - ăng ki m viên h ng III. Căn c vào h ng ăng ki m viên và các nhi m v ư c phép th c hi n ã ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ki m viên, ăng ki m viên có th ư c th c hi n m t ho c nhi u lĩnh v c ư c giao. i u 4. ăng ki m viên có các nhi m v cơ b n sau ây: 1. Ki m tra k thu t hi n trư ng và thi t l p h sơ ăng ki m cho các i tư ng c n ư c ki m tra theo úng quy nh c a quy ph m, tiêu chuNn, hư ng d n k thu t phù h p v i nhi m v ư c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ku m viên; 2. Xét duy t thi t k có liên quan n óng m i, s a ch a hoán c i, trang b l i phương ti n, ch t o v t li u ho c s n phNm ư c s d ng trên phương ti n phù h p v i nhi m v ư c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ki m viên; 3. Tham gia nghiên c u khoa h c, biên so n quy ph m, tiêu chuNn k thu t, ào t o và hư ng d n nghi p v ăng ki m. i u 5. ăng ki m viên có các quy n h n cơ b n sau: 1. Yêu c u ch phương ti n ho c xư ng óng, s a ch a phương ti n cung c p h sơ k thu t và t o i u ki n c n thi t t i hi n trư ng th c hi n công tác ki m tra k thu t, m b o an toàn trong quá trình th c hi n nhi m v ; 2. B o lưu và báo cáo lên c p trên ý ki n khác v i quy t nh c a th trư ng ơn v v k t lu n ánh giá tr ng thái k thu t c a phương ti n, s n phNm;
  3. 3. ư c ký và s d ng d u, n ch nghi p v khi thi t l p h sơ ăng ki m cho phương ti n, s n phNm theo quy nh nghi p v hi n hành. i u 6. ăng ki m viên ph i th c hi n các ho t ng ki m tra k thu t phương ti n thu n i a m t cách khách quan, úng pháp lu t, phù h p v i yêu c u nghi p v và nhi m v ư c giao. M i hành vi l m d ng quy n h n ho c c ý làm trái quy nh u b x lý theo pháp lu t hi n hành. Chương 2 TIÊU CHU N CÁC H NG ĂNG KI M VIÊN i u 7. ăng ki m viên h ng III 1. Ch c trách: ăng ki m viên h ng III là viên ch c chuyên môn k thu t th c hi n các ho t ng ăng ki m theo quy nh trong Gi y ch ng nh n ăng ki m viên, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v . 2. Nhi m v c th : a) Xét duy t thi t k thi công, hoàn công trong quá trình óng m i, hoán c i, s a ch a tàu sông; b) Ki m tra, ánh giá tr ng thái k thu t l n u, nh kỳ, hàng năm, b t thư ng tàu sông, tr tàu ch 50 khách tr lên và phà có tr ng t i t 50 t n tr lên. c) Ki m tra m n khô, thư c nư c; d) Ki m tra v t li u, máy móc, trang thi t b l p t trên tàu sông; e) L p và c p H sơ ăng ki m cho các i tư ng ki m tra; f) Tính giá, l phí ăng ki m cho i tư ng ki m tra; g) Nghiên c u và góp ý cho vi c xây d ng, b sung, s a i quy ph m, tiêu chuNn, hư ng d n nghi p v ăng ki m; h) Hư ng dãn nghi p v cho ăng ki m viên t p s . 3. Yêu c u v ki n th c: a) N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, quy nh c a ngành có liên quan n ho t ng ăng ki m phương ti n thu n i a; b) N m v ng quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t, hư ng d n nghi p v th c hi n nhi m v t i kho n 2 i u 8 c a Tiêu chuNn này;
  4. c) Hi u rõ i tư ng ki m tra, am hi u th c ti n c a các cơ s s n xu t; có phương pháp, có kh năng di n t b ng văn b n, b ng l i nói th c hi n nhi m v . 4. Yêu c u v trình , th i gian công tác: a) ã t t nghi p trung c p tr lên thu c m t trong các chuyên ngành v tàu, máy tàu, i n tàu thu , ho c cơ khi tàu thuy n; b) ã hoàn thành khoá ào t o nghi p v ăng ki m viên h ng III; c) ã tr i qua th i gian th c t p nghi p v ăng ki m t i các ơn v ăng ki m t i thi u là 24 tháng i v i ngư i có trình trung c p, ho c 12 tháng i v i ngư i có trình k sư tr lên. i u 8. ăng ki m viên h ng II 1. Ch c trách: ăng ki m viên h ng II là viên ch c chuyên môn k thu t th c hi n các ho t ng ăng ki m theo quy nh trong Gi y Ch ng nh n ăng ki m viên, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v . 2. Nhi m v c th : Ngoài nhi m v như i v i ăng ki m viên h ng III, còn th c hi n nh ng nhi m v sau: a) Xét duy t thi t k hoán c i, thi t k khôi ph c h sơ k thu t tàu sông và tàu bi n c nh ; b) Ki m tra, ánh giá tr ng thái k thu t l n u, nh kỳ, hàng năm, b t thư ng cho tàu sông và tàu bi n c nh ; c) Ki m tra ch t o v t li u, máy móc, trang thi t b l p t trên phương ti n; d) o c, xác nh tr ng t i và m n khô c a phương ti n; e) Ki m tra n i hơi, bình ch u áp l c, thi t b nâng hàng có s c nâng t 01 t n tr lên ư c l p t trên phương ti n, trên b n c ng và trong các nhà máy thu c ngành Giao thông v n t i; f) Giám nh k thu t, i u tra tai n n i v i tàu sông và tàu bi n c nh ; g) Hư ng d n nghi p v cho ăng ki m viên h ng III, ăng ki m viên t p s ; h) Ngoài nh ng nhi m v k trên, i v i ăng ki m viên là k sư thu c m t trong các chuyên ngành v tàu, máy tàu, i n tàu, cơ khí tàu thuy n n u ư c C c ăng ki m Vi t Nam ào t o b sung nh ng lĩnh v c không thu c chuyên ngành ã h c thì ư c th c hi n toàn b kh i lư ng ki m tra hàng năm, b t thư ng tàu sông không t
  5. ch y có tr ng t i dư i 200 t n, tàu sông t ch y có t ng công su t máy chính dư i 135 CV, tàu sông ch dư i 50 khách và tàu bi n c nh . 3. Yêu c u v ki n th c: Ngoài yêu c u như ăng ki m viên h ng III còn ph i bi t ch trì, t ch c th c hi n vi c ki m tra k thu t, ánh giá tình tr ng k thu t chung c a phương ti n. i v i ăng ki m viên ư c th c hi n nhi m v t i m c h, kho n 2, i u 9 ph i n m ư c các tiêu chuNn k thu t, các văn b n pháp quy và hư ng d n nghi p v c a các chuyên ngành liên quan. 4. Yêu c u v trình , th i gian công tác: a) T t nghi p trung c p tr lên thu c m t trong các chuyên ngành v tàu, máy tàu, i n tàu, cơ khí tàu thuy n; b) ã hoàn thành khoá ào t o nghi p v ăng ki m viên h ng II; c) Có trình ngo i ng Anh văn b ng A tr lên; d) Là ăng ki m viên h ng III có th i h n gi h ng liên t c t i thi u 3 năm iv i ngư i có trình k sư, 5 năm i v i ngư i có trình trung c p. i u 9. ăng ki m viên h ng I 1. Ch c trách: ăng ki m viên h ng I là viên ch c chuyên môn k thu t th c hi n các ho t ng ăng ki m theo quy nh trong Gi y ch ng nh n ăng ki m viên, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v . 2. Nhi m v c th : Ngoài các nhi m v như i v i ăng ki m viên h ng II, còn th c hi n các nhi m v sau: a) Nghiên c u khoa h c, tham gia xây d ng, ho c b sung, s a i quy ph m, tiêu chuNn k thu t, hư ng d n k thu t, giáo trình gi ng d y nghi p v ăng ki m. b) Xét duy t thi t k óng m i, hoán c i, duy t h sơ k thu t phương ti n thu n i a; c) Ki m tra, ánh giá tr ng thái k thu t l n u, nh kỳ phương ti n thu n i a theo chuyên ngành ư c ào t o b c i h c; d) Th c hi n toàn b kh i lư ng ki m tra hàng năm, b t thư ng phương ti n thu n i a; e) Tham gia giám nh k thu t, i u tra tai n n phương ti n thu n i a;
  6. f) Tham gia ào t o các h ng ăng ki m viên khi ư c yêu c u; g) Tham mưu cho th trư ng ơn v v nh ng v n k thu t, nghi p v ăng ki m khi ư c yêu c u; 3. Yêu c u v ki n th c: Ngoài yêu c u như ăng ki m viên h ng II còn ph i: a) N m v ng ch trương, ư ng l i phát tri n c a ơn v , c a ngành ăng ki m và nhu c u c a xã h i; b) N m v ng các tiêu chuNn k thu t, các văn b n pháp quy và hư ng d n nghi p v c a các chuyên v tàu, máy tàu và i n tàu th c hi n nhi m v ; c) Có kh năng xây d ng quy ph m, hư ng d n nghi p v ăng ki m. 4. Yêu c u trình , th i gian công tác: a) T t nghi p i h c m t trong các chuyên ngành v tàu, máy tàu, i n tàu và có trình chuyên môn c n thi t v các chuyên ngành khác (v tàu, máy tàu, i n tàu) th c hi n công tác ăng ki m cho các lo i phương ti n; b) Có trình ngo i ng Anh văn b ng B tr lên; c) Hoàn thành chương trình ào t o ăng ki m viên h ng 1; d) Là ăng ki m viên h ng II, có th i gian gi h ng liên t c t i thi u 3 năm. Chương 3 B NHI M VÀ MI N NHI M ĂNG KI M VIÊN i u 10. Vi c b nhi m các h ng ăng ki m viên ph i tuân th theo các quy nh c a Tiêu chuNn này, trên cơ s ngh c a ơn v và k t qu h c t p, làm vi c c a ăng ki m viên. ăng ki m viên ư c b nhi m phù h p v i Tiêu chuNn này s ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ki m viên. i u 11. ăng ki m viên b mi n nhi m và thu h i Gi y ch ng nh n ăng ki m viên trong trư ng h p b x lý k lu t t hình th c "c nh cáo" tr lên do: 1. Vi ph m các tiêu chuNn k thu t, quy nh hi n hành c a ngành ăng ki m khi th c hi n nhi m v ; 2. Có hành vi tiêu c c, sách nhi u, gây khó khăn cho khách hàng trong quá trình th c thi nhi m v . i u 12. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam có nhi m v xét duy t và quy t nh b nhi m, mi n nhi m ăng ki m viên.
  7. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 13. Tiêu chuNn này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Tiêu chuNn này u b bãi b . i u 14. C c ăng ki m Vi t Nam có nhi m v : 1. L p k ho ch, chương trình, n i dung ào t o và c p ch ng ch cho ăng ki m viên theo quy nh c a Tiêu chuNn này; 2. Thư ng xuyên hư ng d n, ki m tra, phát hi n và x lý vi ph m các quy nh c a Tiêu chuNn này t i các ơn v ăng ki m phương ti n thu n i a trên ph m vi toàn qu c. i u 15. Nh ng ăng ki m viên ang công tác t i các ơn v ăng ki m trư c ngày quy t nh này có hi u l c thì C c ăng ki m Vi t Nam t ch c xét duy t và b nhi m vào h ng ăng ki m viên phù h p v i trình và kh năng c a ăng ki m viên. Trong th i h n 03 năm, các ăng ki m viên này ph i hoàn thành chương trình ào t o nghi p v ăng ki m. N u sau th i h n ào t o trên, nh ng ăng ki m viên không t yêu c u và không có b ng c p chuyên môn phù h p theo quy nh thì s b mi n nhi m ăng ki m viên.
Đồng bộ tài khoản