Quyết định số 269-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 269-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 269-QĐ về việc ban hành sửa đổi ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 269-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THU T NHÀ NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 269-Q Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 269-Q NGÀY 10- 4-1986 BAN HÀNH S A I 3 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a B Cơ khí và luy n kim trong công văn s 4052-CL/KT2 ngày 25-12- 1985. QUY T NNH: i u 1. - Nay ban hành s a i tiêu chuNn Vi t Nam: -S a i 1 "TCVN 1036 - 71. Bán kính góc lư n và mép vát"; -S a i 1 "TCVN 1745 - 75. Máy ti n thông d ng. chính xác và c ng v ng"; -S a i 1 "TCVN 1746 - 75. Máy bào ngang. chính xác và c ng v ng". i u 2.- Các s a i tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1-1988 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản