Quyết định số 269-TM/QLTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 269-TM/QLTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 269-TM/QLTT về việc ban hành bản quy định về quản lý và sử dụng biển hiệu quản lý thị trường, thẻ kiểm tra thị trường và vũ khí quân dụng trong lực lượng quản lý thị trường do Bộ Thương Mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 269-TM/QLTT

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 269-TM/QLTT Hà N i , ngày 30 tháng 3 năm 1995 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG BI N HI U QU N LÝ THN TRƯ NG, TH KI M TRA THN TRƯ NG VÀ VŨ KHÍ QUÂN D NG TRONG L C LƯ NG QU N LÝ THN TRƯ NG. B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95-CP ngày 4-12-1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 10-CP ngày 23-1-1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m v , quy n h n c a Qu n lý th trư ng; Căn c Ngh nh s 175-CP ngày 11-12-1964, s 94-H BT ngày 2-7-1984 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng vũ khí, v t li u n ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, QUY T NNH: i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v qu n lý và s d ng bi n hi u Qu n lý th trư ng, th ki m tra th trư ng và vũ khí quân d ng trong l c lư ng ki m tra, ki m soát th trư ng. i u 2.- B n Quy nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u bãi b . i u 3.- Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , Tài chính k toán, Giám c S Thương m i và Th trư ng cơ quan Qu n lý th trư ng các c p ch u trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Trương ình Tuy n ( ã ký) QUY NNH
  2. V QU N LÝ VÀ S D NG BI N HI U QU N LÝ THN TRƯ NG, TH KI M TRA THN TRƯ NG VÀ VŨ KHÍ QUÂN D NG TRONG L C LƯ NG KI M TRA, KI M SOÁT THN TRƯ NG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 269-TM/QLTT ngày 30-3-1995c a B Thương m i) I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Bi n hi u Qu n lý th trư ng, th ki m tra th trư ng và vũ khí quân d ng trang b cho l c lư ng ki m tra, ki m soát th trư ng ch ư c s d ng trong khi thi hành công v . i u 2.- Công ch c Qu n lý th trư ng khi ư c c p bi n hi u Qu n lý th trư ng, th ki m tra th trư ng và ư c giao trách nhi m qu n lý và s d ng vũ khí quân d ng và các trang b khác ph i tuy t i tuân th pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c, c a B Thương m i. i u 3.- Nghiêm c m vi c s d ng trái m c ích ã quy nh (như cho mư n, dùng th và vũ khí hăm do ngư i khác, mua bán, i chác, dùng vũ khí săn b n, ho c gây ti ng n thay pháo vui chơi trong d p t t, l ...). Ngư i vi ph m, tuỳ theo m c sai ph m mà x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; ng th i ph i b i thư ng thi t h i v v t ch t c a hanh ng ã gây ra cho ương s . II. QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG BI N HI U QU N LÝ THN TRƯ NG, TH KI M TRA THN TRƯ NG. i u 4.- Công ch c Qu n lý th trư ng n cơ quan làm vi c, i công tác, h i h p ho c thi hành nhi m v ki m tra, ki m soát th trư ng ph i m c trang ph c và eo bi n hi u Qu n lý th trư ng. Khi ti n hành ki m tra ho t ng c a ơn v ho c cá nhân kinh doanh thương m i và d ch v trên th trư ng ph i xu t trình th ki m tra cùng các gi y t c n thi t khác (l nh ki m tra...) v i ơn v và cá nhân b ki m tra. i u 5.- Bi n hi u Qu n lý th trư ng c p cho t t c công ch c làm công tác Qu n lý th tư ng Trung ương và a phương. Riêng th ki m tra th trư ng ch c p cho công ch c ư c giao nhi m v tr c ti p ki m tra, ki m soát th trư ng n u có các i u ki n dư i ây: 1. Là cán b , nhân viên trong biên ch Nhà nư c ư c x p lương vào ng ch ki m soát viên th trư ng và tiêu chuNn quy nh c a Nhà nư c; Tr nh ng ngư i b ình ch công tác, ang trong th i gian thi hành k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . 2. ư c phân công làm nhi m v ki m tra, ki m soát th trư ng. i u 6.- Bi n hi u Qu n lý th trư ng, th ki m tra th trư ng (theo m u ã ban hành kèm theo Ngh nh s 10-CP ngày 23-1-1995 c a Chính ph ) B trư ng B Thương
  3. m i u quy n cho C c trư ng C c Qu n lý th trư ng phát hành th ng nh t trong c nư c như sau: 1. C c Qu n lý th trư ng căn c vào m u Chính ph ã quy nh in và thay m t B xét duy t, c p phát cho công ch c làm công tác Qu n lý th trư ng Trung ương và a phương. Báo cáo k t qu c p phát v i lãnh o B . 2. Th t c xin c p bi n hi u và th ki m tra: - Cá nhân làm b n t khai sơ y u lý l ch có dán nh (theo m u) và 4 nh m u c 4 x 6 g i cho Chi c c. - Chi c c Qu n lý th trư ng các t nh, thành ph t ng h p thành danh sách trích ngang (theo m u). Chi c c qu n lý sơ y u lý l ch c a công ch c, còn danh sách trích ngang và 4 nh kèm công văn xin c p th ki m tra th trư ng và bi n hi u g i v C c Qu n lý th trư ng. Trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c h sơ h p l , C c Qu n lý th tư ng s xem xét c p th ki m tra và bi n hi u Qu n lý th trư ng theo danh sách công ch c mà Chi c c Qu n lý th trư ng a phương ã ngh . i u 7.- Khi làm th t c c p bi n hi u và th ki m tra, các ch ghi trên bi n hi u Qu n lý th trư ng ph i b ng ch in và các ch ghi trên th ki m tra ph i ư c ánh máy; không ư c vi t tay, tNy xoá ho c s a ch a. C c Qu n lý th trư ng ph i m s sách theo dõi vi c c p bi n hi u và th ki m tra; s này ph i ư c qu n lý và lưu gi ch t ch . i u 8.- Ch nh ng công ch c ã ư c c p th ki m tra m i ư c quy n ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v kinh doanh thương m i và d ch v trên th trư ng và ư c x lý các vi ph m theo thNm quy n mà lu t pháp ã quy nh. Trư c khi c p th ki m tra th trư ng cho công ch c ơn v mình, Chi c c Qu n lý th trư ng ph i ph bi n quán tri t quy ch qu n lý và s d ng th ki m tra n t ng ngư i; ph i thu h i th ki m tra cũ trư c khi c p cái m i. Th ki m tra quy nh th i h n s d ng trong 2 năm, khi chuy n công tác khác, ngh hưu ho c b thi hành k lu t thì C c ph i thu h i th ki m tra, báo cáo v C c và lưu gi , b o qu n ch t ch xu t trình Chi c c ki m tra. i u 9.- Th ki m tra và bi n hi u ph i ư c gi gìn cNn th n. Trong quá trình s d ng n u b rách nát ư c i th ho c bi n hi u m i nhưng ph i thu h i cái cũ. Trư ng h p th ki m tra b m t thì ph i có ơn trình bày lý do m t và báo ngay v i Th trư ng ơn v và cơ quan Công an s t i bi t tìm l i, thông báo trên phương ti n thông tin i chúng tránh b l i d ng. Sau m t tháng n u không tìm l i ư c th ki m tra b m t, Chi c c Qu n lý th trư ng t nh, thành ph làm h sơ g i v C c xin xét c p th khác. Trư ng h p bi n hi u bi m t thì Chi c c có công văn kèm ơn trình bày c a công ch c g i v C c Qu n lý th trư ng xin c p bi n hi u m i. III. QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG VŨ KHÍ QUÂN D NG.
  4. i u 10.- Vũ khí quân d ng Nhà nư c trang b cho l c lư ng ki m tra, ki m soát th trư ng g m súng AK, súng ng n, roi i n, bình x t, m t n , máy b àm nh m m c ích t v trong khi thi hành công v . B giao cho C c Qu n lý th trư ng thay m t B liên h v i B Qu c phòng có k ho ch trang b các vũ khí quân d ng nói trên cho l c lư ng ki m tra, ki m soát th trư ng trong c nư c, liên h v i B N i v hư ng d n vi c c p gi y phép s d ng cho các vũ khí quân d ng ã ư c trang c p. i u 11.- Sau khi ti p nh n vũ khí quân d ng (b t k t ngu n nào) ch m nh t là 10 ngày, Chi c c Qu n lý th trư ng ph i n Công an t nh, thành ph làm th t c kê khai xin gi y phép s d ng vũ khí quân d ng ã ư c c p. Chi c c Qu n lý th trư ng ph i m s sách theo dõi t ng lo i và ch sau khi ư c c p gi y phép s d ng m i giao cho cá nhân s d ng theo úng các quy nh t i i u 12 c a b n Quy nh này. Trư ng h p vũ khí còn trong kho thì ph i phân công ngư i có trách nhi m b o qu n. Kho tàng vũ khí quân d ng có y các thi t b b o v an toàn. i u 12.- Vi c qu n lý và s d ng vũ khí quân d ng ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, c th là: 1. Sau khi ti p nh n vũ khí quân d ng, ơn v ph i t ch c h c t p quán tri t các quy nh c a Chính ph , B Qu c phòng, B N i v v s d ng, qu n lý, b o qu n, v n chuy n vũ khí và s d ng thành th o vũ khí quân d ng ã ư c trang b . 2. Vũ khí quân d ng ph i t p trung t i cơ quan. Khi i công tác c n thi t ph i mang theo vũ khí thì Th trư ng cơ quan ph i c p gi y ch ng nh n và ngư i ư c giao s d ng vũ khí ph i mang theo các gi y t c n thi t như công l nh, gi y phép s d ng vũ khí c a Công an t nh, thành ph c p, th ki m tra và các gi y t khác xu t trình khi các l c lư ng có thNm quy n yêu ki m tra vi c s d ng vũ khí. 3. Vũ khí ph i luôn luôn gi bên ngư i, súng ng n không ư c trong c p công tác, trong ba lô, túi xách ho c bu c sau xe p, xe máy. 4. Không s d ng vũ khí tuỳ ti n, trái quy nh và m c ích trang b . 5. Thư ng xuyên lau chùi s ch s , ki m tra an toàn, b o qu n cNn th n; ki m tra k trư c khi s d ng. Ngư i ư c giao b o qu n và s d ng vũ khí hoàn toàn ch u trách nhi m cá nhân n u x y ra m t mát, hư h ng, cháy n , th t l c. Trư ng h p b m t vũ khí, ph i có ơn trình báo cho Th trư ng cơ quan c a mình và cơ quan Công an (nơi c p gi y phép s d ng) v lý do m t vũ khí; n u b m t trên ư ng i công tác thì ph i báo cho Công an nơi g n nh t có bi n pháp truy tìm, thu h i l i vũ khí ã b m t. 6. Th trư ng ơn v ph i thư ng xuyên ki m tra vi c b o qu n, s d ng và ch p hành quy ch s d ng vũ khí quân d ng c a ơn v mình. nh kỳ (6 tháng và h t
  5. năm) báo cáo tình hình vũ khí quân d ng b ng văn b n v i cơ quan Công an t nh, thành ph . 7. Khi chuy n công tác khác, ngh hưu, b thi hành k lu t thì ngư i ư c giao b o qu n và s d ng vũ khí c a ơn v ph i giao n p l i vũ khí cùng gi y phép s d ng vũ khí và các gi y t ã c p cho cơ quan; vi c giao nh n vũ khí ph i chu áo cNn th n và làm thành biên b n giao nh n. i u 13.- Quy nh v n súng khi c n thi t (trích ph n II, i u 1 Ngh nh s 95- H BT ngày 2-7-1984 c a H i ng B trư ng - nay là Chính ph ): "Trong khi làm nhi m v b o v an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i, ngư i ư c giao s d ng vũ khí ch ư c n súng vào các i tư ng nói dư i ây khi ã có l nh b n c nh cáo mà i tư ng không tuân l nh, tr trư ng h p th t c bi t c p bách không có bi n pháp nào khác ngăn ch n ngay i tư ng ang th c hi n hành vi gây h u qu nghiêm tr ng ho c th c hi n quy n t v chính áng theo lu t nh: 1. Nh ng k ang dùng vũ l c gây b o lo n, ang phá ho i ho c ang hành hung cán b , chi n sĩ b o v , ang t n công i tư ng ho c m c tiêu b o v . 2. Nh ng k ang phá ho i tr i giam, cư p ph m nhân; nh ng k ang n i lo n, cư p vũ khí, phá ho i tr i giam ho c dùng vũ l c uy hi p tính m ng cán b , chi n sĩ làm nhi m v qu n lý, canh gác, d n gi i t i ph m; nh ng k ph m t i nguy hi m ang b giam gi , ang b d n gi i ho c ang có l nh b t gi mà ch y tr n. 3. Nh ng k không tuân l nh c a cán b , chi n sĩ ang thi hành nhi m v tu n tra, canh gác, khám, l i dùng vũ l c ch ng l i, uy hi p nghiêm tr ng tính m ng cán b th a hành nhi m v ho c tính m ng nhân dân. 4. B n lưu manh côn ang gi t ngư i, hi p dâm, gây r i tr t t nghiêm tr ng, ang dùng vũ l c cư p phá tài s n xã h i ch nghĩa ho c tài s n công dân. 5. Nh ng ngư i i u khi n phương ti n không tuân l nh, c tình ch y tr n khi ngư i i u khi n giao thông v n t i ra l nh và ã bi t rõ phương ti n ó có vũ khí ho c tài li u ph n ng, có tài li u bí m t qu c gia, có tài s n c bi t quý giá c a Nhà nư c; ho c có b n ph m t i, có b n lưu manh côn ang s d ng phương ti n ch y tr n thì ư c phép b n h ng phương ti n b t gi i tư ng. Ph i x lý h t s c th n tr ng khi trên phương ti n ho c xung quanh có nhân dân. II. T CH C TH C HI N i u 14.- Chi c c Qu n lý th trư ng t nh, thành ph khi v C c (ho c i di n c a C c t i thành ph H Chí Minh) nh n bi n hi u Qu n lý th trư ng, th ki m tra th trư ng ph i n p chi phí làm bi n hi u và th ki m tra cho C c. Chi phí này l y t ngu n kinh phí tài chính c p cho ơn v ho t ng. i u 15.- Kinh phí mua s m vũ khí quân d ng cho l c lư ng ki m tra, ki m soát th trư ng do ngân sách Nhà nư c ài th .
  6. M c trang b vũ khí, gi i quy t mua s m áp d ng theo Thông tư liên B Tài chính - Ban Ch o Qu n lý th trư ng Trung ương s 206- TT/LB ngày 23-6-1993. i u 16.- Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c thì ph n ánh v B xem xét gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản