Quyết định số 27/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 27/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 27/2003/qđ-bkhcn', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2003/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2003/QĐ-BKHCN Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2003 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH S 27/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C HU B TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh đ nh s 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Hu b 01 Tiêu chu n Vi t Nam sau đây: 1. TCVN 6211:1996 Phương ti n giao thông đư ng b - Ki u - Thu t ng và đ nh nghĩa Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bùi M nh H i (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 6211:1996
Đồng bộ tài khoản