Quyết định số 27/2003/QĐ-UB a

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 27/2003/QĐ-UB a

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 27/2003/qđ-ub a', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2003/QĐ-UB a

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 27/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP Y BAN NHÂN DÂN QU N-HUY N THÀNH L P T CH C CHUYÊN TRÁCH V CÔNG TÁC B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG T I QU N -HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n-huy n (T i cu c h p giao ban c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph v i Ch t ch y ban nhân dân 22 quân-huy n ngày 18/10/2002) và T trình c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 144/TCCQ ngày 22 tháng 11 năm 2002; QUY T NNH i u 1.- Nay cho phép y ban nhân dân các qu n-huy n ư c thành l p t ch c chuyên trách v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tr c thu c y ban nhân dân qu n - huy n v i tên g i : “Ban B i thư ng - gi i phóng m t b ng” (Ban BTGPMB). Ban BTGPMB qu n-huy n ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n-huy n, ng th i ch u s hư ng d n c a S Tư pháp và S Tài chánh –V t giá i v i các ho t ng liên quan. Ban BTGPMB qu n-huy n là ơn v s nghi p có thu, t trang tr i kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2.- Ban BTGPMB qu n-huy n có nhi m v và quy n h n :
  2. 2.1- Hư ng d n th t c kê khai và l p h sơ ph c v công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng khi có quy t nh thu h i t ho c khi có yêu c u c a H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án u tư. Ki m tra, ki m kê th c t so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i ư c b i thư ng và ch s d ng t (ngư i có trách nhi m b i thư ng). Xác nh t ng m c ph i b i thư ng cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n b i thư ng khác. Xác nh m c b i thư ng, tr c p, h tr cho t ng i tư ng. Lưu tr h sơ b i thư ng, h tr thi t h i c a d án. 2.2- Giúp y ban nhân dân qu n - huy n và H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng h p l p phương án b i thư ng trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. Th c hi n nhi m v chuyên trách giúp y ban nhân dân qu n - huy n và H i ng b i thư ng c a d án th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. 2.3- Ph i h p các Ban, ngành, y ban nhân dân phư ng-xã-th tr n và các ơn v có liên quan trên a bàn qu n-huy n nghiên c u, xu t gi i quy t các trư ng h p xin c u xét ho c khi u n i v b i thư ng gi i phóng m t b ng. ng th i ch u trách nhi m báo cáo, gi i trình theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n i v i các d án trên a bàn qu n-huy n; 2.4- Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân qu n-huy n giao có liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. i u 3.- Quy mô t ch c, nhân s chuyên trách, quy ch t ch c và ho t ng c a Ban BTGPMB do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh trên cơ s tinh g n, có hi u l c và hi u qu . Giao Trư ng ban T ch c chính quy n thành ph hư ng d n quy ch (m u) t ch c và ho t ng c a Ban BTGPMB. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Ban ch o công tác quy ho ch n bù và tái nh cư thành ph , Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính-V t giá, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Như i u 5 - Văn phòng Chính ph PH - B Tài chính KT. CH TNCH - B Tài nguyên - Môi trư ng - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Công an thành ph (PC13) - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPH -UB: CPVP - Các T NCTH - Lưu ( B-C) Nguy n Thi n Nhân
  3. THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh UBND QU N (HUY N) phúc QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG GI I PHÓNG M T B NG QU N (HUY N) TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N) (Ban hành kèm theo Quy t nh s : /2003/Q -UB ngày / /2003 c a y ban nhân dân qu n (huy n)……..) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Ch c năng: Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) là t ch c chuyên trách tri n khai công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho các d án u tư trên a bàn, ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n (huy n), ng th i ch u s hư ng d n c a S Tư pháp và S Tài chánh –V t giá i v i các ho t ng liên quan. Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) là ơn v s nghi p có thu, t trang tr i kinh phí, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2. Nhi m v , quy n h n: Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) có nhi m v và quy n h n ch y u sau: 2.1- Hư ng d n th t c kê khai và l p h sơ ph c v công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng khi có quy t nh thu h i t ho c khi có yêu c u c a H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án u tư. Ki m tra, ki m kê th c t so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i ư c b i thư ng và ch s d ng t (ngư i có trách nhi m b i thư ng). Xác nh t ng m c ph i b i thư ng cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n b i thư ng khác. Xác nh m c b i thư ng, tr c p, h tr cho t ng i tư ng. Lưu tr h sơ b i thư ng, h tr thi t h i c a d án. 2.2- Giúp y ban nhân dân qu n - huy n và H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ng h p l p phương án b i thư ng trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. Th c hi n nhi m v chuyên trách giúp y ban nhân dân
  4. qu n - huy n và H i ng b i thư ng c a d án th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. 2.3- Ph i h p các Ban, ngành, y ban nhân dân phư ng-xã-th tr n và các ơn v có liên quan trên a bàn qu n-huy n nghiên c u, xu t gi i quy t các trư ng h p xin c u xét ho c khi u n i v b i thư ng gi i phóng m t b ng. ng th i ch u trách nhi m báo cáo, gi i trình theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n i v i các d án trên a bàn qu n-huy n; 2.4- Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do y ban nhân dân qu n-huy n giao có liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. Chương 2: CƠ C U T CH C, BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 3. Cơ c u t ch c b máy: 3.1- Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) do Trư ng Ban ph trách; giúp vi c cho Trư ng Ban có t 1 n 3 Phó Ban (tuỳ theo quy mô c a các d án). Trư ng, Phó c a Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) do Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. Trư ng Ban là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) v toàn b công tác c a Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n), ng th i ch u s hư ng d n c a S Tư pháp và S Tài chánh –V t giá i v i các ho t ng liên quan. Phó Ban là ngư i giúp vi c cho Trư ng Ban, ư c Trư ng Ban phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng Ban i v ng. 3.2- Cơ c u t ch c c a Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n), bao g m các b ph n ch c năng giúp vi c: a-B ph n Tài v - Văn phòng; b- B ph n nghi p v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng (kh o sát, o v l p d toán chi tr t i t ng h dân),… i u 4. Biên ch : Căn c kh i lư ng công vi c và tình hình c th t ng a phương xác nh quy mô t ch c, nhân s chuyên trách và h p ng lao ng do Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh trên cơ s tinh g n và hi u qu . i u 5. Kinh phí ho t ng:
  5. Kinh phí ho t ng ư c l y t 2% kinh phí b i thư ng th c hi n d án, dành cho công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c: 6.1- Ch h i h p: Th c hi n nh kỳ hàng tu n h p giao ban gi a Ban lãnh o v i Trư ng các b ph n ch c năng thu c Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) ki m i m công tác trong tu n qua và tri n khai công tác tu n t i. Hàng tháng h p toàn th CBNV c a Ban m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương và có văn b n báo cáo cho y ban nhân dân qu n - huy n và Ban ch o công tác quy ho ch n bù tái nh cư thành ph . Hàng quý, 6 tháng và cu i năm, báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Ngoài ra, có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n). 6.2- Ch làm vi c: Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và c a qu n (huy n). Cán b , nhân viên c a Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) u có ch c danh, nhi m v c th , có trang ph c và eo th theo quy nh. Nhân viên ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , hòa nhã, t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân, cũng như c a ng nghi p. i u 7. Quan h công tác : Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) có các m i quan h công tác như sau : 7.1- i v i y ban nhân dân qu n (huy n): Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n (huy n). Trư ng Ban tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n (huy n) v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công.
  6. Trư ng h p các cơ quan, t ch c khác có yêu c u, n u ư c s ng ý c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n), thì Trư ng Ban báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan cho phép. 7.2- i v i S Tư pháp, S Tài chính-V t giá: Trư ng Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) ch u s hư ng d n v các lĩnh v c liên quan. i v i H i ng b i thư ng c a các d án : là cơ quan Thư ng tr c và tham mưu cho H i ng trong công tác l p phương án b i thư ng, t ch c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. 7.3- i v i các cơ quan khác tr c thu c y ban nhân dân qu n (huy n): - Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. - Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Trư ng Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh. 7.4- i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n (huy n): - Ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan trong vi c tuyên truy n, v n ng các t ch c và cá nhân th c hi n các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c gi i phóng m t b ng, th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t. - Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n), Trư ng Ban có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n (huy n) gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 7.5- i v i y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n): Ph i h p y ban nhân dân phư ng (xã-th tr n) có d án u tư trong vi c i u tra, kh o sát hi n tr ng, cung c p các tài li u, thông tin c n thi t th c hi n chi tr t i t ng h dân ph c v cho công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn qu n (huy n) theo quy nh c a Nhà nư c. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a y ban nhân dân phư ng (xã-th tr n), Trư ng Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH
  7. i u 8. Trư ng Ban b i thư ng gi i phóng m t b ng qu n (huy n) có trách nhi m th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n c n rút kinh nghi m, xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) vi c b sung ho c s a i quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng T ch c Chính quy n qu n (huy n). Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N)…………..
Đồng bộ tài khoản