Quyết định số 27/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 27/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 27/2004/Q -BGTVT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH TUY N SINH H C NGH CƠ B N M NHI M CH C DANH TH Y TH , TH MÁY, THUY N TRƯ NG H NG BA, MÁY TRƯ NG H NG BA TRÊN PHƯƠNG TI N TH Y N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 02/2001/N -CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành B lu t Lao ng và Lu t Giáo d c v d y ngh ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch tuy n sinh h c ngh cơ b n m nhi m ch c danh th y th , th máy, thuy n trư ng h ng ba, máy trư ng h ng ba trên phương ti n th y n i a". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2005. i u 3. V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam ch u trách nhi m tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan căn c ph m vi trách nhi m thi hành Quy t nh này. ` ào ình Bình
 2. ( ã ký) QUY CH TUY N SINH H C NGH CƠ B N M NHI M CH C DANH TH Y TH , TH MÁY, THUY N TRƯ NG H NG BA, MÁY TRƯ NG H NG BA TRÊN PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2004/Q -BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v tuy n sinh h c ngh cơ b n m nhi m ch c danh th y th , th máy, thuy n trư ng h ng ba, máy trư ng h ng ba trên phương ti n th y n i a. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i các cơ s ào t o, cơ quan qu n lý ào t o thu c ngành Giao thông v n t i và ngư i ăng ký d tuy n h c ngh cơ b n m nhi m ch c danh th y th , th máy, thuy n trư ng h ng ba, máy trư ng h ng ba trên phương ti n th y n i a. i u 3. Kỳ tuy n sinh Hàng năm các cơ s ào t o có ch tiêu tuy n sinh, tùy theo c i m t ch c ào t o c a t ng cơ s có th ti n hành tuy n sinh 1 kỳ ho c 2 kỳ tuy n h c sinh vào h c ngh cơ b n m nhi m ch c danh th y th , th máy, thuy n trư ng h ng ba, máy trư ng h ng ba trên phương ti n th y n i a. Th trư ng các cơ s ào t o ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c: thông báo tuy n sinh, ra thi, t ch c kỳ thi, ch m thi và phúc kh o, xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng các quy nh c a Quy ch này. i u 4. Hình th c tuy n sinh Tùy thu c i u ki n c th , t ng cơ s ào t o có th tuy n sinh theo các hình th c sau ây: 1. Xét tuy n là hình th c tuy n sinh ch y u ư c áp d ng trong tuy n sinh h c ngh cơ b n.
 3. 2. Thi tuy n là hình th c tuy n sinh áp d ng cho trư ng h p s lư ng thí sinh ăng ký d tuy n nhi u trên 2 l n s lư ng c n tuy n trong m i kỳ tuy n sinh. 3. Tuy n th ng là hình th c tuy n sinh ch áp d ng cho nh ng i tư ng ư c quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. i u 5. i u ki n ăng ký d tuy n 1. Công dân nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có các i u ki n sau ây u ư c ăng ký d tuy n: a. ã t t nghi p trung h c cơ s tr lên ho c tương ương; b. Có s c kh e h c t p và lao ng phù h p v i ngh ào t o ư c cơ quan y t ch ng nh n. 2. Nh ng ngư i không các i u ki n k trên và nh ng ngư i thu c di n dư i ây không ư c ăng ký d tuy n: a. Không ch p hành nghiêm ch nh Lu t nghĩa v quân s ; b. Có hành vi vi ph m pháp lu t ang b truy t ho c ang trong th i gian thi hành án; c. Nh ng ngư i ang làm vi c t i các cơ quan nhà nư c chưa ư c th trư ng cơ quan cho phép i h c. i u 6. H sơ ăng ký d tuy n H sơ ăng ký d tuy n g m có: 1. 01 phi u ăng ký h c ngh (theo m u s 1) kèm theo 02 nh c 4 x 6 cm ch p theo ki u ch ng minh nhân dân; 2. 01 b n sao gi y khai sinh; 3. 01 b n sao có công ch ng b ng t t nghi p trung h c cơ s ho c trung h c ph thông ho c tương ương và 01 b n sao công ch ng h c b l p cu i c p tương ng v i b ng t t nghi p trung h c cơ s ho c trung h c ph thông; 4. B n sao gi y t xác nh n h p pháp là i tư ng thu c di n chính sách ưu tiên trong tuy n sinh quy nh t i i u 7 ho c i u 8 c a Quy ch này (n u có). Riêng i v i ngư i thu c i tư ng ư c tuy n th ng, trong h sơ ăng ký d tuy n thay phi u ăng ký h c ngh b ng phi u ăng ký ư c tuy n th ng vào h c ngh (theo m u s 2). H sơ ăng ký d tuy n c a thí sinh ư c ng trong m t túi ng h sơ (theo m u s 3). Chương 2:
 4. QUY NNH V CÔNG TÁC TUY N SINH M C I: CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUY N SINH i u 7. i tư ng ư c tuy n th ng Nh ng i tư ng sau ây n u có các i u ki n ăng ký d tuy n theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này ư c ưu tiên tuy n th ng vào h c: 1. Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, chi n s thi ua toàn qu c. 2. Ngư i dân t c thi u s Vi t Nam ang sinh s ng t i các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. H c sinh t gi i trong các kỳ thi ch n h c sinh gi i trung h c cơ s ho c trung h c ph thông t c p huy n tr lên; h c sinh t danh hi u h c sinh gi i năm h c cu i c p trung h c cơ s ho c trung h c ph thông. 4. H c sinh m côi c cha l n m . 5. H c sinh ã h c các trư ng ph thông dân t c n i trú. 6. Nh ng ngư i ư c c i h c theo h p ng h c ngh ư c ký k t gi a cơ s ào t o v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c v i cơ quan Nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang, ơn v thanh niên xung phong, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p. i u 8. i tư ng ư c ưu tiên Nh ng i tư ng ư c ưu tiên khi tuy n ch n vào h c ư c công thêm 1 i m vào i m xét tuy n ho c i m thi tuy n ( i v i nh ng ngh t ch c thi tuy n) bao g m: 1. Thương binh, b nh binh và ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. 2. Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguy n ã hoàn thành nghĩa v . 3. Con li t s , con thương binh, b nh binh, con c a nh ng ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh. 4. Con Anh hùng L c lư ng vũ trang, con Anh hùng Lao ng. 5. Ngư i có cha ho c m là dân t c thi u s Vi t Nam. Ngư i thu c nhi u di n ưu tiên nói trên ch ư c c ng thêm 1 i m.
 5. i u 9. Khu v c ưu tiên trong tuy n sinh Trư c khi ăng ký d thi, thí sinh ang sinh s ng, công tác, làm vi c và h c t p t i khu v c nào thì tính theo khu v c ó. Các khu v c ư c ưu tiên như sau: 1. Khu v c 1 (KV1) ư c c ng thêm 1 i m vào i m xét tuy n ho c i m thi tuy n ( i v i nh ng ngh t ch c thi tuy n) bao g m: các t nh, huy n, xã, th tr n mi n núi, vùng cao, vùng xa xôi h o lãnh, vùng sâu, h i o. 2. Khu v c 2 (KV2) ư c c ng thêm 0,5 i m vào i m xét tuy n ho c i m thi tuy n ( i v i nh ng ngh t ch c thi tuy n) bao g m: các t nh, huy n, xã trung du và ng b ng, ngo i thành các thành ph tr c thu c Trung ương. M C2: CÔNG TÁC CHU N BN CHO TUY N SINH i u 10. Xây d ng k ho ch tuy n sinh 1. K ho ch tuy n sinh ào t o thuy n viên phương ti n th y n i a h ào t o cơ b n do các cơ s ào t o xây d ng hàng năm căn c vào ch tiêu ào t o ư c giao và nhu c u h c ngh c a ngư i lao ng. K ho ch tuy n sinh ph i ư c cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p phê duy t và ư c g i n S Lao ng - Thương binh và xã h i nơi ăng ký ho t ng d y ngh trư c tháng 4 hàng năm. i u 11. Thông báo tuy n sinh 1. Trư c m i kỳ tuy n sinh 1 tháng các cơ s ào t o ph i niêm y t thông báo tuy n sinh t i cơ s và qua phương ti n thông tin i chúng. 2. Thông báo tuy n sinh ph i ghi rõ i tư ng tuy n sinh, th i gian ào t o, s lư ng c n tuy n, vùng tuy n và yêu c u v trình h c v n, s c kh e, tu i; th i gian và nơi ti p nh n h sơ ăng ký d tuy n; th i gian t ch c xét tuy n ho c th i gian d ki n t ch c thi tuy n; a i m h c t p và các thông tin c n thi t khác có liên quan các thí sinh d tuy n th c hi n. M C 3: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ S ÀO T O TRONG CÔNG TÁC TUY N SINH i u 12. T ch c, trách nhi m và quy n h n c a H i ng tuy n sinh t i các cơ s ào t o 1. Th trư ng cơ s ào t o ra quy t nh thành l p H i ng tuy n sinh. 2. Thành ph n c a H i ng tuy n sinh g m có: a. Ch t ch H i ng: Th trư ng cơ s ào t o ho c Th trư ng c p phó ư c Th trư ng cơ s ào t o y quy n;
 6. b. Phó Ch t ch H i ng: Th trư ng c p phó ph trách ào t o ho c Trư ng phòng ào t o; c. U viên thư ng tr c: Trư ng ho c Phó trư ng phòng ào t o; d. Các y viên khác: m t s Trư ng ho c Phó trư ng phòng, khoa, b môn và m t s cán b , giáo viên. 3. Trách nhi m và quy n h n c a H i ng tuy n sinh: a. ChuNn b cơ s v t ch t k thu t ph c v cho kỳ tuy n sinh; b. Thông báo tuy n sinh; c. Xây d ng các quy nh v vi c t ch c xét tuy n ho c thi tuy n (n u t ch c thi tuy n ph i ch u trách nhi m th c hi n c 4 khâu: ra thi, t ch c kỳ thi, ch m thi và phúc kh o) c a cơ s phù h p v i các quy nh t i Quy ch này; d. Quy t nh i m chuNn trúng tuy n; . Thu và s d ng l phí d tuy n, l phí d thi (n u t ch c thi tuy n) theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; e. Quy t nh khen thư ng, x lý các vi ph m trong tuy n sinh; g. T ng k t công tác tuy n sinh, báo cáo k t qu công tác tuy n sinh cho cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p và S Lao ng - thương binh và xã h i nơi cơ s ăng ký ho t ng d y ngh . 3. Quy n h n và trách nhi m c a Ch t ch H i ng tuy n sinh: a. Ph bi n, hư ng d n, t ch c th c hi n công tác tuy n sinh theo úng quy nh t i Quy ch này; b. Quy t nh và ch u trách nhi m toàn b các m t công tác liên quan n tuy n sinh theo quy nh t i Quy ch này; c) Quy t nh và quy nh c th v thành ph n, nhi m v c a các ban giúp vi c cho H i ng tuy n sinh trong trư ng h p t ch c thi tuy n g m: Ban thi, Ban coi thi, Ban Ch m thi, ban Phúc kh o và các ban khác (n u c n thi t); d) Quy t nh và ban hành các quy nh v vi c m b o ph c v cho công tác t ch c kỳ thi t i cơ s trong trư ng h p t ch c thi tuy n; ) Ra quy t nh x lý thí sinh vi ph m các quy nh trong tuy n sinh. Phó Ch t ch H i ng tuy n sinh giúp Ch t ch H i ng tuy n sinh th c hi n nhi m v và thay th gi i quy t công vi c khi Ch t ch H i ng tuy n sinh y quy n. i u 13. T ch c, trách nhi m và quy n h n c a Ban thư ký h i ng tuy n sinh
 7. 1. Th trư ng cơ s ào t o ra quy t nh thành l p Ban thư ký H i ng tuy n sinh giúp vi c cho H i ng tuy n sinh trong t ch c xét tuy n ho c thi tuy n. 2. Thành ph n c a Ban thư ký H i ng tuy n sinh g m có: a) Trư ng ban: Do U viên thư ng tr c H i ng tuy n sinh ki m nhi m; b) Các y viên: m t s cán b Phòng ào t o, phòng ban khác và m t s giáo viên. 3. Quy n h n, trách nhi m c a Ban thư ký H i ng tuy n sinh: a) Ti p nh n và x lý h sơ ăng ký d tuy n; b) Qu n lý các gi y t , biên b n liên quan t i công tác tuy n sinh; c) L p phương án xét tuy n ho c thi tuy n ( i v i nh ng ngh có s lư ng thí sinh ăng ký d tuy n nhi u trên 2 l n s lư ng c n tuy n trong m i kỳ tuy n sinh) trình Th trư ng cơ s ào t o quy t nh l a ch n hình th c tuy n sinh; d) Nh n bài thi, ánh s và r c phách bài thi, bàn giao bài thi cho Ban ch m thi (trong trư ng h p t ch c thi tuy n); ) D ki n phương án i m chuNn trúng tuy n trình H i ng tuy n sinh xem xét quy t nh; e) L p danh sách thí sinh trúng tuy n, thí sinh ư c tuy n th ng, làm báo cáo k t qu tuy n sinh trình Ch t ch H i ng tuy n sinh. 3. Quy n h n và trách nhi m c a Trư ng ban thư ký H i ng tuy n sinh: a) L a ch n nh ng cán b trong trư ng có ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m cao, trung th c, tác phong làm vi c cNn th n, có ý th c b o m t trình Th trư ng cơ s ào t o xem xét ra quy t nh c vào Ban thư ký H i ng tuy n sinh; b) Ch u trách nhi m trư c ch t ch H i ng tuy n sinh i u hành công tác c a Ban. M C4: XÉT TUY N i u 14. Yêu c u trong xét tuy n Vi c xét tuy n ph i căn c vào tiêu chuNn xét tuy n theo quy nh và ph i ti n hành công khai, công b ng cho t ng i tư ng tuy n sinh. i u 15. Căn c xét tuy n Cơ s xét tuy n là i m bình quân các môn h c trong h c b l p cu i c p trung h c cơ s ho c trung h c ph thông ho c tương ương.
 8. i u 16. i m xét tuy n i m xét tuy n i v i m i thí sinh là t ng s i m c a: i m bình quân các môn h c trong h c b l p cu i c p và i m c ng c a i tư ng ưu tiên, khu v c ưu tiên theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Quy ch này. M C 5: THI TUY N i u 17. Quy nh v môn thi, th i gian thi 1. S môn thi tuy n là 2 môn toán và v t lý, th i gian làm bài c a m i môn thi không quá 120 phút. 2. Th i gian thi tuy n g m: 1 ngày làm th t c d thi và 1 ngày thi. L ch thi do H i ng tuy n sinh cơ s quy t nh. i u 18. Yêu c u v n i dung thi 1. thi ph i t ư c các yêu c u v ki m tra nh ng ki n th c cơ b n phù h p v i trình chung c a thí sinh d thi và phù h p v i th i gian quy nh làm bài thi cho m i môn thi. 2. N i dung thi ph i m b o tính khoa h c, chính xác, ch t ch , không sai sót và n m trong ph m vi chương trình l p cu i c p trung h c cơ s . i u 19. T ch c công tác thi tuy n 1. m b o t ch c kỳ thi ư c nghiêm túc và công b ng, H i ng tuy n sinh các cơ s ào t o ph i xây d ng các quy nh c th v : quy trình ra thi; trình t b o m t, s d ng thi; quy nh v tài li u t ch c thi; làm th t c cho thí sinh d thi, nhi m v và trách nhi m c a cán b trong Ban c i thi; nhi m v và trách nhi m c a thí sinh trong kỳ thi; x lý các trư ng h p ra thi sai, in sai, chép sai thi lên b ng ho c l thi; quy trình ch m thi; x lý i m khi ch m thi; qu n lý i m bài thi trư c khi công b i m tuy n ch n; t ch c phúc tra và gi i quy t khi u n i v i m thi; thNm tra k t qu phúc kh o. 2. Các quy nh nói trên ph i th hi n ư c s nghiêm minh trong thi tuy n và phù h p v i các quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành có liên quan n vi c t ch c thi tuy n trong các cơ s ào t o. i u 20. i m thi tuy n 1. i u ki n tính i m thi tuy n cho m i thi sinh là ph i có các bài thi c a các môn thi và không có bài thi nào b i m không (0). 2. i m thi tuy n c a m i thí sinh là t ng s i m c a: i m c a các bài thi và i m c ng c a i tư ng ưu tiên, khu v c ưu tiên theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Quy ch này.
 9. 3. i m c a các bài thi ph i ư c thông báo n thí sinh và ng th i niêm y u công khai t i cơ s ào t o. M C 6: TUY N CH N VÀ TRI U T P THÍ SINH TRÚNG TUY N i u 21. i m tuy n ch n 1. Căn c vào ch tiêu tuy n sinh ư c giao hàng năm, sau khi xét duy t s thí sinh ư c tuy n th ng, ban thư ký H i ng tuy n sinh cơ s d ki n i m tuy n ch n theo nguyên t c: x p các thí sinh có i m xét tuy n ho c i m thi tuy n theo th t t cao xu ng th p xác nh i m chuNn trúng tuy n. Trư ng h p tuy n sinh theo ngh thì ph i xác nh i m chuNn cho t ng ngh . 2 i m chuNn trung tuy n là i m xét tuy n ho c i m thi tuy n th p nh t mà cơ s ư c phép thu nh n thí sinh vào h c theo ch tiêu c n tuy n có tính n t l d phòng. T l d phòng không ư c vư t quá 20% ch tiêu tuy n sinh ư c giao 3. Khi s thí sinh nh p h c th c t th p hơn so v i ch tiêu tuy n sinh ư c giao, Th trư ng cơ s ào t o có quy n h i m chuNn trúng tuy n tuy n s lư ng h c sinh, ng th i báo cáo v i cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p và S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi ăng ký ho t ng d y ngh . i u 22. Thông báo và tri u t p thí sinh trúng tuy n 1. Ch t ch H i ng tuy n sinh tr c ti p xét duy t danh sách các i tư ng trúng tuy n vào cơ s ào t o và ký gi y thông báo tri u t p h c sinh nh p h c. Danh sách các thí sinh trúng tuy n ph i ư c niêm y t công khai t i cơ s ào t o. Gi y thông báo tri u t p h c sinh nh p h c ph i g i trư c ngày nh p h c ít nh t 15 ngày. Trong gi y tri u t p c n ghi rõ nh ng i u ki n c n thi t làm th t c nh p h c như: Th i h n nh p h c, các lo i gi y t và nh ng th c n thi t thi sinh ph i mang theo. 2. Thí sinh trúng tuy n, thí sinh ư c tuy n th ng trư c khi làm th t c nh p h c ph i qua ki m tra s c kh e toàn di n do cơ s ào t o t ch c. Vi c ki m tra s c kh e theo tiêu chuNn quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Thí sinh trúng tuy n khi làm th t c nh p h c ph i xu t trình b ng t t nghi p, h c b b n chính i chi u và n p cho cơ s ào t o các lo i gi y t sau ây: a) Gi y thông báo trúng tuy n; b) Gi y gi i thi u sinh ho t ng, oàn;
 10. c) B n sao h p l các gi y t xác nh n ho c ch ng nh n là i tư ng ư c hư ng chính sách ưu tiên trong tuy n sinh (n u có). 4. Nh ng thí sinh n nh p h c ch m sau 15 ngày k t ngày khai gi ng thì không ư c ti p nh n. N u n ch m do m, au, tai n n, có gi y xác nh n c a b nh vi n c p huy n tr lên, các cơ s ào t o xem xét quy t nh ti p nh n vào h c ho c cho b o lưu vào h c khóa sau. Chương 3: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M TRONG TUY N SINH i u 23. Khen thư ng Nh ng ngư i có nhi u óng góp, năng ng, tích c c hoàn thành t t nhi m v tuy n sinh ư c giao, tùy theo thành tích c th , ư c Ch t ch H i ng tuy n sinh bi u dương, khen thư ng ho c ngh C c ư ng sông Vi t Nam, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, B Giao thông v n t i, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi u dương, khen thư ng. Qu khen thư ng l y trong l phí tuy n sinh thu ư c. i u 24. X lý cán b , giáo viên vi ph m các quy nh trong tuy n sinh 1. Ngư i tham gia ho c không tham gia công tác tuy n sinh có hành vi sau ây, n u có ch ng c thì tùy theo m c s b x lý k lu t: a. S a ch a làm sai l ch h sơ ăng ký d tuy n c a thí sinh; b. Ra thi sai ho c không úng yêu c u; c. C ý cho thí sinh s d ng tài li u, quay cóp, mang và s d ng tài li u ho c các phương ti n thu phát truy n tin t i phòng thi b cán b giám sát phòng thi ho c giám sát tuy n sinh phát hi n; d. Chép thi lên b ng có sai sót nhưng không ki m tra phát hi n và s a ch a k p th i; . Làm m t bài thi trong khi thu bài, di chuy n ho c ch m bài thi; e. Ch m thi hay c ng i m bài thi có sai sót; g. Tham gia vào các hành ng tiêu c c như: ưa thi ra ngoài ho c ưa bài gi i t ngoài vào trong phòng thi trong khi thi; h. Tr c ti p gi i ho c hư ng d n gi i bài thi cho thí sinh ho c t p th thí sinh trong lúc ang thi; i. Gian l n khi ch m thi, cho i m không úng quy nh;
 11. k. Làm l thi; mua, bán thi; l. S a ch a thêm b t vào bài thi c a thí sinh; m. T ý ch a i m bài thi trên biên b n ch m thi ho c trong b ng i m; n. ánh tráo bài thi, s phách ho c i m thi c a thí sinh; o. Man trá trong vi c tuy n ch n và tri u t p thí sinh trúng tuy n như: s a ch a h c b , gian l n trong vi c tính i m thi tuy n ho c i m xét tuy n ưa thí sinh vào di n trúng tuy n, khi ki m tra phát hi n b ng t t nghi p trung h c cơ s ho c trung h c ph thông c a thí sinh là gi nhưng không báo cáo v i H i ng tuy n sinh cơ s . 2. Vi c quy t nh x lý các hành vi vi ph m nói trên do Th trư ng cơ s ào t o quy t nh ho c ngh các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c x lý theo thNm quy n ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành. i u 25. X lý thí sinh vi ph m các quy nh trong tuy n sinh 1. Thí sinh có hành vi vi ph m trong tuy n sinh b x lý theo các hình th c sau ây: a. Khi n trách i v i các trư ng h p ph m l i l n u: nhìn bài, trao i, th o lu n trong phòng thi; b. C nh cáo i v i các trư ng h p: ã b khi n trách m t l n nhưng trong gi thi môn ó v n ti p t c vi ph m Quy ch thi; mang nh ng th không ư c phép mang vào phòng thi; trao i bài thi cho thí sinh khác, chép bài c a ngư i khác; c. ình ch xét tuy n, thi tuy n và tư c quy n vào h c i v i các trư ng h p: khai man h sơ ăng ký d tuy n hư ng chính sách ưu tiên trong tuy n sinh; s d ng b ng t t nghi p trung h c cơ s ho c trung h c ph thông gi ; trong thi tuy n ã b c nh cáo m t l n trong phòng thi v n ti p t c vi ph m; ưa thi ra ngoài ho c nh n tài li u t ngoài phòng thi ưa vào; nh ngư i khác thi h ; có hành ng phá ho i kỳ thi, gây g , e d a cán b coi thi và các thí sinh khác. 2. Các vi ph m nêu trên u ph i l p biên b n và vi c x lý thí sinh vi ph m các quy nh trong tuy n sinh theo các hình th c nêu trên do Ch t ch H i ng tuy n sinh cơ s quy t nh. Chương 4: CH BÁO CÁO VÀ LƯU TR i u 26. Ch báo cáo K t thúc kỳ tuy n sinh, các cơ s ào t o ph i báo cáo cơ quan c p trên qu n lý tr c ti p và S Lao ng - thương binh và xã h i nơi ăng ký ho t ng d y ngh v k t qu th c hi n tuy n sinh theo k ho ch tuy n sinh ã ư c phê duy t. N i dung báo cáo ph i nêu rõ s thí sinh ăng ký d tuy n theo t ng ngh , trong ó s thí sinh ăng ký ư c tuy n th ng; hình th c tuy n sinh theo t ng ngh ; i m chuNn trúng tuy n
 12. theo t ng ngh ; s lư ng thí sinh d phòng; s lư ng thí sinh trúng tuy n ã nh p h c theo t ng ngh và các ki n ngh v các v n có liên quan n công tác tuy n sinh. i u 27. Ch lưu tr T t c các tài li u v tuy n sinh và các tài li u khác có liên quan n tuy n sinh ào t o thuy n viên phương ti n th y n i a h ào t o cơ b n ph i ư c b o qu n và lưu gi trong su t khóa ào t o theo quy nh c a Pháp l nh lưu tr qu c gia. H t khóa ào t o Th trư ng cơ s ào t o ra quy t nh thành l p H i ng xét h y. Các tài li u v k t qu xét tuy n, thi tuy n (tên thí sinh, i m xét tuy n hay i m thi tuy n, i m trúng tuy n) ph i lưu gi lâu dài. M US 1 nh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 4 x 6cm c l p - T do - H nh phúc (có óng d u giáp lai c a chính quy n a phương nơi thí sinh ang cư trú ho c cơ quan, ơn v nơi thí sinh ang công tác, h c t p) PHI U ĂNG KÝ H C NGH 1. Tên cơ s ào t o ăng ký vào h c ngh : ............................................................................................................... 2. H , tên thí sinh: (vi t úng như trong gi y khai sinh) ...................... Gi i tính: nam, n (thu c gi i tính nào thì khoanh tròn vào gi i tính ó). 3. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................... 4. Dân t c: ............................................................................................ 5. H kh u thư ng trú: (ghi s nhà, ư ng, ph , thôn, b n, xã (phư ng), huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c Trung ương))....
 13. .............................................................................................................. 6. ã t t nghi p: THCS, THPT (t t nghi p c p nào thì khoanh tròn vào c p ó) 7. Năm t t nghi p THCS ho c THPT: ................................................. 8. Nơi t t nghi p THCS ho c THPT: (ghi rõ tên trư ng và a ch nơi trư ng ang óng: xã (phư ng), huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c Trung ương).................................................................................................... 9. Thu c i tư ng ưu tiên trong tuy n ch n: a. Thương binh, b nh binh và ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh; b. Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguy n ã hoàn thành nghĩa v ; c. Con li t s , con thương binh, b nh binh, con c a nh ng ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh; d. Con Anh hùng L c lư ng vũ trang, con Anh hùng Lao ng; . Ngư i có cha ho c m là ngư i dân t c thi u s Vi t Nam; (thu c di n i tư ng ưu tiên trong tuy n ch n i m nào thi khoanh tròn vào ký t c a i m ó). 10. Nguy n v ng ăng ký d tuy n vào cơ s ào t o h c ngh : (ghi tên ngh ăng ký h c theo nguy n v ng). Ngh : .................................................................................................. 11. Gi y ch ng minh nhân dân s : ..................................................... Ngày c p: ................................. Nơi c p: ........................................... 12. Khi c n báo tin cho:........................ a ch : ............................... ............................................................................................................ ............................................ i n tho i (n u có):............................... Tôi xin cam oan nh ng l i khai c a tôi trong phi u ăng ký này là úng s th t. N u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo Quy ch tuy n sinh h c ngh hi n hành. XÁC NH N Ngày..... tháng...... năm 200.... c a UBND xã, phư ng nơi ăng ký h khNu Ch ký c a thí sinh thư ng trú ho c c a Th trư ng cơ quan, ơn
 14. v nơi ang làm vi c, công tác, h c t p (V vi c th c hi n và ch p hành pháp lu t) .................................................................. .................................................................. .................................................................. ................, ngày........ tháng...... năm 200 .... (ghi rõ h , tên, ch c v , ký và óng d u) M US 2 nh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 4 x 6cm c l p - T do - H nh phúc (có óng d u giáp lai c a chính quy n a phương nơi thí sinh ang cư trú ho c cơ quan, ơn v nơi thí sinh ang công tác, h c t p) PHI U ĂNG KÝ Ư C TUY N TH NG VÀO H C NGH 1. Tên cơ s ào t o ăng ký vào h c ngh : ............................................................................................................... 2. H , tên thí sinh: (vi t úng như trong gi y khai sinh) ...................... Gi i tính: nam, n (thu c gi i tính nào thì khoanh tròn vào gi i tính ó). 3. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................... 4. Dân t c: ............................................................................................
 15. 5. H kh u thư ng trú: (ghi s nhà, ư ng, ph , thôn, b n, xã (phư ng), huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c Trung ương)).... .............................................................................................................. 6. ã t t nghi p: THCS, THPT (t t nghi p c p nào thì khoanh tròn vào c p ó) 7. Năm t t nghi p THCS ho c THPT: ................................................. 8. Nơi t t nghi p THCS ho c THPT: (ghi rõ tên trư ng và a ch nơi trư ng ang óng: xã (phư ng), huy n, th xã (thành ph tr c thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c Trung ương).................................................................................................... 9. Thu c i tư ng ư c tuy n th ng: a. Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, chi n s thi ua toàn qu c; b. Ngư i dân t c thi u s Vi t Nam ang sinh s ng t i các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo Quy t nh s 1232/Q -TTg ngày 24/12/1999 c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn và các xã biên gi i thu c ph m vi chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu vùng xa và nh ng văn b n b sung theo Quy t nh c a Chính ph ; c. H c sinh t gi i trong các kỳ thi ch n h c sinh gi i trung h c cơ s ho c trung h c ph thông t c p huy n tr lên; h c sinh t danh hi u h c sinh gi i năm h c cu i c p trung h c cơ s ho c trung h c ph thông; d. H c sinh m côi c cha l n m ; . H c sinh ã h c các trư ng ph thông dân t c n i trú; e. Nh ng ngư i ư c c i h c theo h p ng h c ngh ư c ký k t gi a cơ s ào t o v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c v i cơ quan Nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang, ơn v thanh niên xung phong, t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p. (thu c di n i tư ng ưu tiên trong tuy n ch n i m nào thì khoanh tròn vào ký t c a i m ó). 10. Nguy n v ng ăng ký ư c tuy n th ng vào cơ s ào t o h c ngh : (ghi tên ngh ăng ký h c theo nguy n v ng). Ngh : .................................................................................................. 11. Gi y ch ng minh nhân dân s : ..................................................... Ngày c p: ................................. Nơi c p: ...........................................
 16. 12. Khi c n báo tin cho:........................ a ch : ............................... ............................................................................................................ ............................................ i n tho i (n u có):............................... Tôi xin cam oan nh ng l i khai c a tôi trong phi u ăng ký này là úng s th t. N u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo Quy ch tuy n sinh h c ngh hi n hành. XÁC NH N Ngày..... tháng...... năm 200.... c a UBND xã, phư ng nơi ăng ký h khNu Ch ký c a thí sinh thư ng trú ho c c a Th trư ng cơ quan, ơn v nơi ang làm vi c, công tác, h c t p (V vi c th c hi n và ch p hành pháp lu t) .................................................................. .................................................................. .................................................................. ................, ngày........ tháng...... năm 200 .... (ghi rõ h , tên, ch c v , ký và óng d u) M US 3 (M t trư c túi ng h sơ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H SƠ ĂNG KÝ H C NGH H tên: ........................................................ Ngày, tháng, năm sinh: .............................. Nơi ăng ký h kh u thư ng trú: ...............
 17. .................................................................... a ch c n báo tin: .................................... .................................................................... Tên cơ s ào t o ăng ký h c: ................. ................................................................... Ngh ăng ký h c: .................................... H sơ g m có: 1. Phi u ăng ký h c ngh ho c Phi u ăng ký ư c tuy n th ng vào h c ngh ; 2. Hai nh c 4 x 6 cm; 3. B n sao gi y khai sinh; 4. B n sao công ch ng b ng t t nghi p THCS ho c THPT; 5. B n sao công ch ng h c b cu i c p; 6. B n sao gi y t xác nh n thu c i tư ng tuy n th ng ho c i tư ng ưu tiên trong tuy n ch n (n u có).
Đồng bộ tài khoản