Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
90
lượt xem
15
download

Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT về quản lý đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 27/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 27/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2005 V QU N LÝ ĐƯ NG TH Y N I Đ A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Giao thông đư ng thu n i đ a; Xét đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c đư ng sông Vi t Nam, QUY T Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy t đ nh này quy đ nh v phân lo i đư ng thu n i đ a; công b m , đóng lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a; ph m vi hành lang b o v lu ng và m c ch gi i; quy đ nh v d án xây d ng công trình có liên quan đ n giao thông đư ng thu n i đ a; h n ch giao thông đư ng th y n i đ a và bi n pháp b o đ m an toàn giao thông đư ng th y n i đ a. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy t đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng giao thông v n t i trên đư ng th y n i đ a. Chương 2: QUY Đ NH V QU N LÝ ĐƯ NG TH Y N I Đ A M c I. QUY Đ NH V LO I ĐƯ NG THU N I Đ A Đi u 3. Phân lo i đư ng thu n i đ a Đư ng thu n i đ a đư c phân lo i thành đư ng thu n i đ a qu c gia, đư ng thu n i đ a đ a phương và đư ng thu n i đ a chuyên dùng. 1. Đư ng thu n i đ a qu c gia là tuy n đư ng thu n i đ a n i li n các trung tâm kinh t , văn hoá xã h i, các đ u m i giao thông v n t i quan tr ng ph c v kinh t , qu c phòng, an ninh qu c gia ho c tuy n đư ng thu n i đ a có ho t đ ng v n t i thu qua biên gi i. 2. Đư ng thu n i đ a đ a phương là tuy n đư ng thu n i đ a thu c ph m vi qu n lý hành chính c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương, ch y u ph c v cho vi c phát tri n kinh t , xã h i c a đ a phương. 3. Đư ng thu n i đ a chuyên dùng là lu ng ch y tàu, thuy n n i li n vùng nư c c ng, b n thu n i đ a chuyên dùng v i đư ng thu n i đ a qu c gia ho c đư ng thu n i đ a đ a phương, ph c v cho nhu c u giao thông v n t i c a t ch c, cá nhân đó. Đi u 4. Th m quy n quy t đ nh phân lo i đư ng thu n i đ a và i u ch nh lo i đư ng thu n i đ a 1. Đư ng thu n i đ a qu c gia do B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh.
  2. 2 2. Đư ng thu n i đ a phương do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i là Ch t ch U ban nhân dân c p t nh) quy t đ nh. 3. Đư ng thu n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng thu n i đ a qu c gia, đư ng thu n i đ a chuyên dùng đi qua t hai t nh tr lên ho c đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i đư ng thu n i đ a qu c gia v i đư ng thu n i đ a đ a phương do B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh. Đư ng thu n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng thu n i đ a đ a phương do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. 4. Vi c đi u ch nh lo i đư ng thu n i đ a quy đ nh như sau: a) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh đi u ch nh t đư ng thu n i đ a đ a phương thành đư ng thu n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng thu n i đ a đ a phương ho c đi u ch nh ngư c l i trên cơ s đ ngh c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính. b) B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh đi u ch nh lo i đư ng thu n i đ a đ i v i các trư ng h p khác ngoài trư ng h p quy đ nh t i đi m a kho n này trên cơ s đ ngh c a C c đư ng sông Vi t Nam ho c U ban nhân dân c p t nh. M c II. QUY Đ NH V CÔNG B M , ĐÓNG LU NG, TUY N ĐƯ NG THU N I Đ A Đi u 5. Công b m lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a 1. Công b m lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a là quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n đưa lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a vào qu n lý, khai thác. 2. N i dung công b m lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a: a) Lo i đư ng thu n i đ a; b) Chi u dài lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a (đ a danh, th y danh và s km theo chi u dài); c p k thu t c a lu ng và c p k thu t chung c a tuy n đư ng th y n i đ a; c) Th i gian b t đ u th c hi n khai thác v n t i trên lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a. Đi u 6. Th t c công b m lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a 1. T ch c, cá nhân sau đây có trách nhi m l p h sơ đ ngh cơ quan có th m quy n công b m lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a: a) C c đư ng sông Vi t Nam l p h sơ đ ngh công b m lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a qu c gia; b) S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính l p h sơ đ ngh công b m lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a đ a phương; c) T ch c, cá nhân s d ng lu ng chuyên dùng l p h sơ đ ngh công b lu ng trình C c đư ng sông Vi t Nam th m đ nh đ i v i đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a qu c gia, đư ng thu n i đ a chuyên dùng i qua t hai t nh tr lên, đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i đư ng thu n i đ a qu c gia v i đư ng thu n i đ a đ a phương ho c trình S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính th m đ nh đ i v i đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a đ a phương. Sau khi th m đ nh h sơ, C c đư ng sông Vi t Nam, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trình cơ quan có th m quy n công b . Trư ng h p có t hai t ch c, cá nhân tr lên cùng s d ng chung lu ng chuyên dùng thì ch c ng, b n nào cho phương ti n có m n nư c l n nh t vào, ra lu ng chuyên dùng ch u trách nhi m l p h sơ trình. 2. H sơ đ ngh công b m lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a bao g m: a) Đ i v i d án m lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a m i ho c d án c i t o nâng c p lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a: - T trình đ ngh công b m lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a; - Quy t đ nh phê duy t d án;
  3. 3 - H sơ thi t k c a d án; - H sơ hoàn công công trình; - Biên b n nghi m thu hoàn thành công trình đ đưa vào s d ng c a ch đ u tư. b) Đ i v i lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a công b l i ho c không có d án đ u tư: - T trình đ ngh công b m lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a; - Quy ho ch phát tri n giao thông đư ng th y n i đ a đã đư c c p có th m quy n phê duy t; - Bình đ kh o sát hi n tr ng lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a đ ngh công b ; - Thuy t minh lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a; - Sơ đ b trí h th ng báo hi u đư ng th y n i đ a; t ch c qu n lý đư ng th y n i đ a trên tuy n. Đi u 7. Công b đóng lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a 1. Trong quá trình khai thác lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a, xét th y lu ng, tuy n không đ m b o an toàn cho ho t đ ng giao thông v n t i, không còn nhu c u khai thác v n t i ho c vì lý do an ninh, qu c phòng thì cơ quan có th m quy n quy t đ nh đóng lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a. 2. T ch c, cá nhân đã l p h sơ đ ngh công b m lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a có trách nhi m làm văn b n trình cơ quan có th m quy n quy t đ nh công b đóng lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a, tr trư ng h p vì lý do an ninh, qu c phòng. 3. N i dung quy t đ nh công b đóng lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a bao g m: a) Lý do c a vi c đóng lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a; b) Chi u dài lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a (đ a danh, th y danh và s km c a lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a đó); c) Th i gian b t đ u đóng lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a. Đi u 8. Th m quy n công b m , đóng lu ng, tuy n đư ng th y n i đ a Cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n quy t đ nh phân lo i đư ng thu n i đ a quy đ nh t i Đi u 4 Quy t đ nh này có trách nhi m công b m , đóng lu ng, tuy n đư ng thu n i đ a đ i v i lo i đư ng th y n i đ a thu c th m quy n quy t đ nh c a mình. M c III. PH M VI HÀNH LANG B O V LU NG VÀ M C CH GI I Đi u 9. Ph m vi hành lang b o v lu ng 1. Ph m vi hành lang b o v lu ng th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Ngh đ nh s 21/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph . Trư ng h p lu ng không sát b quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 3 c a Ngh đ nh, ph m vi hành lang b o v lu ng đư c quy đ nh c th theo c p k thu t đư ng thu n i đ a như sau: a) Đ i v i lu ng trên h , v nh và c a sông ra bi n: t trên 20 mét đ n 25 mét; b) Đ i v i lu ng c p I, c p II : t trên 15 mét đ n 20 mét; c) Đ i v i lu ng c p III, c p IV: t trên 10 mét đ n 15 mét; d) Đ i v i lu ng c p V, c p VI: 10 mét. 2. Đ i v i nh ng tuy n đư ng th y n i đ a đã đư c phê duy t quy ho ch, vi c xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng căn c vào c p k thu t đư ng th y n i đ a theo quy ho ch đ th c hi n. 3. Các d án đ u tư nâng c p tuy n đư ng th y n i đ a đang khai thác ho c d án m tuy n đư ng th y n i đ a m i ph i căn c vào quy ho ch xác đ nh rõ c p k thu t c a tuy n đư ng th y n i đ a sau khi hoàn thành d án, xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng, xây d ng phương án và th c hi n c m m c ch gi i. Vi c xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng, xây d ng phương án và th c hi n c m m c ch gi i đư c coi là m t h ng m c c a d án.
  4. 4 Đi u 10. Quy đ nh v vi c c m m c ch gi i 1. Đơn v qu n lý đư ng thu n i đ a khu v c có trách nhi m xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng, kè, đ p giao thông trong ph m vi qu n lý. 2. Sau khi xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng, kè, đ p giao thông, ti n hành c m m c ch gi i ph m vi b o v ho c b trí báo hi u đ xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng. 3. Các m c ch gi i sau khi c m s đư c bàn giao cho chính quy n đ a phương c p xã qu n lý. Quy cách m c ch gi i, c ly gi a các m c ch gi i th c hi n theo Ph l c c a Quy t đ nh này. Đi u 11. Trách nhi m trong vi c c m m c ch gi i 1. C c đư ng sông Vi t Nam có trách nhi m: a) Hư ng d n vi c xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng, kè, đ p giao thông và c m m c ch gi i; b) Ch đ o các đơn v qu n lý đđư ng th y n i đ a ch trì ph i h p v i chính quy n đ a phương các c p đ ti n hành đo đ c, c m m c ch gi i trên tuy n đư ng thu n i đ a qu c gia; c) Ki m tra, đôn đ c vi c xác đ nh ph m vi hành lang b o v , c m m c ch gi i trên các tuy n đư ng thu n i đ a đ a phương. 2. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ch đ o vi c xác đ nh ph m vi hành lang b o v lu ng, kè, đ p giao thông và c m m c ch gi i trên các tuy n đư ng thu n i đ a đ a phương. 3. Các t ch c, cá nhân qu n lý khai thác lu ng chuyên dùng có trách nhi m xác đ nh ph m vi hành lang b o v , t ch c c m m c, qu n lý, b o v m c ch gi i trên ph m vi lu ng do mình qu n lý theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. Khi th c hi n ph i ph i h p v i chính quy n đ a phương các c p. 4. Ch đ u tư các d án nâng c p, c i t o, m tuy n đư ng th y n i đ a m i khi bàn giao tuy n đư ng th y n i đ a đã hoàn công cho đon v qu n lý đư ng th y n i đ a ph i bàn giao đ y đ h sơ gi i phóng m t b ng, ph m vi hành lang b o v lu ng, kè, đ p giao thông và m c ch gi i. M c IV. QUY Đ NH V D ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN Đ N GIAO THÔNG ĐƯ NG TH Y N I Đ A Đi u 12. Giai đo n l p d án đ u tư 1. T ch c, cá nhân khi l p d án xây d ng các công trình sau đây trong ph m vi b o v lu ng ph i xin ý ki n tham gia c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng thu n i đ a: a) Xây d ng c u vĩnh c u, c u t m, b n phà, các công trình n i trên đư ng th y n i đ a; b) Xây d ng đư ng dây, đư ng ng vư t qua lu ng trên không ho c dư i đáy lu ng; c) Xây d ng công trình kè, đ p, công trình ch nh tr khác (tr công trình phòng, ch ng l t, bão, b o v đê ); d) Xây d ng c ng cá; c ng làm nhi m v an ninh, qu c phòng; đ) Thi công n o vét lu ng (tr n o vét b o trì đư ng th y n i đ a hàng năm); e) Khai thác tài nguyên; g) Thi công tr c v t, thanh th i v t chư ng ng i. 2. H sơ xin ý ki n cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này bao g m: a) Văn b n đ ngh cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a cho ý ki n. N i dung văn b n ph i ghi rõ v trí, quy mô công trình, tình hình th y văn và các k t c u chính c a công trình. b) Bình đ khu v c xây d ng công trình ho c b n đ th hi n v trí công trình v i h t a đ , m c cao đ liên h v i h m c qu c gia;
  5. 5 c) Ngoài quy đ nh t i đi m a, đi m b kho n này, h sơ ph i có các tài li u theo quy đ nh đ i v i t ng trư ng h p c th sau đây: - Đ i v i d án công trình c u vĩnh c u, c u t m: + D li u v khoang thông thuy n (v trí, kh u đ c u, chi u cao tĩnh không); + M t c t d c công trình th hi n trên m t c t ngang đáy sông; + Đ i v i c u quay, c u c t, c u phao ph i th hi n rõ phương án và công ngh đóng m , vùng nư c d ki n b trí cho phương ti n th y neo đ u khi ch đ i. - Đ i v i d án công trình đư ng ng, đư ng dây vư t qua lu ng trên không: + B n v , các s li u th hi n rõ đi m th p nh t c a đư ng dây, đư ng ng (đi m th p nh t c a đư ng dây đi n tính c hành lang an toàn lư i đi n theo tiêu chu n quy đ nh) - Đ i v i d án công trình ng m dư i đáy lu ng: + B n v th hi n kích thư c, cao trình c a đ nh k t c u công trình ng m. - Đ i v i d án công trình b n phà: + B n v th hi n hư ng và kích thư c các b n hai b , các công trình ph tr và vùng nư c c n thi t cho ho t đ ng c a phà. - Đ i v i công trình c ng cá; c ng làm nhi m v an ninh, qu c phòng: + B n v th hi n m t b ng khu v c c ng, kích thư c, k t c u các c u c ng, các công trình ph tr và vùng nư c c n thi t cho ho t đ ng c a c ng. - Đ i v i công trình kè, công trình ch nh tr : + B n v th hi n hư ng và các kích thư c c a công trình, ph n công trình nhô t b ra ngoài. - Đ i v i thi công n o vét lu ng, khai thác tài nguyên: + Bình đ , các m t c t ngang và h sơ m c đ xác đ nh v trí n o vét, đ đ t ho c khai thác tài nguyên. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a quy đ nh t i kho n 1 Đi u 15 Quy t đ nh này xem xét h sơ và có ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ. Trư ng h p ph c t p c n kéo dài th i gian xem xét, cơ quan có th m quy n ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do và th i gian c n kéo dài thêm. Đi u 13. Giai đo n th c hi n d án 1. Trư c khi thi công công trình quy đ nh t i kho n 1 Đi u 12 Quy t đ nh này, ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình ph i g i h sơ đ n cơ quan nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a đ ngh xem xét ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông đư ng th y n i đ a. H sơ bao g m: a) Văn b n đ ngh xem xét ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông đư ng th y n i đ a; b) Phương án thi công công trình; c) Phương án b o đ m an toàn giao thông đư ng th y n i đ a khu v c thi công công trình, bao g m: - Thuy t minh chung v phương án; - B n v m t b ng t ng th th hi n phương án b trí báo hi u b o đ m an toàn giao thông, v trí các tr m đi u ti t kh ng ch , b trí phương ti n đi u ti t kh ng ch ; - Phương án b trí nhân l c; - Quy ch hư ng d n phương ti n qua khu v c thi công; - Th i gian th c hi n phương án; - B ng t ng h p h ng m c và kh i lư ng công vi c.
  6. 6 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a quy đ nh t i kho n 2 Đi u 15 Quy t đ nh này xem xét h sơ, n u ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông thì có ý ki n b ng văn b n g i ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Trư ng h p không ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông ho c c n kéo dài th i gian xem xét, cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do và th i gian c n kéo dài thêm. 3. Ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình và đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a khu v c th ng nh t xác đ nh vùng nư c thi công trên th c đ a bao g m: ph m vi vùng nư c ph c v thi công; hi n tr ng lu ng trong ph m vi nh hư ng c a vi c thi công công trình . 4. Trong quá trình thi công, ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình ph i th c hi n đ y đ phương án b o đ m an toàn giao thông. Trư ng h p ph i thay đ i phương án thi công có nh hư ng đ n an toàn giao thông đư ng th y n i đ a khu v c, ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình ph i l p l i h sơ trình cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a xem xét đ phê duy t l i phương án b o đ m an toàn giao thông. Đi u 14. Khi k t thúc d án 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày k t thúc thi công công trình quy đ nh t i kho n 1 Đi u 12 Quy t đ nh này, ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình ph i th c hi n các công vi c sau đây: a) L p đ t báo hi u đư ng th y n i đ a theo quy đ nh đ i v i công trình; b) T ch c công tác rà quét, thanh th i v t chư ng ng i phát sinh trong quá trình thi công, trong ph m vi vùng nư c ph c v thi công ho c ngoài vùng nư c thi công nh hư ng đ n an toàn giao thông đư ng th y n i đ a; c) Bàn giao lu ng, ph m vi hành lang b o v lu ng cho đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a khu v c g m: - Biên b n ki m tra, rà quét vùng nư c khu v c thi công sau khi đã hoàn thành công trình gi a ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình v i đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a khu v c trên cơ s phương án rà quét đã đư c th ng nh t; - Biên b n c a đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a xác nh n vi c l p đ t báo hi u đư ng th y n i đ a c a công trình đúng quy đ nh; - Biên b n bàn giao lu ng khu v c thi công gi a ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình v i đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a khu v c trên cơ s k t qu ki m tra, rà quét d n s ch v t chư ng ng i khu v c thi công; - Các b n v hoàn công bao g m: + Bình đ t ng th v trí công trình và ph m vi t ch c rà quét thanh th i v t chư ng ng i trong khu v c thi công. Bình đ ph i có xác nh n c a ch đ u tư, t ch c, cá nhân thi công công trình và đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a khu v c; + M t c t d c công trình (đ i v i công trình xây d ng c u vư t sông, đư ng dây, đư ng ng vư t qua lu ng trên không ho c dư i đáy lu ng), ho c m t m t c t ngang sông t i v trí công trình có nh hư ng l n nh t đ n giao thông v n t i đư ng th y n i đ a trong khu v c (đ i v i các công trình xây d ng kè, đ p, n o vét, thanh th i v t chư ng ng i), ho c các m t c t ngang đã đư c xác đ nh trong quá trình l p d án đ u tư (đ i v i các công trình n o vét, khai thác tài nguyên). + Sơ đ b trí báo hi u đư ng th y n i đ a c a công trình . 2. Đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a khu v c có trách nhi m theo dõi, ki m tra, hư ng d n và đôn đ c ch đ u tư ho c t ch c, cá nhân thi công công trình th c hi n các quy đ nh t i kho n 4 Đi u 13 và kho n 1 Đi u này. 3. Trong khi chưa th c hi n các quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, ch đ u tư ph i ch u trách nhi m v các h u qu do m t an toàn giao thông đư ng th y n i đ a t i khu v c gây ra. Đi u 15. Th m quy n xem xét d án trong ph m vi b o v lu ng
  7. 7 1. Th m quy n cho ý ki n trong giai đo n l p d án đ u tư đư c quy đ nh như sau: a) B Giao thông v n t i xem xét cho ý ki n đ i v i các công trình thu c d án tr ng đi m qu c gia, d án nhóm A. b) C c đư ng sông Vi t Nam xem xét cho ý ki n đ i v i các công trình thu c d án nhóm B, C trên đư ng th y n i đ a qu c gia; đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a qu c gia; đư ng thu n i đ a chuyên dùng đi qua hai t nh tr lên; đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i đư ng thu n i đ a qu c gia v i đư ng thu n i đ a đ a phương. c) S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xem xét cho ý ki n đ i v i các công trình thu c d án nhóm B, C trên đư ng th y n i đ a đ a phương; đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a đ a phương. 2. Th m quy n xem xét ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông giai đo n th c hi n d án đư c quy đ nh như sau: a) C c đư ng sông Vi t Nam xem xét ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông đ i v i các trư ng h p thi công trên đư ng th y n i đ a qu c gia; đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a qu c gia; đư ng thu n i đ a chuyên dùng đi qua hai t nh tr lên; đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i đư ng thu n i đ a qu c gia v i đư ng thu n i đ a đ a phương. b) S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xem xét ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông đ i v i các trư ng h p thi công trên đư ng th y n i đ a đ a phương; đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a đ a phương. c) Trư ng h p thi công công trình ch n m trong ph m vi hành lang b o v lu ng và th i gian thi công không quá 7 ngày thì đơn v qu n lý đư ng thu n i đ a khu v c xem xét ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông. 3. Các công trình thu c lo i d án tr ng đi m qu c gia, d án nhóm A, nhóm B, nhóm C th c hi n theo quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng. M c V. QUY Đ NH V H N CH GIAO THÔNG ĐƯ NG THU N I Đ A VÀ BI N PHÁP B O Đ M AN TOÀN GIAO THÔNG Đi u 16. Quy đ nh v bi n pháp b o đ m an toàn giao thông 1. Các trư ng h p h n ch giao thông đư ng th y n i đ a đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 21 Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a. 2. Bi n pháp b o đ m an toàn giao thông trong các trư ng h p h n ch giao thông đư ng th y n i đ a quy đ nh như sau: a) B o đ m an toàn giao thông b ng báo hi u đư ng th y n i đ a khi ph m vi nh hư ng không quá m t ph n ba chi u r ng lu ng; b) B o đ m an toàn giao thông b ng tr m đi u ti t kh ng ch k t h p v i báo hi u đư ng th y n i đ a khi ph m vi nh hư ng t m t ph n ba chi u r ng lu ng tr lên. 3. Cơ quan có th m quy n công b h n ch giao thông xem xét, quy t đ nh bi n pháp b o đ m an toàn giao thông theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 17. Th t c công b h n ch giao thông đư ng thu n i đ a 1. Trư ng h p thi công công trình: T ch c, cá nhân thi công công trình g i h sơ theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 13 Quy t đ nh này đ n cơ quan có th m quy n. Cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a quy đ nh t i kho n 2 Đi u 15 Quy t đ nh này sau khi xem xét ch p thu n phương án b o đ m an toàn giao thông có trách nhi m th c hi n vi c công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a. 2. Trư ng h p t ch c ho t đ ng th thao, l h i, di n t p trên đư ng th y n i đ a: T ch c, cá nhân có nhu c u t ch c ho t đ ng nói trên g i văn b n đ n cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n v giao thông đư ng th y n i đ a đ ngh công b h n ch giao thông. Văn b n đ ngh ph i nêu rõ đ a đi m, th i gian, ph m vi, quy mô t ch c ho t đ ng.
  8. 8 Cơ quan có th m quy n công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a quy đ nh t i Đi u 18 Quy t đ nh này xem xét, xác đ nh bi n pháp b o đ m an toàn giao thông đ có văn b n tr l i trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c văn b n đ ngh và th c hi n vi c công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a. Văn b n tr l i ph i nêu rõ yêu c u v bi n pháp b o đ m an toàn giao thông. 3. Trư ng h p có v t chư ng ng i đ t xu t; phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, c u h , c u n n ho c b o đ m qu c phòng, an ninh: Cơ quan có th m quy n công b h n ch giao thông đư ng thu n i đ a quy đ nh t i Đi u 18 Quy t đ nh này căn c yêu c u th c t đ xác đ nh bi n pháp b o đ m an toàn giao thông và th c hi n vi c công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a. 4. Chi phí đ công b h n ch giao thông và chi phí th c hi n bi n pháp b o đ m an toàn giao thông trong th i gian h n ch giao thông do t ch c, cá nhân thi công công trình ho c th c hi n các ho t đ ng quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u này ch u trách nhi m, tr trư ng h p có v t chư ng ng i đ t xu t vô ch . Đi u 18. Th m quy n công b h n ch giao thông Ngoài trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 17 Quy t đ nh này, th m quy n công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a quy đ nh như sau: 1. B Giao thông v n t i xem xét công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a đ i v i trư ng h p b o đ m an ninh, qu c phòng. 2. C c đư ng sông Vi t Nam xem xét công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a trên đư ng th y n i đ a qu c gia, đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a qu c gia, đư ng thu n i đ a chuyên dùng đi qua hai t nh tr lên, đư ng thu n i đ a chuyên dùng n i đư ng thu n i đ a qu c gia v i đư ng thu n i đ a đ a phương đ i v i trư ng h p c m hoàn toàn giao thông đư ng th y trên lu ng trong th i gian liên t c t 24 gi tr lên, tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đơn v qu n lý đư ng th y n i đ a khu v c thu c C c đư ng sông Vi t Nam xem xét công b h n ch giao thông đư ng thu n i đ a trong ph m vi qu n lý c a mình đ i v i các trư ng h p khác ngoài th m quy n c a C c đư ng sông Vi t Nam. 3. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xem xét công b h n ch giao thông đư ng th y n i đ a trên đư ng th y n i đ a đ a phương và đư ng th y n i đ a chuyên dùng n i v i đư ng th y n i đ a đ a phương. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 19. Hi u l c thi hành Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. H y b Thông tư s 299/2000/TT-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2000 hư ng d n th c hi n Đi u 22 và Đi u 23 Ngh đ nh s 171/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph và Thông tư s 329/2000/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2000 hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 171/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông đ i v i công trình giao thông đư ng sông. Đi u 20. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B , Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình
  9. 9 PH L C K T C U M C CH GI I T l 1/10 Đơn v : cm Quy cách m c ch gi i: C t m c ch gi i có hình dánh, kích thư c, k t c u như hình v , đư c làm b ng bê tông c t thép mác 200 Trên hai m t m c ch gi i đ ch (CH GI I ĐTNĐ s ....) Ch "CH GI I" cao 6 cm, nét ch r ng 0,6 cm Ch "ĐTNĐ" cao 10 cm, nét ch r ng 1,0 cm "S ...." cao 6 cm, nét ch r ng 0,6 cm M c đư c chôn sâu 50 cm, đư c đ m ch t C ly các m c: Khu v c đô th , dân cư t p trung: 100 - 200 m/m c Khu v c khác 500 - 1000 m/m c Lưu ý: - C t m c ph i đ t v trí an toàn, n đ nh, d th y. - M i v trí c t m c ph i đư c th hi n trên bình đ khu v c.
Đồng bộ tài khoản