Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vụ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A V B O HI M Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; Căn c Quy t nh s 196/2005/Q -TTg ngày 08/8/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p V B o hi m y t thu c B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V B o hi m y t - B Y t ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V B o hi m y t , thu c B Y t ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày,k t ngày ăng Công báo. Bãi b kho nd m c 2 trong B n quy nh ch c năng, nhi m v c a V i u tr v b o hi m y t ban hành theo Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Y t . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V B o hi m y t , Thanh tra B - B Y t ,Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n (Đã ký) QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A V B O HI M Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2005/Q -BYT ngày 13 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) 1. Ch c năng V B o hi m y t là V qu n lý chuyên ngành thu c B Y t , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c b o hi m y t trong ph m vi c nư c. 2. Nhi m v , quy n h n a) Xây d ng, s a i, b sung các d án Lu t, Pháp l nh, văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c b o hi m y t , trình B trư ng B Y t ban hành theo thNm quy n ho c B trư ng trình các c p có thNmquy n ban hành. b) Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n và ng n h n v phát tri n s nghi p b o hi m y t nh m ti n t i b o hi m y t toàn dân trình B trư ng B Y t phê duy t theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c phê duy t. c) Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và trình B trư ng B Y t ban hành theo thNm quy n quy nh tiêu chuNn, chuyên môn k thu t i v i các cơ s yt i u ki n khám ch a b nh cho ngư i tham gia b o hi my t ; d) Ch trì và ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, s a i, b sung các danh m c thu c, v t tư tiêu hao, danh m c d ch v k thu t cao, chi phí l n ư c qu b o hi m y t thanh toán và các quy nh, quy ch trong lĩnh v c b o hi m y t trình B trư ng B Y t ban hành. ) Tham gia xây d ng chính sách vi n phí làm cơ s thanh toán chi phí khám ch a b nh t qu b o hi m y t . Nghiên c u, xu t các bi n pháp ki m soát chi phí khám, ch a b nh b o hi m y t và các bi n pháp m b o, nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t . e) Ch o, hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o hi m y t . Ch o, hư ng d n các cơ s y t th c hi n khám ch a b nh, i u dư ng, ph c h i ch c năng cho ngư i b nh có th b o hi m y t . g) Ch trì t ch c ki m tra; ph i h p v i Thanh tra B và các ơn v có liên quan t ch c thanh tra, x lý theo thNm quy n các t ch c, cá nhân vi ph m quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t , gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan n lĩnh v c b o hi m y t . h) Theo dõi, ánh giá, t ng k t các ho t ng trong lĩnh v c b o hi my t . i) T ch c th c hi n ho t ng nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t trong lĩnh v c b o hi m y t . k) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao
  3. 3. Cơ ch ho t ng và biên ch a) Lãnh oV : V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c cho V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. b) Chuyên viên: Chuyên viên trong V làm vi c theo ch chuyên viên và ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v công vi c ư c giao. c) Biên ch : Biên ch c a V theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng V B o hi m y t ./.
Đồng bộ tài khoản