Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 27/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG PH C V VI C XÁC NNH TH I H N N P THU NH P KH U B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo ngh c a V trư ng V Xu t Nh p kh u, QUY T NNH: i u 1. B sung m t s m t hàng vào Danh m c Hàng tiêu dùng ph c v vi c xác nh th i h n n p thu nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2007/Q - BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B Thương m i (nay là B Công thương) v vi c ban hành Danh m c Hàng tiêu dùng ph c v vi c xác nh th i h n n p thu nh p khNu. Tên và mã s HS c a hàng hóa t i Ph l c ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và là m t b ph n không tách r i c a Quy t nh s 07/2007/Q -BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Trung ương và Ban c a ng; - Vi n KSND t i cao; Tòa án ND t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Thành Biên - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; Công báo; Website Chính ph ; - Các S Công thương; Website B Công thương; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Công thương; - Lưu: VT, XNK.
  2. DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG PH C V VI C XÁC NNH TH I H N N P THU NH P KH U (B SUNG) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2008/Q -BCT ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Công thương) Mã hàng Mô t hàng hóa 8443 31 - - Máy k t h p hai ho c ba ch c năng in, copy ho c fax, có kh năng k t n i v i máy x lý d li u t ng ho c k t n i m ng 8443 32 - - Lo i khác, có kh năng k t n i v i máy x lý d li u t ng ho c k t n i m ng: (tr mã HS 8443.32.50.00) 8443 39 - - Lo i khác 8443 99 20 00 - - - H p m c in ã có m c in 8443 99 30 00 - - - B ph n cung c p và phân lo i gi y 8471 30 10 00 - - Máy tính nh c m tay bao g m máy tính mini và s ghi chép i n t k t h p máy tính (PDAs) 8471 30 20 00 - - Máy tính xách tay, k c notebook và subnotebook 8471 30 90 90 - - - Lo i khác 8471 41 10 00 - - - Máy tính cá nhân tr máy tính xách tay c a phân nhóm 84.71.30 8471 41 90 90 - - - - Lo i khác 8471 49 10 00 - - - Máy tính cá nhân tr máy tính b túi c a phân nhóm 84.71.30 8471 49 90 90 - - - - Lo i khác 8528 71 90 10 - - - - Lo i màu 8528 71 90 90 - - - - Lo i khác 8528 72 - - Lo i khác, màu: 8528 73 - - Lo i khác, en tr ng ho c ơn s c: Ghi chú: Mã HS và mô t hàng hóa theo Bi u thu xu t khNu, bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản