Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 9 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 27/2008/Q -UBND Qu n 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QU N 9 Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Văn hóa - Th thao và Du l ch thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân c p huy n; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin và Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Văn hóa và Thông tin qu n 9”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký và bãi b nh ng quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin qu n, Th trư ng ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Lê Th Tám QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 9) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c v : văn hóa, gia ình, th d c, th thao, du l ch và các d ch v công thu c lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch trên a bàn. Ngoài ra, vi c th c hi n thêm các ch c năng qu n lý nhà nư c v thông tin và truy n thông c a Phòng ư c quy nh theo thông tư liên t ch c a B Thông tin và Truy n thông và B N i v trên các lĩnh v c: bưu chính, vi n thông và Internet; công ngh thông tin, h t ng thông tin; phát thanh; báo chí; xu t b n. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân c p qu n; ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch; S Thông tin và Truy n thông. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v 1. Nhi m v chung: - Căn c phương hư ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , c a qu n; các hư ng d n c a các S - ngành thành ph có liên quan, Phòng Văn hóa và Thông tin trình y ban nhân dân qu n ban hành các quy t nh, ch th , k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm; các chương trình phát tri n văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n c i cách hành chính, xã h i hóa trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao.
  3. - T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, án, k ho ch, chương trình ã ư c phê duy t trong các lĩnh v c do Phòng qu n lý. Ph i h p cùng v i các ban, ngành, oàn th có liên quan t ch c tri n khai, hư ng d n, thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu n lý, ho t ng phát tri n s nghi p văn hóa, th d c, th thao và du l ch; ch trương xã h i hóa ho t ng văn hóa, th d c th thao; ch ng b o l c trong gia ình. - Hư ng d n các t ch c, ơn v và nhân dân trên a bàn qu n th c hi n phong trào văn hóa, văn ngh ; phong trào luy n t p th d c, th thao; xây d ng n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, l h i. Xây d ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”; xây d ng gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, ơn v văn hóa; b o v các di tích l ch s , văn hóa và danh lam th ng c nh, b o v , tôn t o, khai thác, s d ng h p lý tài nguyên du l ch, môi trư ng du l ch, khu du l ch, i m du l ch trên a bàn qu n. - Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch i v i các ch c danh chuyên môn thu c y ban nhân dân phư ng. ng th i ph i h p cùng các ban, ngành, oàn th có liên quan tri n khai, hư ng d n, t ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c làm công tác văn hóa, gia ình, th d c, th thao các phư ng. - Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các Trung tâm Văn hóa, Th thao, các thi t ch văn hóa thông tin cơ s ; các cơ s ho t ng d ch v văn hóa, th d c, th thao, du l ch, i m vui chơi công c ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng trên a bàn qu n. - Giúp y ban nhân dân qu n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra ho t ng các h i và t ch c phi chính ph ho t ng trên a bàn thu c các lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch trên a bàn qu n; gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo c a công dân v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. - Th c hi n công tác th ng kê, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a y ban nhân dân qu n và S Văn hóa, Th thao và Du l ch. - Ph i h p v i Phòng N i v qu n giúp y ban nhân dân qu n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn thu c ngành qu n lý, theo yêu c u nhi m v ư c giao. - Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p, y quy n c a y ban nhân dân qu n. - Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n phân công theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v c th :
  4. 2.1. Các nhi m v trên lĩnh v c văn hóa, gia ình: - Hư ng d n các ơn v thu c ngành, các phư ng xây d ng các ch tiêu, k ho ch ho t ng văn hóa, thông tin và gia ình trên a bàn và theo dõi, ki m tra, xu t v i y ban nhân dân qu n các bi n pháp thúc Ny vi c th c hi n ch tiêu, k ho ch sau khi ư c qu n phê duy t. - T ch c ki m tra vi c ch p hành các ch trương, chính sách c a Nhà nư c trong lĩnh v c ho t ng văn hóa, d ch v văn hóa và phòng, ch ng t n n xã h i; u tranh kiên quy t v i n n b o l c trong gia ình, các văn hóa ph n ng, i tr y; ng th i xu t các bi n pháp ngăn ch n, x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n ư c giao. - T ch c tri n khai và ph i h p th c hi n phong trào n p s ng văn minh, gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, ơn v văn hóa, công s văn minh - s ch p - an toàn… nh m nâng cao hi u qu phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” trên a bàn qu n. - Tham mưu v i y ban nhân dân qu n trong vi c qu n lý, tôn t o các di tích l ch s ã ư c x p h ng; t ch c sưu t m các tư li u có giá tr v m t l ch s , văn hóa, ngh thu t c a các ình - chùa trên a bàn l p h sơ khoa h c trình thành ph ưa vào x p h ng. ng th i t ch c các ho t ng nh m phát huy giá tr di tích qua ó Ny m nh công tác giáo d c truy n th ng u tranh kiên cư ng, b t khu t c a quân và dân qu n 9 trong 2 cu c kháng chi n ch ng M và Pháp cho l c lư ng thanh thi u niên trên a bàn. - Xem xét gi i quy t k p th i các ơn, thư khi u n i, t cáo c a ngư i dân v lĩnh v c có liên quan n ho t ng c a ngành. 2.2. Các nhi m v trên lĩnh v c th d c, th thao: - Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh d ng c , trang thi t b th d c, th thao và các cơ s hành ngh th d c, th thao theo thNm quy n ư c giao. - Ki m tra, ôn c Trung tâm Th thao, các phư ng, ơn v , trư ng h c thu c qu n lý c a qu n trong vi c th c hi n các ch tiêu v rèn luy n thân th , s ngư i tham gia t p luy n thư ng xuyên, gia ình th thao. - Ph i h p v i các ban, ngành, oàn th có liên quan tri n khai các ho t ng th d c, th thao và hư ng d n các h i qu n chúng th c hi n nhi m v phát tri n phong trào th d c, th thao. 2.3. Các nhi m v trên lĩnh v c du l ch: - Hư ng d n các doanh nghi p ho t ng l hành, cơ s lưu trú du l ch ho t ng m b o theo úng i u ki n quy nh c a ngành.
  5. - Ph i h p v i cơ quan ch c năng t ch c ki m tra i v i doanh nghi p kinh doanh l hành, cơ s lưu trú du l ch k p th i x lý các trư ng h p vi ph m quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c ngành ngh kinh doanh. - Thư ng xuyên rà soát danh sách và c p nh t thông tin tình hình ho t ng th c t c a các doanh nghi p trên a bàn; m b o cung c p thông tin úng th i gian theo yêu c u c a Thành ph . i u 3. Quy n h n - T ch c các cu c h p v i i di n các phư ng, các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai, hư ng d n các ch trương, chính sách, các quy nh c a nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng qu n lý. - Ký các văn b n giao d ch, văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c nhi m v , quy n h n c a Phòng. Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin ư c ký tên, óng d u c a Phòng trên các văn b n hành chính thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng. - Tham mưu v i y ban nhân dân qu n vi c c p, thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong lĩnh v c văn hóa, thông tin, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. - xu t v i y ban nhân dân qu n, S Văn hóa - Th thao và Du l ch khen thư ng thành tích ho c x lý vi ph m hành chính i v i cá nhân, ơn v trên a bàn qu n theo thNm quy n ư c phân c p. - Thư ng xuyên ki m tra, ôn c y ban nhân dân các phư ng, các ơn v s nghi p trong vi c th c hi n nhi m v qu n lý ngành và xu t v i y ban nhân dân qu n ho c ngành c p trên v nh ng bi n pháp gi i quy t các v n chưa h p lý ho c vi ph m quy nh trong quá trình th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v các chính sách, ch thu c lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao a phương. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 4. T ch c b máy 1. T ch c: - Phòng Văn hóa và Thông tin do Trư ng phòng ph trách, có 01 n 03 Phó Trư ng phòng và các cán b , công ch c chuyên môn. - Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n, Ch t ch y ban nhân dân qu n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng; ng th i ch u trách nhi m v i Giám c S Văn hóa - Th thao và Du l ch v vi c th c hi n các m t công tác chuyên môn, nghi p v do S này qu n lý. - Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng th c hi n các công vi c do Trư ng phòng phân công theo lĩnh v c; ch u trách nhi m tr c ti p v i Trư ng phòng và trư c
  6. pháp lu t v các nhi m v ư c phân công và ư c Trư ng phòng y nhi m i u hành m t s công tác c th khi Trư ng phòng v ng m t. - Các Phó Trư ng phòng ư c ký và óng d u c a Phòng i v i nh ng công vi c mà Trư ng phòng phân công ph trách c th . - Cán b , công ch c chuyên môn ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. - Vi c b nhi m, i u ng, khen thư ng, luân chuy n, mi n nhi m, cho t ch c, th c hi n ch chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ho t ng: Phòng Văn hóa và Thông tin g m các cán b , công ch c theo dõi và th c hi n các m t công tác sau: - Công tác qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c ư c phân công, phân c p cho ngành t i a phương; - Công tác xây d ng i s ng văn hóa cơ s ; - Công tác t ng h p, báo cáo, th ng kê, gi i quy t hành chính và m t s công tác s nghi p khác c a ngành; - Trư ng phòng phân công tr c ti p cán b , công ch c ph trách t ng b ph n, có th k t h p làm vi c theo ch chuyên viên tùy theo tính ch t kh i lư ng công vi c do Trư ng phòng quy nh. i u 5. Biên ch Biên ch hành chính c a Phòng Văn hóa và Thông tin do y ban nhân dân qu n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao trên cơ s căn c kh i lư ng công vi c c a Phòng, năng l c c a cán b , m b o th c hi n t t nhi m v ư c giao. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c và h i h p 1. Ch làm vi c: - Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c. - Phòng Văn hóa và Thông tin làm vi c theo ch th trư ng.
  7. - Trư ng phòng ph trách, i u hành các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. - Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. - Cán b , công ch c c a Phòng Văn hóa và Thông tin m b o ch làm vi c theo quy nh c a Nhà nư c. Phòng b trí cán b , công ch c thư ng tr c ti p nh n, hư ng d n và gi i quy t các th t c hành chính có liên quan n ch c năng, nhi m v thu c lĩnh v c qu n lý c a Phòng. - Cán b , công ch c c a Phòng có ch c danh, nhi m v c th và eo th công ch c theo quy nh. - M i cán b , công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a lãnh o Phòng, c a ng nghi p, c a nhân dân. Tuy t i không h ch sách, gây phi n hà, nhũng nhi u nhân dân khi n liên h công tác. 2. Ch h i h p: - Hàng tháng Phòng Văn hóa và Thông tin t ch c h p giao ban v i cán b chuyên trách văn hóa 13 phư ng n m tình hình ho t ng c a cơ s , tri n khai chương trình, nhi m v công tác trong tháng ti p theo. nh kỳ hàng quý, 6 tháng t ch c h p giao ban v i các Trư ng Ban v n ng khu ph trao i, tháo g khó khăn và ra các gi i pháp nâng cao hi u qu phong trào xây d ng i s ng văn hóa cơ s . Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin có th t ch c các cu c h p t xu t tri n khai các ch o, các công vi c c p bách c a y ban nhân dân qu n ho c c a S Văn hóa - Th thao và Du l ch. i u 7. M i quan h công tác 1. Quan h n i b : Trư ng phòng lãnh o, i u hành m i ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Phó phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công và tr c ti p gi i quy t nh ng công vi c phát sinh theo lĩnh v c công tác ư c giao. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó phòng khác, Phó phòng ch ng trao i th ng nh t cách gi i quy t và ph i báo cáo l i cho Trư ng phòng bi t ngay sau khi ã gi i quy t. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u cán b , công ch c gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó phòng, yêu c u ó ph i ư c th c hi n và sau ó báo l i cho Phó phòng tr c ti p ph trách bi t.
  8. 2. i v i các phòng, ban chuyên môn c a qu n: Quan h gi a Phòng Văn hóa và Thông tin và các phòng, ban chuyên môn thu c qu n, các ban, ngành, oàn th là m i quan h ph i h p th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy nh nh m m b o th c hi n hoàn thành ch tiêu kinh t - xã h i và nhi m v chính tr c a a phương. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Trư ng Phòng Văn hóa và Thông tin, Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét s a i, b sung Quy ch cho phù h p. i u 9. Vi c s a i, b sung ho c bãi b Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân qu n ký ban hành m i có giá tr ./.
Đồng bộ tài khoản