Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 27/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TƯ PHÁP THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 04/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 05 tháng 5 năm 2005 c a B Tư pháp - B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v công tác tư pháp a phương; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20 tháng 12 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 43/Q -UB ngày 27 tháng 3 năm 1982 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p S Tư pháp tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 200/TTr-STP-TC ngày 18 tháng 01 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 149/TTr-SNV ngày 12 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Tư pháp thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 32/2003/Q -UB ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Tư pháp. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Giám c S Tư pháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - B Tư pháp; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Các oàn th thành ph ; Lê Hoàng Quân - S N i v (3b); - VPH -UB: Các PVP; - Các P. Chuyên viên; TTCB; - Lưu: VT, (VX/Nh) D. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TƯ PHÁP THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 27/2008/Q -UBND ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Tư pháp là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên a bàn thành ph v : Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, công ch ng, ch ng th c, h t ch, qu c t ch, con nuôi có y u t nư c ngoài, lý l ch tư pháp, lu t sư, tư v n pháp lu t, tr giúp pháp lý, giám nh tư pháp, hòa gi i cơ s , bán u giá tài s n liên quan n thi hành án, tr ng tài thương m i, thi hành án dân s và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n trong lĩnh v c công tác tư pháp theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph và B Tư pháp. S Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. S Tư pháp có tên giao d ch b ng ti ng Anh: THE DEPARTMENT OF JUSTICE OF HO CHI MINH CITY. Tr s làm vi c c a S Tư pháp t t i: s 141 - 143 Pasteur, phư ng 6, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 2. S Tư pháp ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Tư pháp. Chương 2:
 3. NHI M V , QUY N H N i u 3. S Tư pháp có nhi m v , quy n h n như sau 1. V quy ho ch và k ho ch: Trình y ban nhân dân thành ph chương trình, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v lĩnh v c qu n lý c a S phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó sau khi ư c phê duy t. 2. Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và tư v n pháp lu t: a) Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và các cơ quan chuyên môn có liên quan trình y ban nhân dân thành ph phê duy t, i u ch nh chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph . b) Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , các Ban có liên quan c a H i ng nhân dân thành ph và các cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph l p d th o D ki n chương trình xây d ng Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph . c) Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy t nh, ch th v qu n lý công tác tư pháp thành ph theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a Chính ph . d) Tham gia so n th o các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các cơ quan chuyên môn khác c a y ban nhân dân ch trì so n th o theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . e) ThNm nh và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v n i dung thNm nh các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành theo quy nh c a pháp lu t. g) T ch c l y ý ki n nhân dân v các d án Lu t, Pháp l nh theo s ch oc a y ban nhân dân thành ph và B Tư pháp. h) Th c hi n tư v n pháp lu t theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a S Tư pháp. i) Th c hi n tư v n pháp lu t theo ngh c a các s - ban - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n i v i nh ng v vi c liên quan tr c ti p n ch c năng, nhi m v và thNm quy n gi i quy t c a S . 3. Công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t thành ph . b) Là u m i giúp y ban nhân dân thành ph t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân thành ph ban hành.
 4. c) T ch c ph i h p v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph th c hi n rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ban hành, k p th i ki n ngh s a i, b sung, thay th , bãi b , h y b nh ng văn b n trái pháp lu t, ho c không phù h p tình hình kinh t - xã h i. d) Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n - huy n ban hành; hư ng d n y ban nhân dân qu n - huy n ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; ch trì ki m tra văn b n trong lĩnh v c ho t ng tư pháp. e) T ch c b i dư ng nghi p v ki m tra văn b n; t ch c và qu n lý i ngũ c ng tác viên ki m tra văn b n c a thành ph . g) T ch c m ng lư i thông tin, tham gia xây d ng và qu n lý h cơ s d li u ph c v cho vi c ki m tra văn b n. h) Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh các bi n pháp x lý văn b n trái pháp lu t. 4. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và công tác hòa gi i cơ s : a) Xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t dài h n, hàng năm a phương; ph i h p v i các s - ngành, qu n - huy n và các t ch c chính tr - xã h i t ch c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. b) Là cơ quan Thư ng tr c c a H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph . c) Biên so n, phát hành các tài li u ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i thành ph . d) Xây d ng, b i dư ng, qu n lý t ch c các ho t ng xây d ng i ngũ báo cáo viên pháp lu t thành ph . e) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, qu n lý, khai thác t sách pháp lu t phư ng - xã, th tr n và các cơ quan, ơn v khác c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t. g) Hư ng d n, ki m tra công tác hòa gi i cơ s c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t. h) Ch trì, ph i h p v i S Văn hóa và Thông tin giúp y ban nhân dân thành ph hư ng d n vi c xây d ng hương ư c, quy ư c c a p, c m dân cư phù h p quy nh c a pháp lu t và th c t a phương. 5. Qu n lý công tác pháp ch ngành:
 5. Ch trì t ch c t p hu n, hư ng d n, b i dư ng v chuyên môn nghi p v , theo dõi, ki m tra vi c th c hi n công tác pháp ch c a các s - ngành, doanh nghi p Nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph . 6. Công tác h tr - hành chính - tư pháp: a) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v ho t ng công ch ng, ch ng th c trên a bàn thành ph : - Xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i a phương, t ch c th c hi n án sau khi ư c phê duy t. - Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trong vi c thành l p, gi i th Phòng Công ch ng; tr c ti p qu n lý v t ch c và ho t ng c a các Phòng Công ch ng. - Tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp h tr phát tri n t ch c hành ngh công ch ng. - Ti p nh n, xem xét, ki m tra h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng theo úng quy nh pháp lu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh cho phép thành l p. - T ch c vi c c p, thu h i gi y ăng ký ho t ng c a Văn phòng công ch ng và cung c p thông tin cho các cơ quan có liên quan theo quy nh pháp lu t. - Th c hi n ăng ký t p s hành ngh công ch ng. - ngh B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m công ch ng viên theo quy nh c a Lu t Công ch ng. - Quy t nh t m ình ch , h y b quy t nh t m ình ch hành ngh công ch ng i v i công ch ng viên. - Ch nh Phòng Công ch ng, Văn phòng công ch ng ti p nh n vi c lưu tr h sơ công ch ng c a các Phòng Công ch ng, Văn phòng công ch ng ã gi i th , ch m d t ho t ng. - Hư ng d n, b i dư ng nghi p v v công ch ng, ch ng th c. - Ch trì ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n ki m tra, thanh tra ho t ng ch ng th c c a y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n. b) V qu n lý các t ch c hành ngh lu t sư và t ch c tư v n pháp lu t: - ThNm nh h sơ, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh cho phép thành l p, gi i th oàn Lu t sư, phê duy t i u l oàn Lu t sư theo quy nh pháp lu t. - Tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph các bi n pháp h tr phát tri n ngh lu t sư t i thành ph .
 6. - C p, thu h i Gi y ăng ký ho t ng c a t ch c hành ngh lu t sư Vi t Nam, Gi y ăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân, t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, Trung tâm tư v n pháp lu t; gi y ch ng nh n tư v n viên pháp lu t theo quy nh pháp lu t. - Yêu c u các t ch c hành ngh lu t sư báo cáo tình hình ho t ng. - Cung c p thông tin v vi c ăng ký ho t ng c a các t ch c hành ngh lu t sư c a Vi t Nam, ăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân cho các cơ quan Nhà nư c, t ch c và cá nhân có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. - Ti p nh n, lưu tr các thông báo t cơ s và ch m d t ho t ng c a cơ s hành ngh lu t sư nư c ngoài c a t ch c hành ngh lu t sư Vi t Nam, theo dõi vi c thuê lu t sư nư c ngoài c a t ch c hành ngh lu t sư. - T ch c b i dư ng k năng tư v n pháp lu t cho các tư v n viên pháp lu t. c) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v công tác giám nh tư pháp: - Ch trì, ph i h p v i cơ quan qu n lý chuyên ngành trình y ban nhân dân thành ph thành l p t ch c giám nh tư pháp theo quy nh pháp lu t. - Ch trì, ph i h p v i cơ quan qu n lý chuyên ngành ngh y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m giám nh viên tư pháp; l a ch n ngư i giám nh tư pháp theo v vi c y ban nhân dân thành ph ngh B Tư pháp xác l p và công b danh sách ngư i giám nh tư pháp theo v vi c. - L p h sơ ngh B Tư pháp c p, thu h i th giám nh viên tư pháp. - Ph i h p v i S chuyên môn qu n lý v lĩnh v c giám nh tư pháp t ch c b i dư ng nghi p v và ki n th c pháp lu t c n thi t cho giám nh viên tư pháp. d) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i ho t ng tr ng tài thương m i: - Ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký ho t ng, ăng ký thay i n i dung Gi y phép thành l p Trung tâm tr ng tài; ăng ký ho t ng, thu h i Gi y ăng ký ho t ng c a Chi nhánh c a Trung tâm tr ng tài. - Cung c p thông tin v vi c ăng ký ho t ng, vi c l p chi nhánh, văn phòng i di n c a Trung tâm tr ng tài cho cơ quan Nhà nư c, t ch c và cá nhân có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. e) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i ho t ng bán u giá tài s n theo quy nh pháp lu t: - Tr c ti p qu n lý v t ch c và ho t ng c a Trung tâm d ch v bán u giá tài s n. - Ph i h p v i S K ho ch và u tư ki m tra v t ch c và ho t ng c a doanh nghi p bán u giá tài s n trên a bàn thành ph .
 7. g) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i ho t ng tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo và i tư ng chính sách: - Tr c ti p qu n lý v t ch c và ho t ng c a Trung tâm Tr giúp pháp lý Nhà nư c. - Ch ng ph i h p v i các s - ngành, qu n - huy n và các t ch c chính tr - xã h i qu n lý ho t ng tr giúp pháp lý trên a bàn thành ph . - T ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho ngư i th c hi n tr giúp pháp lý. h) Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v công tác h t ch, qu c t ch, con nuôi có y u t nư c ngoài và lý l ch tư pháp: - Hư ng d n, ki m tra công tác ăng ký và qu n lý h t ch thành ph . b) Ch u trách nhi m gi i quy t các công vi c v h t ch, qu c t ch, con nuôi có y u t nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t, theo y quy n c a B Tư pháp và ch o c a y ban nhân dân thành ph . - C p Phi u lý l ch tư pháp và ch u trách nhi m vi c c p nh t n i dung Phi u lý l ch tư pháp theo quy nh pháp lu t. 7. V công tác thi hành án dân s : Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân s c a thành ph ; th c hi n qu n lý m t s m t v công tác t ch c, cán b c a Thi hành án dân s thành ph và Thi hành án dân s qu n - huy n theo y quy n c a B trư ng B Tư pháp. 8. V công tác c i cách hành chính: a) Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph : - Ch trì t ch c tri n khai th c hi n n i dung c i cách th ch trong chương trình c i cách hành chính c a thành ph . - T ch c th c hi n các án, k ho ch, chương trình rà soát bi u m u, th t c hành chính theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . - Th c hi n các nhi m v khác theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph . b) Công tác c i cách hành chính t i S Tư pháp: - Xây d ng chương trình, k ho ch; t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n công tác c i cách hành chính c a các phòng chuyên môn, ơn v tr c thu c S Tư pháp. - Rà soát các th t c hành chính trong lĩnh v c ho t ng c a ngành tư pháp ánh giá s phù h p; ánh giá s a i, b sung theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n s a i, b sung, thay th các quy nh không phù h p.
 8. - Nghiên c u, xây d ng các án c i cách hành chính c a S Tư pháp. - Th c hi n các bi n pháp ki n toàn và hoàn thi n t ch c, b máy theo hư ng tinh g n, ho t ng có hi u qu . c) ng d ng công ngh tin h c vào các ho t ng c a S Tư pháp. 9. V công tác ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo và x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp: Thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t, x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp, gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n qu n lý c a S ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph và B Tư pháp úng quy nh pháp lu t. 10. Các công tác khác: a) Qu n lý nhà nư c i v i các h i và t ch c phi Chính ph có tư cách pháp nhân ho t ng thu c lĩnh v c tư pháp. b) Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính, tài s n công; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c thu c S theo quy nh pháp lu t. c) Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c tư pháp thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh pháp lu t, theo s phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph , B Tư pháp. d) T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b công ngh , xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c v tư pháp. e) Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v trong các lĩnh v c công tác ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và B Tư pháp. g) Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4. S Tư pháp làm vi c theo ch Th trư ng. Giám c S Tư pháp do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m; Giám c S ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a S trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n theo quy nh pháp lu t trư c y ban nhân dân thành ph , B Tư pháp và trư c pháp lu t; báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân thành ph khi ư c yêu c u. Giúp vi c cho Giám c có các Phó Giám c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c; các Phó Giám c ư c Giám c phân
 9. công ph trách gi i quy t m t s lĩnh v c c th và ch u trách nhi m trư c Giám c v nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. Th trư ng các ơn v tr c thu c S Tư pháp do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m (tr T ng biên t p Báo Pháp lu t thành ph H Chí Minh). Các ch c danh khác c a S Tư pháp do Giám c S b nhi m, mi n nhi m theo quy nh v phân c p qu n lý cán b , công ch c c a y ban nhân dân thành ph và y quy n c a B trư ng B Tư pháp. i u 5. Cơ c u t ch c b máy c a S Tư pháp 1. Cơ c u t ch c b máy: a) S Tư pháp có Văn phòng S , Thanh tra S và các phòng chuyên môn nghi p v th c hi n theo úng quy nh Nhà nư c. Nhi m v và biên ch c a các phòng chuyên môn do Giám c S Tư pháp quy nh phù h p v i ch c năng, nhi m v và quy n h n c a S Tư pháp. Khi c n thi t, Giám c S Tư pháp trao i, th ng nh t v i Giám c S N i v quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, i u ch nh s lư ng các phòng chuyên môn thu c S . Riêng t ch c Thanh tra S th c hi n theo Lu t Thanh tra. b) Các ơn v s nghi p tr c thu c S Tư pháp: b.1) ơn v s nghi p do ngân sách nhà nư c m b o toàn b chi phí ho t ng: - Trung tâm Tr giúp pháp lý Nhà nư c. b.2) ơn v s nghi p có thu: - Phòng Công ch ng s 1; - Phòng Công ch ng s 2; - Phòng Công ch ng s 3; - Phòng Công ch ng s 4; - Phòng Công ch ng s 5; - Phòng Công ch ng s 6; - Phòng Công ch ng s 7; - Trung tâm d ch v bán u giá tài s n. - Báo Pháp lu t thành ph H Chí Minh (s nghi p có thu t m b o toàn b chi phí ho t ng).
 10. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n, ư c phân công và y quy n, Giám c S Tư pháp sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v , ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh b sung, i u ch nh ch c năng, nhi m v , thành l p m i ho c gi i th các ơn v tr c thu c S Tư pháp. 2. i v i Thi hành án dân s thành ph và Thi hành án dân s 24 qu n - huy n, S Tư pháp th c hi n qu n lý m t s m t v công tác t ch c, cán b theo y quy n c a B trư ng B Tư pháp. 3. Biên ch c a S Tư pháp ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm phù h p v i ch c năng nhi m v c a S Tư pháp. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. i v i B Tư pháp S Tư pháp ch u s ch o và qu n lý v nghi p v chuyên môn c a B Tư pháp và ch u trách nhi m tr c ti p trư c B trư ng B Tư pháp v các lĩnh v c công tác ư c B Tư pháp phân c p qu n lý cho S . Giám c S Tư pháp ch u trách nhi m báo cáo tình hình công tác chuyên môn cho B Tư pháp theo ch báo cáo công tác nh kỳ ho c t xu t, th c hi n ý ki n ch o c a B Tư pháp v công tác chuyên môn. Tham d các cu c h p và t p hu n nghi p v do B Tư pháp tri u t p. V các ch trương l n c a B , Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. Các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành, Giám c S ph i báo cáo B Tư pháp có hư ng d n ch o v chuyên môn nghi p v . i u 7. i v i các Ban c a Thành y S Tư pháp ch ng liên h công tác v i các Ban c a Thành y ti p nh n ch o c a Thành y và ý ki n c a các Ban v nh ng v n có liên quan n công tác cán b , n i dung nh hư ng ho t ng c a S . i u 8. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. S Tư pháp có trách nhi m cung c p tài li u, thông tin, báo cáo ph c v cho ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân thành ph ; tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n thu c ph m vi qu n lý c a ngành. 2. S Tư pháp báo cáo y ban nhân dân thành ph v tình hình và k t qu ho t ng c a ngành; tham gia các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a ngành. Khi ch o ho c hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Tư pháp chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph ho c chưa phù h p v i tình hình th c
 11. ti n t i thành ph H Chí Minh, S Tư pháp ph i k p th i báo cáo và xu t v i y ban nhân dân thành ph . i u 9. i v i các s - ngành thành ph 1. S Tư pháp quan h v i các s - ngành thành ph trên nguyên t c ph i h p công tác, nh m hoàn thành nhi m v chung c a thành ph và nhi m v c a t ng cơ quan. 2. Các s - ngành có trách nhi m th c hi n các quy nh liên quan n công tác tư pháp theo quy nh pháp lu t. i u 10. i v i các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n 1. S Tư pháp hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n th c hi n các n i dung v công tác tư pháp theo quy nh pháp lu t; ph i h p th c hi n t t nhi m v c a a phương trong ph m vi qu n lý c a ngành. Ch o và hư ng d n v chuyên môn nghi p v cho các Phòng Tư pháp qu n - huy n, Ban Tư pháp phư ng - xã, th tr n. 2. Khi c n thi t S Tư pháp tr c ti p làm vi c v i y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c chuyên môn c a ngành t i a phương. Trư c khi trình y ban nhân dân thành ph các v n liên quan n qu n - huy n, S Tư pháp c n trao i v i y ban nhân dân qu n - huy n. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 11. Căn c vào n i dung c a Quy ch này, Giám c S Tư pháp ban hành Quy ch làm vi c, chương trình công tác, ho t ng c a S , t ch c các phòng ban và b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v c a ngành, m b o phát huy hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c v công tác Tư pháp trên a bàn thành ph . Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n căn c vào ch c năng, nhi m v c a ngành, c a a phương, có trách nhi m ph i h p th c hi n úng n i dung Quy ch này. i u 12. Khi xét th y c n thi t, Giám c S Tư pháp ngh y ban nhân dân thành ph s a i, b sung, thay th Quy ch này cho phù h p v i yêu c u th c ti n và quy nh pháp lu t hi n hành./.
Đồng bộ tài khoản