Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng thu tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 27/2008/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 13 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN VẬT TƯ, NGUYÊN VẬT LIỆU THỰC HÀNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề; Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 248 LS/STC-LĐTBXH ngày 28/02/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức thu và quản lý, sử dụng thu tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo nghề công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau: 1. Mức thu: Số TT Lớp đào tạo nghề Mức thu (đồng/học sinh/năm học) 1 May công nghiệp 1.300.000 2 Điện tử dân dụng 1.350.000 3 Cắt gọt kim lọai 600.000 4 Sửa chữa ôtô 950.000 5 Điện công nghiệp 1.800.000 2. Quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn thu:
  2. a) Chứng từ thu: sử dụng biên lai thu do cơ quan Thuế thống nhất phát hành và quản lý. b) Tổ chức thu: nhà trường có trách nhiệm tổ chức thu theo từng học sinh, từng học kỳ của năm học. c) Quản lý và sử dụng nguồn thu: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. d) Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán theo đúng Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. 3. Chế độ miễn, giảm: Miễn, giảm tiền vật tư, nguyên vật liệu cho các học sinh đang theo học các lớp trung cấp nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập, theo tỷ lệ miễn, giảm học phí tương ứng tại Điều 5 Chương III Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 06/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu học phí; quản lý, sử dụng nguồn thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí đối với các lớp trung cấp nghề tại các các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được thực hiện kể học kỳ II năm học 2007-2008. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Bộ Tài chính; - Bộ Lao động TB&XH; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh ; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; -Đoàn Đại biểu Quốc hội ; Huỳnh Tấn Thành - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ; - Như Điều 3; - Sở Tư pháp; - Đài PTTH, Báo Bình thuận; - Trung tâm Công báo Bình thuận; - Lưu: VT, VX, TH. Bình 33.
Đồng bộ tài khoản