Quyết định số 27-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 27-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phước Sơn và huyện Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27-H BT Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 27-H BT NGÀY 21-3-1986V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR NC A HUY N PHƯ C SƠN VÀ HUY N DUY XUYÊN THU C T NH QU NG NAM - À N NG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng và Ban T ch c c a Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a huy n Phư c Sơn và huy n Duy Xuyên thu c t nh Qu ng Nam - à N ng như sau: A. Huy n Phư c Sơn: Chia xã Phư c c thành hai xã l y tên là xã Phư c c và th tr n Khâm c (th tr n huy n l huy n Phư c Sơn). a) Xã Phư c c có di n tích t nhiên 20.879 hécta v i 1.300 nhân khNu. a gi i xã Phư c c phía ông giáp xã Phư c Hi p và th tr n Khâm c; phía tây và phía b c giáp huy n Gi ng; phía nam giáp xã Phư c Năng. b) Th tr n Khâm c có di n tích t nhiên 1.400 hécta v i 1.950 nhân khNu. a gi i th tr n Khâm c phía ông giáp xã Phư c Hi p; phía tây và phía b c giáp xã Phư c c; phía nam giáp xã Phư c Chánh. B. Huy n Duy Xuyên: 1. Thành l p th tr n Duy Xuyên (th tr n huy n l huy n Duy Xuyên) trên cơ s 275 hécta di n tích t nhiên v i 6.340 nhân khNu c a xã Duy An và 135 hécta di n tích t nhiên v i 2.134 nhân khNu c a xã Duy Trung.
  2. - Th tr n Duy Xuyên có t ng di n tích t nhiên 410 hécta v i 8.474 nhân khNu. a gi i th tr n Duy Xuyên phía ông giáp xã Duy An; phía tây giáp xã Duy Sơn; phía nam giáp xã Duy Trung; phía b c giáp xã Duy Trinh. - Sau khi i u ch nh a gi i, xã Duy An có di n tích t nhiên 1.128 hécta v i 12.248 nhân khNu. a gi i xã Duy An phía ông giáp xã Duy Phư c; phía tây giáp th tr n Duy Xuyên; phía nam giáp xã Qu Phú, xã Qu Sơn và xã Duy Trung; phía b c giáp huy n i n Bàn. Xã Duy Trung có di n tích t nhiên 2.224 hécta v i 4.382 nhân khNu. a gi i xã Duy Trung phía ông và phía nam giáp huy n Qu Sơn; phía tây giáp xã Duy Sơn; phía b c giáp th tr n Duy Xuyên. 2. Chia xã Duy Tân thành 3 xã l y tên là xã Duy Tân, xã Duy Phú và xã Duy Thu: a) Xã Duy Tân có di n tích t nhiên 800 hécta v i 4.495 nhân khNu. a gi i xã Duy Tân phía ông giáp xã Duy Hoà; phía tây giáp xã Duy Thu; phía nam giáp xã Duy Phú; phía b c giáp huy n i L c. b) Xã Duy Phú có di n tích t nhiên 3.300 hécta v i 3.534 nhân khNu. a gi i xã Duy Phú phía ông giáp xã Duy Hoà; phía tây giáp xã Duy Thu; phía nam giáp huy n Qu Sơn; phía b c giáp xã Duy Tân. c) Xã Duy Thu có di n tích t nhiên 1.200 hécta v i 3.836 nhân khNu. a gi i xã Duy Thu phía ông giáp xã Duy Tân; phía tây và phía b c giáp huy n i L c; phía nam giáp huy n Qu Sơn. 3. Chia xã Duy Nghĩa thành 2 xã l y tên là xã Duy Nghĩa và Duy H i: a) Xã Duy Nghĩa có di n tích t nhiên 1.250 hécta v i 5.833 nhân khNu. a gi i xã Duy Nghĩa phía ông giáp xã Duy H i; phía tây giáp xã Duy Thành; phía nam giáp huy n Thăng Bình; phía b c giáp th xã H i An. b) Xã Duy H i có di n tích t nhiên 1.050 hécta v i 5.607 nhân khNu. a gi i xã Duy H i phía ông giáp bi n ông; phía tây giáp xã Duy Nghĩa; phía nam giáp huy n Thăng Bình; phía b c giáp th xã H i An. i u 2. U ban Nhân dân t nh Qu ng Nam - à N ng và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản