Quyết định số 27/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 27/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------------- S : 27/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng (T trình s 6604/TTr-BQP ngày 05 tháng 12 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1770/TTr-BT KT ngày 26 tháng 12 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 16 t p th và 10 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong th c hi n chương trình K t h p quân dân y t năm 2002 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Qu c phòng, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Qu c phòng; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph , - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. 16 T P TH VÀ 10 CÁ NHÂN Ư C TH TƯ NG CHÍNH PH T NG B NG KHEN (Banh hành kèm theo Quy t nh s 27/Q -TTg ngày 08/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Phòng K ho ch thu c C c Quân y, T ng c c H u c n, B Qu c phòng; 2. Vi n V sinh phòng d ch Quân i thu c C c Quân y, T ng c c H u c n, B Qu c phòng; 3. Trung tâm Y t d phòng phía Nam thu c C c Quân y, T ng c c H u c n, B Qu c phòng; 4. Vi n B ng Lê H u Trác thu c H c vi n Quân y, B Qu c phòng; 5. B nh xá Quân dân y oàn KT-QP 338 thu c Quân khu 1, B Qu c phòng; 6. B nh vi n 5 thu c C c H u c n Quân khu 3, B Qu c phòng; 7. B nh xá Quân Dân y oàn Kinh t qu c phòng 337 thu c Quân khu 4, B Qu c phòng; 8. B nh vi n 121 thu c Quân khu 9, B Qu c phòng; 9. Ban Quân y L oàn 146 thu c Vùng 4, Quân ch ng H i quân, B Qu c phòng; 10. Ban Quân y B i Biên phòng t nh Sơn La thu c B Tư l nh B i Biên phòng, B Qu c phòng; 11. Ban Quân dân y thành ph Hà N i; 12. Ban Quân dân y t nh Nam nh; 13. Ban Quân dân y t nh Thái Nguyên; 14. Ban Quân dân y t nh Kiên Giang; 15. Ban Quân dân y t nh ng Nai; 16. Phòng Y t huy n o Phú Qu c, t nh Kiên Giang; 17. i tá Phan H u Linh, Phó Trư ng phòng K ho ch, C c Quân y, T ng c c H u c n, B Qu c phòng; 18. i tá Hoàng Tùng, Ch nhi m Quân y Quân khu 3, B Qu c phòng; 19. Thư ng tá Vũ H u Dũng, Giám c B nh vi n 5 thu c C c H u c n Quân khu 3, B Qu c phòng;
  3. 20. i tá Lân Minh Trai, Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh ng Tháp, Quân khu 9, B Qu c phòng; 21. Thư ng tá Tr n Huy D ng, Ch nhi m Quân y Quân khu Th ô, B Qu c phòng; 22. Trung tá Kh ng Th H nh, Tr lý Phòng Quân y, C c H u c n K thu t, B Tư l nh B i Biên phòng, B Qu c phòng; 23. Ông Hoàng Ng c Quy n, Giám c S Y t Hà Giang, Trư ng Ban Quân Dân y t nh Hà Giang; 24. Ông Quách ình Thông, Giám c S Y t Hòa Bình, Trư ng Ban Quân Dân y t nh Hòa Bình; 25. Ông Tr n Văn Thành, Giám c S Y t Qu ng Tr , Trư ng Ban Quân Dân y t nh Qu ng Tr ; 26. Ông Nguy n Văn Qua, Trư ng phòng T ch c cán b S Y t Hòa Bình, y viên Ban Quân Dân y t nh hòa Bình.
Đồng bộ tài khoản