Quyết định Số: 2722/QĐ-BKHCN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 2722/QĐ-BKHCN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN THUỘC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2722/QĐ-BKHCN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 2722/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN THUỘC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-BKHCN ngày 23/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Xét đề nghị của các ông Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Tin học, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (KH&KTHN) thành lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet (website) với tên miền là www.inst.gov.vn.
  2. Điều 2. Viện KH&KTHN có trách nhiệm quản lý và duy trì hoạt động của website trên theo các quy định hiện hành của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Các ông Viện trưởng KH&KTHN, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu VT, TTTH. Nguyễn Quân
Đồng bộ tài khoản