Quyết định số 2723/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 2723/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2723/2003/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2723/2003/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2003 Số: 2723/2003/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Xét Biên bản ngày 29/5/2003 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ; Theo Thông báo số 189/ĐMDN ngày 26/6/2003 của Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa của Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ; Xét tờ trình số 217/ĐMDN ngày 09/7/2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2001 của Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh để cổ phần hóa như sau : Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 256.622.971.211 đồng (Hai trăm năm mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi triệu chín trăm bảy mươi mốt ngàn hai trăm mười một đồng). Trong đó : Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 32.440.342.372 đồng (Ba mươi hai tỷ bốn trăm bốn chục triệu ba trăm bốn mươi hai ngàn ba trăm bảy mươi hai đồng). Điều 2.- Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) : Tài sản không cần dùng : 64.274.183 đồng.
  2. Điều 3.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa. Điều 4.- Giao cho Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý số tài sản ghi tại Điều 2 của quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước. Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết. Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 6 PHÓ CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực UBND/TP - Thường trực Ban ĐMQLDN/TP - Sở Tài chánh-Vật giá, Cục Thuế TP - Chi Cục Tài chính doanh nghiệp TP - VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN Mai Quốc Bình - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản