Quyết định số 2743/QĐ-BNN-HTQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 2743/QĐ-BNN-HTQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2743/QĐ-BNN-HTQT về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của ban điều phối dự án “phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2743/QĐ-BNN-HTQT

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------------------- S : 2743/Q -BNN-HTQT Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C HO T NG C A BAN I U PH I D ÁN “PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M, CÚM NGƯ I VÀ D PHÒNG I DNCH VI T NAM” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP, ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 45/2004/Q -BNN ngày 30/9/2004 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài trong ngành Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 934/Q -BNN-TCCB ngày 04 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng Nông nghi p và PTNT v vi c thành l p Ban i u ph i D án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và t ch c c a Ban qu n lý Chương trình, d án ODA; Xét ngh c a Trư ng Ban qu n lý các d án Nông nghi p và Giám c D án Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam t i Công văn s 677/DANN ngày 10/6/2008; Theo ngh c a V trư ng V HTQT, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c ho t ng c a D án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”. i u 2. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u c n có s i u ch nh, Ban qu n lý các d án nông nghi p ph i báo cáo B xin ý ki n ng ý m i ư c th c hi n. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V H p tác Qu c t , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan, Trư ng Ban qu n lý các d án Nông nghi p và Giám c Ban
 2. i u ph i D án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam” ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B K ho ch và u tư, B Tài chính; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; -B Yt ; - Kho b c Nhà nư c Vi t Nam; - UBND 11 t nh tham gia D án; Bùi Bá B ng - Ngân hàng Nông nghi p và PTNT; - Các V : KH, TC, TCCB; - Các C c: Chăn nuôi, Thú y, QLCLCT; - Lưu: VT, HTQT. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN I U PH I D ÁN “PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M, CÚM NGƯ I VÀ D PHÒNG I DNCH VI T NAM” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2743/Q -BNN-HTQT ngày 08/9/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ s pháp lý - Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và PTNT; - Thông tư s 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và t ch c c a Ban qu n lý chương trình, d án ODA; - Công văn s 1441/TTg-QHQT ngày 14/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c h p nh t và phân c p th c hi n d án cho các a phương; - Các Hi p nh tài tr d án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam” ư c ký gi a Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i Ngân hàng Th gi i (WB) ký hi u Cr.4273-VN, T057747 và TF057848, ký ngày 12/4/2007; - Quy t nh s 329/Q -BNN-HTQT ngày 05/02/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c phê duy t D án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”;
 3. - Quy t nh s 2467 Q /BNN-DANN ngày 23/8/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c phê duy t s tay th c hi n d án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”; - Quy t nh s 934/Q -BNN-TCCB ngày 04/04/2007 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c thành l p Ban i u ph i d án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”; i u 2. Thông tin v d án - Tên d án: D án phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam. - Tên nhà tài tr : Ngân hàng Th gi i (WB) - M c tiêu và k t qu ch y u c a d án: M c tiêu c a d án là gi m thi u r i ro t i s c kho con ngư i do cúm gia c m gây ra b ng cách kh ng ch d ch b nh t i g c, phát hi n và ph n ng s m v i các ca nhi m b nh trên ngư i và chuNn b các phương án y t trong trư ng h p i d ch x y ra trong giai o n 5 năm t i. D án s óng góp vào m c tiêu chung thông qua tăng cư ng hi u qu các d ch v thú y và chăm sóc y t c a nhà nư c t i 11 t nh d án. - Th i gian b t u th c hi n d án: 12/4/2007. - Th i gian k t thúc: 31/12/2010 - Ngu n v n u tư: 38 tri u USD. Phân theo ngu n v n: + V n vay ODA (WB): 35 tri u USD; trong ó: V n vay c a IDA (WB): 20 tri u USD Vi n tr không hoàn l i t Qu y thác phòng ch ng cúm gia c m và cúm ngư i (AHI): 10 tri u USD V n vi n tr không hoàn l i c a qu PHRD: 5 tri u USD + V n i ng: 3 tri u USD (Do Chính ph óng góp tr lương, ph c p lương cho cán b thu c biên ch nhà nư c tham gia th c hi n d án và văn phòng tr s làm vi c c a các Ban qu n lý d án t Trung ương n a phương). - Cơ ch tài chính: Ngu n v n c a d án ư c qu n lý s d ng theo ngân sách nhà nư c và các quy nh hi n hành v qu n lý, s d ng v n ODA. Các kho n v n trên ư c ngân sách c p phát. i u 3. Thông tin v Ban i u ph i d án VAHIP
 4. - Tên g i: Ban i u ph i d án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”, sau ây vi t là Ban i u ph i d án và vi t t t là Ban PDA. - Tên giao d ch Qu c t b ng ti ng Anh: Vietnam Avian and Human Influenza Control and Preparedness Project; vi t t t là: VAHIP. - a ch : T ng 3 tòa nhà 2T, ư ng Ph m Văn ng, Qu n C u Gi y, Hà N i - i n tho i: 04.7920057; 04.7920052; 04.7920097 - Fax: 04.7920051 - E-Mail: aierp@fpt.vn - Tài kho n: ư c m t i Kho b c nhà nư c và Ngân hàng Nông nghi p và PTNT i u 4. Nguyên t c t ch c và ho t ng c a Ban i u ph i d án 4.1. B Nông nghi p và PTNT là cơ quan ch qu n d án. Ban Qu n lý các d án Nông nghi p ư c giao qu n lý tr c ti p các ho t ng c a d án thông qua Ban i u ph i d án VAHIP; 4.2. Ban i u ph i d án ch u trách nhi m i u ph i, t ng h p các báo cáo và nh ng xu t ã ư c y ban nhân dân các t nh phê duy t c a các Ban qu n lý d án t nh xin ý ki n ng thu n c a Ngân hàng th gi i và các nhà tài tr , trình B và các c p có thNm quy n phê duy t; 4.3. Ban i u ph i d án VAHIP ho t ng theo nguyên t c sau ây: 1. Ban i u ph i d án do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p, ư c s d ng con d u c a Ban qu n lý các d án nông nghi p, ư c m tài kho n riêng, th c hi n d án và qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ho t ng dư i s ch o tr c ti p c a lãnh o Ban qu n lý các d án Nông nghi p, theo ch c năng nhi m v và quy nh hi n hành c a nhà nư c; 3. H i ng theo s qu n lý và phân c p c a B Nông nghi p và PTNT và Ban qu n lý các d án nông nghi p, theo n i dung c a các hi p nh, th a ư c tài chính ã ư c ký k t trong lĩnh v c nông nghi p và y t ; 4. Ph i b o v bí m t qu c gia, m b o quan h qu c t theo quy nh; 5. Ban i u ph i d án qu n lý theo ch th trư ng và theo s phân c p qu n lý c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT; 6. Lương và chi phí ho t ng c a Ban i u ph i d án ư c chi t ngân sách Nhà nư c, c p theo ngu n kinh phí s nghi p, ngu n v n ODA và v n i ng c a Vi t Nam, trích chi theo hi p nh ã ký và các quy nh tài chính hi n hành.
 5. Chương 2. CH C NĂNG NHI M V C A BAN I U PH I D ÁN TRUNG ƯƠNG i u 5. L p k ho ch th c hi n d án Xây d ng k ho ch t ng th , k ho ch chi ti t hàng năm th c hi n d án, k ho ch gi i ngân, k ho ch ch tiêu, k ho ch u th u mua s m hàng hóa, trang thi t b , công trình và tuy n ch n chuyên gia tư v n. Th ng nh t v i Ngân hàng th gi i và trình B phê duy t th c hi n. Xác nh ngu n l c s d ng cho d án, ti n th c hi n, th i h n hoàn thành, m c tiêu ch t lư ng, tiêu chí k t qu cho t ng h p ph n d án. i u 6. Qu n lý quá trình chu n b th c hi n d án ChuNn b d án u tư và th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý d án theo lo i hình hành chính s nghi p và trên cơ s Hi p nh ã ký v i nhà tài tr . T ch c tri n khai các th t c v tài chính v i các cơ quan tài chính trong nư c và IDA m b o c p phát, thanh toán v n u tư theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam và nhà tài tr ; Hư ng d n các Ban qu n lý d án t nh th c hi n các th t c u th u, tài chính, hư ng d n v qu n lý và v n hành các công trình, k t qu sau khi th c hi n xong ph n mua s m; Hư ng d n thư ng xuyên các Ban qu n lý d án t nh v công tác ki m tra giám sát ch t lư ng, ti n th c hi n, nghi m thu thanh toán và các công tác gi i phóng m t b ng tái nh cư, an toàn v sinh môi trư ng, xã h i; Hư ng d n th c hi n ki m toán, quy t toán, bàn giao công trình, k t qu th c hi n d án theo úng các ch hi n hành c a Nhà nư c; i u 7. Th c hi n, T ch c các ho t ng u th u và qu n lý h p ng u th u tuy n ch n tư v n qu c t và tư v n trong nư c, mua s m trang thi t b , xe c , hàng hóa, (tr nh ng gói th u ã ư c phân c p) theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a nhà tài tr ; Th c hi n ch ki m toán theo quy nh hi n hành c a nhà tài tr ; T ng h p và qu n lý các h p ng trình B Nông nghi p và PTNT và nhà tài tr phê duy t. i u 8. Qu n lý tài chính, tài s n và gi i ngân Qu n lý tài chính, tài s n và th c hi n gi i ngân theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i các quy nh c a nhà tài tr ;
 6. Vi c qu n lý tài chính c a d án ư c th c hi n theo ch tài chính hi n hành trong nư c và c a nhà tài tr ; Giám sát ti n , t ng h p các báo cáo th c hi n gi i ngân t các t nh tham gia d án, và ngân sách chung cho toàn b d án; Hư ng d n th t c rút v n, gi i ngân và c p v n, qu n lý tài chính, k toán, ki m toán theo quy nh, m b o cung c p kinh phí y k p th i, chi tiêu ti t ki m, có hi u qu , ph n ánh rõ ràng, minh b ch trong h th ng s sách, báo cáo; Thu th p báo cáo Ban QLDANN trình B và nhà tài tr xu t toán nh ng kho n chi c a các h p ph n d án và các Ban qu n lý d án t nh không h p l , không úng quy nh c a lu t pháp và Hi p nh ã ký v i nhà tài tr (n u có); Hàng năm xem xét k ho ch th c hi n c a toàn d án, báo cáo Ban QLDANN trình lãnh o B và nhà tài tr i u ch nh ngân sách c a các t nh (n u có) nh m m b o d án th c hi n úng m c tiêu và k t qu gi i ngân, t hi u qu c a toàn d án. i u 9. Công tác hành chính, i u ph i và trách nhi m gi i trình T ch c tuy n ch n cán b cho d án, ch n các chuyên gia tư v n Qu c t , chuyên gia trong nư c theo quy nh hi n hành và các i u kho n ã ký trong Hi p nh; T ch c t p hu n, ào t o trong và ngoài nư c v chính sách, môi trư ng và chính sách m b o an toàn, nâng cao năng l c chuyên môn; Là u m i quan h v i các i tác, các nhà tài tr IDA và AHI, PHRD, gi i quy t các th t c tri n khai d án c th ư c B giao nhi m v theo các i u ư c Qu c t v ODA ã ư c ký k t phù h p v i quy nh hi n hành. Tăng cư ng năng l c cho Ban QLDA các t nh thông qua t p hu n, h i th o, hư ng d n, b i dư ng v chuyên môn nghi p v . i u 10. Theo dõi, ánh giá và báo cáo tình hình th c hi n d án T ch c ánh giá ho t ng c a d án theo u kỳ, gi a kỳ, cu i kỳ, k t thúc d án phù h p v i quy nh hi n hành L p báo cáo tình hình th c hi n d án theo quy nh; cung c p, chia s thông tin, theo dõi ánh giá d án ODA qua h th ng qu c gia; Báo cáo tình hình th c hi n d án nh kỳ và t xu t theo quy nh hi n hành t i B Nông nghi p và PTNT, B K ho ch và u tư, B Tài chính, UBND các t nh, Ngân hàng nhà nư c và Nhà tài tr theo dõi giám sát và h tr quá trình th c hi n d án; Qu n lý th c hi n d án theo úng m c tiêu, ti n , ch t lư ng và ngu n l c nêu trong văn ki n d án. i u 11. Nghi m thu, bàn giao, quy t toán d án
 7. Ban qu n lý d án các t nh ph i ch u trách nhi m t ch c th c hi n, nghi m thu và bàn giao d án theo úng quy nh c a pháp lu t. Hoàn t t h sơ quy t toán trình UBND t nh phê duy t k t qu th c hi n d án, l p báo cáo hoàn thành d án v Ban i u ph i d án t ng h p; Ban i u ph i d án có trách nhi m chuNn b công tác k t thúc d án, quy t toán óng c a d án khi các t nh ã hoàn t t các báo cáo t ng h p g i v Ban QLDANN trình B Nông nghi p và PTNT và các nhà tài tr ; Ban i u ph i d án t ng h p, báo cáo Ban QLDANN trình B Nông nghi p và PTNT phê duy t báo cáo hoàn thành d án trư c th i i m k t thúc d án, báo cáo nhà tài tr . i u 12. Các nhi m v c thù Nhi m v c thù c a d án là tri n khai các t nh có d ch cúm gia c m và cúm ngư i trên toàn qu c, có s ph i h p c a hai ngành Y t và Nông nghi p trong cùng m t d án. Là d án có tính khNn c p liên quan n s c kho và tính m ng c a ngư i và gia c m. Các cán b th c hi n d án ph i thư ng xuyên ti p xúc v i ngu n b nh, do ó có nguy cơ lây nhi m cao. i u 13. M t s nhi m v khác Ngoài nh ng nhi m v ã ư c quy nh trên, d án có trách nhi m th c hi n nh ng nhi m v khác theo s phân công c a B Nông nghi p và PTNT và Ban qu n lý các d án nông nghi p có th giao thêm m t s nhi m v c a ngành theo s phân công c a B trư ng. Chương 3. CƠ C U T CH C VÀ HO T NG C A BAN I U PH I D ÁN i u 14. Cơ c u t ch c c a Ban i u ph i d án 1. Lãnh o Ban i u ph i d án g m: - Giám c; - Phó Giám c Hành chính; - Phó Giám c k thu t; 2. Các t chuyên môn nghi p v : G m 3 t - Tài chính k toán; - K thu t và h p tác qu c t ; - K ho ch, t ng h p;
 8. 3. Chuyên gia tư v n bao g m: - Các tư v n qu c t ; - Các tư v n trong nư c. Theo Hi p nh và th a ư c qu c t , chuyên gia tư v n v các lĩnh v c h tr Ban i u ph i d án và các Ban QLDA t nh xây d ng k ho ch t ng th , k ho ch hàng năm, h tr k thu t, tư v n v môi trư ng, xã h i h c, tư v n v ào t o, t p hu n, ánh giá d án … i u 15. Giám c Ban i u ph i d án Giám c Ban i u ph i d án do B trư ng b nhi m; Giám c Ban PDA ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT hư ng d n Ban QLDA t nh t ng h p các xu t Ti u d án; l p k ho ch t ng th , k ho ch hàng năm c a toàn b d án trình B Nông nghi p và PTNT phê duy t và báo cáo nhà tài tr ; i u ph i và qu n lý d án theo quy nh hi n hành; T ng h p và l p báo cáo tháng, quý, năm trình B Nông nghi p và PTNT và nhà tài tr ; L p k ho ch ào t o, t p hu n, tham quan cho toàn b quá trình th c hi n d án; T ng h p báo cáo hoàn thành k t thúc d án trình B Nông nghi p và PTNT và nhà tài tr ; Xây d ng và b o v h th ng thông tin thông su t và th ng nh t gi a các Ban QLDA t nh làm u m i liên h v i các cơ quan c a Chính ph , các V , C c c a B và nhà tài tr ; Ki m tra th c hi n, xu t toán các kho n chi không h p l c a các Ban QLDA t nh; N u ngân sách không s d ng h t, ho c còn th a do th c hi n ch m ti n , ho c hi u qu kém (v i b ng ch ng c th ), Giám c d án có công văn báo cáo lãnh o B và nhà tài tr i u ch nh k ho ch có hi u qu cao hơn; Trong trư ng h p có b ng ch ng xác áng v ch t lư ng chuyên gia tư v n kém, không t yêu c u so v i i u kho n tham chi u c a tư v n (TOR), Giám c d án có văn b n báo cáo lãnh o B và nhà tài tr ình ch , thay i; Truy xu t thông tin, d li u v tài chính k toán, trong h th ng thông tin chung c a toàn d án; ti p c n s d ng các ch ng t g c và các tài li u chuyên môn c a các Ban QLDA t nh; Qu n lý tài chính, theo nh m c chi tiêu, k ho ch v n ư c phê duy t và ki m soát ch t lư ng i v i các Ban QLDA t nh;
 9. Làm ch tài kho n và tr c ti p qu n lý ngu n kinh phí và các ngu n l c khác c a d án k c trư ng h p y quy n cho Phó Giám c khi i v ng; Phân công công tác cho các Phó Giám c, khi i công tác v ng ư c y quy n cho m t Phó Giám c thay m t qu n lý, i u hành các ho t ng c th c a Ban PDA m b o duy trì ho t ng n nh c a Ban; B trí nhân s c a các b ph n và các thành viên tham gia d án; ngh khen thư ng, nâng lương, k lu t cán b công ch c, viên ch c thu c thNm quy n Ban PDA qu n lý ho c trình B phê duy t theo phân c p và theo quy trình hi n hành c a B ; Ký k t h p ng lao ng i v i cán b , công ch c theo quy nh và phân c p hi n hành. i u 16. Các Phó giám c Ban i u ph i d án Các phó Giám c giúp vi c cho Giám c trong vi c qu n lý và t ch c th c hi n d án, ư c Giám c y quy n i u hành d án khi Giám c i công tác. Các phó Giám c ư c phân công và tr c ti p ph trách và ch o nh ng công vi c, lĩnh v c c th , hàng tháng báo cáo k t qu th c hi n cho Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c nh ng vi c ư c giao ph trách. i u 17. Nhi m v c a các cán b và chuyên gia trong Ban i u ph i d án T t c các cán b và chuyên gia c a d án, bao g m c ngư i Vi t Nam và nư c ngoài u có nhi m v : Hoàn thành t t các nhi m v và úng th i h n, các công vi c ư c giao theo b n mô t công vi c (TOR) trong h p ng ho c các công vi c ư c giao. Báo cáo trung th c và y các công vi c ư c giao theo nh kỳ và hàng tháng. Duy trì m i quan h t t v i ng nghi p và các cơ quan liên quan. Các chuyên gia và nhân viên c a d án ch ư c quy n giao d ch v i các cơ quan c a Vi t Nam và nư c ngoài theo s phân công c a Giám c Ban i u ph i d án. Tuân th pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c Vi t Nam, các quy ch c a B Nông nghi p và PTNT, các quy nh c a d án và Ban qu n lý các d án nông nghi p c bi t trong công tác b o m t thông tin, tài li u, b o v tài s n. Không ng ng h c t p, rèn luy n, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , ngo i ng và năng l c công tác thông qua các ho t ng c a d án. óng góp y và úng h n các kho n thu và nghĩa v theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 4. M I QUAN H CÔNG TÁC, CH H I H P, KI M TRA, GIÁM SÁT
 10. i u 18. Quan h v i Ban qu n lý các d án nông nghi p Ban PDA ư c s d ng con d u c a Ban qu n lý các d án nông nghi p, ư c m tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t. Ban qu n lý các d án Nông nghi p ch o, i u hành m i ho t ng c a Ban PDA “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”. Ban PDA báo cáo Ban qu n lý các d án Nông nghi p v k ho ch t ng th , k ho ch hàng năm, tình hình ho t ng c a d án, k t qu gi i ngân, thanh toán, quy t toán t ng h p chung toàn Ban. Ban QLDANN làm u m i trình B các văn b n liên quan tài chính c a Ban i u ph i d án. i u 19. M i quan h gi a Ban PDA v i C c Chăn nuôi, C c Thú y Ban PDA ph i h p v i C c Chăn nuôi và C c Thú y qu n lý, t ch c th c hi n d án theo n i dung Hi p nh ã ư c ký k t. Các C c có trách nhi m c m t cán b i di n C c bi t phái làm vi c t i Ban PDA th i gian là 50%. Các cán b bi t phái ư c hư ng ph c p c a D án theo quy nh. Các C c ch o, hư ng d n v m t chuyên môn, nghi p v và k thu t i v i các h p ph n d án có liên quan n các C c. Ban PDA là u m i i u ph i và hư ng d n v th t c, th ch c a d án và ch u trách nhi m gi i ngân các kho n chi theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các Nhà tài tr . i u 20. M i quan h gi a Ban PDA và các a phương Ph i h p v i các ơn v th c hi n d án trong các ho t ng theo k ho ch ti n ã ư c phê duy t, gi i quy t các vư ng m c và phát sinh trong quá trình th c hi n các n i dung d án; Hư ng d n v chuyên môn nghi p v g m công tác l p k ho ch, quy nh v mua s m, th t c gi i ngân và thanh quy t toán các ngu n v n theo quy nh hi n hành. Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m báo cáo Ban PDA theo nh kỳ quý, 6 tháng, năm v ti n , k t qu th c hi n d án. Cùng ch u trách nhi m liên i v n i dung ho t ng c a toàn d án. Trư ng Ban qu n lý các d án các t nh (ho c Giám c d án) ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c Ch t ch UBND t nh và Giám c Ban PDA v m i ho t ng c a d án. i u 21. M i quan h gi a các t chuyên môn nghi p v và Giám c Ban i u ph i d án
 11. T chuyên môn, nghi p v ch u s qu n lý ch o tr c ti p c a Giám c Ban PDA v vi c th c hi n ch c năng nhi m v c a T mình ư c quy nh t i các i u kho n c a quy ch này theo quy nh hi n hành. Quan h gi a các T nghi p v là quan h ph i h p công tác, cùng ch u trách nhi m gi i quy t các công vi c chung c a Ban PDA. Các t chuyên môn nghi p v th c hi n các nhi m v c th theo s phân công c a Giám c Ban PDA trên cơ s các Hi p nh ã ký và k ho ch hàng năm ư c duy t. Giám c, k toán d án ch u trách nhi m toàn di n v qu n lý ngu n v n và chi tiêu c a d án và là ngư i ng tên trong giao d ch v i Ngân hàng, Kho b c và nhà tài tr theo Hi p nh và quy nh hi n hành. i u 22. Ch báo cáo và h i h p Ban PDA t ch c tri n khai th c hi n d án hàng năm và xây d ng k ho ch cho năm ti p theo. Hàng tháng Giám c Ban PDA h p giao ban v i các b ph n xem xét ánh giá tình hình th c hi n d án. Ban PDA báo cáo k t qu th c hi n d án nh kỳ, t xu t theo quy nh v qu n lý ODA c a Nhà nư c, c a B Nông nghi p và PTNT, Nhà tài tr theo th a thu n trong Hi p nh và theo s ch o c a Ban QLDANN. M i cán b , nhân viên thu c Ban PDA u ph i báo cáo k t qu công tác theo nh kỳ. i u 23. Ch ki m tra, giám sát Các T nghi p v c a Ban PDA ch u trách nhi m xây d ng k ho ch, ki m tra ánh giá ho t ng c a d án t nh trình Trư ng ban qu n lý các d án Nông nghi p, Giám c Ban PDA xem xét và phê duy t; Ban QLDA có trách nhi m th c hi n ki m tra, ánh giá theo k ho ch ư c duy t và t xu t theo s phân công c a B và Ban qu n lý các d án nông nghi p. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 24. Hi u l c thi hành Giám c Ban i u ph i d án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m, cúm ngư i và d phòng i d ch Vi t Nam”, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh khó khăn, vư ng m c, Giám c Ban i u ph i d án có trách nhi m xu t v i B xem xét, i u ch nh b sung, s a i Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản