Quyết định số 275/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 275/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 275/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao và lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 275/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 275/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T K HO CH CÂN I QU NHÀ PH C V TÁI NNH CƯ GIAI O N 2 CHO CHƯƠNG TRÌNH DI D I, TÁI NNH CƯ CÁC H ANG CƯ NG TRONG KHUÔN VIÊN TRƯ NG H C, B NH VI N, CƠ S TH D C TH THAO VÀ LAO NG - THƯƠNG BINH-XÃ H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N - CP c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 20/2002/NQ-H ngày 29 tháng 6 năm 2002 c a H i ng nhân dân thành ph v giao nhi m v n cu i năm 2003 hoàn thành vi c di d i các h ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, cơ s văn hoá, th d c th thao; Căn c Quy t nh s 36/2002/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v thu h i nhà t, i u ch nh, di chuy n và quy nh n bù, h tr thi t h i, tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph ; Quy t nh s 226/2003/Q -UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh i m 1.1 kho n 1, i u 2, ph n 1 Quy nh v n bù, h tr thi t h i, tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph (ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2002/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ); - Căn c Quy t nh s 54/2003/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v thu h i nhà t, i u ch nh, di chuy n và quy nh b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph ; Quy t nh s 228/2003/Q -UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh i m 1.1 kho n 1, i u 2, ph n 1 Quy nh v b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên cơ s th d c th thao, các cơ s thu c ngành lao ng thương binh và xã h i thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph (ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2003/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph );
  2. - Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i công văn s 1165/SXD-KH T ngày 04 tháng 11 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này k ho ch cân i qu nhà ph c v tái nh cư giai o n 2 cho Chương trình di d i, tái nh cư các h ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, cơ s th d c th thao, lao ng-thương binh-xã h i trên a bàn thành ph . i u 2. 2.1. Căn c k ho ch cân i qu nhà giai o n 1 và giai o n 2, y ban nhân dân các qu n, huy n khNn trương hoàn thành phương án b i thư ng, tái nh cư trình y ban nhân dân thành ph xem xét, phê duy t ngay trong tháng 11 năm 2003; ng th i ph i h p v i S Xây d ng, S Tài chính, S K ho ch và u tư, S Giáo d c và ào t o, S Y t , S Lao ng thương binh và Xã h i, S Th d c- Th thao cùng các cơ quan có liên quan khNn trương t ch c tri n khai th c hi n, m b o hoàn thành cơ b n công tác di d i các h trong khuôn viên trư ng h c và m t ph n c a b nh vi n trên a bàn thành ph vào cu i năm 2003. 2.2. Giao S Xây d ng ki m tra vi c t ch c th c hi n k ho ch cân i qu nhà giai o n 1 và giai o n 2 c a các cơ quan, ơn v . Trong trư ng h p n ngày 31 tháng 12 năm 2003, y ban nhân dân các qu n, huy n ư c giao qu nhà trong k ho ch cân i giai o n 1 (theo K ho ch t i công văn s 12705/ CN -QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 c a S a chính- Nhà t (nay là S Xây d ng); ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n phê duy t theo công văn s 3733/UB- T ngày 04 tháng 11 năm 2002) nhưng v n chưa tri n khai phương án b i thư ng; thì giao S Xây d ng ch ng th c hi n vi c i u chuy n qu nhà này cho các qu n- huy n còn thi u qu nhà; ng th i S Xây d ng th c hi n th t c i u ch nh n i dung quy t nh phê duy t k ho ch cân i qu nhà ph c v tái nh cư áp ng yêu c u c a tình hình th c ti n trình y ban nhân dân thành ph s a i, b sung. 2.3. S Xây d ng ch trì theo dõi, ôn c vi c tri n khai th c hi n K ho ch này theo ch o c a y ban nhân dân thành ph và ch ng xu t x lý n u phát sinh vư ng m c. i u 3. Giao S Tài chính nghiên c u, xu t v giá bán, giá thuê các căn h chung cư thu c chương trình Nhiêu L c - Th Nghè, d án i l ông - Tây và Môi trư ng nư c và qu nhà thu c các chương trình, d án khác nhưng chưa b trí và chuy n giao thành qu nhà ph c v K ho ch tái nh cư các h ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, cơ s th d c th thao, lao ng-thương binh-xã h i trên a bàn thành ph theo giá bán, giá thuê phù h p cho các i tư ng này, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh trong tháng 11 năm 2003. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban ch o các d án nâng c p ô th , Giám c các S Xây d ng, S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Giáo d c và ào t o, S Y t , S Lao ng - Thương
  3. binh và xã h i, S Th d c-Th thao, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5, KT.CH TNCH - TTTU, - TT. H NDTP, PHÓ CH TNCH - UBND.TP : CT, các PCT, - VPH -UB : CPVP, - Các T NC-TH, - Lưu ( T-Ch). Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** K HO CH CÂN I QU NHÀ PH C V TÁI NNH CƯ GIAI O N 2 C A CHƯƠNG TRÌNH DI D I CÁC H ANG CƯ NG TRONG KHUÔN VIÊN TRƯ NG H C, B NH VI N, CƠ S TH D C TH THAO, LAO NG-THƯƠNG BINH- XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i công văn s 1165/SXD-KH T ngày 04 tháng 11 năm 2003, y ban nhân dân thành ph phê duy t k ho ch cân i qu nhà tái nh cư giai o n 2 di d i các h ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, cơ s th d c- th thao và lao ng - Thương binh và xã h i như sau : I- NHU C U TÁI NNH CƯ C A CHƯƠNG TRÌNH DI D I : T ng s h ph i di d i trong chương trình là 968 h . Trong ó, có m t s qu n ã ch ng gi i quy t di d i và t lo qu nhà là 138 h , còn l i 830 h , v i nhu c u tái nh cư kho ng 70%. y ban nhân dân thành ph ã cân i 651 căn, chia làm 2 giai o n sau : 1- Giai o n 1 : ã cân i qu nhà 367 căn /384 h ( ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i công văn s 3733/UB- T ngày 04 tháng 11 năm 2002, ch p thu n K ho ch ban hành theo công văn s 12705/ CN -QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 c a S a chính- Nhà t (nay thu c S Xây d ng), t p trung gi i quy t cho qu n 1, qu n 10 và m t ph n c a các qu n khác. Trong quá trình th c hi n, y ban nhân dân thành ph
  4. ã ch p thu n cho y ban nhân dân qu n 10 s d ng 80 căn h t i chung cư C9 Lý Thư ng Ki t b trí di d i các h thu c Lô Q, Lô S chung cư Nguy n Kim, qu n 10 b hư h ng n ng, có nguy cơ s p và i u chuy n 19 căn h t i chung cư C9 Lý Thư ng Ki t b trí cho các h (23 h ) thu c d án u tư xây d ng ký túc xá trư ng Cao ng Sư ph m, qu n 5. Vì v y, s h ư c cân i qu nhà giai o n 1 s vư t hơn so v i k ho ch ban u là 23 h ; s căn h c n cân i qu nhà giai o n 1 còn l i là 287 căn (70%). 2- Giai o n 2 : S h còn l i chưa ư c cân i qu nhà là 423 h (k c d phòng 84 h c a qu n 10), trong ó : - Ngành Giáo d c - ào t o : 208 h ; - Ngành Y t : 136 h ; - Ngành Th d c - Th thao : 02 h ; - Ngành Lao ng Thương binh và xã h i: 68 h ; - Theo ch o c a y ban nhân dân thành ph : 09 h . K ho ch Trong ó, di d i ơn v Giai GD- T Yt TD L TB Ch o o n2 TT XH UBNDTP Qu n Thành Qu n Thành ph ph T NG 423 161 47 25 111 02 68 09 C NG Qu n 2 01 01 - - - - - - Qu n 3 107 57 19 - 06 -- 16 09 Qu n 4 20 13 - 07 - - - - Qu n 5 122 17 19 04 82 - - - Qu n 6 15 11 04 - - - - - Qu n 8 33 24 01 - 08 - - - Bình 41 11 04 03 - 02 21 - Th nh Gò V p 21 - - - - - 21 -
  5. Phú 25 10 - 11 04 - - - Nhu n Th c 38 17 - - 11 - 10 - II- K HO CH CÂN I QU NHÀ GIAI O N 2 : gi i quy t nhu c u tái nh cư c a giai o n 2, theo ngh c a S Xây d ng t i công văn s 1165/SXD-KH T ngày 04 tháng 11 năm 2003, y ban nhân dân thành ph ch p thu n k ho ch cân i qu nhà giai o n 2 là 364 căn / 423 h (trong ó có d phòng qu nhà cho qu n 10 giai o n 1 chuy n sang), s d ng : - Qu nhà c a chương trình Nhiêu L c-Th Nghè : 178 căn h ; - Qu nhà c a d án ông - Tây và Môi trư ng nư c : 33 căn h ; - Qu nhà c a các d án ang xây d ng cho chương trình di d i các h trong trư ng h c, b nh vi n, cơ s th d c- th thao và lao ng - thương binh và xã h i : 153 căn h . * K ho ch phân b c th : 1. Các chung cư thu c chương trình Nhiêu L c - Th Nghè : S d ng 178 căn h còn tr ng c a 05 chung cư gi i quy t d t i m cho 05 qu n: 10, Bình Th nh, Gò V p, Phú Nhu n, Th c và gi i quy t m t ph n cho qu n 3, g m: 1.1. Chung cư Hi p Bình Chánh, qu n Th c (do Công ty D ch v công ích qu n Th c qu n lý) còn tr ng 44 căn h chung cư, cân i như sau : - Qu n 3 : S d ng 18 căn h trong s 128 căn h chung cư Lô C ã ư c y ban nhân dân thành ph phân b cho d án c i t o ư ng d c kênh Nhiêu L c - Th Nghè và d án c i t o h th ng thoát nư c ư ng Tô Hi n Thành - C ng Bà X p nhưng không s d ng h t (theo ngh c a qu n 3 t i công văn s 1126/UB ngày 13 tháng 6 năm 2003). - Qu n Bình Th nh : 09 căn h ; - Qu n Th c : 17 căn h . 1.2. Chung cư Dương Qu ng Hàm, phư ng 5, Gò V p (do Công ty D ch v công ích qu n Gò V p qu n lý) còn tr ng 73 căn h , cân i như sau: - Qu n 3 : 27 căn h ; - Qu n Bình Th nh : 14 căn h ; - Qu n Gò V p : 13 căn h ;
  6. - Qu n Phú Nhu n : 19 căn h . 1.3. Chung cư Tân Hương, phư ng 16, qu n Tân Bình (do Công ty D ch v công ích qu n 3 qu n lý), còn tr ng 19 căn h , cân i như sau : - Qu n 3 : 19 căn h . 1.4. Chung cư 52/2 Th ng Nh t, phư ng 17, qu n Tân Bình (do Công ty D ch v công ích qu n 3 qu n lý) còn tr ng 12 căn h , cân i như sau : - Qu n 10 : 12 căn h . 1.5. Chung cư Nhiêu L c C, phư ng 16, qu n Tân Bình do Công ty Kinh doanh Phát tri n nhà qu n Tân Bình qu n lý) còn tr ng 30 căn h , cân i như sau : - Qu n 10 : 30 căn h . 2. Các chung cư thu c d án u tư xây d ng il ông - Tây và Môi trư ng nư c : S d ng 33 căn h còn l i c a 02 chung cư sau khi ã cân i cho d án trên theo ngh c a qu n 4 và qu n 6, g m: 2. 1. Chung cư Bình Trưng, qu n 2 (do Công ty D ch v công ích qu n 2 qu n lý), s d ng s căn còn l i trong s 61 căn h do y ban nhân dân thành ph ã phân b cho d án u tư xây d ng i l ông - Tây và Môi trư ng nư c c a qu n 4, cân i 18 căn h như sau : - Qu n 2 : 01 căn h ; - Qu n 4 : 17 căn h . 2.2. Chung cư Lô S Hùng Vương, qu n 6 (do Công ty D ch v công ích qu n 6 qu n lý), s d ng 15 căn h sau khi ã cân i qu nhà ph c v tái nh cư cho d án i l ông - Tây và Môi trư ng nư c trên a bàn qu n 6. 3. Qu nhà c a các d án ang xây d ng : 3.1. Chung cư 342 - 343 Lưu H u Phư c, qu n 8 (do Công ty D ch v công ích qu n 8 làm ch u tư) quy mô xây d ng 36 căn h , d án ang tri n khai th c hi n, hoàn thành vào quý I năm 2004, d ki n phân b : - Qu n 8 : 33 căn h . 3.2. Chung cư 176/8A H u Giang, qu n 6 (do Công ty Kho bãi làm ch u tư) d án ang i u ch nh quy mô căn h kho ng 30 căn, s xây d ng hoàn thành vào cu i năm 2004, d ki n phân b : - Qu n 5 : 20 căn h .
  7. 3.3. Chung cư 611/10-12 i n Biên Ph , qu n 3 (do Công ty Kho bãi làm ch u tư) quy mô 42 căn h , s hoàn thành cu i năm 2004, d ki n phân b : - Qu n 3 : 20 căn. 3.4. Chung cư R ch Ông, qu n 8 (do Công ty Xây d ng Kinh doanh Nhà C n Gi làm ch u tư), quy mô xây d ng kho ng 300 căn, d án ang tri n khai th c hi n, th i gian hoàn thành vào cu i năm 2004, d ki n phân b : - Qu n 5 : 80 căn ( ính kèm b ng t ng h p cân i qu nhà giai o n 2) III- T CH C TH C HI N : Căn c k ho ch phân b qu nhà ph c v tái nh cư nêu trên, y ban nhân dân các qu n, huy n ph i h p v i các s , ban, ngành, theo ch c năng và thNm quy n, khNn trương tri n khai th c hi n công tác di d i, tái nh cư và các v n có liên quan theo k ho ch cân i qu nhà ã ư c duy t có th hoàn thành Chương trình di d i, tái nh cư các h ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, cơ s th d c th thao, lao ng- thương binh- xã h i trên a bàn thành ph , ng th i ch u trách nhi m trư c Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân và Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph v n i dung công vi c ã phân công và ti n , th i h n ã quy nh. Trong trư ng h p n ngày 31 tháng 12 năm 2003, y ban nhân dân các qu n, huy n ư c giao qu nhà trong k ho ch cân i giai o n 1 (theo K ho ch t i công văn s 12705/ CN -QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 c a S a chính- Nhà t (nay thu c S Xây d ng); ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n phê duy t theo công văn s 3733/UB- T ngày 04 tháng 11 năm 2002) nhưng v n chưa tri n khai phương án b i thư ng, giao S Xây d ng ch ng th c hi n vi c i u chuy n qu nhà này cho các qu n- huy n còn thi u qu nhà; ng th i S Xây d ng th c hi n th t c i u ch nh n i dung quy t nh phê duy t k ho ch cân i qu nhà ph c v tái nh cư áp ng yêu c u c a tình hình th c ti n trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh s a i, b sung./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản