Quyết định số 2776/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 2776/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2776/2005/QĐ-BTM về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế Nhơn Hội quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Nhơn Hội do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2776/2005/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2776/2005/Q -BTM Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C Y QUY N CHO BAN QU N LÝ KHU KINH T NHƠN H I QU N LÝ HO T Đ NG XU T NH P KH U VÀ HO T Đ NG THƯƠNG M I C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG KHU KINH T NHƠN H I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Thương m i; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 256/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý Khu kinh t Nhơn H i; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Bình nh t i Công văn s 108/TTr-UBND ngày 07/11/2005, QUY T NNH: i u 1. y quy n cho Ban qu n lý Khu kinh t Nhơn H i (sau ây g i t t là Ban qu n lý) qu n lý ho t ng xu t nh p khNu và ho t ng thương m i i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh u tư trong khu kinh t Nhơn H i (sau ây g i t t là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài). i u 2. Ban qu n lý Khu kinh t Nhơn H i xét duy t k ho ch nh p khNu và qu n lý ho t ng thương m i c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo n i dung sau: 1. Duy t k ho ch nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, b o m th c hi n úng Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 19/6/2000, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 và Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph , Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hóa th i kỳ 2001-2005 và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan phù h p v i Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh, Gi i trình Kinh t k thu t, thi t k k thu t. Vi c xét duy t k ho ch nh p khNu bao g m các n i dung sau ây:
  2. 1.1. Duy t k ho ch nh p khNu và xác nh n mi n thu nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư xây d ng, ph tùng l p t u tư t o tài s n c nh bao g m c vi c nh p khNu b ng phương th c thuê mua tài chính. 1.2. Duy t k ho ch t m nh p máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thuê c a nư c ngoài, chưa có trong dây chuy n công ngh ph c v cho ho t ng c a doanh nghi p. 1.3. Duy t k ho ch nh p khNu v t tư, nguyên li u cho ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. 2. Duy t thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo quy nh t i Thông tư s 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 c a B Thương m i. 3. Duy t k ho ch nh p khNu thành phNm k t h p v i s n phNm xu t khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 3. Hàng quý Ban qu n lý g i v B Thương m i báo cáo th c hi n xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo hư ng d n c a B Thương m i t i Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản