Quyết định số 278/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 278/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 278/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 278/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 278/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN CÔNG NGH THÔNG TIN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 1893/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin tr c thu c S Khoa h c và Công ngh thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i công văn s 2024/SKHCN- TCCB ngày 02/10/2003 ; và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (T trình s 136/TCCQ ngày 31 tháng 10 năm 2003) ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chính thành ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Trư ng Ban i u hành án 112 thành ph , các S -ngành, qu n-huy n thành ph và Trư ng Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - B Bưu chính và Vi n thông PH - B Khoa h c và Công ngh KT. CH TNCH - BC Qu c gia v CN-TT - TT/TU, TT. UBND/TP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Ban TT-VH/TU, Ban TC/TU - C c Thu TP, CATP (PC.13) - Ngân hàng NN Chi nhánh TP - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPH -UB : PVP/PC, VX, KT - T NC, PC, CNN, TM - TT. Tin h c thành ph Nguy n Thi n Nhân - Lưu (CNN-H)
  2. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN CÔNG NGH THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2003/Q -UB ngày tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương 1: CH C NĂNG VÀ NHI M V i u 1.- Nhi m v chung c a Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin : 1- Giúp S Khoa h c và Công ngh tham mưu cho y ban nhân dân thành ph t ch c tri n khai, i u ph i và qu n lý toàn b quá trình th c hi n các d án công ngh thông tin theo úng m c tiêu, nhi m v , ti n d án ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ; 2- Làm u m i i di n S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan trong vi c xây d ng d án kh thi, ti n kh thi và trình phê duy t các d án, các thi t k k thu t và t ng d toán c a các công trình u tư liên quan n công ngh thông tin s d ng ngu n ngân sách thành ph . 3- T ch c, ph i h p ho t ng v i các T chuyên gia tư v n, chuyên gia k thu t, cán b qu n lý, các Ban Qu n lý d án Công ngh thông tin t i các ơn v có liên quan, các doanh nghi p công ngh thông tin, các trư ng i h c, các Vi n nghiên c u v.v… nh m huy ng t i a ngu n nhân l c khoa h c-k thu t tham gia h tr giai o n chuNn b u tư và th c hi n d án công ngh thông tin. 4- Giúp S Khoa h c và Công ngh tham mưu cho y ban nhân dân thành ph t ch c s d ng có hi u qu , h p lý và ti t ki m ngu n kinh phí Nhà nư c trong toàn b quá trình th c hi n công tác qu n lý tri n khai và áp d ng các d án công ngh thông tin. i u 2.- Trong công tác i u ph i và tri n khai các d án công ngh thông tin, Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin có các nhi m v và quy n h n : 1- Hàng năm, t ng h p và xu t k ho ch kinh phí tri n khai Chương trình m c tiêu ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ; xu t i u ch nh k ho ch kinh phí c a các d án trình Giám c S Khoa h c và Công ngh t ch c l y ý ki n các S K ho ch và u tư, S Tài chính, các S -ngành liên quan và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 2- L p k ho ch chi ti t phân b ngu n kinh phí cho các d án theo t ng giai o n, h ng m c u tư c th trên cơ s k ho ch kinh phí hàng năm ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t.
  3. 3- m b o s d ng có hi u qu ngu n v n t ngân sách thành ph , các chương trình và d án h p tác qu c t và các ngu n v n khác nh m tránh u tư trùng l p và nâng cao hi u qu u tư cho các d án công ngh thông tin thành ph . 4- Ph i h p ch t ch v i Ban i u hành án tin h c hóa qu n lý hành chính Nhà nư c (Ban i u hành 112) theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph và các Ch d án u tư (các S , Ban, ngành, qu n-huy n và các ơn v , t ch c) th c hi n thành công Chương trình m c tiêu ng d ng và phát tri n công ngh thông tin thành ph . i u 3.- Trong các giai o n theo quy trình qu n lý d án công ngh thông tin, Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin có các nhi m v và quy n h n như sau : 1- Giai o n chuNn b d án u tư : a) Ký k t ho c ký k t theo y nhi m c a Giám c S Khoa h c và Công ngh các h p ng chuNn b d án u tư v i các Ch d án u tư xây d ng báo cáo nghiên c u kh thi, báo cáo u tư, cho các d án và trình xét duy t ánh giá t i các H i ng khoa h c (xét duy t và nghi m thu) do Giám c S Khoa h c và Công ngh ký quy t nh thành l p ; b) Tư v n, hư ng d n cho các Ch d án u tư chuNn b và trình phê duy t các báo cáo nghiên c u kh thi, báo cáo u tư theo úng các quy nh c a quy trình qu n lý d án và các quy nh c thù cho d án công ngh thông tin. 2- Giai o n th c hi n d án u tư : a) Tư v n và hư ng d n cho các Ch d án u tư l p d toán và thi t k k thu t cho các h ng m c u tư, k ho ch u th u và l a ch n nhà th u, v.v… trình các c p có thNm quy n phê duy t ; b) Theo dõi và ôn c các Ch d án u tư th c hi n úng ti n và m b o ch t lư ng cho d án ; k p th i giúp các Ch d án u tư ph i h p v i các cơ quan ch c năng tháo g , gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình th c hi n d án ; c) Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, Kho b c Nhà nư c và các cơ quan qu n lý Nhà nư c giám sát ti n , nghi m thu d án và thanh toán, quy t toán úng quy nh các h ng m c c a d án theo t ng giai o n. 3- Giai o n k t thúc d án và ưa các công trình vào khai thác s d ng ; a) Tham gia H i ng nghi m thu các d án ; b) Hư ng d n và ôn c các ch u tư l p báo cáo quy t toán theo úng quy nh v qu n lý d án u tư và các quy nh c thù cho d án công ngh thông tin ; c) Ph i h p cùng v i các Ch u tư, các ơn v liên quan th c hi n báo cáo t ng k t công trình, ánh giá hi u qu u tư và t ng h p các ý ki n xu t g i n các cơ quan ch c năng.
  4. i u 4.- Nhi m v tri n khai và qu n lý m t s chương trình - d án công ngh thông tin : Khi có quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin có trách nhi m tri n khai và qu n lý i v i m t s d án công ngh thông tin c th , c bi t là các d án u tư quan tr ng, ph c v chung trên toàn thành ph . Chương 2: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5.- T ch c b máy : 1.a) Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin do 01 Trư ng Ban ph trách và có t 01 n 02 Phó Trư ng Ban giúp vi c ; b) Trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n nhi m v , Trư ng Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin ư c quy n ngh thành l p, sáp nh p, gi i th các phòng ban, s p x p, b trí nhân s khi th y c n thi t và trình Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh. 2.a) Trư ng Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin do Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh ; b) Trư ng Ban là ngư i lãnh o và i u hành m i ho t ng c a Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin, ch u trách nhi m trư c Giám c S Khoa h c và Công ngh , trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban ; 3.a) Phó Trư ng Ban và K toán trư ng do Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin ; b) Phó Trư ng Ban có trách nhi m giúp Trư ng Ban Qu n lý và i u hành m t s ph n công vi c theo phân công c a Trư ng Ban. i u 6.- Ch làm vi c c a Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin. 1- Trư ng Ban ban hành Quy ch làm vi c n i b c a Ban úng v i quy nh c a pháp lu t hi n hành ; th c hi n ch thông tin v i u hành và ch o b ng ch giao ban nh kỳ hay t xu t ; 2- Trư ng Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin có trách nhi m xu t v i Giám c S Khoa h c và Công ngh v các chính sách, ch ãi ng cán b chuyên gia công ngh thông tin th c hi n nhi m v ư c giao phù h p v i cơ ch ãi ng theo quy nh pháp lu t hi n hành. Trong trư ng h p c bi t theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph . i u 7.- Kinh phí ho t ng
  5. 1- Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin ư c ngân sách thành ph h tr m t ph n kinh phí ho t ng theo k ho ch kinh phí hàng năm và có trách nhi m th c hi n cơ ch t ch tài chính c a ơn v s nghi p có thu theo quy nh hi n hành ; 2- Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin là ơn v s nghi p có thu, các kho n thu g m : thu theo quy nh trong các giai o n th c hi n các d án công ngh thông tin ; thu chi phí qu n lý d án i v i các d án ư c các c p có thNm quy n giao tr c ti p qu n lý. Chương 3: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 8.- Quan h công tác v i Ban i u hành án tin h c hóa 112, các Ch u tư c a các d án công ngh thông tin t i các S -ngành, qu n-huy n và các ơn v khác trong thành ph : Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin có trách nhi m ki m tra, giám sát, ôn c và hư ng d n v chuyên môn, th t c và pháp lý cho các Ch u tư trong quá trình tri n khai các d án công ngh thông tin. i u 9.- Quan h công tác v i y ban nhân dân thành ph , S Khoa h c và Công ngh , các S , Ban, ngành, y ban nhân dân qu n-huy n có liên quan : 1- Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin ch u s ch o tr c ti p c a Giám c S Khoa h c và Công ngh , có nghĩa v báo cáo nh kỳ hàng quý, hàng năm và t xu t v các công tác cho Giám c S Khoa h c và Công ngh và Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ; 2- Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin m b o m i quan h ch t ch , ng b v i y ban nhân dân qu n-huy n, các ơn v u m i khác trong quá trình th c hi n các d án công ngh thông tin t hi u qu cao và úng n i dung ã ư c phê duy t ; 3- Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin có trách nhi m ph i h p v i các phòng ban ch c năng c a S Khoa h c và Công ngh , S K ho ch và u tư, S Tài chính, Kho b c Nhà nư c xu t cơ ch qu n lý và tri n khai th c hi n các d án công ngh thông tin phù h p c thù c a lĩnh v c công ngh thông tin ; k p th i tháo g các khó khăn, vư ng m c ; tri n khai nhanh nhóng, hi u qu Chương trình m c tiêu ng d ng và phát tri n công ngh thông tin thành ph . Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10.- Vi c b sung, s a i Quy ch này do y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh và Trư ng Ban Qu n lý các d án Công ngh thông tin ;
  6. i u 11.- Các n i dung không quy nh trong Quy ch này ư c áp d ng i u ch nh b ng các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản