Quyết định số 278/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 278/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 278/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Xlô-va-ki-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 278/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 278/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH XLÔ-VA-KI-A V MI N THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U NGO I GIAO VÀ T O THU N L I TRONG VI C C P THN TH C CHO NGƯ I MANG H CHI U CÔNG V TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 01 tháng 01 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i giao t i T trình s 3902/TTr-BNG-LS ngày 28 tháng 11 năm 2006, QUY T NNH: Đi u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Xlô-va-ki-a v mi n th th c cho ngư i mang h chi u ngo i giao và t o thu n l i trong vi c c p th th c cho ngư i mang h chi u công v , ký ngày 16 tháng 10 năm 2006 t i Hà N i, Vi t Nam. i u 2. Hi p nh ư c áp d ng toàn b n i dung trong th i gian th c hi n. i u 3. B Ngo i giao ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Hi p nh. i u 4. B Ngo i giao hoàn thành th t c i ngo i theo quy nh và thông báo cho các cơ quan liên quan c a ta bi t ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh nêu trên./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản