Quyết định số 2789/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 2789/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2789/2002/QĐ-BGTVT về quản lý chuyên ngành giao thông vận tải sông Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2789/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2789/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2002 QUY T Đ NH V QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG V N T I SÔNG TIÊN YÊN T NH QU NG NINH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph qui nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 1731/Q -PCVT ngày 10/7/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c công b danh m c sông, kênh thu c Trung ương qu n lý; phù h p v i s phát tri n kinh t c a t nh Qu ng Ninh; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam; C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1 .- ưa sông Tiên Yên ra kh i Danh m c sông, kênh Trung ương qu n lý ban hành kèm theo Quy t nh s 1731 Q /PCVT ngày 10/7/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 2.- 1. o n sông Tiên Yên t C a Mô n c ng Mũi Chùa thu c vùng nư c c a c ng Mũi Chùa do C c hàng h i Vi t Nam qu n lý theo ch pháp lý ư c B lu t Hàng h i Vi t Nam quy nh 2. o n sông Tiên Yên cách c u c ng Mũi Chùa 200 mét v phía thư ng lưu n th tr n Tiên Yên do S Giao thông v n t i Qu ng Ninh qu n lý theo ch pháp lý ư ng thu n i a. i u 3.- 1. Chuy n giao nguyên tr ng o n sông Tiên yên t C a Mô n c ng Mũi Chùa ( bao g m c lu ng tuy n, báo hi u, tài s n, nhân s ) t C c ư ng sông Vi t Nam sang C c Hàng h i Vi t Nam qu n lý. 2. Chuy n giao nguyên tr ng o n sông t c ng Mũi Chùa n th tr n Tiên Yên ( bao g m c lu ng tuy n, báo hi u) t C c ư ng sông Vi t Nam sang S Giao thông v n t i Qu ng Ninh qu n lý.
  2. i u 4.- 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Hu b Quy t nh s 3028/1999/Q /BGTVT ngày 1/11/1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i v trách nhi m qu n lý tuy n lu ng vào c ng Mũi Chùa Qu ng Ninh. 2. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V liên quan thu c B Giao thông v n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i Qu ng Ninh, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG Nơi nh n: V NT I - Như i u 4 - UBND t nh Qu ng Ninh TH TRƯ NG - Công báo - Lưu : VP, PCVT. Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản