Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
4
download

Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT về việc ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đội bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2792/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 1999 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N “QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ĐÌNH THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ Đ I B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ĐÌNH THU C TRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, TH XÃ, THÀNH PH THU C T NH” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c vào Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a Liên B Y t - Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP c a Chính ph ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia ình. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n “ Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia ình thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia ình thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia ình - B Y t , Giám c s Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - Như i u 3, - Các /c Th trư ng ( bi t), - Trung tâm BVSKBMTE & KHHG
  2. các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Các V , C c, Thanh tra, VP B , - Lưu V TCCB, BMTE, PC, Nguyên Phương - Lưu tr . QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ĐÌNH THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ Đ I B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ĐÌNH THU C TRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, TH XÃ, THÀNH PH THU C T NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /1999/Q -BYT ngày tháng năm 1999 c a B trư ng B Y t ) A/ TRUNG TÂM B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG. I. VN TRÍ, CH C NĂNG: Trung tâm b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình (vi t t t là BVSKBMTE & KHHG ) thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) là ơn v s nghi p y t , có ch c năng tham mưu, ch o, qu n lý và th c hi n công tác BVSKBMTE & KHHG trên a bàn t nh. Trung tâm BVSKBMTE & KHHG là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. II. NHI M V : 1- Xây d ng k ho ch công tác BVSKBMTE & KHHG c a t nh và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2- Ch o và giám sát các m t ho t ng thu c lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG trên a bàn t nh. 3- ánh giá th c tr ng tình hình s c kho BMTE và d ch v KHHG , t ng h p báo cáo nh kỳ và t xu t lên c p trên theo quy nh. 4- Tham mưu cho S Y t và các cơ quan ch c năng c a t nh v th c hi n các chính sách liên quan n lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG . 5- Là ơn v y t tuy n t nh v công tác BVSKBMTE & KHHG , th c hi n m u m c các quy nh và chuNn m c v chuyên môn, k thu t c a B Y t . 6- Qu n lý và ch o v chuyên môn, k thu t i v i M c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em trên a bàn t nh.
  3. 7- ào t o l i v chuyên môn, k thu t và qu n lý v công tác BVSKBMTE & KHHG cho cán b chuyên khoa và cán b khác trên a bàn. 8- Tham gia và th c hi n công tác nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG . 9- Ph i h p th c hi n công tác thông tin, giáo d c truy n thông và tư v n v BVSKBMTE & KHHG . Hư ng d n, b i dư ng và giám sát v công tác giáo d c và truy n thông, tư v n trên a bàn. 10- Qu n lý và s d ng có hi u qu tài s n, tài chính theo úng các quy nh c a pháp lu t, ng th i huy ng các ngu n l c khác ph c v cho công tác BVSKBMTE & KHHG , th c hi n thanh quy t toán theo quy nh. 11- Ph i h p v i các cơ quan có liên quan trên a bàn t nh th c hi n các công tác thu c lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG . 12- Tham gia các chương trình h p tác qu c t v lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG v i các t ch c và cá nhân nư c ngoài theo úng quy nh c a Nhà nư c. III. T CH C B MÁY: 1- T ch c: 1.1- Lãnh o Trung tâm g m: Giám c và 1 n 2 Phó Giám c giúp vi c, có trình chuyên khoa sơ b v s n nhi, y h c c ng ng, ph n u n năm 2005 tr i ph i t chuyên khoa I tr lên. 1.2- Các phòng ch c năng: - Phòng K ho ch - Tài chính - K toán, - Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr , - Phòng B o v s c kho Bà m - K ho ch hoá gia ình, - Phòng B o v s c kho Tr em - Phòng ch ng suy dinh dư ng, Các phòng trên có th chia ra các T công tác như: Truy n thông; Tư v n chuyên môn; K thu t; Xét nghi m; ào t o; Nghiên c u khoa h c; Ch o tuy n. 2- Biên ch : Theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. KINH PHÍ HO T NG: 1- Kinh phí s nghi p y t , 2- Kinh phí thu c các Chương trình Y t Qu c gia có m c tiêu, 3- Kinh phí t ngu n vi n tr , v n vay,
  4. 4- Các ngu n kinh phí khác. V. M I QUAN H CÔNG TÁC: 1- Trung tâm BVSKBMTE & KHHG ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a S Y t . 2- Trung tâm BVSKBMTE & KHHG ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Y t (các V chuyên ngành và các Vi n u ngành). 3- Trung tâm BVSKBMTE & KHHG có m i quan h ph i h p v i các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan có liên quan trong t nh th c hi n t t công tác thu c lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG . 4- Trung tâm BVSKBMTE & KHHG ch u trách nhi m qu n lý, ch o và h tr v chuyên môn, k thu t thu c lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG i v i các cơ s y t trên a bàn. B/ I B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH THU C TRUNG TÂM Y T HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH. I. VN TRÍ, CH C NĂNG: i BVSKBMTE & KHHG thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) là t ch c c u thành c a Trung tâm Y t huy n, có ch c năng tham mưu, ch o, qu n lý th c hi n công tác BVSKBMTE & KHHG và cung c p d ch v BVSKBMTE & KHHG trên a bàn huy n. II. NHI M V : 1- Xây d ng k ho ch v công tác BVSKBMTE & KHHG và tri n khai th c hi n k ho ch sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2- Cung c p d ch v BVSKBMTE & KHHG trên a bàn huy n. 3- Giám sát và h tr y t tuy n xã v chuyên môn, k thu t BVSKBMTE & KHHG . 4- B i dư ng v chuyên môn, k thu t BVSKBMTE & KHHG cho cán b y t và các cán b khác trên a bàn huy n. 5- Ph i h p th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông và tư v n v lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG . 6- Tri n khai các ho t ng thu c m c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em trên a bàn huy n. 7- i u tra, kh o sát và tham gia công tác nghiên c u khoa h c v lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG .
  5. 8- Th ng kê, báo cáo công tác BVSKBMTE & KHHG theo quy nh. III. T CH C: 1- T ch c: - Lãnh o i g m: i trư ng và 1 Phó i trư ng giúp vi c. - Tuỳ theo s lư ng cán b , công ch c và nhu c u công tác có th b trí thành các t công tác. 2- Biên ch : Theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. KINH PHÍ: Trong kinh phí c a Trung tâm Y t . V. M I QUAN H CÔNG TÁC: 1- i BVSKBMTE & KHHG ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Trung tâm Y t huy n. 2- i BVSKBMTE & KHHG ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v c a Trung tâm BVSKBMTE & KHHG . 3- i BVSKBMTE & KHHG quan h ph i h p v i các khoa lâm sàng, c n lâm sàng, các i d phòng, các phòng ch c năng c a Trung tâm Y t huy n và các Ban, Ngành, oàn th trong huy n tri n khai, th c hi n các nhi m v và chính sách v lĩnh v c BVSKBMTE & KHHG . 4- i BVSKBMTE & KHHG ch u trách nhi m qu n lý, ch o và h tr k thu t i v i y t tuy n xã v lĩnh v c công tác BVSKBMTE & KHHG trên a bàn huy n.
Đồng bộ tài khoản