Quyết định số 28/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 28/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/1998/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ tiến hành chuẩn bị thành lập Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tỉnh Hà Tây do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 1998 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V TI N HÀNH CHU N BN THÀNH L P KHU CÔNG NGH CAO HÒA L C, T NH HÀ TÂY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính Ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Công ngh cao ban hành kèm theo ngh nh s 36- CP ngày 24-4-1997; Căn c Quy t nh s 519-TTg ngày 06-08-1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n công nghi p và k t c u h t ng th i kỳ 1996- 2010; Xét T trình s 2820-KCM/VPDA ngày 28-11-1997 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH : i u 1. – Giao B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng làm báo cáo Quy ho ch t ng th và nghiên c u kh thi giai o n I Khu Công ngh cao Hòa L c t nh Hà Tây, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy t nh thành l p Khu Công ngh cao. i u 2. – qu n lý m t b ng theo quy ho ch, t o thu n l i cho vi c xúc ti n các bư c ti p theo, tránh nh ng vư ng m c ph c t p nNy sinh; giao B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i y ban Nhân dân t nh Hà Tây và T ng c c a chính th c hi n vi c xác nh ch gi i c th Khu Công ngh cao Hòa L c trên b n và cac m c gi i ch y u trên a th c. V i quy mô t ng di n tích 1.600 ha; nhưng chia làm ba giai o n: Giai o n 1 : n năm 2005: 800 ha ( n năm 2000 : 100 ha); Giai o n 2 : n năm 2010: 1200 ha; Giai o n 3 : n năm 2020: 1600 ha. i u 3. – Giao y ban Nhân dân t nh Hà Tây căn c vào quy mô th hi n trong quy ho ch và ti n trình th c hi n c th giai o n I c a Khu Công ngh cao Hòa L c, ch trì xây d ng phương án quy ho ch các khu tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng Khu Công ngh cao Hòa L c giai o n I và các giai o n ti p sau. Kinh phí l p d án tái nh cư do ngân sách nhà nư c c p theo quy nh hi n hành.
  2. i u 4. – Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng : Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Trư ng ban Qu n lý các Khu Công nghi pVi t Nam, Ch t ch y ban Nhân dân t nh Hà Tây, T ng C c trư ng T ng c c a chính và Th trư ng các B , ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản