Quyết định số 28/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 28/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2003/QĐ-UB về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty xây dựng Dân dụng Hà Nội và thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 28/2003/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH "V VI C B SUNG NHI M V CHO CÔNG TY XÂY D NG DÂN D NG HÀ N I VÀ THÀNH L P TRUNG TÂM TƯ V N U TƯ VÀ XÂY D NG" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 672/Q -UB ngày 10/02/1993 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p l i Công ty Xây d ng Dân d ng Hà N i. Xét t trình s 74/TTr-SXD ngày 21/01/2003 c a S Xây d ng v vi c ngh b sung nhi m v và thành l p Trung tâm tư v n u tư và xây d ng cho Công ty Xây d ng Dân d ng Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , QUY T NNH i u 1: B sung nhi m v cho Công ty Xây d ng Dân d ng Hà N i, thu c s Xây d ng như sau : - Xây d ng l p t ư ng dây và tr m bi n áp n 35 KV. - Tư v n u tư và xây d ng cho các ch u tư trong và ngoài nư c v lĩnh v c : Thi t k , giám sát, qu n lý quá trình thi công xây l p, chi phí xây d ng, nghi m thu công trình và so n th o h sơ m i th u các công trình xây d ng. - Kinh doanh khách s n và du l ch l hành. V n s n xu t kinh doanh c a Công ty : Tính n ngày 30/6/2002 là : 63.837.044.730 + Trong ó : - V n kinh doanh : 62.049.564.486 - Quĩ u tư phát tri n : 1.419.625.829 - Quĩ d phòng tài chính : 367.854.414 d
  2. i u 2: Công ty Xây d ng Dân d ng Hà N i ch ư c phép th c hi n các nhi m v trên, sau khi ã hoàn thành y các th t c v i các cơ quan qu n lý c a Trung ương và Thành ph theo qui nh hi n hành. i u 3: Cho phép Công ty Xây d ng Dân d ng Hà N i ư c thành l p Trung tâm tư v n u tư và xây d ng tr c thu c Công ty. Tr s ư c t t i : 292 Văn Chương, Khâm Thiên, qu n ng a, Hà N i. - Trung tâm tư v n u tư và xây d ng là m t t ch c kinh t tr c thu c Công ty, h ch toán n i b , ư c m tài kho n chuyên thu và chuyên chi theo s u quy n c a Công ty và ư c s d ng con d u riêng theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - Giao cho Giám c Công ty Xây d ng Dân d ng Hà N i ra quy t nh thành l p Trung tâm, xác nh ch c năng - nhi m v c a Trung tâm trên cơ s ch c năng - nhi m v c a Công ty và b nhi m cán b i u hành xây d ng qui ch ho t ng Trung tâm theo úng qui nh c a Nhà nư c. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan. Giám c S Xây d ng Giám c Công ty Xây d ng Dân d ng Hà N i thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản