Quyết định số 28/2004/QĐ-BTS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 28/2004/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2004/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế đào tạo nghiệp vụ đi biển cho thuyền viên tàu cá do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2004/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2004/Q -BTS Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH ÀO T O NGHI P V I BI N CHO THUY N VIÊN TÀU CÁ B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 43/2003/N - CP ngày 2 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n ; Căn c Quy t nh s 08/2003/Q - BTS ngày 5 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Thu s n Quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c các V ,Thanh tra, Văn phòng và Quy t nh s 09/2003/Q - BTS ngày 5 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Thu s n quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a C c Khai thác & B o v ngu n l i thu s n ; Căn c Thông tư s 01/2004/TT-BTS ngày 15 tháng 1 năm 2004 c a B Thu s n V/v hư ng d n th c hi n kho n 1 i u 1 Ngh nh s 80/2002/N - CP ngày 15 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a i , b sung m t s i u c a Ngh nh s 72/1998/N - CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá khi ho t ng trên bi n ; Căn c kho n 4 i u 31 Lu t s 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a Qu c h i v giao thông ư ng thu n i a ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy ch ào t o nghi p v i bi n cho thuy n viên t u cá” . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 245 Q / K ngày 12 tháng 11 năm 1996 c a C c trư ng C c B o v ngu n l i thu s n ban hành quy nh t m th i V/v m l p ào t o nghi p v i bi n làm ngh cá và c p s thuy n viên tàu cá . i u 3 . Chánh Văn phòng B , các V trư ng, C c trư ng, Chánh thanh tra B , th trư ng các ơn v tr c thu c B , Hi u trư ng trư ng i h c thu s n, giám c các S Thu s n và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý Thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này . KT.B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG
  2. Lương Lê Phương QUY CH ÀO T O NGHI P V I BI N CHO THUY N VIÊN TÀU CÁ ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q – BTS ngày 17 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Thu s n ) i u 1 . Nh ng quy nh chung 1. Quy ch ào t o nghi p v i bi n cho thuy n viên tàu cá ư c áp d ng m các l p h c cho nh ng thuy n viên ( ngư i ư c biên ch làm vi c trên tàu cá v i các ch c danh quy nh ) nhưng chưa ư c ào t o v nghi p v i bi n . 2. B trư ng B Thu s n giao nhi m v ào t o và c p Gi y ch ng nh n t t nghi p nghi p v i bi n cho 4 cơ s ào t o sau: a - Trư ng i h c Thu s n – Nha trang Khánh Hoà b - Trư ng Trung h c K thu t Thu s n I – H i Phòng c - Trư ng Trung h c K thu t & Nghi p v Thu s n II – Thành ph H Chí Minh d - Trung tâm d ch v Khai thác và B o v ngu n l i thu s n thu c C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 3. Gi y ch ng nh n t t nghi p l p ào t o nghi p v i bi n cho thuy n viên tàu cá là ch ng ch xác nh n ngư i lao ng có i u ki n v ki n th c và k năng nghi p v thuy n viên làm vi c trên tàu cá Vi t nam và là m t trong nh ng i u ki n ngư i lao ng hoàn ch nh h sơ xin c p “ S thuy n viên tàu cá “ . i u2. i tư ng, tiêu chu n và th t c h sơ c a h c viên 1. i tư ng và tiêu chu n : a. Là công dân Vi t Nam không trong th i gian b thi hành án, ang làm vi c trên tàu cá ho c có nhu c u làm vi c trên tàu cá nhưng chưa ư c ào t o h chính quy v Khai thác thu s n, Cơ khí máy tàu thu s n , chưa ư c ào tao, b i dư ng và c p b ng Thuy n trư ng, Máy trư ng tàu cá các H ng t i các Trư ng i h c Thu s n , Trung h c Thu s n, Công nhân k thu t Thu s n . b. Tu i i: 18 tu i tr lên c. s c kho và bi t bơi d. Có trình h c v n ( văn hoá ) t l p 5/12 tr lên 2. H sơ c a h c viên g m :
  3. a. 1 ơn xin h c c a cá nhân có ý ki n ngh c a ch phương ti n và ư c chính quy n a phương ( xã, phư ng ) ho c cơ quan ơn v xác nh n . b. B n sao gi y khai sinh có công ch ng, Gi y ch ng nh n s c kho ư c cơ quan y t c p qu n, huy n tr lên xác nh n c. Gi y ch ng nh n trình h c v n ( văn hoá ) do phòng giáo d c qu n, huy n xác nh n ( n u chưa có b ng t t nghi p ) ho c b n sao b ng t t nghi p có công ch ng d. 2 nh m u 3 x4 ki u ch ng minh thư i u 3. Khung chương trình ào t o T ch c thi và hình th c thi. 1. H i ng thi a. H i ng thi do th trư ng cơ s ào t o quy t nh thành l p b. H i ng thi có t 5 n 7 thành viên g m : - C p trư ng ho c c p phó cơ s ào t o : Ch t ch H i ng - Giám c ho c phó Giám c s Thu s n ho c s NN&PTNT có qu n lý thu s n hay i di n lãnh o c a Chi c c Khai thác và B o v Ngu n l i thu s n ư c u quy n : Phó ch t ch H i ng - Trư ng phòng ho c phó phòng ào t o c a cơ s ào t o : u viên thư ký - Trư ng b môn ho c khoa Khai thác thu s n : u viên - Trư ng b môn ho c khoa Cơ khí máy tàu : u viên - Giáo viên Khai thác thu s n, cơ khí máy tàu : u viên c. Nhi m v c a H i ng : - T ch c ch o kỳ thi theo Quy ch thi , ki m tra hi n hành - Xét du êt danh sách d thi , duy t thi và áp án. thi do giáo viên biên so n. thi và áp án ư c th c hi n theo ch b om t. - T ch c ch m thi - X lý các trư ; ng h p vi ph m n i quy thi - Xét k t qu thi , l p danh sách h c viên i u ki n t t nghi p trình th trư ng cơ s ào t o quy t nh công nh n t t nghi p . 2. Hình th c thi : ư c s d ng hình th c thi vi t ho c v n áp .
  4. a - Thi vi t : n i dung thi g m ki n th c t ng h p trong chương trình ào t o , th i gian làm bài t 90 phút n 120 phút b - Thi v n áp : s lư ng thi ph i nhi u hơn s lư ng h c viên d thi , n i dung thi trong chương trình ào t o , th i gian thi cho m t h c viên : chuNn b 15 phút , th i gian tr l i không quá 30 phút . i u 4. Xét t t nghi p và c p Gi y ch ng nh n t t nghi p l p ào t o nghi p v i bi n ( sau ây g i t t là Gi y ch ng nh n ) 1. H c viên ư c c p Gi y ch ng nh n khi có các i u ki n sau: a. Tham gia h c t p y các n i dung trong chương trình ào t o quy nh ; b. Không vi ph m n i quy h c t p, n i quy thi ; c. t i m thi t t nghi p t i m 5 tr lên ( thang i m 10 ) ; d. óng h c phí y theo quy nh trong thông báo tuy n sinh . 2. ThNm quy n ký Gi y ch ng nh n và th i h n c p Gi y ch ng nh n : a. Th trư ng cơ s ào t o ký Quy t nh công nh n t t nghi p theo ngh c a H i ng thi b. Th trư ng cơ s ào t o ư c ký Gi y ch ng nh n . c. Cơ s ào t o t ch c c p Gi y ch ng nh n cho t ng h c viên trong th i gian 1 tháng k t ngày công b k t qu xét t t nghi p khoá ào t o . i u 5 . Quy nh m u Gi y ch ng nh n , phát hành phôi Gi y ch ng nh n , hi u l c c p Gi y ch ng nh n 1. M u gi y ch ng nh n ư c căn c theo quy t nh s 1012/1998/Q - BL TBXH ngày 9 tháng 10 năm 1998 c a B trư ng B Lao ng Thương binh & Xã h i V/v ban hành B ng ngh và Ch ng ch ngh . phù h p v i c thù chuyên ngành Thu s n , m u Gi y ch ng nh n t t nghi p nghi p v i bi n cho thuy n viên tàu cá có nh ng c i m sau ây : a. Gi y ch ng nh n có kích thư c 10 cm x 14 cm , g m 4 trang . Trang 1 là trang bìa trư c , trang 2 và 3 là trang ru t , trang 4 là trang bìa sau ; b. Bìa Gi y ch ng nh n ư c ph nh a có màu xanh m , dòng ch “ B Thu s n “ phía trên và dòng ch “ Gi y ch ng nh n t t nghi p l p ào t o nghi p v i bi n” gi a ư c in b ng màu vàng; c. Trang ru t Gi y ch ng nh n có hoa văn hình sóng bi n màu xanh nh t ; Trang 2 : toàn b ch có màu en ; Trang 3 : dòng ch
  5. “ Gi y ch ng nh n t t nghi p” có màu tươi , toàn b các ch còn l i là màu en, gi a trang 3 có hình vô lăng lái tàu in chìm ( M u Gi y ch ng nh n như Ph l c kèm theo Quy ch này ) 2. V T ch c cán b giúp B trư ng B Thu s n th ng nh t qu n lý , phát hành phôi Gi y ch ng nh n. Phôi Gi y ch ng nh n ư c óng d u n i c a B thu s n trư c khi phát hành . 3. Các cơ s ào t o nh n phôi Gi y ch ng nh n t i V T ch c cán b B Thu s n và hàng năm báo cáo k t qu s d ng phôi Gi y ch ng nh n , l p k ho ch nh n phôi Gi y ch ng nh n c a năm sau . 4. Công tác qu n lý và c p Gi y ch ng nh n ư c th c hi n theo quy nh v qu n lý , c p phát , s d ng văn b ng ch ng ch c a Nhà nư c hi n hành . 5. “ Gi y ch ng nh n t t nghi p l p ào t o nghi p v i bi n” ã c p cho thuy n viên trư c th i i m Quy ch này có hi u l c v n còn giá tr lưu hành . i u 6. Ngu n kinh phí m l p : 1. H c viên i h c ho c ơn v c ngư i i h c óng góp kinh phí ào t o ( g i là h c phí ) Căn c khung thu h c phí ào t o theo phương th c không chính quy ư c hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s 46/2001/TTLT/BTC-BGD& T ngày 20 tháng 6 năm 2001 c a B Tài chính – B Giáo d c & ào t o hư ng d n qu n lý thu, chi h c phí i v i ho t ng ào t o theo phương th c không chính quy trong các Trư ng và cơ s ào t o công l p, th trư ng các cơ s ào t o quy nh m c thu c th phù h p v i n i dung , chương trình và th i gian ào t o m b o duy trì, phát tri n ho t ng ào t o , l y thu bù chi h p lý, không mang tính ch t kinh doanh. 2. H tr c a các t ch c, cá nhân, d án, các doanh nghi p… i u 7. Căn c nhi m v ư c giao, th trư ng cơ s ào t o xây d ng k ho ch m l p hàng năm trình B Thu s n duy t vào tháng 11 năm trư c và t ch c ký k t H p ng ào t o v i các S Thu s n , S Nông nghi p và PTNT, các Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n a phương ư c c p S u quy n m l p ào t o theo các Quy nh hi n hành và báo cáo k t qu v B . Các S Thu s n, S Nông nghi p và PTNT , các Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n a phương ph i t ch c i u tra nhu c u ào t o ph i h p v i các cơ s ào t o m l p phù h p v th i i m và i u ki n s n xu t c a Ngư dân . i u 8. Trong quá trình th c hi n có phát sinh nh ng v n chưa phù h p, các cơ s ào t o và các a phương xu t B xem xét, i u ch nh s a i b sung k p th i. B TRƯ NG B THU S N
Đồng bộ tài khoản