Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
137
lượt xem
4
download

Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT về việc quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra giao thông vận tải các cấp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 28/2005/Q -BGTVT NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2005 QUY NNH V C HI U, TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, NI N HI U; PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T C A THANH TRA GIAO THÔNG V N T I CÁC C P B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thanh tra s 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i; Sau khi có s th ng nh t c a Thanh tra Chính ph (văn b n s 887/TTCP ngày 14 tháng 4 năm 2005 c a Thanh tra Chính ph ); Theo ngh c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, QUY T NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u; phương ti n, thi t b k thu t c a Thanh tra giao thông v n t i các c p. 2. i tư ng áp d ng Quy t nh này là các t ch c, cá nhân thu c h th ng t ch c Thanh tra giao thông v n t i và các t ch c, cá nhân khác có liên quan n Thanh tra giao thông v n t i. i u 2. Nguyên t c chung 1. Ch cán b , công ch c, nhân viên thu c biên ch c a t ch c Thanh tra giao thông v n t i ư c m c trang ph c và mang phù hi u, c p hi u, bi n hi u c a Thanh tra giao thông v n t i theo quy nh c a Quy t nh này.
  2. 2. Cán b , công ch c, nhân viên thu c t ch c Thanh tra giao thông v n t i khi làm nhi m v ph i mang theo th Thanh tra viên ( i v i Thanh tra viên), m c úng trang ph c, mang phù hi u, c p hi u, bi n hi u theo quy nh. Nghiêm c m vi c tNy xóa, s a ch a, cho mư n th Thanh tra viên ho c cho mư n c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u và các phương ti n, thi t b k thu t dùng vào m c ích khác. 3. H t gi làm nhi m v , cán b , công ch c, nhân viên thu c t ch c Thanh tra giao thông v n t i ph i l i cơ quan phù hi u, c p hi u, bi n hi u và các phương ti n, thi t b k thu t, tr trư ng h p có k ho ch làm vi c t i cơ s mà không ph i n ho c v tr s cơ quan thanh tra. 4. Cán b , công ch c, nhân viên thu c t ch c Thanh tra giao thông v n t i có trách nhi m gi gìn, b o qu n c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th Thanh tra viên và các phương ti n, thi t b k thu t làm nhi m v . N u m t, hư h ng ph i báo cáo ngay cơ quan và ch u m i trách nhi m v h u qu x y ra; trư ng h p thuyên chuy n công tác, ngh ch ho c b k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c ph i giao l i cho cơ quan thanh tra toàn b trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, th Thanh tra viên, các phương ti n, thi t b ã ư c c p và nh ng gi y t liên quan khác. Chương 2: C HI U, TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U; PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T C A THANH TRA GIAO THÔNG V N T I i u 3. C hi u Thanh tra giao thông v n t i 1. C hi u Thanh tra giao thông v n t i ư c g n trên các phương ti n và các v trí trang tr ng khác c a Thanh tra giao thông v n t i. M u c hi u Thanh tra giao thông v n t i t i Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này. 2. C hi u có hình tam giác cân, c nh áy b ng 2/3 chi u cao, v i n n màu xanh da tr i s m, trên thêu phù hi u Thanh tra giao thông v n t i, c th là: a) C treo trên phương ti n là tàu bi n, tàu sông có c nh áy 600mm và chi u cao 900mm. Trên c có Phù hi u ư ng kính 170mm. b) C treo trên các phương ti n là ca nô, ô tô, xe mô tô và các lo i phương ti n tu n tra khác có c nh áy 300mm và chi u cao là 450mm. Trên c có Phù hi u ư ng kính 110mm. i u 4. Phù hi u Thanh tra giao thông v n t i 1. Phù hi u là bi u tư ng chung c a l c lư ng Thanh tra giao thông v n t i. M u phù hi u c a Thanh tra giao thông v n t i t i Ph l c 2 kèm theo Quy t nh này.
  3. 2. Phù hi u Thanh tra giao thông v n t i là hình tròn, có các chi ti t, ho ti t n i, c th như sau: hình tròn bên trong b ng 2/3 hình tròn phù hi u, n n màu tươi, gi a có ch THANH TRA màu vàng, phía trên là ngôi sao vàng năm cánh hình n i màu vàng ánh; kho ng gi a vòng tròn trong và vòng tròn phù hi u có n n màu xanh tím than, hai bên là hình bông lúa màu vàng; phía dư i chính gi a phù hi u là hình bánh răng màu vàng có ch vi t t t GTVT "giao thông v n t i" màu tím than. 3. Phù hi u c a Thanh tra giao thông v n t i g m 5 lo i: a) Phù hi u g n trên mũ kêpi: có ư ng kính 35mm, b ng kim lo i, eo chính gi a phía trư c c u mũ kêpi, phía trên lư i trai cùng v i cành tùng m b c hai bên. b) Phù hi u g n trên mũ m m: có ư ng kính 29mm, b ng kim lo i, eo chính gi a phía trư c mũ m m, không có cành tùng m b c. c) Phù hi u g n trên ve áo và cà v t (cravat): có ư ng kính 18mm, b ng kim lo i. d) Phù hi u thêu trên hình khiên có kích thư c b ng 35 mm, g n trên tay áo bên trái, cách c u vai 80mm - 100mm. Hình khiên kích thư c chi u ngang ch r ng nh t là 70mm, chi u cao ch cao nh t là 90mm, b ng v i màu xanh da tr i, hai bên là hình bông lúa dài, xung quanh hình khiên vi n màu vàng, ph n trên có hàng ch cơ quan qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i cùng c p, c th như sau: - B GIAO THÔNG V N T I, i v i Thanh tra B Giao thông v n t i. - S GIAO THÔNG V N T I (HO C S GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH), i v i Thanh tra giao thông v n t i a phương. - C C Ư NG B VI T NAM, i v i Thanh tra C c ư ng b Vi t Nam. - C C Ư NG S T VI T NAM, i v i Thanh tra C c ư ng s t Vi t Nam. - C C Ư NG SÔNG VI T NAM, i v i Thanh tra C c ư ng sông Vi t Nam. - C C HÀNG H I VI T NAM, i v i Thanh tra Hàng h i Vi t Nam. - C C HÀNG KHÔNG VI T NAM, i v i Thanh tra Hàng không Vi t Nam. ) Phù hi u thêu trên c hi u Thanh tra giao thông v n t i theo quy nh t i i u 3 Quy t nh này. i u 5. C p hi u Thanh tra giao thông v n t i 1. C p hi u c a Thanh tra giao thông v n t i ư c eo trên hai vai áo trang ph c Thanh tra giao thông v n t i phân bi t ch c v lãnh o Thanh tra giao thông v n t i các c p và các ch c danh chuyên môn khác thu c các t ch c Thanh tra giao thông v n t i. M u c p hi u c a Thanh tra giao thông v n t i t i Ph l c 3 kèm theo Quy t nh này. 2. C p hi u làm b ng v i, màu xanh tím than, có kích thư c: dài 120mm, r ng phía ngoài 50mm, r ng phía trong 40mm, ch ch u nh n 18mm; xung quang vi n n , kích c , màu s c như sau: a) Vi n c p hi u i v i ch c v Chánh Thanh tra B , Phó Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i là 1,5mm, màu s m.
  4. b) Vi n c p hi u i v i các ch c danh khác là 1,5mm, màu vàng nh t. c) V ch ngang trên c p hi u r ng 6mm, màu vàng nh t. d) V ch d c trên c p hi u r ng 5 mm, màu vàng nh t. ) V ch ch V làm b ng kim lo i, r ng 6mm, màu tr ng b c. e) Sao vàng năm cánh b ng kim lo i, màu vàng ánh, g n trên c p hi u có ư ng kính 15 mm. 3. Ve áo i v i ch c v Chánh Thanh tra B , Phó Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i là cành tùng, có ngôi sao bên trong. 4. C p hi u c th c a các ch c v , ch c danh như sau: a) Chánh Thanh tra B : không có v ch và có 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t n m cách u nhau theo chi u d c. b) Phó Chánh Thanh tra B : không có v ch và có 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t gi a. c) Trư ng Phòng thu c Thanh tra B : có 2 v ch d c và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t n m cách u nhau gi a 2 v ch. d) Phó Trư ng Phòng thu c Thanh tra B : có 2 v ch d c và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t gi a 2 v ch. ) Chánh Thanh tra C c: có 2 v ch d c và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t n m cách u nhau gi a 2 v ch. e) Phó Chánh Thanh tra C c: có 2 v ch d c và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t gi a 2 v ch. g) Chánh Thanh tra S : có 2 v ch d c và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t n m cách u nhau gi a 2 v ch. h) Phó Chánh Thanh tra S : có 2 v ch d c và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t gi a 2 v ch. i) Trư ng Ban thu c Thanh tra C c (ho c c p tương ương): có 3 v ch ngang và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t. j) Phó Trư ng Ban thu c Thanh tra C c (ho c c p tương ương): có 3 v ch ngang và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t. k) i trư ng: 2 v ch ngang và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t. l) Phó i trư ng: 2 v ch ngang và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t.
  5. m) Thanh tra viên các c p: 1 v ch ngang và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nh t n m gi a. n) Chuyên viên, cán s , nhân viên: có 2 v ch ngang hình ch V, không có sao. Ngư i nào có c p hi u theo i m a,b,c,d, ,e,g,h,i,j,k,l thì không áp d ng c p hi u i m m, n kho n này. i u 6. Bi n hi u Thanh tra giao thông v n t i 1. Bi n hi u Thanh tra giao thông v n t i b ng mica, có kích thư c 50mm x 84mm, ư c eo trên áo phía ng c trái. M u bi n hi u Thanh tra giao thông v n t i t i Ph l c 4 kèm theo Quy t nh này. 2. Ph n trên c a bi n hi u: n n màu xanh s m, r ng 11mm, gi a ghi hàng ch màu tr ng cao 5 mm, in ng có d u, c th như sau: a) THANH TRA B GIAO THÔNG V N T I. b) THANH TRA C C Ư NG B VI T NAM. c) THANH TRA C C Ư NG SÔNG VI T NAM. d) THANH TRA C C Ư NG S T VI T NAM. ) THANH TRA HÀNG H I VI T NAM. e) THANH TRA HÀNG KHÔNG VI T NAM. g) THANH TRA S GTVT(ho c S GTCC) + tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i Thanh tra giao thông v n t i a phương). 3. Ph n dư i c a bi n hi u: n n màu tr ng, phía trái là nh bán thân c 3cm x 4cm m c trang ph c; phía ph i là h và tên, ch màu xanh s m, nét ch in ng, d u, cao 5mm; dư i dòng h và tên là ch c danh; phía dư i dòng tên, ch c danh có ký hi u mã s ng ch công ch c, s th t công ch c theo s c p, có 3 ch s , ch và s in ng, s c nét. Ký hi u mã s ng ch công ch c, s th t công ch c (theo danh sách c a cơ quan c p) ư c vi t cách nhau b ng d u g ch ngang. 4. Bi n hi u c a thanh tra viên ho c Chánh Thanh tra giao thông v n t i các c p có g ch chéo , r ng 6mm. Chuyên viên, cán s , nhân viên và các ch c danh khác không có g ch chéo . i u 7. Trang ph c Thanh tra giao thông v n t i 1. Trang ph c c a Thanh tra giao thông v n t i, g m: áo, qu n (xuân - hè, thu - ông), mũ kê pi, mũ m m, cà v t (Cravat), th t lưng, gi y, ng, mũ b o hi m và các trang ph c khác (găng tay, bít t t, qu n áo b o h lao ng...). Trang ph c c a Thanh tra giao thông v n t i có trang ph c nam và trang ph c n . M u trang ph c Thanh tra giao thông v n t i t i Ph l c 5 kèm theo Quy t nh này. 2. áo xuân - hè:
  6. a) i v i nam: áo sơ mi ng n tay có n p bong tay áo, c b ho c c ng, hai túi ng c có n p bong, vai áo có hai quai cài c p hi u, v i màu xanh da tr i. b) i v i n : áo sơ mi ng n tay có n p bong tay áo, c b ho c c ng, hai túi phía dư i may ngoài v t áo, n p túi hơi chéo, vai áo có hai quai cài c p hi u, v i màu xanh da tr i. c) Cán b , công ch c Thanh tra giao thông v n t i khi làm vi c trong văn phòng ư c phép m c áo sơ mi màu tr ng, c ng; m c cho áo trong qu n. Phía trên ng c trư c cài phù hi u như lo i phù hi u cài trên cravát. 3. áo thu - ông: a) áo veston: - i v i nam: áo veston màu xanh tím than, có hai l p v i, b n túi có n p, ve c áo hình ch V, n p bong, vai áo có hai quai cài c p hi u, có 4 khuy, cúc áo b ng nh a, có màu như màu áo. - i v i n : áo veston màu xanh tím than, có hai l p v i, hai túi hơi chéo có n p chìm phía trong v t áo trư c, áo chi t eo, c hình ch V, vai áo có hai quai cài c p hi u, có 3 khuy, cúc áo b ng nh a, có màu như màu áo. b) áo sơ mi dài tay: - i v i nam: áo sơ mi dài tay, v i màu xanh da tr i, c ng, m c trong áo veston. - i v i n : áo sơ mi dài tay, v i màu xanh da tr i, ki u n , c ng, m c trong áo veston. c) áo gilê, màu xanh tím than, m c trong áo veston. d) áo măng tô d màu xanh tím than, vai áo có hai quai cài c p hi u, cúc áo b ng nh a, có màu như màu áo. 4. Qu n âu: a) i v i n : qu n âu ng dài v i màu xanh tím than, ng r ng v a ph i, có 2 túi th ng hai bên; qu n ư c dùng chung cho t t c các mùa. b) i v i nam: qu n âu ng dài v i màu xanh tím than, ng r ng v a ph i, có 2 túi chéo hai bên và m t túi sau; qu n ư c dùng chung cho t t c các mùa. 5. Mũ kêpi: ph n trên và c u mũ màu xanh tím than, lư i trai và quai mũ màu en, vi n xung quanh ph n trên mũ và ph n c u mũ b ng m t s i n màu vàng, phía trên lư i trai n i v i c u mũ vi n xung quanh b ng 2 ư ng n màu vàng. 6. Mũ m m có màu xanh tím than, phía trư c eo phù hi u, không có cành tùng. 7. Cravat màu xanh tím than.
  7. 8. Th t lưng b ng da màu en, khoá t i m u. 9. C p ng tài li u, lo i có dây eo. 10. Gi y da màu en, ng n c , bu c dây. 11. Bít t t màu xanh tím than. 12. áo mưa chuyên ngành, ki u măng tô. 13. ng cao su màu en. 14. Mũ b o hi m i u khi n mô tô, ki u nam và n , màu xanh da tr i, hai bên mũ sơn các ch TTGTVT. i u 8. Niên h n s d ng 1. Niên h n s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u c a Thanh tra giao thông v n t i ư c quy nh c th như sau: a) Mũ kêpi, mũ m m: 01 chi c/ 02 năm. b) Phù hi u, c p hi u: 01 b / 02 năm. c) Qu n, áo xuân - hè: 02 b / 01 năm; qu n, áo thu - ông, áo sơ mi: 01 b /02 năm; áo gile 01chi c/02 năm; áo măng tô 01 chi c/3 năm. d) Cravat, th t lưng, c p ng tài li u: 01 chi c/01 năm. ) Bít t t: 6 ôi/ 01năm. e) Gi y da: 01 ôi/01 năm. g) Mũ b o hi m 01 chi c/3 năm. h) áo mưa, èn pin: 01 chi c/01 năm. i) ng cao su: 01 ôi/02 năm. 2. Trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u n u b m t, h ng có lý do chính áng s ư c xem xét, c p l i ho c ư c i l i c p hi u, bi n hi u khi có thay i ch c v ho c ch c danh. i u 9. Ch t lư ng c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u 1. C hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u c a Thanh tra giao thông v n t i ph i có ch t lư ng t t, b n và p; s n phNm ph i có ngu n g c rõ ràng do c p có thNm quy n qu n lý.
  8. 2. Nghiêm c m các t ch c Thanh tra giao thông v n t i s d ng c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u không m b o ch t lư ng và không úng quy nh t i Quy t nh này. 3. V i may trang ph c, t m th i quy nh như sau: a) V i may áo xuân - hè là v i popolin pêvi, màu xanh da tr i. b) V i may qu n; áo thu - ông, mũ kêpi, mũ m m là v i gaba in pha len, m u xanh tím than. i u 10. Phương ti n, thi t b k thu t 1. Phương ti n, thi t b k thu t ph c v cho ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i bao g m: a) Ô tô con, ô tô t i, ô tô bán t i, xe c n cNu, xe c u h , hai bên thành xe ho c c a xe sơn ch có ph n quang, quy cách như sau: n n màu xanh s m, r ng 14cm, gi a ghi dòng ch có tên c a cơ quan thanh tra như kho n 2 i u 6, màu tr ng, ch cao 10cm, nét ch 1,5cm, in ng có d u; b) T u, xu ng cao t c sơn màu tr ng, hai bên cabin tàu và hai bên m n xu ng sơn dòng ch có ph n quang, tên c a cơ quan thanh tra như kho n 2 i u 6, màu xanh, cao 20 cm, nét ch 2,5cm, in ng có d u; c) Mô tô 2 bánh ho c 3 bánh, ư c sơn ch quy cách như i m a kho n 1 i u này, c n n và ch nh hơn, tuỳ thu c vào t ng lo i xe; d) Máy b àm, máy nh, camera, cân xe n ng và công c h tr theo quy nh c a pháp lu t. ) Các thi t b văn phòng. e) Phương ti n, thi t b k thu t khác theo yêu c u nghi p v c a t ng chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a, hàng h i và hàng không. Các phương ti n, thi t b ph i ư c ăng ký, ki m nh an toàn k thu t theo quy nh hi n hành. 2. Không nh t thi t t ch c thanh tra ngành nào, c p nào trong h th ng t ch c Thanh tra giao thông v n t i cũng c n ph i trang b t t c phương ti n, thi t b quy nh t i kho n 1 i u này. Tùy theo t ng chuyên ngành, t ng c p thanh tra, c p có thNm quy n quy t nh vi c trang b phương ti n, thi t b k thu t cho phù h p. 3. B trư ng B Giao thông v n t i, C c trư ng các C c ư ng b Vi t Nam, ư ng sông Vi t Nam, ư ng s t Vi t Nam, Hàng h i Vi t Nam, Hàng không Vi t Nam và Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh vi c b trí tr s , trang b phương ti n, thi t b k thu t theo phân c p.
  9. 4. Ngoài nh ng phương ti n, thi t b nêu t i kho n 1 i u này, khi ti n hành thanh tra và trong trư ng h p c n thi t, cơ quan thanh tra ư c s d ng phương ti n, trang thi t b c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p tr c thu c cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p ho c cơ quan Thanh tra giao thông v n t i c p dư i ph c v công tác thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Ch và kinh phí mua s m c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u; phương ti n, thi t b k thu t 1. Kinh phí mua s m, s a ch a c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u; phương ti n, thi t b k thu t ư c b trí trong d toán chi ngân sách nhà nư c ư c c p có thNm quy n giao hàng năm. 2. Hàng năm, các t ch c Thanh tra giao thông v n t i ph i l p d toán kinh phí mua s m c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u; phương ti n, thi t b k thu t ph c v công tác thanh tra trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. 3. Ch c p trang ph c ư c áp d ng khác nhau, tuỳ thu c theo vùng, mi n và khu v c phù h p v i khí h u, th i ti t trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 12. T ch c th c hi n 1. C hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u c a Thanh tra giao thông v n t i ư c b o v b n quy n theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân vi ph m b n quy n v c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u c a Thanh tra giao thông v n t i, n u vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Tr s , phương ti n, thi t b k thu t ã ư c c p có thNm quy n trang b cho thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành (trư c ây), nay các t ch c Thanh tra giao thông v n t i v n ư c ti p t c s d ng và ph i tuân th theo quy nh t i Quy t nh này. 3. Nh ng i tư ng ã ư c c p trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u mà không thu c di n ư c c p, trang b theo Quy t nh này thì trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u ó ph i ư c thu h i. C c trư ng các C c, Giám c S giao thông v n t i, S giao thông công chính có trách nhi m thu h i l i và quy t nh x lý theo thNm quy n. Vi c thu h i trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u ph i th c hi n xong trư c ngày 30 tháng 12 năm 2005. i u 13. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01/01/2006, thay th Quy t nh s 343/PC - VT ngày 22 tháng 2 năm 1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh nhi m
  10. v , quy n h n, ch c danh, phù hi u c p hi u, bi n hi u, trang ph c, trang b c a l c lư ng Thanh tra giao thông và Quy t nh s 1862/1998/Q -BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c b sung, s a i m t s i u c a Quy t nh s 343/PC - VT; bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Thanh tra B Giao thông v n t i giúp B trư ng th ng nh t qu n lý v c hi u, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u c a Thanh tra giao thông v n t i trên toàn qu c theo quy nh c a Quy t nh này. 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng, C c trư ng các C c thu c B , Giám c các S GTVT, S GTCC, Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản