Quyết định số 28/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 28/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2005/QĐ-BYT về việc Ban hành "Quy chế về công tác văn thư của Bộ Y tế" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p - T do - H nh phúc ******** S :28/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY CH V CÔNG TÁC VĂN THƯ C A B Y T " B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư; Căn c Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng con d u; Căn c Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày06 tháng 5 năm 2005 c a B N i v và Văn phòng Chính ph hư ng d n v th th c và k thu t trình bày văn b n; Xét ngh c a ông Chánh Văn phòng, ông V trư ng V Pháp ch B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch v công tác văn thư c a B Y t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 2508/1999/Q -BYT, ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Y t v vi c Ban hành b n "Quy nh v công tác văn thư t i cơ quan B Y t ". i u 3. Các Ông (bà) V trư ng, C c trư ng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) QUY CH V CÔNG TÁC VĂN THƯ C A B Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 28/2005/Q -BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c, trình t , th t c vi c so n th o, ban hành, qu n lý văn b n và tài li u khác hình thành trong quá trình ho t ng c a các v , c c, Văn phòng, Thanh tra B Y t và vi c qu n lý, s d ng con d u trong công tác văn thư.
 2. i u 2. Trách nhi m qu n lý, th c hi n công tác văn thư 1. B trư ng B Y t th ng nh t qu n lý công tác văn thư, ch o vi c nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh vào công tác văn thư c a cơ quan B , các ơn v tr c thu c B Y t . 2. Chánh Văn phòng có trách nhi m giúp B trư ng ch o công tác văn thư t i cơ quan B , các ơn v tr c thu c B và tr c ti p t ch c th c hi n công tác văn thư t i cơ quan B Y t . 3. Lãnh o các v , c c, Văn phòng, Thanh tra có trách nhi m ch o th c hi n công tác văn thư t i ơn v mình. 4. M i cá nhân trong quá trình theo dõi, gi i quy t công vi c có liên quan n công tác văn thư ph i th c hi n nghiêm ch nh quy ch này và quy nh khác c a pháp lu t v công tác văn thư. i u 3. T ch c, nhi m v c a văn thư B Y t Phòng Hành chính là ơn v u m i ti p nh n, gi i quy t công văn i, n, qu n lý và s d ng con d u và th c hi n các công vi c liên quan n công tác văn thư. i u 4. Cán b văn thư Cán b làm công tác văn thư ph i b o m tiêu chuNn nghi p v sau: 1. T t nghi p i h c, Trung c p chuyên ngành văn thư, lưu tr . 2. N u là cán b kiêm nhi m làm công tác văn thư ph i n m v ng và th c hi n úng các quy nh t i Quy ch này. i u 5. Kinh phí cho ho t ng văn thư Kinh phí trang b các thi t b chuyên dùng và t ch c các ho t ng nghi p v theo yêu c u c a công tác văn thư do Chánh Văn phòng xu t. i u 6. B o v bí m t nhà nư c trong công tác văn thư M i ho t ng trong công tác văn thư t i B Y t ph i th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v b o v bí m t Nhà nư c và bí m t c a ngành y t . Chương II CÔNG TÁC VĂN THƯ M c1 SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N i u 7. Hình th c văn b n Có 02 hình th c văn b n: văn b n quy ph m pháp lu t và văn b n hành chính: 1. Hình th c văn b n quy ph m pháp lu t v y t thu c thNm quy n ban hành c a B trư ng B Y t bao g m: quy t nh, ch th , thông tư, thông tư liên t ch, ngh quy t liên t ch. 2. Hình th c văn b n hành chính bao g m: quy t nh (cá bi t), ch th (cá bi t), thông báo, chương trình, k ho ch, án, báo cáo, biên b n, t trình, h p ng, công văn, công i n, gi y ch ng nh n, gi y ngh phép, gi y u nhi m, gi y m i, gi y gi i thi u, gi y i ư ng, gi y biên nh n h sơ, phi u g i, phi u chuy n. i u 8. Th th c văn b n 2
 3. Th th c văn b n ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 55/2005/TTLT-BNV- VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a B N i v - Văn phòng Chính ph hư ng d n v th th c và k thu t trình bày văn b n và ph l c s III, IV, V, VI kèm theo Quy ch này. i u 9. So n th o văn b n 1. Vi c so n th o văn b n quy ph m pháp lu t ư c th c hi n theo Quy t nh s 4278/2004/Q -BYT ngày 01 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy ch xây d ng, ban hành và t ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t . 2. Vi c so n th o văn b n khác ư c quy nh như sau: a) Căn c tính ch t, n i dung c a văn b n c n so n th o, ngư i ng u các ơn v giao cho cá nhân ho c m t nhóm so n th o ho c ch trì so n th o; b) ơn v ho c cá nhân có trách nhi m th c hi n các công vi c sau: - Xác nh hình th c, n i dung và M t, KhNn c a văn b n c n so n th o; - Thu th p, x lý thông tin có liên quan; - So n th o văn b n; - Trong trư ng h p c n thi t, xu t v i ngư i ng u ơn v vi c tham kh o ý ki n c a các ơn v , cá nhân có liên quan; nghiên c u ti p thu ý ki n hoàn ch nh b n th o; - Trình duy t b n th o văn b n kèm theo tài li u có liên quan; - B n th o ph i theo m u quy nh, b o m s ch, rõ ràng, d c, úng th th c văn b n. i u 10. Duy t b n th o, s a ch a, b sung b n th o ã duy t 1. B n th o văn b n ph i do ngư i có thNm quy n ký văn b n duy t. 2. Trư ng h p s a ch a, b sung b n th o văn b n ã ư c duy t ph i trình ngư i ký duy t xem xét, quy t nh. i u 11. ánh máy, nhân b n Vi c ánh máy, nhân b n ph i b o m nh ng yêu c u sau: 1. ánh máy úng nguyên văn b n th o, úng th th c và k thu t trình bày văn b n. Trư ng h p phát hi n th y có s sai sót ho c không rõ ràng trong b n th o thì ngư i ánh máy ph i h i l i ơn v ho c cá nhân so n th o ho c ngư i duy t b n th o ó. 2. Nhân b n úng s lư ng quy nh. 3. Gi gìn bí m t n i dung văn b n và th c hi n ánh máy, nhân b n theo úng th i gian quy nh. i u 12. Ki m tra văn b n trư c ký ban hành 1. Th trư ng ơn v ho c cá nhân ch trì so n th o văn b n ph i ki m tra và ch u trách nhi m v chính xác c a n i dung văn b n. 2. Văn b n do lãnh o c p v ký thì cán b ư c giao nhi m v d th o ph i ký nháy vào dòng cu i cùng c a n i dung văn b n. 3. Văn b n do Lãnh o B ký thì lãnh o c p v ư c giao chuNn b văn b n ph i ký nháy vào phía bên ph i ch c v c a ngư i ký văn b n trư c khi trình ký ban hành. 4. Văn b n quy ph m pháp lu t khi trình ký ban hành th c hi n theo kho n 1 i u 21 c a Quy ch xây d ng, ban hành và t ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t 3
 4. v y t (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4278/2004/Q -BYT ngày 01 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Y t ). 5. Ch có các v , c c, Văn phòng, Thanh tra m i ư c phép trình Lãnh o B ký các văn b n và óng d u c a B Y t . 6. Khi trình Lãnh o B ký các văn b n, ph i chuNn b y h sơ, tài li u có liên quan kèm theo. 7. Các văn b n trình Lãnh o B , ph i vào s theo dõi chuy n n Phòng Hành chính theo trình t quy nh. 8. Thư ký c a các ng chí Lãnh o B có trách nhi m ki m tra n i dung văn b n trư c khi trình Lãnh o B , b o m th th c văn b n theo úng quy nh t i Quy ch này. 9. Văn b n g i c p trên ph i do Lãnh o B ký tr c ti p (không ph i là văn b n photocopy ch ký). 10. Khi trình Lãnh o B các văn b n m t, ơn v trình ph i cho vào phong bì dán kín, ngoài bì có s c a ơn v trình theo dõi, ghi tên Lãnh o B c n trình ngư i ó tr c ti p bóc. Khi tr l i cũng ph i dán kín giao cho Phòng Hành chính (văn thư i) nh n và tr . i u 13. Ký văn b n 1. Ngư i ký văn b n ch u trách nhi m v văn b n mình ký. 2. B trư ng ký các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n g i c p trên và các văn b n v nh ng v n tr ng y u c a ngành. Trong m t s tru ng h p c th , B trư ng có th giao cho Th trư ng ký thay B trư ng các văn b n nói trên. 3. Th trư ng ký thay B trư ng các văn b n thu c ph m vi lĩnh v c ư c B trư ng phân công ph trách. 4. Trong m t s trư ng h p, B trư ng có th u quy n cho cán b c p v ký th a u quy n m t s văn b n. Vi c giao ký th a u quy n ph i ư c quy nh b ng văn b n và gi i h n trong m t th i gian nh t nh. Ngư i ư c ký u quy n không ư c u quy n l i cho ngư i khác ký. 5. B trư ng giao cho Lãnh o v , c c, Văn phòng, Thanh tra ký th a l nh m t s lo i văn b n theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 6. Lãnh o B ký gi y gi i thi u cho Lãnh o v , c c, Văn phòng, Thanh tra và cán b ư c giao nhi m v gi i quy t nh ng v n quan tr ng. 7. Lãnh o v , c c, Văn phòng, Thanh tra ký gi y gi i thi u cho cán b , công ch c c a ơn v mình (k c cán b trưng t p, h p ng) trong ph m vi, lĩnh v c ư c phân công ph trách. Gi y gi i thi u ph i ghi rõ n i dung công tác và ph i ăng ký vào s t i Phòng Hành chính. 8. Khi ký văn b n không dùng bút chì; m c ho c các th m c d phai. 9. Không ghi h c hàm, h c v và các danh hi u danh d khác c a ngư i ký. i u 14. Sao văn b n 1. Các hình th c sao văn b n g m: "Sao y b n chính", "Trích sao" và "Sao l c": a) "Sao y b n chính" là b n sao y , chính xác n i dung c a văn b n và ư c trình bày theo th th c quy nh (xem ph l c s IV). B n sao y b n chính ph i ư c th c hi n t b n chính; b) "Sao l c" là b n sao y , chính xác n i dung c a văn b n ư c th c hi n t b n sao y b n chính và trình bày theo th th c quy nh. 4
 5. c) "Trích sao" là b n sao m t ph n n i dung c a văn b n và ư c trình bày theo th th c quy nh. B n trích sao ph i ư c th c hi n t b n chính. 2. B n sao y b n chính, b n trích sao và b n sao l c có giá tr pháp lý như b n chính. 3. B n sao photocopy có d u và ch ký c a văn b n chính ch có giá tr thông tin, tham kh o. 4. Lãnh o các v , c c, Thanh tra, Văn phòng ký sao văn b n và nhân b n theo nơi nh n thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , lĩnh v c ư c phân công. M c2 QU N LÝ VĂN B N i u 15. Trình t qu n lý văn b n n T t c văn b n n, k c ơn thư do cá nhân g i n cơ quan (sau ây g i chung là văn b n n) ph i ư c qu n lý theo trình t sau: 1. Ti p nh n, ăng ký văn b n n. 2. Trình, chuy n giao văn b n n. 3. Gi i quy t, theo dõi và ôn c vi c gi i quy t văn b n n. i u 16. Ti p nh n, ăng ký văn b n n 1. Văn b n n ph i qua Phòng Hành chính làm th t c nh n, ăng ký. Văn b n n ngày nào ph i ư c ăng ký chuy n giao trong ngày ó, ch m nh t là trong ngày làm vi c ti p theo, các văn b n "ho t c", "thư ng khNn" và "khNn" (sau ây g i chung là văn b n khNn) ph i ư c ăng ký, trình và chuy n giao ngay sau khi nh n ư c. 2. Văn b n, tài li u m t ph i ư c ăng ký qu n lý theo quy nh t i i u 9 c a Quy t nh s 14/2005/Q -BYT, ngày 12 ngày 4 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy ch b o v bí m t trong ngành y t . 3. Văn b n n ư c phân lo i, ăng ký t i văn thư như sau: a) Văn b n c a các B , ngành, các cơ quan c p trên; b) Văn b n c a các ơn v tr c thu c, S Y t các t nh và các cơ quan khác; c) ơn thư; d) Văn b n chuy n phát nhanh; e) Văn b n m t. i u 17. Trình, chuy n giao văn b n 1. Phòng Hành chính khi nh n văn b n n ph i k p th i làm th t c ăng ký và chuy n văn b n t i các v , c c, Thanh tra, Văn phòng, Lãnh o B . Văn b n KhNn ph i ư c trình và chuy n giao ngay sau khi nh n ư c; 2. Trư ng Phòng Hành chính trình Chánh Văn phòng và các v , c c, Thanh tra các văn b n n, liên quan n ch c năng nhi m v , lĩnh v c c a ơn v ph trách. 3. Chánh Văn phòng bóc, x lý các văn b n "M t", "T i M t", "Tuy t m t". 4. Nh ng văn b n rõ "ngư i có tên nh n m i ư c bóc", Phòng Hành chính ph i chuy n n ngư i nh n nguyên c phong bì. 5. Văn b n "KhNn" n ngoài gi làm vi c, ngày l , ngày T t. B o v cơ quan có trách nhi m ký nh n và báo cáo ngay v i Lãnh o Văn phòng x lý. 5
 6. 6. Vi c chuy n giao văn b n ph i b o m chính xác và tuy t i gi gìn bí m t n i dung văn b n và ph i ký xác nh n vào s chuy n giao văn b n. i u 18. Gi i quy t, theo dõi và ôn c vi c gi i quy t văn b n n 1. Lãnh o các ơn v có trách nhi m ch o gi i quy t k p th i văn b n n thu c các lĩnh v c ư c phân công ph trách và ph i h p v i các v gi i quy t k p th i văn b n n có liên quan v i các v khác. 2. Các ơn v khi nh n văn b n n ph i trình Lãnh o v xem xét, gi i quy t, cho ý ki n và chuy n n cán b có trách nhi m gi i quy t, ch m nh t là sau m t ngày làm vi c. N u văn b n n không thu c ch c năng thì ph i tr l i Phòng Hành chính Phòng Hành chính chuy n t i ơn v khác trong th i gian s m nh t. 3. Sau khi nh n ư c văn b n, Lãnh o các v căn c vào tính ch t công vi c, quy nh th i h n ph i hoàn thành, n u quá th i h n mà chưa gi i quy t ư c thì cán b ph trách công vi c ph i báo cáo Lãnh o V bi t lý do và ngh kéo dài thêm th i h n, ng th i báo cho ơn v ho c cá nhân có liên quan gia h n th i gian gi i quy t. i v i nh ng công vi c mà Lãnh o B ã quy nh th i h n thì ph i làm theo úng th i h n. i v i các ơn, thư khi u n i, t cáo ph i th c hi n theo úng quy nh trong Pháp l nh khi u n i, t cáo c a công dân. 4. Chánh Văn phòng có trách nhi m: a) Xem xét toàn b văn b n n và báo cáo v nh ng văn b n quan tr ng, khNn c p; b) Phân lo i văn b n n cho các ơn v , cá nhân gi i quy t; c) Theo dõi, ôn c vi c gi i quy t văn b n n. 5. Văn b n c a Trung ương ng, Qu c h i, Chính ph sau khi trình, gi i quy t ư c lưu t i t thư ký Lãnh o B . i u 19. Trình t qu n lý văn b n i T t c văn b n do B Y t phát hành (sau ây g i chung là văn b n i) ph i ư c qu n lý theo trình t sau: 1. Ngư i ư c giao nhi m v qu n lý và s d ng con d u có nhi m v ki m tra th th c văn b n trư c khi óng d u. N u văn b n còn sai v m t th th c thì không óng d u; ngh các ơn v ph i s a l i cho úng m i óng d u phát hành. 2. Văn b n thông tin, truy n t, xin ý ki n nh ng v n trong ph m vi n i b cơ quan B thì không óng d u B . 3. ăng ký vào s văn b n i; ghi s , ngày, tháng, năm vào văn b n i. Văn b n i ư c phân lo i và ăng ký t i văn thư như sau: a) Văn b n quy ph m pháp lu t (quy t nh, thông tư, ch th , thông tư liên t ch, ngh quy t liên t ch); b) Quy t nh (cá bi t), ch th (cá bi t); c) Công văn, công i n; d) Thông báo, chương trình, k ho ch, án, báo cáo, biên b n, t trình, h p ng, gi y ch ng nh n, gi y u nhi m, phi u g i, phi u chuy n, gi y biên nh n h sơ; ) Gi y m i; e) Gi y gi i thi u; g) Văn b n "M t". 4. óng d u cơ quan và d u m c KhNn, M t (n u có). 6
 7. 5. Làm th t c, chuy n phát và theo dõi vi c chuy n phát văn b n i. 6. Lưu văn b n i. i u 20. Chuy n phát văn b n i 1. Văn b n i sau khi hoàn thành th t c văn thư ph i chuy n phát ngay trong ngày, ch m nh t là vào ngày làm vi c ti p theo; nh ng văn b n KhNn ph i chuy n phát ngay sau khi ký. 2. Văn b n i có th ư c chuy n cho nơi nh n qua fax ho c qua m ng Internet thông tin nhanh nhưng b n chính v n ph i phát hành theo ư ng văn thư. 3. Khi l y s phát hành văn b n quy ph m pháp lu t, ơn v ch trì so n th o ph i g i kèm theo File văn b n. Phòng Hành chính có trách nhi m chuy n File văn b n lên m ng c a Văn phòng Chính ph . 4. Văn b n M t ph i ư c chuy n phát theo quy nh t i i u 8, Chương III c a Quy t nh s 14/2005/Q -BYT, ngày 12 tháng 4 năm 2005, c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch b o v bí m t trong ngành y t . 5. Khi các ơn v , cá nhân nh n văn b n t i Phòng Hành chính ph i ký nh n vào s theo dõi c a văn thư. Ngư i ngoài cơ quan không ư c phép t i Phòng Hành chính xin d u vào các văn b n do B Y t ban hành. i u 21. Lưu văn b n i 1. M i văn b n i ph i lưu 02 b n chính: 01 b n lưu t i văn thư B , 01 b n lưu h sơ c a ơn v gi i quy t văn b n. B n lưu t i văn thư B ph i là b n có ch ký nháy c a ơn v , cá nhân so n th o. 2. B n lưu văn b n i t i văn thư ư c s p x p theo th t ăng ký. M c3 QU N LÝ VÀ S D NG CON D U TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ i u 22. Qu n lý và s d ng con d u 1. Vi c qu n lý và s d ng con d u trong công tác văn thư ư c th c hi n theo Ngh nh s 58/2001/N - CP, ngày 24 tháng 8 năm 2001 v qu n lý và s d ng con d u; i m 2, m c III c a Thông tư liên t ch s 07/2002/TT-LT, ngày 06 tháng 5 năm 2002 c a B Công an - Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n m t s quy nh t i Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng con d u và các quy nh t i Quy ch này. 2. Con d u c a cơ quan ư c giao cho nhân viên văn thư gi và óng d u t i cơ quan. Nhân viên văn thư có trách nhi m th c hi n nh ng quy nh sau: a) Không giao con d u cho ngư i khác khi chưa ư c phép b ng văn b n c a ngư i có thNm quy n; b) Ph i t tay óng d u vào các văn b n, gi y t c a cơ quan; c) Ch ư c óng d u vào nh ng văn b n, gi y t sau khi ã có ch ký c a ngư i có thNm quy n; d) Không ư c óng d u kh ng ch . 3. Vi c s d ng con d u c a B và d u c a Văn phòng ư c quy nh như sau: a) Nh ng văn b n ư c óng d u c a B : là nh ng văn b n do B trư ng ký; các ng chí Th trư ng ký thay (KT.) B trư ng; Lãnh o các v , Văn phòng, Thanh tra ký th a 7
 8. l nh (TL.) B trư ng và ngư i ư c B trư ng u quy n (TUQ.); Trong m t s trư ng h p c th lãnh o c c ư c B trư ng giao ký th a l nh (TL.) B trư ng; b) Nh ng văn b n ư c óng d u c a Văn phòng thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng do Chánh Văn phòng ký; các ng chí Phó Chánh Văn phòng ký thay Chánh Văn phòng. Trư ng phòng Hành chính ư c ký th a l nh Chánh Văn phòng và óng d u văn phòng m t s gi y t sau: - Gi y i ư ng (ch ký c p gi y); - Sao y b n chính nh ng văn b n do Lãnh o các v , c c, Thanh tra, Văn phòng ký; các văn b ng ch ng ch c a cán b , công ch c, viên ch c thu c cơ quan B Y t ; - Xác nh n gi y nh n bưu phNm, bưu ki n, nh n ti n c a cán b , công ch c, viên ch c thu c cơ quan B Y t . 4. D u ch ký c a B trư ng ch ư c phép s d ng óng các k ni m chương "vì s c kho nhân dân"; B ng khen c a B trư ng B Y t và ch ng nh n chi n sĩ thi ua ngành y t c p cơ s , c p ngành theo quy nh t i quy t nh s 199/2003/Q -BYT ngày 15 tháng 01 năm 2003 c a B trư ng B Y t . i u 23. óng d u 1. D u óng ph i rõ ràng, ngay ng n, úng chi u và dùng m c d u màu tươi theo quy nh. 2. Khi óng d u lên ch ký thì d u ph i óng trùm lên kho ng 1/3 ch ký v phía bên trái. 3. Vi c óng d u lên các Ph l c kèm theo văn b n chính do ngư i ký văn b n quy t nh và d u ư c óng lên trang u, trùm lên m t ph n tên cơ quan t ch c ho c tên c a ph l c. 4. Vi c óng d u giáp lai trên văn b n, tài li u do ngư i ký văn b n quy t nh, d u giáp lai ư c óng trùm lên t t c các trang c a văn b n, tài li u. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n Ph l c I B NG CH VI T T T TÊN LO I VĂN B N VÀ B N SAO (Kèm theo Quy t nh s 28 /2005/Q -BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) STT Tên lo i văn b n Ch vi t t t Văn b n quy ph m pháp lu t 1 Quy t nh Q 2 Ch th CT 3 Thông tư TT 4 Thông tư liên t ch TTLT 8
 9. 5 Ngh quy t liên t ch NQLT Văn b n hành chính 1 Quy t nh (cá bi t) Q 2 Ch th (cá bi t) CT 3 Thông báo TB 4 Chương trình CTr 5 K ho ch KH 6 án A 7 Báo cáo BC 8 Biên b n BB 9 T trình TTr 10 H p ng H 11 Công i n C 12 Gi y ch ng nh n CN 13 Gi y u nhi m UN 14 Gi y m i GM 15 Gi y gi i thi u GT 16 Gi y ngh phép NP 17 Gi y i ư ng 18 Gi y biên nh n h sơ BN 19 Phi u g i PG 20 Phi u chuy n PC B n sao văn b n 1 B n sao y b n chính SY 2 B n trích sao TS 3 B n sao l c SL Ph l c II B NG CH VI T T T TÊN CÁC V , C C, VĂN PHÒNG, THANH TRA B YT GHI KÝ HI U TRONG VĂN B N HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quy t nh s 28 /2005/Q -BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) 1. Văn phòng B 1.1. Phòng T ng h p VP1 1.2. Phòng Qu n tr Hành chính 2 VP2 1.3. Phòng Tài chính K toán VP3 1.4. Phòng Qu n tr VP4 9
 10. 1.5. Phòng Hành chính VP5 1.6. Phòng Lưu tr VP6 1.7. i xe VP7 1.8. Phòng Công ngh thông tin VP8 2. V K ho ch - Tài chính KH-TC 3. V Pháp ch PC 4. V T ch c cán b TCCB 5. Thanh tra TTra 6. V Trang thi t b và công trình y t TB-CT 7. V Y h c c truy n YH 8. V i u tr Tr 9. V H p tác qu c t QT 10. V Khoa h c và ào t o K2 T 11. V S c kho sinh s n SKSS 12. C c Qu n lý Dư c Vi t Nam QLD 13. C c An toàn V sinh th c phNm ATTP 14. C c Y t d phòng Vi t Nam DP 15. C c phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam AIDS 16. V B o hi m Y t BH Ph l c III SƠ B TRÍ CÁC THÀNH PH N TH TH C VĂN B N (Trên m t trang gi y kh A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Quy t nh s 28 /2005/Q -BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) 10
 11. 20-25 mm 11 2 1 3 4 5b 5a 10a 9a 10b 12 15-20 mm 30-35 mm 6 7a 9b 8 7c 13 7b 14 20-25 mm 11
 12. Ghi chú: Ôs : Thành ph n th th c văn b n 1 : Qu c hi u 2 : Tên cơ quan, t ch c ban hành văn b n 3 : S , ký hi u c a văn b n 4 : a danh và ngày, tháng, năm ban hành văn b n 5a : Tên lo i và trích y u n i dung văn b n 5b : Trích y u n i dung công văn hành chính 6 : N i dung văn b n 7a, 7b, 7c : Ch c v , h tên và ch ký c a ngư i có thNm quy n 8 : D u c a cơ quan, t ch c 9a, 9b : Nơi nh n 10a : D u ch m c m t 10b : D u ch m c khNn 11 : D u thu h i và ch d n v ph m vi lưu hành 12 : Ch d n v d th o văn b n 13 : Ký hi u ngư i ánh máy và s lư ng b n phát hành 14 : a ch cơ quan, t ch c; a ch E-Mail; a ch Website; s i n tho i, s Telex, s Fax Ph l c IV SƠ B TRÍ CÁC THÀNH PH N TH TH C B N SAO VĂN B N (Trên m t trang gi y kh A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Quy t nh 28 /2005/ Q -BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) 12
 13. 20-25 mm PH N CU I CÙNG C A VĂN B N Ư C SAO 2 1 3 4 15-20 mm 30-35 mm 5a 7 6 5c 5b 20-25 mm Ghi chú: Ôs : Thành ph n th th c b n sao 1 : Hình th c sao: “Sao y b n chính”, “Trích sao” ho c “Sao l c” 2 : Tên cơ quan, t ch c sao văn b n 3 : S , ký hi u b n sao 4 : a danh và ngày, tháng, năm sao 13
 14. 5a, 5b, 5c : Ch c v , h tên và ch ký c a ngư i có thNm quy n 6 : D u c a cơ quan, t ch c 7 : Nơi nh n 14
 15. Ph l c V M U CH VÀ CHI TI T TRÌNH BÀY TH TH C VĂN B N (Kèm theo Quy t nh s 28 /2005/Q -BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Stt Thành ph n th th c Lo i ch C Ki u ch Ví d minh ho ch và chi ti t trình bày Phông ch .VnTime: ch thư ng, .VnTimeH: ch in hoa (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Qu c hi u - Dòng trên In hoa 13 ng, m C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM - Dòng dư i In thư ng 14 ng, m c l p - T do - H nh phúc - Dòng k bên dư i 2 Tên cơ quan, t ch c - Tên cơ quan, t ch c ch qu n c p trên tr c ti p In hoa 13 ng B YT - Tên cơ quan, t ch c In hoa 13 ng, m TRƯ NG I H C Y HÀ N I - Dòng k bên dư i 3 S , ký hi u c a văn b n In thư ng 13 ng S : 32/2002/N -CP; S : 15/Q -BCN; S : 12/UBND-VX 4 a danh và ngày, tháng, năm In thư ng 14 Nghiêng Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2004 ban hành văn b n Gò V p, ngày 29 tháng 6 năm 2004 5 Tên lo i và trích y u n i dung a i v i văn b n có tên lo i 15
 16. (1) (2) (3) (4) (5) (6) - Tên lo i văn b n In hoa 15 ng, m CH THN - Trích y u n i dung In thư ng 14 ng, m V công tác phòng, ch ng l t bão - Dòng k bên dư i b i v i công văn Trích y u n i dung In thư ng 12 ng V/v Nâng b c lương năm 2004 6 N i dung văn b n In thư ng 14 ng Trong công tác ch o ... a G m ph n, chương, m c, i u, kho n, i m - T “ph n”, “chương” và s th t c a ph n, chương In thư ng 14 ng, m Ph n I Chương I - Tiêu c a ph n, chương In hoa 14 ng, m QUY NNH CHUNG QUY NNH CHUNG - T “m c” và s th t In thư ng 14 ng, m M c1 - Tiêu c am c In hoa 14 ng, m GI I THÍCH LU T, PHÁP L NH - i u In thư ng 14 ng, m i u 1. B n sao văn b n - Kho n In thư ng 14 ng 1. Các hình th c ... - i m In thư ng 14 ng a) i v i .... b Ph n, m c, kho n, i m - T “ph n” và s th t In thư ng 14 ng, m Ph n I - Tiêu c a ph n In hoa 14 ng, m TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V ... - S th t và tiêu c am c In hoa 14 ng, m I. NH NG K T QU ... - Kho n: Trư ng h p có tiêu In thư ng 14 ng, m 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 16
 17. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Trư ng h p không có tiêu In thư ng 14 ng 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k … - i m In thư ng 14 ng a) i v i .... 7 Ch c v , h tên c a ngư i ký - Quy n h n c a ngư i ký In hoa 14 ng, m KT. B TRƯ NG TL. B TRƯ NG - Ch c v c a ngư i ký In hoa 14 ng, m TH TRƯ NG V TRƯ NG V PHÁP CH - H tên c a ngư i ký In thư ng 14 ng, m Nguy n Văn A Tr n Văn B 8 Nơi nh n a T “kính g i” và tên cơ quan, t In thư ng 14 ng ch c, cá nhân - G i m t nơi 14 Kính g i: B Công nghi p - G i nhi u nơi 14 Kính g i: -B N iv ; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính. b T “nơi nh n” và tên cơ quan, t ch c, cá nhân - T “nơi nh n” In thư ng 12 Nghiêng, m Nơi nh n: Nơi nh n: ( i v i công văn) - Tên cơ quan, t ch c, cá nhân In thư ng 11 ng - Các B , cơ quan ngang B , - Như trên; nh n văn b n. ...; - ...............; - .....................; - Lưu: VT, TCCB. - Lưu: VT, CST. 9 D u ch m c khNn In hoa 13 ng, m HO T C THƯ NG KH N KH N 17
 18. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 10 Ch d n v ph m vi lưu hành In thư ng 13 ng, m XEM XONG TR L I LƯU HÀNH N I B 11 Ch d n v d th o văn b n In hoa 13 ng, m D TH O L N 10 12 Ký hi u ngư i ánh máy, nhân In thư ng 11 ng PL.300 b n và s lư ng b n 13 a ch cơ quan, t ch c; a ch In thư ng 11 ng S XX ph Tràng Ti n, qu n Hoàn Ki m, Hà N i E-Mail, Website; s i n tho i, T: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX s Telex, s Fax E-Mail: Website: 14 Ph l c văn b n - T “ph l c” và s th t c a Ph l c I ph l c In thư ng 14 ng, m - Tiêu c a ph l c In hoa 14 ng, m B NG CH VI T T T 15 S trang In thư ng 14 ng 2, 7, 13 16 Hình th c sao In hoa 14 ng, m SAO Y B N CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO L C 18
 19. Ph l c VI M TS TH LO I VĂN B N VÀ HÌNH TH C VĂN B N (Kèm theo Quy t nh s 28 /2005/Q -BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) M u 1a - Quy t nh (văn b n quy ph m pháp lu t) B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : /20..(1)/Q -BYT Hà N i, ngày tháng năm 20..(1).. QUY T NNH V vi c ......................... (2) ............................. B TRƯ NG B YT Căn c ................................................ (3) ......................................................; ........................................................................................................................; Theo ngh c a .................................................................................., QUY T NNH: i u 1. ................................................ (4) ...................................................... ............................................................................................... i u 2. ............................................................................................................ ....................................................................................................................... i u ... ........................................................................................................... ...................................................................................................................../. Nơi nh n: B TRƯ NG (5) - ...............; - ................; (Ch ký, d u) - Lưu: VT, ...(6). A.XX(7). Nguy n Văn A Ghi chú: (1) Năm ban hành. (2) Trích y u n i dung Quy t nh. (3) Các căn c tr c ti p ban hành Quy t nh. (4) N i dung c a Quy t nh. (5) Ch c v c a ngư i ký. (6) Ch vi t t t tên ơn v so n th o ho c ch trì so n th o và s lư ng b n lưu (n u c n). 19
 20. (7) Ký hi u ngư i ánh máy, nhân b n và s lư ng b n phát hành (n u c n). M u 1b - Quy t nh (ban hành quy ch , quy nh) B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : /20..(1)/Q -BYT Hà N i, ngày tháng năm 20…(1)... QUY T NNH V vi c ban hành ......................... (2) ............................. B TRƯ NG B YT Căn c ................................................ (3) ......................................................; ........................................................................................................................; Theo ngh c a .................................................................................., QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này .................................................. ......................................................................................(2) i u 2. ............................................................................................................ ....................................................................................................................... i u ... ........................................................................................................... ...................................................................................................................../. Nơi nh n: B TRƯ NG (4) - ...............; - ................; (Ch ký, d u) - Lưu: VT, ...(5). A.XX(6). Nguy n Văn A Ghi chú: (1) Năm ban hành. (2) Tên c a b n quy ch (quy nh) ư c ban hành. (3) Các căn c tr c ti p ban hành quy t nh. (4) Ch c v c a ngư i ký. (5) Ch vi t t t tên ơn v so n th o ho c ch trì so n th o và s lư ng b n lưu (n u c n). (6) Ký hi u ngư i ánh máy, nhân b n và s lư ng b n phát hành (n u c n). M u quy ch , quy nh (ban hành kèm theo quy t nh) 20
Đồng bộ tài khoản