Quyết định số 28/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 28/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 28/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH ĐÁNH GIÁ VIÊN CH C TRONG CÁC ĐƠN V S NGHI P TR C THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c, viên ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c và Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s đi u c a Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , B Y t , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch Đánh giá viên ch c trong các đơn v s nghi p tr c thu c B Y t ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh trong Quy ch này đ u bãi b . Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , các V trư ng, các C c trư ng, Chánh Thanh tra - B Y t và Th trư ng các đơn v s nghi p tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy che dinh kem
Đồng bộ tài khoản