Quyết định số 28/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt2

Quyết định số 28/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 28/2008/QĐ-BYT

B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
----- Đ c l p - T do - H nh phúc
-------

S : 28/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2008QUY T Đ NH
V VI C BAN HÀNH QUY CH BÁO CÁO VÀ BI U M U BÁO CÁO HO T Đ NG PHÒNG, CH NG
HIV/AIDS
B TRƯ NG B YT
Căn c ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v ,
quy n h n và cơ c u t ch c c a b y t ;
Căn c đi u 18 c a Lu t Th ng kê s 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS,
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch báo cáo và Bi u m u báo cáo ho t đ ng phòng,
ch ng HIV/AIDS”.
Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Bãi b Quy t đ nh s
26/2006/QĐ-BYT ngày 06/9/2006 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n "Quy ch báo cáo và
Bi u m u báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS".
Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Phòng, ch ng
HIV/AIDS, V trư ng, C c trư ng, T ng c c trư ng các V , C c, T ng c c thu c B Y t , Th trư ng
các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y
t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.


KT. B TRƯ NG
Nơi nh n: TH TRƯ NG
- Như Đi u 3;
- VPCP (Phòng Công báo, website Chính ph );
- B Tư pháp (C c KTVBQPPL);
- Các B , ngành có liên quan;
- BT. Nguy n Qu c Tri u (đ báo cáo);
- Các Th trư ng (đ bi t); Tr nh Quân Hu n
- Website B Y t ;
- Lưu: VT, AIDS, PC.QUY CH
BÁO CÁO HO T Đ NG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS
(Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 28/2008/QĐ-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Y
t )
Chương 1:
QUY Đ NH CHUNG
Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng
1. Quy ch này quy đ nh v hình th c, th i gian, h th ng báo cáo và trách nhi m th c hi n báo cáo.
2. Quy ch này áp d ng đ i v i t t c các đơn v , t ch c có tri n khai ho t đ ng phòng, ch ng
HIV/AIDS trong ph m vi c nư c.
Đi u 2. Nguyên t c báo cáo
1. Báo cáo ph i b o đ m tính trung th c, khách quan, đ y đ , h n ch trùng l p đ n m c t i đa.
2. N i dung báo cáo ph i đư c th c hi n đúng theo các bi u m u ban hành kèm theo Quy t đ nh này.
3. Vi c báo cáo ph i đúng trình t , th t c và th m quy n, có đ y đ ch ký c a ngư i làm báo cáo,
ch ký, d u c a Th trư ng cơ quan báo cáo và ph i g i đúng th i gian quy đ nh.
Đi u 3. Công b và lưu tr s li u
Vi c công b và lưu tr s li u báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS ph i th c hi n theo đúng
quy đ nh c a pháp lu t v th ng kê, b o v bí m t nhà nư c và lưu tr .
Chương 2:
CÁC CH Đ BÁO CÁO C TH
Đi u 4. Hình th c, n i dung và cách g i báo cáo
1. Hình th c báo cáo:
a) Báo cáo đ nh kỳ bao g m báo cáo quý, báo cáo năm;
b) Báo cáo đ t xu t.
2. N i dung báo cáo:
a) Báo cáo đ nh kỳ: N i dung báo cáo th c hi n theo bi u m u s 1, s 2 và s 3 ban hành kèm theo
Quy ch này;
b) Báo cáo đ t xu t: N i dung báo cáo ph i nêu rõ s vi c, th i gian, đ a đi m, tình hình di n bi n,
h u qu và các gi i pháp can thi p đ i v i các v n đ x y ra đ t xu t trong ph m vi đơn v ph trách.
Trư ng h p, báo cáo theo yêu c u c a c p trên, n i dung báo cáo ph i đ y đ thông tin theo đúng n i
dung c th mà đơn v đ ngh báo cáo yêu c u.
Đi u 5. Giá tr c a s li u báo cáo
1. Giá tr c a s li u đ i v i báo cáo đ nh kỳ đư c quy đ nh như sau:
a) S li u báo cáo c a Quý I đư c tính t ngày 01/01 đ n h t ngày 31/3 h ng năm;
b) S li u báo cáo c a Quý II đư c tính t ngày 01/4 đ n h t ngày 30/6 h ng năm;
c) S li u báo cáo c a Quý III đư c tính t ngày 01/7 đ n h t ngày 30/9 h ng năm;
d) S li u báo cáo c a Quý IV đư c tính t ngày 01/10 đ n h t ngày 31/12 h ng năm;
đ) S li u báo cáo năm đư c tính t ngày 01/01 đ n h t ngày 31/12 h ng năm.
2. Giá tr c a s li u đ i v i báo cáo đ t xu t đư c th c hi n theo yêu c u c th v th i gian th c
hi n th ng kê s li u c a t ng báo cáo.
Đi u 6. Quy trình báo cáo
1. Quy trình báo cáo đ nh kỳ đư c th c hi n như sau:
a) Trong th i gian 05 ngày làm vi c k t ngày k t thúc vi c th ng kê s li u quy đ nh t i Đi u 5 c a
Quy ch này, Tr m Y t xã, phư ng, th tr n (sau đây g i t t là Tr m Y t xã) thu th p, t ng h p s
li u c a các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên đ a bàn và báo cáo b ng văn b n cho đơn v đ u
m i v phòng, ch ng HIV/AIDS c a huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i t t là đơn v
phòng, ch ng HIV/AIDS huy n).
b) Trong th i gian 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc vi c th ng kê s li u quy đ nh t i Đi u 5 c a
Quy ch này, đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS huy n thu th p, t ng h p s li u báo cáo c a t t c các
Tr m Y t xã trên đ a bàn, ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS do đơn v tuy n huy n th c hi n và báo
cáo b ng văn b n cho đơn v đ u m i v phòng, ch ng HIV c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương
(sau đây g i t t là đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS t nh).
c) Trong th i gian 15 ngày làm vi c k t ngày k t thúc vi c th ng kê s li u quy đ nh t i Đi u 5 c a
Quy ch này, đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS t nh thu th p, t ng h p s li u báo cáo c a t t c các
đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS huy n trên đ a bàn, ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS do đơn v tuy n
t nh th c hi n và báo cáo cho đơn v đ u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS khu v c (sau đây g i t t là
Vi n khu v c), C c Phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t c th như sau:
- Vi n V sinh d ch t trung ương nh n báo cáo b ng văn b n và file đi n t c a 28 t nh khu v c phía
B c, bao g m: B c C n, B c Giang, B c Ninh, Cao B ng, Đi n Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà N i, Hà
Tĩnh, H i Dương, H i Phòng, Hoà Bình, Hưng Yên, Lào Cai, L ng Sơn, Lai Châu, Nam Đ nh, Ngh

1
An, Ninh Bình, Phú Th , Qu ng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang,
Vĩnh Phúc, Yên Bái;
- Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh nh n báo cáo b ng văn b n và file đi n t c a 20 t nh khu v c
phía Nam, bao g m: An Giang, Bà R a-Vũng Tàu, B c Liêu, Bình Dương, Bình Phư c, B n Tre, Cà
Mau, C n Thơ, Đ ng Nai, Đ ng Tháp, H u Giang, Kiên Giang, Lâm Đ ng, Long An, Sóc Trăng, thành
ph H Chí Minh, Tây Ninh, Ti n Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long;
- Vi n Pasteur Nha Trang nh n báo cáo b ng văn b n và file đi n t c a 11 t nh khu v c mi n Trung,
bao g m: Bình Đ nh, Bình Thu n, Đà N ng, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Phú Yên, Qu ng Bình, Qu ng
Nam, Qu ng Ngãi, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu ;
- Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên nh n báo cáo b ng văn b n và file đi n t c a 04 t nh, bao g m:
Đ k L k, Đ c Nông, Gia Lai, Kon Tum.
- C c Phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t nh n báo cáo b ng văn b n và file đi n t c a t t c các t nh
trên toàn qu c và c a 4 Vi n khu v c.
d) Trong th i gian 35 ngày làm vi c k t ngày k t thúc vi c th ng kê s li u quy đ nh t i Đi u 5 c a
Quy ch này, đơn v đ u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS khu v c thu th p, t ng h p s li u báo cáo
c a t t c các đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS t nh trên đ a bàn và báo cáo cho B Y t (C c Phòng,
ch ng HIV/AIDS).
đ) Trong th i gian 10 ngày làm vi c k t ngày k t thúc vi c th ng kê s li u quy đ nh t i Đi u 5 c a
Quy ch này, các Vi n, B nh vi n Trung ương và các đơn v tr c thu c B Y t , các đơn v phòng,
ch ng HIV/AIDS tr c thu c các B , ngành, đoàn th , các Ban qu n lý d án Trung ương ho t đ ng
trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS thu th p, t ng h p s li u liên quan đ n ho t đ ng phòng,
ch ng HIVAIDS c a mình và báo cáo b ng văn b n cho B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS).
2. Báo cáo đ t xu t ph i đ y đ các n i dung quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 4 c a Quy ch này và
đư c g i cho đơn v đ ngh báo cáo. Trong trư ng h p kh n c p, báo cáo có th đư c g i qua h
th ng FAX, đi n báo ho c thư đi n t nhưng trong vòng 72 gi ph i g i b n chính theo đư ng công
văn.
Chương 3:
TRÁCH NHI M TH C HI N
Đi u 7. Trách nhi m c a ngư i làm công tác báo cáo
1. Ngư i tr c ti p l p bi u báo cáo ph i ch u trách nhi m trư c ngư i ph trách b ph n v tính chính
xác c a s li u, n i dung, ch t lư ng, th i h n c a báo cáo.
2. Ngư i ph trách b ph n báo cáo ph i ki m tra n i dung, ch t lư ng báo cáo và ch u trách nhi m
trư c th trư ng đơn v và cơ quan ch c năng v tính chính xác c a s li u, n i dung, ch t lư ng,
th i h n c a báo cáo theo quy đ nh.
3. Th trư ng đơn v ký và đóng d u ph i ch u trách nhi m trư c c p trên v tính chính xác c a s
li u, n i dung, ch t lư ng, th i h n c a báo cáo.
Đi u 8. Trách nhi m c a Tr m y t xã
T ch c th c hi n vi c th ng kê, ghi chép và báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS theo quy
đ nh.
Đi u 9. Trách nhi m c a đơn v đ u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS huy n
Thu th p, x lý, t ng h p, ki m tra, giám sát, hư ng d n th c hi n và qu n lý toàn b s li u báo cáo
ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS thu c ph m vi huy n bao g m s li u t các xã, s li u t các cơ
s có ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS tr c thu c tuy n huy n.
Đi u 10. Trách nhi m c a các Vi n, B nh vi n trung ương và các đơn v tr c thu c B Y t ; các
đơn v phòng, ch ng HIV/AIDS tr c thu c các B , ngành, đoàn th ; Ban qu n lý các d án
Trung ương ho t đ ng trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS
1. Thu th p, x lý và báo cáo s li u ph n ánh toàn b ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a đơn v
ho c c a ngành.2
2. Tham kh o ý ki n c a B Y t (C c Phòng, ch ng HIV/AIDS) và các đơn v ch c năng khác trư c
khi ban hành thêm bi u m u, s sách ghi chép ho c t ch c các cu c đi u tra th ng kê chuyên sâu
liên quan đ n lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS.
Đi u 11. Trách nhi m c a đơn v đ u m i v phòng, ch ng HIV/AIDS t nh
1. Thu th p, x lý s li u ph n ánh toàn b ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a đ a phương.
2. Hư ng d n nghi p v , t ch c ki m tra, đánh giá, t ng h p th ng kê báo cáo ho t đ ng phòng,
ch ng HIV/AIDS c a các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và c a các đơn v tr c thu c S Y
t t nh.
Đi u 12. Trách nhi m c a các Vi n khu v c
1. Thu th p, x lý s li u ph n ánh toàn b ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS c a các t nh trong khu
v c đư c giao ph trách theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 6 c a Quy ch này và t i Vi n khu
v c.
2. Hư ng d n nghi p v , t ng h p th ng kê báo cáo ho t đ ng cho các t nh thu c khu v c đư c giao
ph trách.
3. T ch c ki m tra, giám sát và đánh giá k t qu vi c th c hi n các báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng
HIV/AIDS trong ph m vi khu v c ph trách.
Đi u 13. Trách nhi m c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS
1. Xây d ng, ch đ o toàn b các ho t đ ng v báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS.
2. Thu th p, t ng h p và phân tích s li u ph n ánh ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên toàn qu c
theo đ nh kỳ h ng quý, h ng năm, 5 năm, 10 năm.
3. Hư ng d n các đơn v th c hi n quy ch báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS.
4. T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n các báo cáo ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS trên
ph m vi toàn qu c.
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản