Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
119
lượt xem
23
download

Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định về việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 28/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C X LÝ TI N GI , TI N NGHI GI TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 130/2003/Q -TTg ngày 30/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c b o v ti n Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v vi c x lý ti n gi , ti n nghi gi trong ngành ngân hàng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , Giám c S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH NG C PHÓ TH NG C ng Thanh Bình QUY NNH
 2. V VI C X LÝ TI N GI , TI N NGHI GI TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG (ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2008/Q -NHNN ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh vi c thu gi ti n gi , t m thu gi ti n nghi gi , giám nh ti n gi , ti n nghi gi , óng d u ti n gi , óng gói, giao nh n, v n chuy n và tiêu h y ti n gi trong ngành Ngân hàng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng (sau ây vi t t t là ngân hàng). 2. T ch c, cá nhân có ti n gi , ti n nghi gi do ngân hàng phát hi n, thu gi trong giao d ch ti n m t v i ngân hàng. i u 3. Gi i thích t ng Trong quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ti n gi là ti n ư c làm gi ng như ti n gi y (ti n cotton, ti n polymer), ti n kim lo i Vi t Nam nhưng không ph i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t ch c in, úc, phát hành. 2. Ti n nghi gi là ti n chưa k t lu n ư c là ti n th t hay ti n gi . Chương 2. QUY NNH C TH i u 4. Thu gi ti n gi 1. Trong giao d ch ti n m t v i khách hàng, khi phát hi n ng ti n có d u hi u nghi v n, ngân hàng căn c vào thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c (ho c c a B Công an) v c i m nh n bi t c a ti n gi , i chi u v i c i m b o an c a ti n m u (ho c ti n th t), cùng lo i k t lu n. a) Trư ng h p kh ng nh ng ti n có d u hi u nghi v n là lo i ti n gi ã có thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c (ho c c a B Công an), ngân hàng ph i l p biên b n (Ph l c s 1), thu gi và óng d u, b m l ti n gi ; n u có nghi v n v vi c lưu hành ti n gi ho c phát hi n t 5 t ti n gi y gi (ho c 5 mi ng i v i ti n kim lo i gi ) tr lên trong m t giao d ch ho c khi khách hàng không ch p hành vi c l p biên b n, thu gi ti n gi c a ngân hàng thì ngân hàng ph i thông báo cho cơ quan công an nơi g n nh t. Vi c óng d u, b m l ti n gi th c hi n theo i u 6 Quy nh này;
 3. b) i v i lo i ti n gi chưa có thông báo (ti n gi lo i m i), ngân hàng l p biên b n (Ph l c s 1), thu gi (không óng d u, b m l ti n gi ); thông báo k p th i cho cơ quan công an nơi g n nh t; thông báo và g i toàn b ti n gi lo i m i trong th i h n 2 ngày làm vi c k t ngày phát hi n v Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên a bàn. Khi nh n ư c thông tin v ti n gi lo i m i, Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo ngay cho cơ quan công an cùng c p và C c Phát hành và Kho qu . 2. Nhân viên ngân hàng thu gi ti n gi ph i là ngư i ư c ào t o, t p hu n v k năng nh n bi t ti n th t, ti n gi . 3. Nghiêm c m hành vi tr l i ti n gi , ti n nghi gi cho khách hàng. i u 5. T m thu gi ti n nghi gi i v i ti n nghi gi , t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng l p biên b n và t m thu gi ti n nghi gi (Ph l c s 2). Trong th i gian 3 ngày làm vi c k t ngày t m thu gi , t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng g i ti n nghi gi và ngh Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c cơ quan Công an trên a bàn giám nh. K t qu giám nh ph i ư c thông báo b ng văn b n cho khách hàng có ti n nghi gi bi t. i u 6. óng d u ti n gi 1. Con d u ti n gi Con d u ti n gi hình ch nh t; kích thư c: 20mm x 60mm, ph n tên ngân hàng: 5mm x 60mm, ph n ch “TI N GI ”: 15mm x 60mm; s d ng m c màu . 2. Cách th c óng d u, b m l ti n gi óng d u ti n gi lên 2 m t c a t ti n gi và b m 4 l trên t ti n gi (m i c nh chi u dài t ti n gi b m 2 l cân i b ng d ng c b m l dùng cho văn phòng). i u 7. óng gói, b o qu n ti n gi 1. óng gói, niêm phong ti n gi a) Ti n cotton gi , ti n polymer gi : 100 t ti n gi cùng m nh giá, cùng ch t li u óng thành 1 th p; 10 th p ti n gi óng thành 1 bó (1.000 t ) và niêm phong. Trư ng h p không 1.000 t cũng th c hi n óng bó và niêm phong; b) Ti n kim lo i gi : 100 mi ng ư c óng thành 1 túi nh và niêm phong; 10 túi nh óng thành 1 túi l n (1.000 mi ng), niêm phong, Trư ng h p không 100 mi ng, óng vào túi nilon và niêm phong; c) Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m óng gói, niêm phong bó, túi ti n gi và niêm phong ph i ghi rõ và y các y u t theo quy nh hi n hành v niêm phong ti n m t c a Ngân hàng Nhà nư c.
 4. 2. Ti n gi ư c b o qu n riêng trong kho ti n c a ngân hàng. i u 8. Giao nh n, v n chuy n ti n gi 1. Giao nh n ti n gi gi a t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng v i Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c th c hi n theo t (ho c mi ng i v i ti n kim lo i gi ), giao n p hàng hàng (tr trư ng h p ti n gi lo i m i giao n p theo quy nh t i i m b kho n 1, i u 4 Quy nh này). Ngân hàng giao l p biên b n giao nh n ti n gi (Ph l c s 3). Phương th c v n chuy n ti n gi do T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng giao quy t nh, m b o an toàn trong quá trình v n chuy n. 2. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ki m tra tính xác th c c a t ng t ti n gi do t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng n p. Trư ng h p phát hi n ti n th t trong s ti n gi giao n p, Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c l p biên b n, yêu c u ngân hàng ã thu gi ph i hoàn tr ngang giá tr cho khách hàng và báo cáo k t qu v Ngân hàng Nhà nư c trong th i gian 1 tháng. Ngân hàng, nhân viên ngân hàng thu gi ti n th t c a khách hàng ph i ch u trách nhi m v h u qu (n u có) i v i khách hàng. T ti n th t ã óng d u “Ti n gi ” ư c thu h i, i ngang giá tr (ghi Có) cho ngân hàng n p và ư c c t góc (1/8 di n tích t ti n), óng gói, giao nh n như i v i ti n không tiêu chuNn lưu thông theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c giao n p ti n gi v Kho ti n Trung ương, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh Bình nh ít nh t 6 tháng 1 l n, có th k t h p v i vi c i u chuy n ti n i, n c a c a Ngân hàng Nhà nư c. Phương th c giao nh n theo bó, túi nguyên niêm phong c a ngân hàng giao. 4. i v i ti n gi chưa có thông báo (ti n gi lo i m i), Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao n p ti n gi lo i m i theo yêu c u c a C c Phát hành và Kho qu ; phương th c v n chuy n do Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh, m b o an toàn, k p th i. i u 9. Giám nh ti n gi , ti n nghi gi 1. M i t ch c, cá nhân có yêu c u giám nh ti n gi , ti n nghi gi ph i có ngh b ng văn b n (Ph l c s 4) và chuy n ti n gi , ti n nghi gi c n giám nh t i Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; C c Phát hành và Kho qu ho c Chi c c Phát hành và Kho qu . 2. K t qu giám nh c a Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; C c Phát hành và Kho qu ; Chi c c Phát hành và Kho qu ư c thông
 5. báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân có yêu c u giám nh trong th i gian 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh giám nh. Vi c giám nh ư c th c hi n mi n phí. 3. X lý k t qu giám nh t i Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) K t qu giám nh là ti n th t, ti n th t này ư c tr l i t ch c, cá nhân ngh giám nh ho c thu i và ghi Có cho ngân hàng ngh giám nh; b) K t qu giám nh là lo i ti n gi ã có thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c (ho c c a B Công an), Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh thu gi ti n gi ; óng d u, b m l ti n gi (n u t ti n gi chưa ư c óng d u, b m l ); c) K t qu giám nh là lo i ti n gi chưa có thông báo (ti n gi lo i m i), Ngân hàng Nhà nư c thu gi ti n gi (không óng d u, b m l ) và chuy n ti n gi v C c Phát hành và Kho qu theo quy nh t i Kho n 4, i u 8 Quy nh này; d) Trư ng h p Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không k t lu n ư c là ti n th t hay ti n gi thì chuy n s ti n c n giám nh trong th i gian s m nh t v C c Phát hành và Kho qu giám nh 4. X lý k t qu giám nh t i C c Phát hành và Kho qu , Chi c c Phát hành và Kho qu : a) K t qu giám nh là ti n th t, s ti n th t ư c tr l i cho t ch c, cá nhân yêu c u giám nh ho c chưa ư c n p vào S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c (ho c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh TP H Chí Minh) báo Có cho ngân hàng ngh giám nh; b) K t qu giám nh là ti n gi ã có thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c (ho c c a B Công an), ti n hành thu gi , óng d u, b m l và n p vào S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c (ho c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh TP H Chí Minh). i v i ti n gi lo i m i (chưa có thông báo c a Ngân hàng Nhà nư c ho c B Công an), th c hi n thu gi , không óng d u, b m l . 5. Ti n gi , ti n nghi gi giám nh theo yêu c u c a cơ quan Công an, B i Biên phòng, H i quan, sau khi giám nh ư c tr l i ơn v yêu c u giám nh; không óng d u, b m l i v i ti n gi . 6. Cán b làm công tác giám nh ti n gi , ti n nghi gi c a Ngân hàng Nhà nư c ph i có ch ng ch ho c ch ng nh n ã qua ào t o t p hu n v nghi p v giám nh ti n do Ngân hàng Nhà nư c c p. i u 10. Lưu gi , b o qu n ti n gi t i C c Phát hành và Kho qu Ti n gi lo i m i sau khi giám nh t i C c Phát hành và Kho qu ư c lưu gi , b o qu n ph c v công tác nghi p v (ngo i tr ti n gi , ti n nghi gi giám nh theo Kho n 5, i u 9 Quy nh này). C c Phát hành và Kho qu trình Th ng c quy t nh v s lư ng, lo i ti n gi c n lưu gi , b o qu n.
 6. i u 11. Thu h i và tiêu h y ti n gi 1. Ngân hàng Nhà nư c t ch c thu nh n, tiêu h y ti n gi do các t ch c, cá nhân giao n p. 2. Vi c tiêu h y ti n gi , ti n th t b óng d u “Ti n gi ” c a Ngân hàng Nhà nư c th c hi n theo quy nh như i v i tiêu h y ti n không tiêu chuNn lưu thông. 3. Vi c tiêu h y ti n gi là tang v t c a các v án hình s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án. i u 12. Thông tin, báo cáo v ti n gi 1. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng báo cáo s li u ti n gi thu gi theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ngân hàng khi phát hi n ti n gi lo i m i ho c phát hi n có d u hi u tàng tr , lưu hành, v n chuy n ti n gi ph i k p th i thông báo cho cơ quan công an và Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trên a bàn. Ngân hàng Nhà nư c (C c Phát hành và Kho qu ) thông báo k p th i cho B Công an (C c B o v An ninh kinh t ) thông tin v ti n gi lo i m i. C c Phát hành và Kho qu thông báo b ng văn b n v c i m ti n gi lo i m i g i C c B o v an ninh kinh t (B Công an); C c Trinh sát (B Tư l nh B i Biên phòng); Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các t ch c tín d ng Nhà nư c; Kho b c Nhà nư c ph c v công tác phòng, ch ng ti n gi i u 13. H ch toán, ki m kê v ti n gi Ti n gi ư c h ch toán ngo i b ng và ki m kê nh kỳ theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 14. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Khen thư ng Hàng năm, t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Quy nh này ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét, quy t nh vi c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t và c a ngành ngân hàng. 2. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính; trư ng h p nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 7. i u 15. Hư ng d n, ki m tra th c hi n C c Phát hành và Kho qu có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này trong ngành ngân hàng. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra vi c th c hi n Quy nh này i v i các t ch c tín d ng, t ch c khác có ho t ng ngân hàng trên a bàn. KT. TH NG C PHÓ TH NG C ng Thanh Bình PH L C S 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- BIÊN B N V vi c thu gi ti n gi Hôm nay, vào h i ………….. h …………., t i ……………………………………, chúng tôi g m: 1. ơn v thu gi ti n gi : (Tên ơn v ) ……………………………………., a ch : .............................................................. - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ............................................................ - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ............................................................ 2. Ngư i n p ti n (Khách hàng): CMND (h chi u): s ………………………., c p ngày ……………………… t i ............................
 8. T: ……………………… a ch : ................................................................................................................................ S ti n n p: ………………………………, b ng ch : ................................................................. Căn c vào Công văn s ………../PHKQ9.m ngày …./…./…… c a Ngân hàng Nhà nư c v c i m ti n gi lo i ……….; i chi u c i m b o an c a ti n m u (ti n th t) cùng lo i Trong khi ki m m s ti n khách hàng n p ã phát hi n ti n gi như sau: STT Lo i ti n gi S t (mi ng) Sêri Ghi chú 1 2 3 4 5 … Căn c Kho n 5 i u 4, Quy t nh s 130/2003/Q -TTg ngày 30/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v/v b o v ti n Vi t Nam và Quy t nh s …../2008/Q -NHNN ngày …. tháng …… năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, chúng tôi l p biên b n thu gi s ti n gi nêu trên. Biên b n ư c l p thành 3 b n, 1 b n giao cho khách hàng, 2 b n lưu t i ơn v thu gi ti n gi KHÁCH HÀNG NGƯ I THU GI TI N TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, ghi rõ h tên) GI (Ký, ghi rõ h tên và óng (Ký, ghi rõ h tên) d u) Ghi chú: Ngư i thu gi ti n gi : ki m ngân, th qu , giao d ch viên PH L C S 2
 9. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- BIÊN B N V vi c thu gi ti n nghi gi Hôm nay, vào h i ………….. h …………., ngày .…/…../……t i ……………………, chúng tôi g m: 1. ơn v t m thu gi ti n nghi gi : (Tên ơn v ) ……………………………………., a ch : .............................................................. - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ............................................................ - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ............................................................ 2. Ngư i n p ti n (Khách hàng): H và tên: ............................................................................................................................. CMND (h chi u) s ………………………., c p ngày ……………………… t i ............................. T: …………………………………… a ch : ................................................................................................................................ S ti n n p: ………………………………, b ng ch : ................................................................. Trong khi ki m m ti n khách hàng n p ã phát hi n ti n nghi gi như sau: STT Lo i ti n nghi S t (mi ng) Sêri Ghi chú gi 1 2 3 4
 10. 5 … Căn c kho n 5, i u 4, Quy t nh s 130/2003/Q -TTg ngày 30/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v/v b o v ti n Vi t Nam và Quy t nh s …../2008/Q -NHNN ngày …. tháng …… năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Chúng tôi l p biên b n t m thu gi s ti n nghi gi nêu trên g i i giám nh. Khi có k t qu giám nh, chúng tôi s thông báo k t qu cho khách hàng. Biên b n ư c l p thành 3 b n, 1 b n giao cho ngư i n p ti n, 2 b n lưu t i ơn v thu gi ti n nghi gi . KHÁCH HÀNG NGƯ I T M THU GI TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Ghi chú: Ngư i t m thu gi : ki m ngân, th qu , giao d ch viên PH L C S 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- BIÊN B N v/v giao, nh n ti n gi Hôm nay, ngày .…tháng…..năm…….…………, chúng tôi g m: 1. Bên giao: (Tên ơn v ngân hàng) ....................................................................................... - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ........................................................... - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ........................................................... - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ...........................................................
 11. 2. Bên nh n: (Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, TP ….) - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ........................................................... - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ........................................................... - Ông (bà): ……………………………………… Ch c v : ........................................................... Hai bên ã giao, nh n s ti n gi như sau: STT Lo i ti n gi S lư ng Ch t li u ti n gi V n sêri Ghi chú (t , mi ng) (nilon, gi y) 1 500.000 2 200.000 3 100.000 4 50.000 5 20.000 … Phương th c giao, nh n: theo t . Biên b n ư c l p thành 02 b n, m i bên gi 01 b n. BÊN GIAO BÊN NH N Ghi chú: ngân hàng giao l p biên b n này PH L C S 4 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- ….., ngày …… tháng ….. năm ……. GI Y NGHN Kính g i: (tên cơ quan giám nh – NHNN, C c PH&KQ …)
 12. Tên t ch c (cá nhân) ngh giám nh: ................................................................................ a ch : ................................................................................................................................ i n tho i: ............................................................................................................................ ngh (tên cơ quan giám nh) giám nh s ti n nghi gi như sau: STT Lo i ti n S t (mi ng) Sêri (n u có) Ghi chú 1 2 3 4 5 … T CH C (CÁ NHÂN) NGHN GIÁM NNH (Ký tên, óng d u n u có)
Đồng bộ tài khoản