Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: tadinhphong

Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Nội dung Text: Quyết định số 28/2008/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
Số: 28/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ
127/2001/QĐ-TTg NGÀY 27/8/2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG
BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27
tháng 8 năm 2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận
thương mại cụ thể như sau:

1. Điều 1 sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do Bộ
trưởng Bộ Công thương làm Trưởng ban, một Thứ trưởng Bộ Công thương phụ trách lĩnh
vực phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại làm Phó Trưởng ban thường
trực.

Các Ủy viên gồm một Thứ trưởng của các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Khoa
học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Thông tin và Truyền thông và một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên của Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Công thương. Trưởng Ban thống nhất với các
Ủy viên để ban hành Quy chế hoạt động của Ban và nhiệm vụ của cơ quan thường trực
Ban”.

2. Điều 2 bổ sung như sau:
“5. Tổ chức thực hiện các hình thức thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền; kiến nghị với
Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị,
cá nhân trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo
quy định của pháp luật.

3. Điều 3 sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Cơ quan thường trực và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo,
có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của
mình cùng với một số cán bộ, công chức của các Bộ tham gia Ban cử ra, làm việc theo
chế độ kiêm nhiệm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong
kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Quản lý thị trường”.

4. Điều 4 sửa đổi như sau: Thay “Bộ Thương mại” thành “Bộ Công thương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban
và các Ủy viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Nguyễn Tấn Dũng
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
Công báo;
- Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương);
- Lưu: Vụ 1 (5), VT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản