Quyết định số 281/2005/QĐ-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 281/2005/QĐ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 281/2005/QĐ-BNG về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Quan hệ Quốc tế do Bộ Ngoại Giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 281/2005/QĐ-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 281/2005/Q -BNG Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A H C VI N QUAN H QU C T B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c Ngh nh s 21/2003/N -CP ngày 10 tháng 03 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Căn c Quy t nh s 279/CT ngày 01 tháng 8 năm 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng v i tên Vi n Quan h Qu c t B Ngo i giao thành H c vi n Quan h Qu c t ; Theo ngh c a Giám c H c vi n Quan h Qu c t và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. H c vi n Quan h Qu c t là t ch c s nghi p thu c B Ngo i giao, ho t ng trên cơ s ngân sách Nhà nư c, ph c v nhi m v qu n lý nhà nư c c a B Ngo i giao trong các ho t ng: ào t o - b i dư ng cán b i ngo i có trình i h c và sau i h c, nghiên c u khoa h c v quan h qu c t và qu n lý chương trình nghiên c u khoa h c c a B Ngo i giao. H c vi n Quan h Qu c t n m trong h th ng các H c vi n c a qu c gia ư c hư ng m i ch , chính sách do Nhà nư c ban hành i v i các H c vi n. H c vi n ch u s qu n lý tr c ti p c a B Ngo i giao, ng th i ch u s ch o v chuyên môn c a B Giáo d c và ào t o. 2. H c vi n Quan h Qu c t có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng và kho b c nhà nư c. 3. Tên giao d ch Qu c t b ng ti ng Anh là: THE INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RELATIONS Tên vi t t t: IIR 4. Tr s c a H c vi n Quan h Qu c t t t i s 69, Ph Chùa Láng, Phư ng Láng Thư ng, Qu n ng a, Hà N i.
  2. i u 2. Nhi m v và quy n h n H c vi n Quan h Qu c t có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Gi ng d y chương trình ào t o b c i h c và sau i h c v quan h qu c t ; ph i h p t ch c các khóa b i dư ng nâng cao ki n th c ngo i giao cho cán b công ch c c a B Ngo i giao và c a các a phương trong c nư c; 2. T ch c nghiên c u chi n lư c v quan h qu c t và chính sách i ngo i c a các nư c, góp ph n giúp B Ngo i giao trong vi c xây d ng chính sách i ngo i c a ng và Nhà nư c; 3. Là cơ quan u m i tham mưu cho Lãnh o B Ngo i giao trong vi c t ch c và qu n lý các ho t ng khoa h c c a B Ngo i giao; 4. Ph i h p t ch c, h p tác nghiên c u, gi ng d y v quan h qu c t v i các trư ng i h c, Vi n, H c vi n, Trung tâm nghiên c u và các t ch c chính ph , phi chính ph trong và ngoài nư c. Tham gia ho t ng ngo i giao kênh II c a các cơ quan nghiên c u và các h c gi ; 5. Tham gia th c hi n công tác tuyên truy n v ư ng l i, chính sách i ngo i c a ng và Nhà nư c. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o H c vi n: Lãnh o H c vi n g m Giám c và ba Phó Giám c. Ngoài ra, có các Phó V trư ng ph trách ph n công vi c do Giám c phân công. 2. Các ơn v tr c thu c H c vi n Quan h Qu c t g m: - Văn phòng; - Phòng Qu n lý Khoa h c; - Phòng ào t o; - Phòng T ch c - Cán b ; - Phòng Qu n tr - Tài v ; - Khoa Ngo i ng ; - Khoa B i dư ng và ào t o sau i h c; - Khoa Kinh t qu c t ; - Khoa Lu t qu c t ;
  3. - Khoa Chính tr qu c t và Ngo i giao Vi t Nam; - B môn Mác-Lê nin và Tư tư ng H Chí Minh; - Trung tâm ào t o Biên Phiên d ch ti ng Pháp; - Trung tâm ào t o Biên Phiên d ch ti ng Anh; - Trung tâm nghiên c u ông B c Á; - Trung tâm nghiên c u ông Nam Á; - Trung tâm nghiên c u Âu - M ; - Trung tâm Thông tin - Thư vi n. 3. Giám c H c vi n có trách nhi m xây d ng Quy ch v t ch c và ho t ng c a H c vi n và t ch c th c hi n khi ư c B trư ng phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 797/Q ngày 21 tháng 09 năm 1992 c a B trư ng B Ngo i giao quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a H c vi n Quan h Qu c t và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Giám c H c vi n Quan h Qu c t , V trư ng V T ch c Cán b và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Dy Niên
Đồng bộ tài khoản