Quyết định số 2810/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định số 2810/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2810/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2810/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc THÀNH PH H CHÍ ******** MINH ****** S : 2810/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V BÃI B CÁC VĂN B N V T AI DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ H P V I QUY NNH PHÁP LU T HI N HÀNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 1581/STP-KTrVB ngày 04 tháng 6 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b 07 văn b n v t ai do y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1981 n năm 2004, không còn phù h p v i quy nh pháp lu t hi n hành theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín DANH M C VĂN B N V T AI Ư C BÃI B DO KHÔNG CÒN PHÙ H P V I QUY NNH PHÁP LU T HI N HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2810/Q -UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) 1. Quy t nh s 2701/Q -UB ngày 16 tháng 11 năm 1992 v vi c ban hành b ng phân h ng ư ng tính thu nhà t theo Pháp l nh Thu nhà t ư c H i ng Nhà nư c ban hành ngày 31 tháng 7 năm 1992. 2. Công văn s 978/UB-QL T ngày 28 tháng 3 năm 1996 v vi c thu ti n s d ng t . 3. Công văn s 1838/UB-QL T ngày 25 tháng 5 năm 1996 v vi c hư ng d n th c hi n mi n ti n s d ng t i v i các công trình phúc l i công c ng. 4. Công văn s 2583/UB-QL T ngày 19 tháng 7 năm 1997 v vi c x lý c th vi c vi ph m qu n lý t ai thành ph . 5. Công văn s 3631/CV-UB-QL T ngày 22 tháng 9 năm 1998 v vi c kh u tr n bù thu ti n s d ng t theo Ngh nh s 44/CP. 6. Công văn s 4246/UB-QL T ngày 11 tháng 10 năm 1999 v vi c c i thi n quy trình và th t c xin s d ng t trên a bàn thành ph . 7. Công văn s 2927/UB- T ngày 09 tháng 8 năm 2000 v vi c giao hay cho thuê t i v i các d án u tư không s d ng ngu n v n ngân sách.
Đồng bộ tài khoản