Quyết định số 2811/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
6
download

Quyết định số 2811/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2811/QĐ-UBND về công bố danh mục các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đã hết hiệu lực thi hành do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2811/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc THÀNH PH H CHÍ ******** MINH ****** S : 2811/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V CÔNG B DANH M C CÁC VĂN B N V T AI DO Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH Ã H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 1581/STP-KTrVB ngày 04 tháng 6 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay công b 08 văn b n v t ai do y ban nhân dân thành ph ban hành t năm 1981 n năm 2004 ã h t hi u l c thi hành theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín DANH M C VĂN B N V T AI H T HI U L C THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2811/Q -UBND ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) 1. Quy t nh s 1499/Q -UB ngày 14 tháng 10 năm 1993 v vi c l p Ban ch o tri n khai Lu t Thu s d ng t nông nghi p. 2. Ch th s 01/CT-UB ngày 12 tháng 01 năm 1994 v vi c tri n khai Lu t Thu s d ng t nông nghi p trên a bàn thành ph . 3. Thông báo s 19/TB-UB-QL T ngày 06 tháng 3 năm 1995 v quy ho ch b trí các khu công nghi p t p trung và các khu dân cư k c n. 4. Công văn s 1849/UB-KT ngày 10 tháng 7 năm 1995 v vi c công b giá thuê t i v i các hình th c u tư nư c ngoài. 5. Ch th s 14/CT-UB-NC ngày 29 tháng 4 năm 1994 v vi c t ch c kê khai, ăng ký và thu ti n thuê t trên a bàn thành ph i v i các ơn v và cá nhân s d ng t vào m c ích s n xu t kinh doanh ngoài nông nghi p. 6. Ch th s 19/CT-UB-NC ngày 28 tháng 6 năm 1996 v vi c b sung m t s i m trong Ch th s 14/CT-UB-NC ngày 29 tháng 4 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph . 7. Công văn s 2930/CV-UB-KT ngày 05 tháng 8 năm 1998 v xác nh l i m c giá cho thuê t c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài.
  3. 8. Công văn s 3317/CV-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1999 v kinh phí cho công tác kê khai, ăng ký nhà, t theo Quy t nh s 3376/Q -UB-QL T ngày 11 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph .
Đồng bộ tài khoản