Quyết định số 2816/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 2816/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2816/QĐ-UB-KT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức vốn đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2816/QĐ-UB-KT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 2816/QĐ-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH CHÍNH TH C V N Đ U TƯ NĂM 1998. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c quy t đ nh s 1186/1997/QĐ-TTg ngày 31/12/1997 c a Th tư ng Chính ph và quy t đ nh s 125/1997/QĐ-BKH ngày 31/12/1997 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch nhà nư c năm 1998; - Căn c Ngh quy t s 01 và 02/NQ-HĐ ngày 16/01/1998 c a H i đ ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 12 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 1998; - Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i công văn s 1226/CV-KHĐT-TH ngày 23/5/1998; QUY T Đ NH : Đi u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n, huy n ch tiêu k ho ch chính th c v đ u tư và xây d ng năm 1998 (ngu n v n ngân sách t p trung và ngu n v n ti n nhà) kèm theo quy t đ nh này, đ ng th i ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n k ho ch và k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài th m quy n c a các s , ngành và y ban nhân dân qu n, huy n ph i gi i quy t. Đi u 2. S Nhà đ t, y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m đôn đ c và th c hi n thu ti n bán nhà s h u nhà nư c, ti n cho thuê nhà và kho bãi đ chi theo k ho ch đư c giao. Đi u 3. Sau khi nh n đư c ch tiêu k ho ch năm 1998, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n, huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các đơn v tr c thu c theo đúng ch tiêu k ho ch đã đư c giao theo quy t đ nh này. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch đư c giao thì th trư ng đơn v ph i ch u trách nhi m v i y ban nhân dân thành ph . Đi u 4. Quy t đ nh này thay th quy t đ nh s 7050/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t m giao ch tiêu k ho ch v n đ u tư năm 1998. Đi u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph , Giám đ c S Tài chánh, T ng Giám đ c Qu Đ u tư Phát tri n đô th , C c trư ng C c Đ u tư phát tri n, Giám đ c các S , T ng Công ty, Th trư ng cơ quan ngang S , và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hànhiêHiê quy t đ nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÓ CH T CH Võ Vi t Thanh K HO CH THU CHI NGÀNH NHÀ Đ T (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 A/ T NG THU 1.052.000
 2. 1 - Bán nhà nhà s h u Nhà nư c 867.000 + Bán nhà năm 1998 465.000 + Bán nhà Nhiêu l c – Th nghè (k c thu n quá h n nhà NL-TN 45 t 245.000 đ ng) + K t dư 1997 157.000 2 - Ti n cho thuê nhà và kho 185.000 + Ti n cho thuê nhà 155.000 S Nhà đ t 70.000 Qu n Huy n 85.000 + Ti n cho thuê kho bãi 30.000 B/T NG CHI 1.052.000 1 - Xây d ng cơ b n 651.200 - Chương trình Nhiêu l c – Th nghè 432.700 - Chương trình gi i t a nhà kênh r ch 55.000 - Chương trình gi i t a chung cư hư h ng n ng 86.600 - Xây nhà theo ch đ o y ban Nhân dân 15.900 - Chu n b đ u tư và xây d ng h t ng các khu dân cư m i 49.000 - Đ u tư xây d ng các khu dân cư m i 12.000 2 - S a ch a nhà và kho 70.000 + Nhà do s Nhà đ t qu n lý 10.000 + Nhà do Qu n Huy n qu n lý 50.000 + S a ch a kho 10.000 3 - N p ngân sách ti n thuê nhà và kho bãi 112.000 4 - Chuy n qua ngân sách Thành ph 200.000 5 - D phòng 18.800 BI U T NG H P V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N NGÀNH NHÀ Đ T (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) K HO CH CHÍNH DANH M C TH C NĂM 1998 T NG S 1.052.000 - XDCB 651.200 - SCL 70.000 - N p ngân sách ti n thuê nhà và kho bãi 112.000 - Chuy n qua ngân sách Thành ph 200.000 A/ XÂY D NG CƠ B N 651.200 Công trình chuy n ti p 521.300 I/ Chương trình Nhiêu l c Th nghè (trong đó đ n bù gi i t a 150 t ) 344.800 - S Nhà đ t 91.600 - S Giao thông công chánh 9.000 - Qu n Huy n 244.200 II/ Chương trình gi i t a kênh r ch 55.000 2
 3. 1/ -Qu n huy n 55.000 III/ Gi i t a chung cư hư h ng n ng, khu l p x p xây m i 86.600 1/ -S Nhà đ t 42.600 2/ -Qu n huy n 24.000 3/ -L c lư ng Thanh niên xung phong 20.000 IV/ Xây nhà theo ch đ o c a y ban Nhân dân 15.900 1/ -S Nhà đ t 9.900 2/ -Văn phòng y ban nhân dân thành ph 6.000 V/ Chu n b đ u tư và XD h t ng, công trình công c ng khu dân cư 19.000 m i 1/ -S Nhà đ t 8.800 2/ -S Xây d ng 3.000 3/ -Qu n Huy n 7.200 Công trình kh i công m i 129.900 I/ Chương trình Nhiêu l c Th nghè (trong đó đ n bù gi i t a 175 t ) 87.900 1/ Công ty Đ u tư phát tri n đô th (B Xây d ng) 29.000 2/ S Nhà đ t 1.000 3/ S Giao thông công chánh 10.000 4/ -Qu n Huy n 47.900 II/ Chu n b đ u tư và XD h t ng, công trình công c ng khu dân cư 30.000 m i 1/ -Công ty C ph n Nam Sài gòn 30.000 III/ Đ u tư xây d ng các khu dân cư m i 12.000 1/ -Qu n Huy n 2.000 2/ -S Xây d ng 10.000 B/ S A CH A 70.000 I S a ch a nhà 60.000 - Nhà do S Nhà đ t qu n lý 10.000 - Nhà do Qu n Huy n qu n lý 50.000 (Trong đó s a ch a chung cư) (33.770) II S a ch a kho bãi 10.000 C/ N P NGÂN SÁCH TI N THUÊ NHÀ VÀ KHO BÃI 112.000 D/ CHUY N QUA NGÂN SÁCH THÀNH PH 200.000 E/ D PHÒNG (D ki n dùng đ gi i t a kênh Tân hóa Lò g m xây 18.800 nhà gi i t a giao thông và m t s trư ng h p khác theo ch đ o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) K HO CH BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính: Tri u đ ng K ho ch chính TÊN ĐƠN V Căn h th c năm 1998 T NG S 8.460 465.000 3
 4. 1 - Công ty Qu n lý và Kinh doanh nhà 500 80.000 2 - H i đ ng bán nhà Quân khu 7 480 65.000 3 - Qu n 1 800 65.000 4 - Qu n 2 200 6.000 5 - Qu n 3 800 19.000 6 - Qu n 4 300 4.500 7 - Qu n 5 1.500 70.000 8 - Qu n 6 480 36.000 9 - Qu n 7 300 6.000 10 - Qu n 8 250 8.000 11 - Qu n 9 150 4.300 12 - Qu n 10 1.000 38.000 13 - Qu n 11 150 3.000 14 - Qu n 12 10 300 15 - Qu n Bình Th nh 400 19.000 16 - Qu n Tân Bình 250 13.000 17 - Qu n Phú Nhu n 400 15.000 18 - Qu n Gò V p 100 3.000 19 - Qu n Th Đ c 200 7.000 20 - Huy n Hóc Môn 15 400 21 - Huy n Nhà Bè 100 1.800 22 - Huy n Bình Chánh 3 23 - Huy n C n Gi 72 700 4
 5. S NHÀ Đ T CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Th/gian K ho ch chính th c 1998 Năng l c Tên công trình kh/công Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành Cho vay C p v n T NG S 153.900 129.100 24.800 I/- Chương trình ph/v g/t a NLTN: 92.600 74.200 18.400 1/ C/cư P.16- TB (Cty XDKDN Gia Đ nh) 97 – 98 64 700 700 2/ C/cư Bình Tr Đông- Bình Chánh (Cty PT-KDN) 97 – 98 5.000 5.000 3/ C/cư 234 Phan Văn Tr P.11 - BT (Cty XDKDN Gia Đ nh) 96 – 97 2.700 2.700 4/ C/cư 1916 Huỳnh Văn Chính - TB (Cty XDKDN & TM) 95 – 98 60 15.500 12.000 3.500 5/ C/cư Bình Phú - Q.6 (Cty Phát tri n KDN) 96 – 98 5.700 4.000 1.700 6/ C/cư Bình Đăng – Q.8 (Cty Phát tri n nhà & KDN) 96 – 98 140 5.700 4.000 1.700 7/ C/cư Hùng Vương – Q.6 (Cty Phát tri n nhà & KDN) 97 – 98 14.700 12.000 2.700 8/ C/cư Đinh B Lĩnh - BT (Cty Phát tri n & KDN) 97 – 98 13.500 10.800 2.700 9/ C/cư 52/2 Th ng nh t - TB (Cty XDKDN Ch L n) 97 – 98 60 4.800 4.500 300 10/ C/cư Quân C ng - BT (Cty XDKDN Ch L n) 97 – 98 240 5.000 4.000 1.000 11/ 10 lô c/cư P.13 - BT (Cty Đ u tư KDN) 97 – 98 190 1.000 1.000 12/ Chung cư r ch Ru t ng a 97 – 98 150 2.000 2.000 13/ Khu Bình Trưng - TĐ (Cty PTKDN) 97 – 98 200 18.000 15.000 3.000 14/ Chung cư P.11 - GV (Cty V t li u và Xây d ng) 98 – 99 1.000 1.000 II/- Gi i t a c/cư hư h ng n ng xây m i: 42.600 42.600 1/ C/cư Tr n Bình - Q.6 97 – 98 20.600 20.600 2/ C/cư Lê T n K - Q.6 97 – 98 22.000 22.000
 6. III/- Xây nhà theo ch đ o UBNDTP: 9.900 7.000 2.900 A) Xây m i 200 b/th và nhà ph đ đi u ch nh b/th cũ. 140 6.000 6.000 0 Công trình chuy n ti p 97 – 98 140 6.000 6.000 1/ R ch Mi u - PN (Cty XDKDN Saigon) 97 – 98 76 1.000 1.000 2/ 58B Đi n Biên Ph - BT (Cty XDKDN Gia Đ nh) 97 – 98 10 1.000 1.000 3/ P.11 – BT (Cty XDKDN Gia Đ nh) 97 – 98 24 2.000 2.000 4/ Ngã Tư Ga – Q.12 (Cty XDKDN & TM) 97 – 98 30 2.000 2.000 B) Khu hành chánh t p trung 2.700 0 2.700 Công trình chuy n ti p 97 - 98 2.700 0 2.700 Khu 59 – 61 – 63 Lý T Tr ng – Q.1 (Cty Qu n lý KDN) 97 – 98 2.700 2.700 C) Xây nhà đư ng Nguy n Thông (Cty XDKDN Saigon) 97 – 98 24 1.000 1.000 D) Chu n b đ u tư m r ng tòa án Nhân dân Thành ph 200 200 VI/- CBĐT và XD h t ng khu dân cư m i 8.800 5.300 3.500 Các công trình chuy n ti p 97 – 98 8.800 5.300 3.500 1/ Tân Thu n Tây – NB (Cty XDKDN Saigon) 97 – 98 50 ha 300 300 2/ Phư c Long – TĐ (Cty PTKDN) 97 – 98 20 ha 800 800 3/ An Phú – An Khánh – TĐ (Cty Phát tri n & KDN) 97 – 98 142 ha 1.500 1.500 4/ Bình Trưng – Q.2 (Cty Phát tri n & KDN) 97 – 98 10 ha 3.000 3.000 5/ Gò V p – P.12 (Cty XDKDN Ch L n) 97 – 98 2 ha 1.000 500 500 6/ Hi p Bình Chánh – TĐ (Cty XDKDN Gia Đ nh) 97 – 98 20 ha 1.000 1.000 7/ An L c – Tân Kiên – BC (Cty XDKDN & TM) 97 – 98 12 ha 1.000 1.000 8/ Hi p Bình Chánh – TĐ (Cty QLKDN) 97 – 98 20 ha 200 200 S XÂY D NG CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng 6
 7. K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình Đ a đi m kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 13.000 13.000 I/- CHU N B Đ U TƯ 3.000 3.000 1- DA xây d ng h t ng khu đô th nhà vư n Thanh Th y Qu n 12 97 – 98 1000ha 800 800 2- D án khu đô th m i Th Thiêm Qu n 12 97 – 98 700 700 3- D án TKT xây d ng h t ng khu đô th Long Trư ng Phú H u Qu n 9 97 – 98 500 500 4- D án TKT xây d ng h t ng phía nam xa l Hà N i Qu n 9 97 – 98 400 400 5- D án xây d ng h t ng khu tái đ nh cư Th Thiêm (giai đo n 1) Qu n 12 98 – 99 42ha 600 600 II- XÂY D NG KHU DÂN CƯ M I 10.000 10.000 Khu nhà thí đi m tái đ nh cư Th Thiêm- 1ha 10.000 10.000 S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Năng l c K ho ch chính th c 1998 Th/gian th/k (căn) Tên công trình Đ a đi m kh/công Trong đó Ghi chú T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 19.000 19.000 1- Công trình h t ng d c r ch Th nghè Q1-BT-PN 1998 9.000 9.000 2- N o vét kênh Nhiêu l c – Th nghè Q1,3,BT,PN,TB 1998 10.000 10.000 Công trình 300 năm L C LƯ NG THANH NIÊN XUNG PHONG 7
 8. CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Năng l c K ho ch chính th c 1998 Th/gian th/k (căn) Tên công trình Đ a đi m kh/công Trong đó Ghi chú T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 20.000 20.000 * Gi i t a chung cư hư h ng n ng 20.000 20.000 1- Chung cư Ngô T t T Bình Th nh 97-98 10.000 10.000 2- Chung cư Ph m Vi t Chánh Bình Th nh 97-98 5.000 5.000 3- Khu đ nh cư OKX Bình Th nh 97-98 5.000 5.000 VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình Đ a đi m kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 6.000 0 6.000 - C i t o m r ng y ban nhân dân thành ph Qu n 1 97-98 6.000 6.000 CÔNG TY Đ U TƯ PHÁT TRI N ĐÔ TH (B Xây d ng) CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N 8
 9. T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Năng l c K ho ch chính th c 1998 Th/gian th/k (căn) Tên công trình Đ a đi m kh/công Trong đó Ghi chú T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 29.000 20.000 9.000 CÔNG TRÌNH NHIÊU L C – TH NGHÈ 29.000 20.000 9.000 - Chung cư Mi u N i Bình Th nh 98-99 20.000 20.000 - Đư ng và thoát nư c chung cư Mi u N i Bình Th nh 98-99 9.000 9.000 CÔNG TY PHÁT TRI N NAM SÀI GÒN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình Đ a đi m kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 30.000 20.000 10.000 - Đư ng tr c chính khu đ nh cư Tân Quy Đông Qu n 7 98 2.900 2.900 - Nhà văn hóa TDTT khu đ nh cư Tân Quy Đông Qu n 7 98 2.900 2.900 - Trư ng ti u h c, nhà tr , m u giáo khu đ nh cư Tân Quy Đông Qu n 7 98 2.500 2.500 - Cây xanh khu đ nh cư Tân Quy Đông Qu n 7 98 1.700 1.700 - Gi i t a biên 50m d c đư ng Bình Thu n Qu n 7 98 20.000 20.000 QU N M T 9
 10. CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 517 72.500 72.500 I/- Xây nhà ph c v gi i t a kênh NLTN: 463 60.500 60.500 A) Công trình chuy n ti p 263 50.500 50.500 1/ Khu 300 B n Chương Dương 96 - 98 143 1.500 1.500 2/ Khu 212 Nguy n Trãi 96 - 98 120 6.500 6.500 3/ Khu P.12 Tân Bình 97 - 98 2.500 2.500 4/ Đ n bù gi i t a 96 - 97 40.000 40.000 B) Công trình kh i công m i 200 10.000 10.000 1/ Khu 1Bis – 1Kev Nguy n Đình Chi u 98 - 99 100 5.000 5.000 2/ Chung cư 198B C ng Quỳnh 98 100 5.000 5.000 II/- Gi i t a c/cư hư h ng n ng đ xây m i 54 2.000 2.000 Chung cư 207 Bùi Vi n 97 – 98 54 2.000 2.000 III/- Chương trình gi i t a trên kênh r ch – L p DA và di d i nhà d c tuy n đư ng B n Chương Dương – Tr n Văn Ki u QU N BA CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng 10
 11. K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 86.100 79.400 6.700 Chương trình ph c v gi i t a NLTN 86.100 79.400 6.700 A) Công trình chuy n ti p 240 71.100 64.400 6.700 1/ Chung cư P.13 – Q.3. 97 - 98 40 5.000 3.300 1.700 2/ Chung cư Phư ng 9 Qu n 3 1.100 1.100 3/ Khu dân cư Hi p Bình Chánh – Th Đ c 97 – 99 200 20.000 15.000 5.000 4/ Đ n bù gi i t a kênh Nhiêu L c và khu dân cư. 45.000 45.000 B) Công trình kh i công m i 300 15.000 15.000 Khu dân cư Lý Chiêu Hoàng 98 – 2000 300 15.000 15.000 QU N B N CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 663 14.500 14.500 Gi i t a nhà trên kênh r ch – Qu n 4 97 – 2000 304 14.500 14.500 1/ Gi i t a tuy n Khánh H i – c u Calmet 4.000 4.000 2/ Khu nhà P.6 – Q.4 154 4.500 4.500 3/ Khu nhà Hoàng Di u 150 1.000 1.000 4/ Khu nhà Phư ng 3 – Q.4 359 5.000 5.000 11
 12. QU N NĂM CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 150 11.000 11.000 - Chương trình gi i t a kênh r ch 150 11.000 11.000 1/ Gi i t a lòng kênh Tàu H đư ng Hàm T - Tr n Văn Ki u 5.000 5.000 2/ Xây nhà ph c v gi i t a kênh r ch Qu n 5 + Chung cư lô H Hùng Vương 97 – 99 100 3.000 3.000 + Chung cư Ngô Quy n 97 – 99 50 3.000 3.000 QU N SÁU CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 107 7.000 7.000 12
 13. I/- Chương trình gi i t a kênh r ch 3.000 3.000 Gi i t a m r ng đư ng Tr n Văn Ki u n i dài. 3.000 3.000 II/- Gi i t a chung cư hư h ng n ng đ xây m i 107 4.000 4.000 Công trình chuy n ti p 107 4.000 4.000 1/ Chung cư Gia Phú 97 – 98 84 1.000 1.000 2/ Chung cư 242-244 Phan Văn Kh e 97 – 98 23 1.500 1.500 3/ Chung cư 78 Tân Hòa Đông 1.500 1.500 QU N TÁM CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 5.000 5.000 Chương trình gi i t a kênh r ch 5.000 5.000 Công trình chuy n ti p 5.000 5.000 Gi i t a c u Chà Và, Nguy n Tri Phương 5.000 5.000 QU N MƯ I CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng 13
 14. K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 8.000 8.000 Gi i t a chung cư hư h ng n ng đ xây m i 8.000 8.000 Công trình chuy n ti p 8.000 8.000 Chung cư C9 97 - 98 160 8.000 8.000 QU N MƯ I HAI CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 2.000 2.000 Gi i t a chung cư hư h ng n ng đ xây m i 2.000 2.000 - Ch nh trang khu nhà p Quang Trung – Trung M Tây. 97 - 2000 2.000 2.000 QU N PHÚ NHU N CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng 14
 15. K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 91.300 89.600 1.700 Chương trình ph c v gi i t a kênh NLTN 91.300 89.600 1.700 A) Công trình chuy n ti p 376 74.400 74.400 1/ Chung cư 675 Nguy n Ki m 96 – 97 66 6.500 6.500 2/ Chung cư 675 Nguy n Ki m (m r ng) 4.200 4.200 3/ Chung cư 151 Nguy n Đình Chính 97 – 98 60 9.700 9.700 4/ Chung cư P.5 – Gò V p 97 – 98 250 9.000 9.000 5/ Gi i t a đ n bù. 45.000 45.000 B) Công trình kh i công m i 404 16.900 15.200 1.700 1/ Khu dân cư Hi p Bình Chánh 98 – 99 300 9.000 9.000 2/ Cư xá 161 Đ ng Văn Ng 98 24 2.400 2.400 3/ Chung cư 710/2 Nguy n Ki m 98 60 3.700 2.500 1.200 4/ Chung cư 74/3/8 Phan Đăng Lưu 98 20 1.800 1.300 500 QU N TÂN BÌNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 36.700 26.870 9.830 Chương trình ph c v gi i t a kênh NLTN 36.700 26.870 9.830 15
 16. 1/ Chung cư Nhiêu L c C 96 – 97 336 11.000 7.770 3.230 2/ Chung cư Vư n Lài (lô B-C) 144 11.000 9.100 1.900 3/ Chung cư Vư n Lài (lô A) 110 110 4/ Gi i t a đ n bù 10.000 10.000 5/ Chung cư Hoàng Hoa Thám 90 90 6/ Trư ng M m non Nhiêu L c 1.500 1.500 7/ Trư ng Trung h c cơ s Nguy n Trãi 1.500 1.500 8/ Trư ng Ti u h c Huỳnh Văn Chính 1.500 1.500 QU N BÌNH TH NH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 17.500 16.000 1.500 Chương trình ph c v gi i t a kênh NLTN 17.500 16.000 1.500 A) Chương trình chuy n ti p 95 16.000 16.000 1/ Chung cư Chùa Phư c T (477/61 NTL) – P.13 97 95 6.000 6.000 2/ Đ n bù gi i t a 10.000 10.000 B) Công trình kh i công m i 1.500 1.500 Trư ng Trung h c cơ s Đinh B Lĩnh 1.500 1.500 QU N TH Đ C CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N 16
 17. T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 6.000 6.000 - Xây nhà ph c v gi i t a r ch Bùng binh kênh Nhiêu L c 6.000 6.000 1/ Chung cư Phư c Long 97 136 5.000 5.000 2/ Khu nhà Phư c Bình 1.000 1.000 HUY N BÌNH CHÁNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 7.200 7.200 - Đ u tư xây d ng khu nhà . 7.200 7.200 1/ Khu dân cư Bình Hưng 5.000 5.000 2/ Khu dân cư An Phú Tây 2.200 2.200 17
 18. HUY N C N GI CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N T ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính th c 1998 Th/gian Năng l c Tên công trình kh/công Trong đó Ghi chú th/k (căn) T ng s h/thành v n Vay C p T NG S 2.000 2.000 Xây d ng khu dân cư m i 2.000 2.000 1/ Khu dân cư C n th nh 1.500 1.500 2/ Khu dân cư Bình khánh 500 500 S NHÀ Đ T CHI TI T CÔNG TRÌNH S A CH A L N T ngu n ti n cho thuê nhà và kho bãi (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng K ho ch chính DANH M C CÔNG TRÌNH Đ a đi m Th i gian KC/HT Quy mô s a ch a Ghi chú th c năm 1998 T NG S 20.000 1- S a ch a nhà do công ty qu n lý kinh doanh nhà qu n lý 1998 10.000 2- S a ch a kho bãi 1998 10.000 QU N M T CHI TI T CÔNG TRÌNH S A CH A L N 18
 19. T ngu n ti n cho thuê nhà và kho bãi (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Th i gian K ho ch chính DANH M C CÔNG TRÌNH Đ a đi m Quy mô s a ch a Ghi chú KC/HT th c năm 1998 T NG S 7.000 - S a ch a nhà : 1998 7.000 Trong đó : s a ch a chung cư 1998 6.000 QU N HAI CHI TI T CÔNG TRÌNH S A CH A L N T ngu n ti n cho thuê nhà và kho bãi (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Th i gian K ho ch chính DANH M C CÔNG TRÌNH Đ a đi m Quy mô s a ch a Ghi chú KC/HT th c năm 1998 T NG S 300 - S a ch a nhà : 1998 300 QU N BA CHI TI T CÔNG TRÌNH S A CH A L N T ngu n ti n cho thuê nhà và kho bãi (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Th i gian K ho ch chính DANH M C CÔNG TRÌNH Đ a đi m Quy mô s a ch a Ghi chú KC/HT th c năm 1998 19
 20. T NG S 1.700 - S a ch a nhà : 1998 1.700 Trong đó : s a ch a chung cư 1998 700 QU N B N CHI TI T CÔNG TRÌNH S A CH A L N T ngu n ti n cho thuê nhà và kho bãi (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Th i gian K ho ch chính DANH M C CÔNG TRÌNH Đ a đi m Quy mô s a ch a Ghi chú KC/HT th c năm 1998 T NG S 2.000 - S a ch a nhà : 1998 2.000 Trong đó : s a ch a chung cư 1998 370 QU N NĂM CHI TI T CÔNG TRÌNH S A CH A L N T ngu n ti n cho thuê nhà và kho bãi (Ch tiêu y ban Nhân dân Thành ph giao) Đơn v tính : Tri u đ ng Th i gian K ho ch chính DANH M C CÔNG TRÌNH Đ a đi m Quy mô s a ch a Ghi chú KC/HT th c năm 1998 T NG S 14.000 - S a ch a nhà : 1998 14.000 Trong đó : s a ch a chung cư 1998 12.000 20
Đồng bộ tài khoản