Quyết định số 282/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 282/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 282/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 282/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 282/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V C P B SUNG NGÂN SÁCH CHO QU N TÂN PHÚ, HUY N BÌNH CHÁNH VÀ HUY N HÓC MÔN. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 130/2003/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v thành l p các qu n Bình Tân, Tân Phú và các phư ng tr c thu c ; i u ch nh a gi i hành chính phư ng thu c qu n Tân Bình ; thành l p xã, th tr n thu c các huy n Bình Chánh, C n Gi và Hóc Môn, thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 4865/TC-QHPX ngày 20 tháng 11 năm 2003 v b sung ngân sách trang b phương ti n làm vi c cho qu n-huy n m i thành l p ; QUY T NNH i u 1.- Nay c p b sung ngân sách cho qu n Tân Phú, huy n Bình Chánh và huy n Hóc Môn v i t ng s ti n là 13.800 tri u (mư i ba t tám trăm tri u) ng, trang b tài s n, phương ti n làm vi c cơ b n, s a ch a tr s và chi phí ho t ng c a b máy t m th i trong giai o n u thành l p các qu n m i ; chia tách huy n ; thành l p xã, th tr n m i ; chi ti t như sau : 1.1- Qu n Tân Phú : 6.400 tri u ng ; 1.2- Huy n Bình Chánh : 6.800 tri u ng ; 1.3- Huy n Hóc Môn : 600 tri u ng. i u 2.- Giao y ban nhân dân qu n Tân Bình (cũ) và huy n Bình Chánh (cũ) ch u trách nhi m ti p nh n kinh phí mua s m trang b cho các qu n-huy n m i ư c thành l p, chia tách. Vi c th c hi n mua s m ph i tuân theo quy nh t i Thông tư s 121/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a B Tài chính, Công văn s 3131/UB-TM ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph , m b o s d ng úng m c ích và quy t toán theo quy nh. i u 3.- Giao S Tài chính hư ng d n, ki m tra và quy t toán vi c s d ng ngu n kinh phí ư c c p c a các qu n-huy n theo quy nh.
  2. i u 4.- i v i các ơn v thu c ngành d c trên a bàn qu n-huy n s do ngành d c s p x p gi i quy t v kinh phí. Các yêu c u hoàn thi n v i u ki n làm vi c cho các qu n-huy n s ư c gi i quy t ti p vào năm 2004. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các s -ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n Tân Bình (cũ), qu n Tân Phú, huy n Bình Chánh (cũ), huy n Bình Chánh và huy n Hóc Môn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - S K ho ch và u tư - Tòa án nhân dân thành ph - Vi n ki m sát nhân dân thành ph - Công an thành ph - B Ch huy Quân s thành ph Lê Thanh H i - VPH -UB : các PVP - T TM, TH, VX - Lưu (TM/P)
Đồng bộ tài khoản