Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
54
lượt xem
9
download

Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 284/2000/Q -NHNN1 Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 284/2000/Q -NHNN1 NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH CHO VAY C A T CH C TÍN D NG I V I KHÁCH HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 15 tháng 9 năm 2000 và thay th Quy t nh s 324/1998/Q -NHNN1 ngày 30/9/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng. i u 3. Các h p ng tín d ng ư c ký k t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c nhưng chưa gi i ngân ho c gi i ngân chưa h t và các h p ng tín d ng ã cho vay còn dư n n cu i ngày 14/9/2000 thì t ch c tín d ng và khách hàng ti p t c th c hi n theo các i u kho n ã ký k t cho n khi thu h t n ho c tho thu n s a i, b sung h p ng tín d ng phù h p v i quy nh t i Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 4. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng, khách hàng vay v n c a t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký)
 2. QUY CH CHO VAY C A T CH C TÍN D NG I V I KHÁCH HÀNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 284/2000/Q -NHNN1 ngày 25/8/ 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c cho vay b ng ng Vi t Nam và ngo i t c a t ch c tín d ng i v i khách hàng nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , u tư phát tri n và i s ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các t ch c tín d ng ư c thành l p và th c hi n nghi p v cho vay theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng. 2. Khách hàng vay t i t ch c tín d ng, bao g m: a) Các pháp nhân là: Doanh nghi p Nhà nư c, h p tác xã, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các t ch c khác có các i u ki n quy nh t i i u 94 c a B Lu t dân s ; b) Cá nhân; c) H gia ình; d) T h p tác; ) Doanh nghi p tư nhân; e) Công ty h p danh. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cho vay là m t hình th c c a c p tín d ng, theo ó t ch c tín d ng giao cho khách hàng s d ng m t kho n ti n s d ng vào m c ích và th i gian nh t nh theo tho thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi. 2. Th i h n cho vay là m t kho ng th i gian ư c tính t khi khách hàng b t u nh n ti n vay cho n th i i m tr h t n g c và lãi ti n vay ã ư c tho thu n trong h p ng tín d ng gi a t ch c tín d ng và khách hàng.
 3. 3. Kỳ h n tr n là các kho ng th i gian trong th i h n cho vay ã ư c tho thu n gi a t ch c tín d ng và khách hàng mà t i cu i m i kho ng th i gian ó khách hàng ph i tr m t ph n ho c toàn b ti n vay cho t ch c tín d ng. 4. i u ch nh kỳ h n tr n là vi c t ch c tín d ng và khách hàng tho thu n v vi c thay i các kỳ h n tr n ã tho thu n trư c ó trong h p ng tín d ng. 5. Gia h n n vay là vi c t ch c tín d ng ch p thu n kéo dài thêm m t kho ng th i gian ngoài th i h n cho vay ã tho thu n trong h p ng tín d ng. 6. D án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng là m t t p h p nh ng xu t v nhu c u v n, cách th c s d ng v n, k t qu tương ng thu ư c trong m t kho ng th i gian xác nh i v i ho t ng c th s n xu t kinh doanh, d ch v , u tư phát tri n ho c ph c v i s ng. 7. H n m c tín d ng là m c dư n vay t i a ư c duy trì trong m t th i h n nh t nh mà t ch c tín d ng và khách hàng ã tho thu n trong h p ng tín d ng. i u 4. Th c hi n quy nh v qu n lý ngo i h i Trong khi cho vay b ng ngo i t , t ch c tín d ng và khách hàng ph i th c hi n úng quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 5. Quy n t ch trong cho vay c a t ch c tín d ng T ch c tín d ng t ch u trách nhi m v quy t nh cho vay c a mình. Không m t t ch c, cá nhân nào ư c can thi p trái pháp lu t vào quy n t ch trong cho vay c a t ch c tín d ng. i u 6. Nguyên t c vay v n Khách hàng vay v n c a t ch c tín d ng ph i m b o các nguyên t c sau: 1. S d ng v n vay úng m c ích ã tho thu n trong h p ng tín d ng; 2. Ph i hoàn tr n g c và lãi ti n vay úng h n ã tho thu n trong h p ng tín d ng; 3. Vi c b o m ti n vay ph i th c hi n quy nh c a Chính ph và c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 7. i u ki n vay v n T ch c tín d ng xem xét và quy t nh cho vay khi khách hàng có các i u ki n sau:
 4. 1. Có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s và ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t, c th là: a) Pháp nhân ph i có năng l c pháp lu t dân s ; b) Cá nhân và ch doanh nghi p tư nhân ph i có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s ; c) i di n c a h gia ình ph i có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s ; d) i di n c a t h p tác ph i có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s ; ) Thành viên h p danh c a Công ty h p danh ph i có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s ; 2. Có kh năng tài chính m b o tr n trong th i h n cam k t; 3. M c ích s d ng v n vay h p pháp; 4. Có d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v kh thi, có hi u qu ho c có d án u tư, phương án ph c v i s ng kh thi kèm theo phương án tr n kh thi; 5. Th c hi n các quy nh v b o m ti n vay theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 8. Lo i cho vay 1. Cho vay ng n h n: T ch c tín d ng cho khách hàng vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2. Cho vay trung h n, dài h n: T ch c tín d ng cho khách hàng vay v n trung h n, dài h n nh m th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. i u 9. i tư ng cho vay 1. T ch c tín d ng cho vay các i tư ng: a) Giá tr v t tư, hàng hoá, máy móc, thi t b bao g m c thu giá tr gia tăng n m trong t ng giá tr lô hàng và các kho n chi phí th c hi n các d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng; b) Các nhu c u tài chính c a khách hàng sau ây: - S ti n thu xu t khNu, nh p khNu khách hàng ph i n p làm th t c xu t khNu, nh p khNu mà giá tr lô hàng ó t ch c tín d ng có tham gia cho vay;
 5. - S lãi ti n vay tr cho t ch c tín d ng cho vay trong th i h n thi công, chưa bàn giao và ưa tài s n c nh vào s d ng i v i cho vay trung h n, dài h n u tư tài s n c nh mà kho n tr lãi ư c tính trong giá tr tài s n c nh ó; - S ti n khách hàng vay tr cho các kho n vay tài chính (b ng ti n) cho nư c ngoài mà các kho n vay ó ã ư c t ch c tín d ng trong nư c b o lãnh, n u có các i u ki n sau: D án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng s d ng kho n vay trên ang ư c th c hi n có hi u qu ; kho n vay n m trong h n tr n ; khách hàng t ư c i u ki n vay v n thu n l i hơn ho c ti t ki m chi phí so v i vay v n nư c ngoài và có kh năng tr n ; - Các nhu c u tài chính khác ph c v cho quá trình s n xu t, kinh doanh, d ch v và ph c v i s ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. T ch c tín d ng không ư c cho vay các i tư ng sau: a) S ti n thu ph i n p tr c ti p cho Ngân sách Nhà nư c; tr s ti n thu xu t khNu, nh p khNu quy nh t i o n 1 i m b Kho n 1 i u này; b) S ti n tr n g c và lãi vay cho t ch c tín d ng khác; c) S lãi ti n vay tr cho chính t ch c tín d ng cho vay v n; tr trư ng h p cho vay s lãi ti n vay theo quy nh t i o n 2 i m b Kho n 1 i u này. i u 10. Th i h n cho vay T ch c tín d ng và khách hàng th a thu n v th i h n cho vay theo hai lo i: 1. Cho vay ng n h n: T i a n 12 tháng, ư c xác nh phù h p v i chu kỳ s n xu t, kinh doanh và kh năng tr n c a khách hàng. 2. Cho vay trung h n, dài h n: Th i h n cho vay ư c xác nh phù h p v i th i h n thu h i v n c a d án u tư, kh năng tr n c a khách hàng và tính ch t ngu n v n cho vay c a t ch c tín d ng: a) Th i h n cho vay trung h n: T trên 12 tháng n 60 tháng; b) Th i h n cho vay dài h n: T trên 60 tháng tr lên nhưng không quá th i h n ho t ng còn l i theo Quy t nh thành l p ho c Gi y phép thành l p i v i pháp nhân và không quá 15 năm i v i cho vay các d án u tư ph c v i s ng. i u 11. Lãi su t cho vay 1. M c lãi su t cho vay do t ch c tín d ng và khách hàng tho thu n phù h p v i quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t cho vay t i th i i m ký k t h p ng tín d ng. T ch c tín d ng có trách nhi m công b công khai các m c lãi su t cho vay cho khách hàng bi t. 2. Lãi su t cho vay ưu ãi ư c áp d ng i v i các khách hàng ư c ưu ãi v lãi su t theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c.
 6. 3. Trư ng h p kho n vay b chuy n sang n quá h n, ph i áp d ng lãi su t n quá h n theo m c quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c t i th i i m ký k t h p ng tín d ng. i u 12. M c cho vay 1. T ch c tín d ng căn c vào nhu c u vay v n c a khách hàng, quy nh c a Chính ph t i Ngh nh s 178/1999/N -CP v m c cho vay so v i giá tr tài s n làm b o m, kh năng hoàn tr n c a khách hàng vay và kh năng ngu n v n c a mình quy t nh m c cho vay. 2. T ng dư n cho vay i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng, tr trư ng h p i v i nh ng kho n vay t các ngu n v n u thác c a Chính ph , c a các t ch c, cá nhân ho c trư ng h p khách hàng vay là t ch c tín d ng. 3. T ng dư n cho vay i v i các i tư ng quy nh t i i u 21 Quy ch này không ư c vư t quá 5% v n t có c a t ch c tín d ng. i u 13. Tr n g c và lãi 1. Căn c vào c i m s n xu t, kinh doanh, d ch v , kh năng tài chính, thu nh p và ngu n tr n c a khách hàng, t ch c tín d ng và khách hàng th a thu n v vi c tr n g c và lãi ti n vay như sau: a) Các kỳ h n tr n g c; b) Các kỳ h n tr lãi ti n vay cùng v i kỳ h n tr n g c ho c theo kỳ h n riêng; c) ng ti n tr n và vi c b o toàn giá tr n g c b ng các hình th c thích h p, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. Khi n kỳ h n tr n ho c k t thúc th i h n cho vay, n u khách hàng không có kh năng tr n úng h n và không ư c i u ch nh kỳ h n n ho c không ư c gia h n n , thì s n n h n không tr ư c b chuy n sang n quá h n và khách hàng ph i ch u lãi su t n quá h n i v i s ti n ch m tr . 3. Trư ng h p khách hàng tr n trư c h n thì t ch c tín d ng và khách hàng tho thu n v s lãi ti n vay ph i tr nhưng không vư t quá m c lãi ã tho thu n trong h p ng tín d ng. i u 14. H sơ vay v n 1. Khi có nhu c u vay v n, khách hàng g i cho t ch c tín d ng các gi y t sau: - Gi y ngh vay v n. Gi y ngh vay v n ph i có các n i dung cơ b n như: tên, a ch c a khách hàng vay; s ti n c n vay; m c ích vay v n, các cam k t v s d ng ti n vay, tr n , tr lãi và các cam k t khác;
 7. - Các tài li u c n thi t ch ng minh i u ki n vay v n như quy nh t i i u 7 Quy ch này; Khách hàng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác và h p pháp c a các tài li u g i cho t ch c tín d ng. 2. T ch c tín d ng quy nh c th các lo i tài li u khách hàng c n g i phù h p v i c i m c th c a t ng lo i khách hàng, lo i cho vay theo quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 15. ThNm nh và quy t nh cho vay 1. T ch c tín d ng xây d ng quy trình xét duy t cho vay theo nguyên t c b o m tính c l p và phân nh rõ ràng trách nhi m cá nhân, trách nhi m liên i gi a khâu thNm nh và quy t nh cho vay. 2. T ch c tín d ng ki m tra các tài li u khách hàng g i n, ng th i ti n hành thNm nh tính kh thi, hi u qu c a d án u tư, phương án s n xu t kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng và kh năng hoàn tr n vay c a khách hàng. Trong trư ng h p c n thi t ho c pháp lu t có quy nh thì t ch c tín d ng ư c thành l p h i ng tín d ng ho c thuê cơ quan tư v n liên quan thNm nh d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng c a khách hàng. 3. Trong th i gian không quá 10 ngày làm vi c i v i cho vay ng n h n và không quá 45 ngày làm vi c i v i cho vay trung h n, dài h n k t khi t ch c tín d ng nh n ư c y h sơ vay v n h p l và thông tin c n thi t c a khách hàng theo yêu c u c a t ch c tín d ng, t ch c tín d ng ph i quy t nh và thông báo vi c cho vay ho c không cho vay i v i khách hàng. Trong trư ng h p quy t nh không cho vay, t ch c tín d ng ph i thông báo cho khách hàng b ng văn b n, trong ó nêu rõ căn c t ch i cho vay. i u 16. Phương th c cho vay Trên cơ s nhu c u s d ng c a t ng kho n v n vay c a khách hàng và kh năng ki m tra, giám sát vi c khách hàng s d ng v n vay c a t ch c tín d ng, t ch c tín d ng th a thu n v i khách hàng vay v vi c l a ch n phương án cho vay theo m t trong các phương th c cho vay sau ây: 1. Cho vay t ng l n: M i l n vay v n khách hàng và t ch c tín d ng làm th t c vay v n c n thi t và ký k t h p ng tín d ng. 2. Cho vay theo h n m c tín d ng: T ch c tín d ng và khách hàng xác nh và tho thu n m t h n m c tín d ng duy trì trong th i h n nh t nh ho c theo chu kỳ s n xu t, kinh doanh.
 8. 3. Cho vay theo d án u tư: T ch c tín d ng cho khách hàng vay v n th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v và các d án u tư ph c v i s ng. 4. Cho vay h p v n: M t nhóm t ch c tín d ng cùng cho vay i v i m t d án vay v n ho c phương án vay v n c a khách hàng; trong ó, có m t t ch c tín d ng làm u m i dàn x p, ph i h p v i các t ch c tín d ng khác. Vi c cho vay h p v n th c hi n theo quy nh c a quy ch này và quy ch ng tài tr c a các t ch c tín d ng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành. 5. Cho vay tr góp: Khi vay v n, t ch c tín d ng và khách hàng xác nh và tho thu n s lãi ti n vay ph i tr c ng v i s n g c ư c chia ra tr n theo nhi u kỳ h n trong th i h n cho vay. 6. Cho vay theo h n m c tín d ng d phòng: T ch c tín d ng cam k t m b o s n sàng cho khách hàng vay v n trong ph m vi h n m c tín d ng nh t nh. T ch c tín d ng và khách hàng th a thu n th i h n hi u l c c a h n m c tín d ng d phòng, m c phí tr cho h n m c tín d ng d phòng. 7. Cho vay thông qua nghi p v phát hành và s d ng th tín d ng: T ch c tín d ng ch p thu n cho khách hàng ư c s d ng s v n vay trong ph m vi h n m c tín d ng thanh toán ti n mua hàng hoá, d ch v và rút ti n m t t i máy rút ti n t ng ho c i m ng ti n m t là i lý c a t ch c tín d ng. Khi cho vay phát hành và s d ng th tín d ng, t ch c tín d ng và khách hàng ph i tuân theo các quy nh c a Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c v phát hành và s d ng th tín d ng. 8. Các phương th c cho vay khác phù h p v i quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 17. Cho vay b ng ngo i t 1. Các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ư c cho khách hàng là ngư i cư trú vay b ng ngo i t theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i. Khái ni m ngư i cư trú ư c xác nh theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i. 2. H sơ vay v n: ngoài nh ng tài li u quy nh t i i u 14 c a Quy ch này, khách hàng ph i g i cho t ch c tín d ng: Gi y phép ho c h n ng ch nh p khNu (n u có); h p ng nh p khNu ho c y thác nh p khNu và tài li u khác liên quan n s d ng v n vay. 3. Tr n g c và lãi: Kho n cho vay b ng ngo i t nào thì ph i tr n b ng ngo i t ó. Trư ng h p tr n b ng ngo i t khác ho c b ng ng Vi t Nam ư c th c hi n theo th a thu n gi a t ch c tín d ng và khách hàng và quy i theo t giá ho c căn c vào nguyên t c xác nh t giá ã tho thu n trong h p ng tín d ng. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thu c di n t cân i ngo i t không ư c tr n vay ngo i t b ng ng Vi t Nam.
 9. i u 18. H p ng tín d ng Sau khi quy t nh cho vay, t ch c tín d ng và khách hàng ký k t h p ng tín d ng. H p ng tín d ng ph i có n i dung v i u ki n vay, m c ích s d ng ti n vay, cách th c gi i ngân và s d ng v n vay, s ti n vay, lãi su t, th i h n vay, phương th c và kỳ h n tr n , hình th c b o m ti n vay, giá tr tài s n b o m, bi n pháp x lý tài s n b o m, chuy n như ng ho c không chuy n như ng h p ng tín d ng và nh ng cam k t khác ư c các bên tho thu n. i u 19. Gi i h n cho vay 1. T ng dư n cho vay i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng, tr trư ng h p i v i nh ng kho n cho vay t các ngu n v n u thác c a Chính ph , c a các t ch c và cá nhân. Trư ng h p nhu c u v n c a m t khách hàng vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng ho c khách hàng có nhu c u huy ng v n t nhi u ngu n thì các t ch c tín d ng cho vay h p v n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Trong trư ng h p c bi t, t ch c tín d ng ch ư c cho vay vư t quá m c gi i h n cho vay quy nh t i Kho n 1 i u này khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép i v i t ng trư ng h p c th . 3. Vi c xác nh v n t có c a các t ch c tín d ng làm căn c tính toán gi i h n cho vay quy nh t i Kho n 1 và 2 i u này th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 20. Nh ng trư ng h p không ư c cho vay 1.T ch c tín d ng không ư c cho vay i v i khách hàng trong các trư ng h p sau ây: a) Thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) c a t ch c tín d ng; b) Ngư i thNm nh, xét duy t cho vay; c) B , m , v , ch ng, con c a thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c), Phó t ng giám c (Phó giám c). 2. Các quy nh t i Kho n 1 i u này không áp d ng i v i các t ch c tín d ng h p tác. i u 21. H n ch cho vay T ch c tín d ng không ư c cho vay không có b o m, cho vay v i nh ng i u ki n ưu ãi v lãi su t, m c cho vay i v i nh ng i tư ng sau ây: 1. T ch c ki m toán, Ki m toán viên ang ki m toán t i t ch c tín d ng; K toán trư ng, Thanh tra viên;
 10. 2. Các c ông l n c a t ch c tín d ng; 3. Doanh nghi p có m t trong nh ng i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 77 c a Lu t Các t ch c tín d ng s h u trên 10% v n i u l c a doanh nghi p ó. i u 22. Ki m tra, giám sát v n vay 1. T ch c tín d ng có trách nhi m ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng. 2. T ch c tín d ng ti n hành ki m tra, giám sát trư c, trong và sau khi cho vay phù h p v i c i m ho t ng c a t ch c tín d ng và c i m kinh doanh và s d ng v n vay c a khách hàng. i u 23. Gia h n n vay, i u ch nh kỳ h n tr n 1. Khi n h n tr n n u khách hàng không có kh năng tr n y do nguyên nhân khách quan gây nên và có văn b n ngh gia h n n thì t ch c tín d ng xem xét cho gia h n n theo quy nh: a) Th i h n gia h n n i v i cho vay ng n h n t i a b ng m t chu kỳ s n xu t, kinh doanh nhưng không quá 12 tháng; tr trư ng h p c bi t ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho c giao cho t ch c tín d ng xem xét, quy t nh; b) Th i h n gia h n n vay trung h n, dài h n t i a b ng 1/2 th i h n cho vay ã tho thu n trong h p ng tín d ng; tr trư ng h p c bi t ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho c giao cho t ch c tín d ng xem xét, quy t nh; c) Các kho n n n h n chưa tr ư c và n u không ư c gia h n n thì ph i chuy n sang n quá h n và áp d ng lãi su t n quá h n. 2. Trư ng h p khách hàng không tr n vay úng kỳ h n ã tho thu n trong h p ng tín d ng do nguyên nhân khách quan và có văn b n ngh thì t ch c tín d ng xem xét cho i u ch nh kỳ h n tr n . N u không ư c i u ch nh kỳ h n tr n thì t ch c tín d ng chuy n s n n h n tr c a kỳ h n ó sang n quá h n. 3. Vi c ngh gia h n n , i u ch nh kỳ h n n c a khách hàng và vi c gi i quy t cho gia h n n và i u ch nh kỳ h n n c a t ch c tín d ng ph i ư c th c hi n trư c khi n h n tr n và các bên có th th a thu n b sung h p ng tín d ng theo th i h n tr n m i. 4. Các kho n n ư c gia h n n ho c i u ch nh kỳ h n v n áp d ng lãi su t ã th a thu n trong h p ng tín d ng c a n trong h n cho n h t th i h n ư c gia h n ho c ư c i u ch nh kỳ h n. i u 24. Mi n, gi m lãi ti n vay T ch c tín d ng ư c quy t nh mi n, gi m lãi ti n vay ph i tr i v i khách hàng theo các nguyên t c sau ây:
 11. 1. Khách hàng b t n th t v tài s n có liên quan n v n vay do nguyên nhân khách quan, d n n b khó khăn v tài chính; 2. M c mi n, gi m lãi ti n vay phù h p v i kh năng tài chính c a t ch c tín d ng; 3. T ch c tín d ng không ư c mi n, gi m lãi cho vay i v i khách hàng thu c các i tư ng quy nh t i Kho n 1 i u 78 Lu t Các t ch c tín d ng. 4. Các t ch c tín d ng ph i ban hành quy ch mi n, gi m lãi vay i v i khách hàng ư c H i ng qu n tr phê duy t. Vi c mi n, gi m lãi ti n vay i v i khách hàng ch ư c th c hi n khi có Quy ch mi n, gi m lãi cho vay c a t ch c tín d ng. i u 25. Quy n và nghĩa v c a khách hàng 1. Khách hàng vay có quy n: a) T ch i các yêu c u c a t ch c tín d ng không úng v i các th a thu n trong h p ng tín d ng; b) Khi u n i, kh i ki n vi c vi ph m h p ng tín d ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Khách hàng vay có nghĩa v : a) Cung c p y , trung th c các thông tin, tài li u liên quan n vi c vay v n và ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin, tài li u ã cung c p; b) S d ng ti n vay úng m c ích và th c hi n úng các n i dung khác ã tho thu n trong h p ng tín d ng; c) Tr n g c và lãi ti n vay theo tho thu n trong h p ng tín d ng; d) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi không th c hi n úng nh ng th a thu n v vi c tr n vay và th c hi n các nghĩa v b o m n vay ã cam k t trong h p ng tín d ng. i u 26. Quy n và nghĩa v c a t ch c tín d ng 1. T ch c tín d ng có quy n: a) Yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v ho c d án u tư, phương án ph c v i s ng kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay; b) T ch i yêu c u vay v n c a khách hàng n u th y không i u ki n vay v n, d án vay v n ho c phương án vay v n không có hi u qu , không phù h p v i quy nh c a pháp lu t ho c t ch c tín d ng không có ngu n v n cho vay; c) Ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng;
 12. d) Ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng; ) Kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng ho c ngư i b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t; e) Khi n th i h n tr n mà khách hàng không tr n , n u các bên không có tho thu n khác, thì t ch c tín d ng có quy n x lý tài s n b o m ti n vay theo s tho thu n trong h p ng thu h i n theo quy nh c a pháp lu t ho c yêu c u ngư i b o lãnh th c hi n nghĩa v b o lãnh i v i trư ng h p khách hàng ư c b o lãnh vay v n; g) Mi n, gi m lãi ti n vay, gia h n n , i u ch nh kỳ h n n th c hi n theo quy nh t i Quy ch này; mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và th c hi n vi c o n , khoanh n , xoá n theo quy nh c a Chính ph . 2. T ch c tín d ng có nghĩa v : a) Th c hi n úng tho thu n trong h p ng tín d ng; b) Lưu gi h sơ tín d ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 27. Cho vay ưu ãi và cho vay u tư xây d ng cơ b n theo k ho ch Nhà nư c 1. T ch c tín d ng th c hi n cho vay i v i khách hàng thu c i tư ng ư c hư ng chính sách tín d ng ưu ãi theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c trong t ng th i kỳ. 2. T ch c tín d ng Nhà nư c cho vay u tư xây d ng theo k ho ch Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng và qui nh c a Chính ph v tín d ng u tư xây d ng theo k ho ch Nhà nư c hàng năm. 3. T ch c tín d ng Nhà nư c ư c Chính ph ch nh cho vay i v i khách hàng thu c i tư ng ưu ãi, cho vay u tư xây d ng theo k ho ch Nhà nư c, n u có phát sinh chênh l ch lãi su t và t n th t các kho n cho vay do nguyên nhân khách quan thì vi c x lý th c hi n theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c và các B , ngành liên quan. 4. Trư c khi cho vay ưu ãi và cho vay u tư xây d ng theo k ho ch Nhà nư c, t ch c tín d ng ti n hành thNm nh hi u qu c a d án ho c phương án vay v n, n u xét th y không có hi u qu , không có kh năng hoàn tr n vay c g c và lãi thì báo cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, n u xét th y c n thi t ph i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 28. Cho vay theo u thác 1. T ch c tín d ng cho vay theo y thác c a Chính ph , c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo h p ng nh n y thác cho vay ã ký k t v i cơ quan i di n c a Chính ph ho c t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c. Vi c cho vay
 13. y thác ph i phù h p v i quy nh hi n hành c a pháp lu t v tín d ng ngân hàng và h p ng y thác. 2. T ch c tín d ng cho vay theo y thác ư c hư ng phí y thác và các kho n hư ng l i khác ã tho thu n trong h p ng nh n y thác cho vay phù h p v i quy nh c a pháp lu t và thông l qu c t , m b o bù p chi phí, r i ro và có lãi. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 29. T ch c tín d ng và khách hàng vay v n có trách nhi m thi hành Quy ch này. Căn c Quy ch này và các quy nh c a văn b n pháp lu t có liên quan, t ch c tín d ng ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v c th phù h p v i i u ki n, c i m và i u l c a mình. i u 30. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này, thì tùy tính ch t, m c vi ph m có th b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. Vi c s a i, b sung Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản