Quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ về việc ban hành "Quy định chứng nhận hợp chuẩn vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông" do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 285/2000/QĐ-TCBĐ

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 285/2000/Q -TCB Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N S 285/2000/Q -TCB NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH CH NG NH N H P CHU N V T TƯ, THI T BN BƯU CHÍNH VI N THÔNG" T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 11/3/1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a T ng c c Bưu i n; Căn c Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và H p tác qu c t , V trư ng V Chính sách Bưu i n, Giám c Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông". i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 1/4/2000. i u 3. Các ông(bà) Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh và h p tác qu c t , V trư ng V Chính sách Bưu i n, Giám c Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n, Th trư ng các ơn v thu c T ng c c Bưu i n và các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và s d ng v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Liêm Tr c ( ã ký) QUY NNH CH NG NH N H P CHU N V T TƯ, THI T BN BƯU CHÍNH VI N THÔNG (Ban hành kèm theo Q s 285/2000/Q -TCB ngày 29 tháng 3 năm 2000 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n) Chương 1
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh: 1. Văn b n này quy nh n i dung ch ng nh n h p chuNn i v i t t c các lo i v t tư, thi t b chuyên ngành bưu chính, vi n thông ư c s n xu t trong nư c ho c nh p khNu. 2. Văn b n này áp d ng i v i t t c các t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài có i di n h p pháp t i Vi t Nam ho t ng trong lĩnh v c s n xu t s d ng t i Vi t Nam, kinh doanh nh p khNu, kinh doanh mua bán ho c s d ng v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông trên lãnh th Vi t Nam. 3. Các v t tư, thi t b bưu chính vi n thông n m trong khuôn kh các i u ư c qu c t v th a nh n l n nhau i v i vi c ch ng nh n h p chuNn mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia thì ch u s i u ch nh c a i u ư c qu c t ó. i u 2. N i dung ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông bao g m: 1. Ban hành và hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông; 2. C p gi y ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông; 3. Qu n lý ho t ng o ki m v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông ph c v công tác h p chuNn; 4. Qu n lý v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông sau ch ng nh n h p chuNn; 5. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh v ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông. X lý các vi ph m, tranh ch p ho c khi u n i v ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông. i u 3. T ng c c Bưu i n th c hi n qu n lý Nhà nư c v ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông trên cơ s các Tiêu chuNn Ngành, Tiêu chuNn Vi t Nam và Tiêu chuNn qu c t do T ng c c Bưu i n công b b t bu c áp d ng ho c khuy n khích áp d ng, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 4. Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n tr c thu c T ng c c Bưu i n có ch c năng qu n lý, ki m tra, ánh giá và ch ng nh n h p chuNn v ch t lư ng v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông trong ph m vi c nư c. i u 5. V t tư, thi t b bưu chính, vi n thông nêu trong Qui nh này ư c hi u là các lo i v t tư, thi t b chuyên dùng trên m ng lư i bưu chính, vi n thông công c ng và các m ng lư i vi n thông dùng riêng (tr m ng vi n thông dùng riêng c a B Qu c phòng và B Công an ph c v m c ích qu c phòng, an ninh); các thi t b phát, thu- phát sóng chuyên dùng cho phát thanh và truy n hình.
  3. i u 6. T ng c c Bưu i n quy nh danh m c v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông s n xu t trong nư c, nh p khNu b t bu c ph i ư c ch ng nh n h p chuNn trư c khi ư c phép lưu thông trên th trư ng Vi t Nam ho c k t n i v i các m ng lư i bưu chính vi n thông. T ng c c Bưu i n công b "Danh m c v t tư, thi t b bưu chính vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n h p chuNn" theo t ng th i kỳ. i u 7. V t tư, thi t b bưu chính, vi n thông không ph i ch ng nh n h p chuNn trong các trư ng h p sau: 1. V t tư, thi t b bưu chính, vi n thông không ph i ch ng nh n h p chuNn nhưng ph i có s ch p thu n c a T ng c c Bưu i n trong các trư ng h p sau: a) T m nh p tái xu t các thi t b phát, thu-phát sóng vô tuy n i n c a các oàn i bi u qu c t n thăm Vi t Nam theo l i m i chính th c c a các cơ quan, t ch c Vi t Nam. b) T m nh p tái xu t v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông v i m c ích trưng bày. c) T m nh p tái xu t v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông v i m c ích trình di n. 2. V t tư, thi t b bưu chính, vi n thông không ph i ch ng nh n h p chuNn và không c n có s ch p thu n c a T ng c c Bưu i n trong trư ng h p sau: T m nh p tái xu t thi t b u cu i c m tay di ng (s lư ng 01 chi c/ngư i) s d ng cho m c ích cá nhân i v i các d ch v ã ư c phép cung c p và s d ng t i Vi t Nam. i u 8. Các thi t b phát, thu phát sóng vô tuy n i n nh p khNu ph i ư c T ng c c Bưu i n ch p thu n v t n s ho c kênh t n s . Vi c ch p thu n c a T ng c c Bưu i n th hi n trong gi y ch ng nh n h p chuNn. Ngoài vi c tuân th Quy nh này v ch ng nh n h p chuNn, các thi t b phát, thu phát sóng vô tuy n i n khi s d ng trên lãnh th Vi t Nam còn ph i có gi y phép s d ng máy phát và t n s vô tuy n i n c a T ng c c Bưu i n và tuân th các quy nh khác c a pháp lu t. Chương 2 QUY TRÌNH, TH T C C P GI Y CH NG NH N H P CHU N i u 9. Hình th c ch ng nh n h p chuNn có hai lo i: 1. Ch ng nh n h p chuNn b t bu c là vi c c p gi y ch ng nh n cho các v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông n m trong "Danh m c v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n h p chuNn" có các ch tiêu k thu t phù h p v i các tiêu chuNn do T ng c c Bưu i n công b b t bu c áp d ng. 2. Ch ng nh n h p chuNn t nguy n là vi c c p gi y ch ng nh n cho các v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông không n m trong "Danh m c v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n h p chuNn" có các ch tiêu k thu t phù h p v i các
  4. tiêu chuNn do T ng c c Bưu i n công b b t bu c áp d ng ho c khuy n khích áp d ng; ho c cho các v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông n m trong "Danh m c v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n h p chuNn" có các ch tiêu k thu t cao hơn các tiêu chuNn do T ng c c Bưu i n công b b t bu c áp d ng. i u 10. Gi y ch ng nh n h p chuNn do Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n c p có giá tr trên ph m vi c nư c. Gi y ch ng nh n h p chuNn có giá tr trong m t th i h n nh t nh theo ch ng lo i v t tư, thi t b ư c ch ng nh n. Th i h n c a gi y ch ng nh n h p chuNn ư c ghi trên gi y ch ng nh n. Gi y ch ng nh n h p chuNn ư c ánh s , có ký hi u riêng i v i t ng ch ng lo i v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông. Các s và ký hi u này ph i ư c th hi n trong nhãn h p chuNn (ho c tem h p chuNn) ư c in ho c dán trên b m t c a v t tư, thi t b ã ư c h p chuNn. Th i i m áp d ng và n i dung th c hi n vi c in ho c dán nhãn h p chuNn (ho c tem h p chuNn) theo qui nh c a T ng c c Bưu i n. i u 11. Th t c ch ng nh n h p chuNn: 1. H sơ xin ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông c a các t ch c, cá nhân th hi n b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh, bao g m: a) ơn xin ch ng nh n h p chuNn (m u như ph l c kèm theo); b) Gi y phép ăng ký kinh doanh xu t nh p khNu, ho c quy t nh u tư ( i v i v t tư, thi t b nh p khNu i kèm d án u tư), ho c gi y phép s n xu t v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông xin ch ng nh n h p chuNn (có công ch ng nhà nư c); c) Tài li u k thu t có liên quan: Thuy t minh k thu t, s tay hư ng d n s d ng kèm theo nh ch p bên ngoài c a v t tư, thi t b ; d) K t qu o ki m v t tư, thi t b c a nhà s n xu t ho c m t cơ quan o ki m có thNm quy n ư c T ng c c Bưu i n công b (quy nh t i i u 16 c a Quy nh này). 2. a ch ti p nh n và gi i quy t h sơ: a) Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n, 18 Nguy n Du - Hà N i. b) C c Bưu i n khu v c II, 27 Nguy n B nh Khiêm, Qu n 1 TP. H Chí Minh c) C c Bưu i n khu v c III, 42 Tr n Qu c To n TP. à N ng 3. Th i h n gi i quy t: a) Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ xin ch ng nh n h p chuNn y và h p l , Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n c p gi y ch ng nh n h p chuNn cho t ch c, cá nhân ã n p h sơ. Trư ng h p không c p gi y ch ng nh n
  5. h p chuNn do v t tư, thi t b không t yêu c u v h p chuNn, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n ph i có thông báo b ng văn b n. b) Trong trư ng h p h sơ thi u k t qu o ki m c a cơ quan o ki m có thNm quy n, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n hư ng d n ho c ch nh cơ quan o ki m th c hi n vi c o ki m v t tư, thi t b . Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c k t qu o ki m b sung, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n c p gi y ch ng nh n h p chuNn cho t ch c, cá nhân ã n p h sơ. Trư ng h p không c p gi y ch ng nh n h p chuNn do v t tư, thi t b không t yêu c u v h p chuNn, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n ph i có thông báo b ng văn b n. c) Trong nh ng trư ng h p c bi t, khi vi c ch ng nh n h p chuNn òi h i th i gian dài hơn quy nh trên, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin ch ng nh n bi t lý do. Th i h n t i a gi i quy t c p ho c không c p gi y ch ng nh n h p chuNn không vư t quá 2 tháng. i u 12. Phí và l phí ch ng nh n h p chuNn: T ch c, cá nhân khi xin ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông ph i n p l phí c p gi y ch ng nh n h p chuNn v Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n. L phí ư c thu m t l n ngay khi n p h sơ xin ch ng nh n h p chuNn. M c thu l phí c p gi y ch ng nh n h p chuNn theo quy nh c a B Tài chính. Phí o ki m v t tư, thi t b bưu chính vi n thông không n m trong l phí c p gi y ch ng nh n h p chuNn. i u 13. Vi c ch ng nh n h p chuNn i v i v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông ư c th c hi n trên cơ s xem xét, ánh giá h sơ xin ch ng nh n h p chuNn. Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n có trách nhi m lưu tr các h sơ ch ng nh n h p chuNn. Trên cơ s các Tiêu chuNn Ngành, Tiêu chuNn Vi t nam và Tiêu chuNn Qu c t do T ng c c Bưu i n công b b t bu c áp d ng ho c khuy n khích áp d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n hư ng d n các ch tiêu ánh giá, ch tiêu o ki m ph c v vi c xét c p gi y ch ng nh n h p chuNn. Trong quá trình ti n hành xem xét, ánh giá ch ng nh n h p chuNn, n u th y c n thi t, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n ch nh cơ quan o ki m h p pháp th c hi n l i k t qu o ki m ho c thuê các t ch c tư v n, chuyên gia tư v n giúp Trung tâm trong vi c ánh giá. i u 14. Trên cơ s các qui nh c a T ng c c Bưu i n, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n có trách nhi m hư ng d n th c hi n các n i dung: 1. Th i h n c a gi y ch ng nh n h p chuNn; 2. Quy nh v s và ký hi u c a gi y ch ng nh n h p chuNn i v i t ng ch ng lo i v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông s th hi n trong nhãn h p chuNn (ho c tem h p chuNn) ư c in ho c dán trên b m t c a v t tư, thi t b ã ư c h p chuNn;
  6. 3. Quy trình ch ng nh n h p chuNn; 4. Quy nh v các ch tiêu ánh giá ch ng nh n h p chuNn; 5. Quy nh v các ch tiêu o ki m ph c v ch ng nh n h p chuNn. i u 15. Các t ch c, cá nhân có th xin ch ng nh n h p chuNn t nguy n i v i các v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông theo Tiêu chuNn Cơ s ã ư c mình công b . Trong trư ng h p này, h sơ xin ch ng nh n c n ph i b sung thêm các n i dung: 1. Tiêu chuNn cơ s ã công b và ăng ký theo qui nh c a T ng c c Bưu i n; 2. Quy trình s n xu t v t tư, thi t b xin h p chuNn. Chương 3 O KI M V T TƯ, THI T BN BƯU CHÍNH VI N THÔNG i u 16. T ng c c Bưu i n công b danh sách các cơ quan o ki m trong nư c và ngoài nư c có thNm quy n th c hi n vi c o ki m các v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông. Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n ch công nh n k t qu o ki m c a các cơ quan o ki m ã ư c T ng c c Bưu i n công b . i u 17. K t qu o ki m c a các cơ quan o ki m ư c công b t i i u 16 là cơ s Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n xem xét, ch ng nh n h p chuNn i v i v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông. i u 18. Các cơ quan o ki m ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a các k t qu o ki m. K t qu o ki m không có giá tr thay th cho gi y ch ng nh n h p chuNn. Chương 4 QU N LÝ V T TƯ, THI T BN SAU CH NG NH N H P CHU N i u 19. T ch c, cá nhân ch ư c phép lưu thông trên th trư ng Vi t Nam ho c l p t trên các m ng lư i bưu chính, vi n thông các v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông thu c "Danh m c v t tư, thi t b bưu chính vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n h p chuNn" có nhãn h p chuNn (ho c tem h p chuNn) theo quy nh c a T ng c c Bưu i n. i u 20. T ch c, cá nhân có các v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông ã ư c ch ng nh n h p chuNn có trách nhi m m b o ch t lư ng c a v t tư, thi t b như ã ư c ch ng nh n và ph i ch u trách nhi m trư c các cơ quan Nhà nư c và khách hàng v ch t lư ng c a v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông do mình cung c p. i u 21. Khi v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông ã ư c ch ng nh n h p chuNn có thay i liên quan n các ch tiêu k thu t ã ánh giá ho c gi y ch ng nh n h p
  7. chuNn ã h t th i h n thì các t ch c, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n h p chuNn lo i v t tư, thi t b ó ph i xin ch ng nh n h p chuNn l i. Th t c xin ch ng nh n h p chuNn l i như quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. i u 22. Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n quy t nh h y b hi u l c i v i gi y ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông c a các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p sau: Khi v t tư, thi t b bưu chính vi n thông không m b o ch t lư ng như ã ư c ch ng nh n; T ch c, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n h p chuNn không th c hi n úng các quy nh v ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông; i u 23. T ch c, cá nhân có v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông ã có quy t nh h y b hi u l c gi y ch ng nh n h p chuNn ã c p có th xin ch ng nh n h p chuNn l i sau khi ã kh c ph c các lý do nêu t i i u 22, kho n a, b c a Quy nh này. Th t c xin ch ng nh n h p chuNn l i như quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. i u 24. Nghiêm c m vi c lưu thông và ưa vào s d ng trên m ng vi n thông công c ng, các m ng vi n thông dùng riêng các lo i v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông thu c "Danh m c v t tư, thi t b bưu chính vi n thông b t bu c ph i ch ng nh n h p chuNn" trong các trư ng h p sau: Chưa có gi y ch ng nh n h p chuNn; Gi y ch ng nh n h p chuNn ã h t th i h n; Gi y ch ng nh n h p chuNn ã b h y b hi u l c. Chương 5 THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 25. Thanh tra Bưu i n, Trung tâm Qu n lý ch t lư ng Bưu i n và các ơn v liên quan có nhi m v ti n hành thanh tra, ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c ch p hành các quy nh v công tác ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông theo các quy nh c a pháp lu t. i u 26. T ch c, cá nhân ư c thanh tra, ki m tra có trách nhi m cung c p y các m u v t tư, thi t b , thông tin, tài li u c n thi t liên quan n n i dung thanh tra, ki m tra và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a các m u, thông tin, tài li u ã cung c p; t o i u ki n thu n l i cho oàn thanh tra, ki m tra thi hành nhi m v . i u 27. Các C c Bưu i n khu v c, C c T n s vô tuy n i n có trách nhi m ph i h p v i Trung tâm qu n lý ch t lư ng Bưu i n hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông trên a bàn thu c trách nhi m qu n lý.
  8. i u 28. Các vi ph m quy nh v ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông b x lý theo quy nh t i Ngh nh s 79/CP ngày 19/6/1997 c a Chính ph v quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n. i u 29. M i khi u n i liên quan n công tác ch ng nh n h p chuNn v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông s ư c gi i quy t theo trình t , th t c c a pháp lu t ã qui nh. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 30. Quy nh này có hi u l c k t ngày 1/4/2000. Nh ng quy nh khác trái v i Quy nh này bãi b . i u 31. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c và cá nhân ph n ánh k p th i v T ng c c Bưu i n xem xét, b sung, s a i. (Tên t ch c) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : c l p - T do - H nh phúc ..........., ngày ..... tháng ...... năm ....... ƠN XIN CH NG NH N H P CHU N V T TƯ, THI T BN BƯU CHÍNH - VI N THÔNG Kính g i: (Tên Cơ quan ch ng nh n h p chu n) 1. Tên t ch c, cá nhân xin ch ng nh n: Thu c (cơ quan ch qu n) 2. a ch : i n tho i: Fax: a ch cơ s s n xu t (n u có) 3. Tên v t tư, thi t b xin ch ng nh n h p chuNn: a) Tên v t tư, thi t b : b) Ký hi u: Lo i: c) Hãng s n xu t:
  9. d) Năm s n xu t: Nơi s n xu t: e) Ngu n g c(S n xu t trong nư c hay nh p kh u): 4. Ki m tra ch t lư ng: a) K t qu ki m tra c a cơ s s n xu t ho c c a cơ quan o ki m khác: b) Các tiêu chuNn Vi t nam và tiêu chuNn qu c t có liên quan (tên, s hi u): 5. Tài li u g i kèm: a) Gi y phép ăng ký kinh doanh, xu t nh p khNu ho c Quy t nh u tư ( i v i v t tư, thi t b nh p khNu i kèm d án u tư), ho c Gi y phép s n xu t v t tư, thi t b Bưu chính, vi n thông xin ch ng nh n h p chuNn (Có công ch ng nhà nư c). b) Tài li u k thu t có liên quan: Thuy t minh k thu t, s tay hư ng d n s d ng kèm theo nh ch p bên ngoài c a v t tư, thi t b . c) Tiêu chuNn c a cơ s s n xu t (n u có). d) Qui trình s n xu t (n u có). e) Các tài li u khác (n u có). Chúng tôi xin cam k t th c hi n úng và y các quy nh c a T ng c c Bưu i n v qu n lý ch t lư ng v t tư, thi t b bưu chính, vi n thông. T ch c, cá nhân xin ch ng nh n (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản