Quyết định số 2855/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
31
download

Quyết định số 2855/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2855/QĐ-BNN-KHCN về việc công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2855/QĐ-BNN-KHCN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 2855/Q -BNN-KHCN Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH CÔNG B VI C XÁC NNH CÂY CAO SU LÀ CÂY A M C ÍCH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Thông báo s 200/TB-VPCP ngày 8/8/2008 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Th tư ng Nguy n T n Dũng t i cu c h p v th c hi n k ho ch tr ng cao su t i các t nh Tây Nguyên và k t qu rà soát quy ho ch 3 lo i r ng; Căn c Biên b n h p H i ng KHCN ngày 20 tháng 8 năm 2008 v xác nh vai trò, giá tr c a cây cao su theo Quy t nh s 2447/Q -BNN-KHCN c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Chính th c công b cây cao su là cây a m c ích có th s d ng c cho các m c ích nông nghi p và lâm nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các cơ quan thu c B và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Th trư ng: Bùi Bá B ng, H a c Nh , H Xuân Hùng ( báo cáo); - y ban nhân dân các T nh, TP; Cao c Phát - Lưu VT, KHCN.
Đồng bộ tài khoản