Quyết định số 286/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
6
download

Quyết định số 286/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 286/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 286/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 286/QĐ-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 04 năm 2002 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG ĐÔ TH M I PHÚ M , T NH BÀ R A - VŨNG TÀU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Đi u l qu n lý quy ho ch đô th ban hành kèm theo Ngh đ nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu t i t trình s 5138/TTr-UB ngày 18 tháng 12 năm 2001 và B trư ng B Xây d ng t i công văn s 03/BXD-KTQH ngày 02 tháng 01 năm 2002, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch chung đô th m i Phú M , t nh Bà R a - Vũng Tàu đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. Ph m vi l p quy ho ch chung : Ph m vi quy ho ch bao g m toàn b ranh gi i hành chính huy n Tân Thành, t nh Bà R a - Vũng Tàu v i di n tích 33.794 ha. 2. Tính ch t : là đô th m i, gi vai trò là trung tâm công nghi p, c ng, d ch v , du l ch, là đ u m i giao thông quan tr ng c a t nh Bà R a - Vũng Tàu và vùng kinh t tr ng đi m phía Nam, có v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng. 3. Quy mô dân s : a) Năm 2005, dân s đô th là 125.000 ngư i, b) Năm 2010, dân s đô th là 180.000 ngư i, Năm 2020, dân s đô th là 280.000 ngư i, 4. Quy mô đ t xây d ng : a) Đ n năm 2005 : Đ t xây d ng đô th kho ng 3.580 ha v i ch tiêu 358 m2/ngư i, trong đó đ t dân d ng 850 ha v i ch tiêu 85 m2/ngư i;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Đ n năm 2010 : Đ t xây d ng đô th kho ng 4.340 ha v i ch tiêu 289 m2/ngư i, trong đó đ t dân d ng 1.200 ha v i ch tiêu 80 m2/ngư i; c) Đ n năm 2020 : đ t xây d ng đô th kho ng 6.624 ha v i ch tiêu 264,9 m2/ngư i, trong đó đ t dân d ng 1.750 ha v i ch tiêu 70 m2/ngư i. 5. Đ nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan đô th : a) Hư ng phát tri n: đô th phát tri n trên cơ s th tr n Phú M , huy n Tân Thành hi n h u và m r ng theo hư ng Nam và Đông. b) Phân khu ch c năng : - Các khu dân cư có di n tích 925 ha bao g m : Khu M Xuân có di n tích 222 ha t i khu v c t su i Ng c Hà v phía B c; Khu Phú M có di n tích 444 ha t i khu v c t su i Ng c Hà đ n đư ng vào c ng Cái Mép và Khu Phư c Hoà có di n tích 259 ha t i khu v c xã Phư c Hoà. - Các khu công nghi p, kho tàng có di n tích 3.374 ha, bao g m 5 khu công nghi p t p trung và 3 c m c ng nư c sâu, g m : Khu công nghi p M Xuân A1 có di n tích 300 ha; Khu công nghi p M Xuân A2 có di n tích 370 ha; Khu công nghi p M Xuân B1 có di n tích 500 ha; Khu công nghi p Phú M có di n tích 954 ha; Khu công nghi p Cái Mép có di n tích 670 ha. - H th ng các trung tâm: bao g m trung tâm hành chính - chính tr có quy mô 38 ha và các cơ quan ngoài đô th có di n tích 4,1 ha; các trung tâm d ch v công c ng có di n tích 20 ha, đư c b trí thành 3 c p, c p đô th , c p khu nhà và đơn v ; các khu du l ch, ngh ngơi, vui chơi gi i trí có di n tích 4.300 ha đư c b trí t i khu du l ch Núi Dinh, Th V i. - Các trung tâm chuyên ngành g m có : trung tâm trung tâm giáo d c có di n tích 74,9 ha; các trung tâm y t có di n tích 10 ha bao g m m ng lư i y t c p phư ng, y t khu v c và b nh vi n; trung tâm văn hoá, th d c th thao có di n tích 30 ha bao g m trung tâm th thao, sân v n đ ng và câu l c b th thao b trí theo h th ng trung tâm đô th và t ng khu v c k t h p v i khu cây xanh và công trình văn hoá; các khu an ninh, qu c phòng có di n tích 1.671,72 ha g m bãi t p Trư ng sĩ quan thi t giáp t i xã Phư c Hoà và H i Bài và các khu quân s khác. - H th ng cây xanh, công viên văn hoá và công viên r ng có di n tích 451 ha, bao g m : khu 1 có di n tích 160 ha b trí M Xuân; khu 2 có di n tích 268 ha g m khu công viên trung tâm phía Tây 23 ha, khu th d c th thao phía Đông 30 ha và khu công viên r ng ven núi 215 ha; khu 3 có di n tích 23 ha b trí t i xã Phư c Hoà. c) V ki n trúc và c nh quan đô th : khai thác đ c đi m đô th ven sông g n v i các r ch và dãy núi Th V i, núi Dinh, hình thành không gian ki n trúc phong phú, đa d ng trên cơ s phát tri n ki n trúc nhà th p t ng t i các khu công nghi p; các khu m t đ th p g n v i các khu du l ch, gi i trí và h th ng công viên cây xanh; đ ng th i phát tri n các khu và khu trung tâm v i ki n trúc nhà cao t ng. 6. Đ nh hư ng Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t :
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) V giao thông : - Đư ng b : giao thông đ i ngo i g m đư ng cao t c Biên Hoà - Vũng Tàu đi v phía Đông đô th ; m ng lư i đư ng n i b đư c b trí theo tr c d c B c - Nam và ngang Đông Tây v i kho ng cách bư c đư ng 0,5 - 1,0 km. - Đư ng th y : h th ng c ng chính g m c ng M Xuân, c ng t ng h p Th V i và c ng t ng h p Cái Mép . - Đư ng s t : tuy n đư ng s t n i tuy n B c Nam v i Vũng Tàu s đư c hình thành theo hành lang k thu t bao g m đư ng v n t i b , đư ng s t và ng d n khí; b) V chu n b k thu t đ t đai : C t xây d ng kh ng ch cho các khu v c l n hơn +2,17 m. Đ i v i các khu v c cao, không b ng p l t ch y u san đ p c c b , h n ch thay đ i đ a hình t nhiên, t o m t s h l y đ t đ p n n cho khu v c th p, k t h p làm h ch a nư c, t o c nh quan và làm h đi u hoà. Đ i v i khu v c th p thư ng b nh hư ng ng p l t, ch y u ven sông Th V i và khu v c phía Nam đô th , c n b o đ m cao đ kh ng ch t +2 m đ n + 2,5 m. c) V c p đi n : - Ngu n đi n : l y t Nhà máy đi n Phú M - Ch tiêu tính toán đi n sinh ho t là 1.500 KWh/ngnăm; ch tiêu c p đi n công nghi p 250 KW/ha; - T ng công su t yêu c u 3.911.150.000 KWh/năm; - Xây d ng m t tuy n đi n 110 KV và 8 tr m bi n th 110/22 KV. d) V c p nư c : - Ngu n nư c l y t ngu n nư c ng m nhà máy nư c Phú M công su t 20.000 m3/ngày và nhà máy nư c m t Tóc Tiên công su t 20.000 m3/ngày và nhà máy nư c m t công su t 200.000 m3/ngày; - Ch tiêu c p nư c sinh ho t là 150 L/ngư i/ngày đêm và ch tiêu c p nư c công nghi p 40 m3/ha; - T ng nhu c u dùng nư c 240.000 m3/ngày. đ) V thoát nư c th i và v sinh môi trư ng : - Xây d ng h th ng c ng thoát nư c; - Xây d ng 10 tr m x lý nư c th i t ng di n tích 20,5 ha, trong đó 7 tr m x lý nư c th i khu công nghi p có quy mô 15 ha; 3 tr m x lý cho khu dân cư có quy mô 5,5 ha;
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Khu bãi rác và nhà máy x lý rác có quy mô 30 ha g n sông M Nhát, xã Phư c Hoà có kho ng cây xanh cách ly đ m b o tiêu chu n, quy chu n; - Nghĩa trang có quy mô 24 ha b trí dư i chân núi Dinh, d ki n s xây d ng nhà ho táng t i khu v c này. 7. Quy ho ch xây d ng đ t đ u : Các chương trình và d án xây d ng đ t đ u đ phát tri n đô th m i Phú M : a) Xây d ng các h t ng k thu t khu công nghi p và c ng; b) Xây d ng các khu nhà ph c v công nhân các khu công nghi p và tái đ nh cư; c) Xây d ng h th ng công trình h t ng k thu t và xã h i chính. Đi u 2. Giao y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu : 1. Phê duy t h sơ thi t k quy ho ch chung đô th m i Phú M đ n năm 2020. 2. T ch c công b Quy ho ch chung khu đô th Phú M đ n năm 2020 đ nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n; l p h sơ c m m c đư ng đ . 3. Ban hành và t ch c ki m tra vi c th c hi n các Quy đ nh v qu n lý ki n trúc và quy ho ch theo quy ho ch chung đã đư c phê duy t; 4. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t, các d án đ u tư và trình duy t theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu, B trư ng B Xây d ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n : - Ban Bí thư Trung ương Đ ng (đ b/c), - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Văn phòng Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, - HĐND, UBND t nh Bà R a - Vũng Tàu, - T ng c c Đ a chính, - T ng c c Du l ch, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu : CN (3), VT.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản