Quyết định số 287-NN-BVTV/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 287-NN-BVTV/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 287-NN-BVTV/QĐ về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 287-NN-BVTV/QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 287-NN-BVTV/Q Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I TH T C KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T XU T, NH P KH U B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a các ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c - Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i th t c ki m tra nhà nư c ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t - nh p khNu. i u 2: Quy nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c Nytái v i quy nh này u bãi b . i u 3: Các cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t - nh p khNu, các cơ quan liên quan và các t ch c, cá nhân có ho t ng xu t, nh p khNu thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) QUY NNH T M TH I
  2. TH T C KI M TRA NHÀ NƯ C CH T LƯ NG THU C B O V TH C V T XU T - NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 287-NN-BVTV/Q ngày 25 tháng 02 năm 1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 1- ăng ký ki m tra: Trư c khi xu t ho c nh p khNu thu c BVTV, các t ch c, cá nhân xu t - nh p khNu g i t t là ch hàng ph i ăng ký ki m tra ch t lư ng ít nh t 01 ngày trư c khi hàng v n c a khNu, ho c n nơi t p k t xu t khNu. 1.1. H sơ ăng ký bao g m: - Gi y ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thu c BVTV nh p khNu ho c xu t khNu (2 b n). - B n sao h p ng ngo i thương ho c L/C. - V n ơn (Bill of Lading). - Hoá ơn hàng hoá (Invoice). - Li t kê hàng hoá (Packing list). - Gi y phép xu t - nh p khNu. - Gi y ch ng nh n lô hàng t phía ngư i bán (n u có). - Gi y ăng ký ch t lư ng hàng hoá Vi t Nam (n u có). - Các tài li u liên quan n lô hàng (n u có). 1.2. Xác nh n ăng ký ki m tra: Cơ quan ki m tra nhà nư c (KTNN) nghiên c u h sơ ăng ký. N u h sơ không h p l cơ quan KTNN s yêu c u ch hàng hoàn ch nh h sơ, n u h sơ h p l cơ quan KTNN ký xác nh n trên gi y ăng ký ki m tra ch t lư ng và g i l i ch hàng 01 b n. 2- Ki m tra ngo i quan và l y m u ki m tra: Khi lô hàng xu t/nh p khNu ã s n sàng ki m tra, ch hàng ph i thông báo và t o i u ki n thu n l i cơ quan KTNN ki m tra ngo i quan, l y m u ki m tra và l p các biên b n liên quan. 3- K t lu n sau khi ki m tra: Trong vòng 3 ngày k t sau ngày l y m u ki m tra, cơ quan KTNN c p gi y xác nh n ch t lư ng ho c thông báo lô hàng không t ch t lư ng cho ch hàng. Trong trư ng h p có v n (do lô hàng ho c do i u ki n khách quan ph i kéo dài th i gian ki m tra), cơ quan KTNN ph i thông báo ngay và bàn b c v i ch hàng gi i quy t.
  3. - i v i nh ng lô hàng xu t khNu không t ch t lư ng, ch hàng có th ăng ký ki m tra l i sau khi lô hàng ư c tái ch . - i v i các lô hàng không t ch t lư ng cơ quan KTNN có trách nhi m báo cáo và ki n ngh bi n pháp x lý v i C c B o v th c v t ho c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. Trong vòng 15 ngày các cơ quan này ph i ra quy t nh x lý h p lý, ch hàng ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh x lý c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n. - Lô thu c BVTV xu t ho c nh p khNu ph i ư c xu t ho c nh p khNu trong th i h n hi u l c ghi trong gi y xác nh n t ch t lư ng xu t/nh p khNu c a cơ quan KTNN c p cho lô hàng ó. 4- ăng ký ki m tra l i: Ch hàng ph i ăng ký ki m tra l i lô hàng xu t/nh p khNu trong các trư ng h p sau: - Gi y xác nh n ch t lư ng lô hàng h t th i h n hi u l c ( i v i hàng xu t khNu). - Lô hàng b hư h i. - Hàng ho c bao bì b thay i. - Lô hàng sau khi tái ch . 5- Phí ki m tra: Ch hàng ph i n p phí ki m tra ch t lư ng thu c BVTV xu t/nh p khNu cho cơ quan KTNN theo Quy t nh s 2578/Q -T C ngày 28/10/1996 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Phí ki m tra b ng 0,1% giá tr lô hàng nhưng không th p hơn 300.000 (ba trăm ngàn ng) và không l n hơn 50.000.000 (năm mươi tri u ng). 6- Khi u n i và gi i quy t khi u n i: Trong vòng 7 ngày k t khi nh n ư c thông báo lô hàng không t ch t lư ng xu t/nh p khNu, ch hàng có th ngh cơ quan KTNN xem xét l i k t qu ki m tra ho c tái ki m tra. N u k t qu tái ki m tra trái v i k t qu ki m tra ban u thì ch hàng không ph i chi phí cho vi c tái ki m tra ó. N u ngư c l i ch hàng ph i ch u chi phí cho vi c tái ki m tra ó. Ch hàng có th khi u n i v k t lu n c a cơ quan KTNN và ph i ư c gi i quy t theo pháp lu t v khi u n i, t cáo.
Đồng bộ tài khoản