Quyết định số 2879/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
209
lượt xem
31
download

Quyết định số 2879/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2879/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2879/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------------------------- S : 2879 /QĐ-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N CH Đ ĂN B NH VI N” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch b nh vi n; Căn c biên b n h p H i đ ng chuyên môn nghi m thu “Nguyên t c và ký hi u các ch đ ăn trong b nh vi n” ngày 31 tháng 5 năm 2006; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Hư ng d n ch đ ăn b nh vi n” g m 103 nguyên t c, ký hi u v ch đ ăn. Đi u 2. “Hư ng d n ch đ ăn b nh vi n” là tài li u hư ng d n v xây d ng ch đ ăn cho ngư i b nh đư c áp d ng trong các vi n, b nh vi n có giư ng b nh c a nhà nư c và tư nhân trong toàn qu c. Đi u 3. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Đi u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Đi u tr - B Y t ; Chánh thanh tra và V trư ng các v , C c trư ng các c c c a B Y t ; Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng; Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Giám đ c các vi n, b nh vi n tr c thu c B Y t ; Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản