Quyết định số 2885/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 2885/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2885/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy chế tuyển chọn công trình giao thông chất lượng cao do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2885/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2885/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2885/2000/Q -BGTVT NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUI CH TUY N CH N CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CH T LƯ NG CAO B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c bb máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Qui ch tuy n ch n công trình ch t lư ng cao và công trình tiêu bi u ư c ban hành theo văn b n s 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 c a H i Xây d ng Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT - Thư ng tr c H i ng tuy n ch n Công trình ch t lư ng cao v vi c b sung, s a i Qui ch tuy n ch n công trình giao thông ch t lư ng cao ư c ban hành t i Q s 214/CG ngày 14/2/1998. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Qui ch tuy n ch n công trình giao thông ch t lư ng cao" , thay th cho "Qui ch tuy n ch n Công trình ch t lư ng cao" ã ban hành kèm theo Q s 214/CG ngày 14/2/1998. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và áp d ng cho t t c các công trình xây d ng giao thông trong c nư c. Nh ng qui nh trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3: H i ng tuy n ch n Công trình ch t lư ng cao, Th trư ng các cơ quan ơn v trong ngành, các ơn v xây d ng công trình giao thông và các cơ quan liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  2. QUI CH V TUY N CH N CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CH T LƯ NG CAO (Ban hành theo Quy t nh s : 2885/2000/Q -BGTVT ngày 29/ 9 /2000) i u1: Nh ng qui nh chung. B n Qui ch này qui nh i tư ng công trình ư c tuy n ch n, tiêu chuNn ăng ký và ánh giá, th t c trình t ăng ký xét tuy n và m t s qui nh khác có liên quan n vi c xét tuy n, l a ch n công trình giao thông ch t lư ng cao. 1.1.Căn c ban hành Qui ch : - Văn b n s 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 c a H i Xây d ng Vi t Nam v qui ch tuy n ch n công trình ch t lư ng cao và công trình tiêu bi u. 1.2. i tư ng d tuy n. - Là các công trình giao thông (M t d án ho c m t gói th u n u là d án l n), không phân bi t ngu n v n, trên m i vùng lãnh th , có ch t lư ng công trình cao và có giá tr xây l p m b o theo các m c sau: - i v i các công trình Qu c l , c u trên Qu c l , c ng bi n và bi n pha sông: ³ 10 t ng. - i v i các công trình T nh l , c u trên T nh l , c ng sông, công trình b o v sư n d c trên qu c l : ³ 5 t ng. - i v i các công trình c u trên các ư ng còn l i, ư ng liên huy n, liên xã: ³ 3 t ng. - i v i các s n phNm gia công cơ khí trong xây d ng công trình giao thông, g m: Giàn lao d m, ván khuôn úc Ny, úc h ng (Không xét các lo i ván khuôn khác), thi t b , xe máy (Như toa xe, u máy, tàu thuy n...): ³ 1 t ng. - i v i công trình mang tính an toàn giao thông, công trình xây d ng ki n trúc và công trình ngh thu t tôn t o thu c ngành giao thông: ³ 1 t ng. 1.3. C p x p h ng công trình giao thông ch t lư ng cao (CLC): có 2 c p. - Công trình CLC h ng nh t. - Công trình CLC h ng nhì. Riêng các công trình CLC h ng nh t có th ư c B GTVT gi i thi u cho Ban ch o tuy n ch n c a Trung ương H i XDVN theo Qui ch s 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 xét Huy chương vàng công trình tiêu bi u ch t lư ng cao.
  3. 1.4. Th i gian xét tuy n: m i năm m t l n, tr trư ng h p c bi t có th xem xét c cách t m t n hai l n trong m t năm . i u 2: i u ki n ăng ký tuy n ch n. 2.1. Công trình d tuy n ph i tho mãn i u ki n v giá tr xây l p nêu m c (1.2) và ã ư c nghi m thu ưa vào khai thác t 1 năm tr lên. 2.2. ơn v tham gia d tuy n: - i v i ơn v thi t k : M i công trình ch ư c ăng ký m t ơn v thi t k chính. - i v i ơn v thi công: + Ch nhà th u chính ư c ăng ký d tuy n. + Trư ng h p công trình có nhi u nhà th u chính tham gia thi công (có nhi u gói th u) thì ch nh ng ơn v tr c ti p làm xây l p và giá tr xây l p gói th u chi m t 30% t ng giá tr xây l p công trình tr lên thì m i ư c ăng ký d tuy n. - M i ơn v ch ư c tham gia d tuy n công trình ch t lư ng cao không vư t quá 3 công trình trong 3 năm. i u 3: Trình t , th t c ăng ký d tuy n. 3.1. Các công trình tham gia d tuy n nh t thi t ph i ư c ti n hành ăng ký ph n u t ch t lư ng cao trư c ngày kh i công công trình. 3.2. Thư ng tr c H i ng tuy n ch n CTCLC căn c các tài li u, thông tin v các công trình ăng ký d tuy n, ch n l c và ki n ngh b n danh sách các công trình, các ơn v tham gia d tuy n thông qua toàn th H i ng. B n danh sách ư c H i ng th ng nh t s ư c Thư ng tr c H i ng thông báo t i các ơn v ã ăng ký làm h sơ d tuy n. 3.3. Trư ng h p công trình ư c d tuy n có nhi u nhà th u chính tham gia thì các nhà th u liên danh v i nhau làm chung m t h sơ d tuy n, ơn v ng ra ch trì làm h sơ s là ơn v ư c ghi tên trong thông báo c a Thư ng tr c H i ng. i u 4: N i dung h sơ d tuy n. 4.1. Văn b n ăng ký d tuy n g i cho H i ng tuy n ch n CT CLC B GTVT (Qua Thư ng tr c H i ng là C c Giám nh & QLCL CTGT). Trong h sơ d tuy n c n ghi c th và nh t thi t ph i có t trình c a Ch u tư v các n i dung: - T ng giá tr xây l p c a công trình. - ơn v d tuy n m b o úng là nhà th u chính tho mãn các qui nh nêu m c (2.2). - Th trư ng ơn v làm văn b n ngh , ký tên, óng d u.
  4. 4.2. B n thuy t minh mô t quá trình th c hi n công trình, trong ó c bi t lưu ý các bi n pháp m b o ch t lư ng. i v i các s c (n u có) c n nêu rõ nguyên nhân, cách x lý. B n thuy t minh này do Giám c ho c Phó giám c ph trách k thu t ký tên, óng d u. Kèm theo b n thuy t minh g m: -M ts nh ch p v công trình ( ³ 2 nh). - B n sao b n v b trí chung công trình, có tô màu ( i v i h sơ c a ơn v thi t k ). - B n sao văn b n duy t D án kh thi, thi t k k thu t. - B n sao biên b n nghi m thu toàn b công trình khi k t thúc xây d ng c a c p nghi m thu cao nh t theo qui nh i v i công trình. 4.3. H sơ d tuy n ph i ư c óng quy n theo kh gi y A4. S lư ng h sơ n p d tuy n: 2 b . i u 5: Tiêu chu n ánh giá công trình ăng ký ch t lư ng cao. Công trình xây d ng giao thông ư c xét là công trình ch t lư ng cao ph i m b o là s h p nh t t ng th v các m t: Thi t k , thi công và qu n lý. Riêng công trình ư c xét ch t lư ng cao v thi t k ch xét h n ch là nh ng công trình th t s tiêu bi u v qui mô, có tính ph c t p cao trong tính toán thi t k , có ki u dáng p và có s d ng công ngh m i. Trong m i trư ng h p xét, u ph i ư c g n v i tiêu chuNn v hi u qu s d ng. Các tiêu chuNn và thang i m ánh giá. 5.1.V thi t k . Max 100 i m a.Công tác kh o sát t t 30 i m b.Thi t k phù h p Q u tư, có hi u qu v m t kinh t , k thu t 30 i m c.Ki u dáng p, phù h p c nh quan khu v c 20 i m d.Hi u qu s d ng và tác ng t t t i môi trư ng 20 i m e.Tr i m: Trong quá trình thi công có phát sinhthay i do kh o - 20 i m sát và tính toán có sai sót, tuỳ m c b tr t 1 n 20 i m Max 100 i m 5.2.V thi công. 30 i m a. Thi công t ch t lư ng t t, úng tiêu chuNn qui ph m thi công và nghi m thu, úng yêu c u k thu t ra trong thi t k (Trong 20 i m ó, n u công trình có k ho ch và t ch t lư ng c a d án theo ISO9000 s ư c 10 i m). 5 i m
  5. b.Công trình thi công t kích thư c hình h c t ng th , b ph n, 10 i m các m i liên k t úng qui cách và thi công t ch t lư ng hoàn thi n p t chi ti t n t ng th . 5 i m c.Thi công úng ho c vư t ti n 10 i m d.H sơ nghi m thu y , úng qui nh 20 i m e.Quá trình thi công có sáng ki n c i ti n, áp d ng ti n b KHKT Max -20 i m góp ph n nâng cao ch t lư ng, gi m giá thành CT g. m b o an toàn XD lao ng trong quá trình TC -10 i m h.Hi u qu s d ng và tác ng t t t i môi trư ng -10 i m i.Tr i m: Khi có s c (T i a không quá 10 s c ) -S c nh , ư c kh c ph c k p th i: m i s c tr 2 i m. -S c v a ã ư c x lý tho áng: m i s c tr 3 i m i u 6: Trình t xét tuy n ch n. 6.1. Thư ng tr c H i ng ti p nh n h sơ d tuy n, xem xét tính y v n i dung h sơ qui nh t i i u 4 b n Qui nh này. 6.2. T Tư v n k thu t tr giúp H i ng và m t s cán b , chuyên gia ư c Thư ng tr c H i ng m i tham gia T Tư v n ti n hành ánh giá và d ki n ch m i m theo trình t : - T ng thành viên c l p ánh giá, ch m i m theo m u ánh giá (Kèm theo ph l c). - T Tư v n h p th ng nh t gi i quy t các vư ng m c c a t ng thành viên, t ng h p i m ch m c a t ng thành viên. - L p báo cáo k t qu ánh giá, x p h ng và ki n ngh lên H i ng 6.3. Sau khi có k t qu c a T Tư v n, Thư ng tr c H i ng g i h sơ t i t ng thành viên H i ng c l p ánh giá và ch m i m. H i ng h p phiên toàn th nghe báo cáo c a T Tư v n và th ng nh t k t qu ch m i m x p h ng. 6.4. Trên cơ s k t qu ch m i m c a H i ng, Thư ng tr c H i ng l p th t c và trình b n danh sách các công trình và các ơn v B trư ng phê duy t công nh n các danh hi u. i u 7: Qui nh v khen thư ng.
  6. 7.1. B Giao thông v n t i ra quy t nh và c p b ng công nh n CTGT CLC cho công trình và ơn v trúng tuy n và ư c x p hai h ng: - H ng nh t khi t t ng s i m ³ 90% s i m t i a. - H ng nhì khi t t ng s i m ³ 80% s i m t i a. 7.2. Ban QLDA có công trình CLC ư c c p b ng công nh n qu n lý CTGT CLC. 7.3. ơn v thi công ho c thi t k ư c công nh n danh hi u có CTGT CLC ư c ưu ãi i m c ng thêm (Ngoài i m qui nh trong khung i m tiêu chuNn c a h sơ m i th u) i v i công trình giao thông có v n Ngân sách âù tư trong nư c, u th u trong nư c. Th i h n ưu ãi ư c tính 3 năm k t ngày B ký Quy t nh n h n cu i cùng qui nh n p h sơ d th u trong thư m i th u. M c i m ưu ãi ư c tính như sau: -2 i m i v i công trình CLC h ng nh t. -1 i m i v i công trình CLC h ng nhì. - N u công trình ư c c p b ng khen ho c Huy chương vàng CLC theo Qui ch tuy n ch n công trình tiêu bi u c a H i Xây d ng VN t i văn b n s 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 thì ngoài i m ưu ãi trên ư c c ng thêm 1 i m. 7.4. M t s trư ng h p sau ây ư c hư ng i m ưu ãi theo qui nh m c (7.3) nhưng không ư c c p ch ng ch công trình CLC: a) Công trình do ơn v th u chính là c p T ng Công ty th c hi n thì ch các Công ty thành viên tr c ti p tham gia thi công có giá tr xây l p t t tr ng ³ 30% s ư c hư ng i m ưu ãi. b) Công trình do nhi u T ng công ty Liên danh ho c Liên danh th c hi n thì ch các T ng công ty Vi t nam h p l trong Liên danh có s n lư ng giá tr xây l p ³ 35% giá tr xây l p công trình s ư c quy n gi i thi u t i a 2 Công ty thành viên c a mình khi các Công ty này th c hi n ³ 30% giá tr xây l p ph n vi c c a T ng công ty ư c giao. Trư ng h p không có Công ty thành viên nào t tiêu chuNn v giá tr theo qui nh này thì có th ư c gi i thi u m t Công ty có giá tr s n lư ng g n t m c qui nh và th c hi n lo i vi c quan tr ng c a công trình H i ng xem xét ư c hư ng i m ưu ãi. c) Vi c xem xét và xác nh n các trư ng h p nêu trên ư c u quy n cho Thư ng tr c H i ng (C c Giám nh & QLCL CTGT) th c hi n, theo trình t : T ng công ty làm văn b n gi i thi u n v tr c thu c xin ngh ư c xét g i cho Thư ng tr c H i ng, văn b n ph i có xác nh n c a Ch u tư qu n lý công trình ó. d) Trong m i trư ng h p, i m ưu ãi c ng thêm không vư t quá 6 i m. i u 8: Kinh phí th c hi n xét tuy n.
  7. 8.1. ơn v ăng ký d tuy n, khi n p h sơ ng th i ph i n p m t kho n kinh phí d tuy n. M c kinh phí óng góp s do Thư ng tr c H i ng tuy n ch n qui nh theo tình hình c th ,phù h p v i t ng th i i m xét tuy n, qui mô công trình. 8.2. Kinh phí trên do cơ quan Thư ng tr c H i ng ti p nh n, l p s sách theo dõi thu chi. T trư ng t Tư v n tr giúp H i ng trình các d trù chi phí Thư ng tr c H i ng phê duy t. N i dung chi phí bao g m: - Công tác văn thư, bưu chính. - In n tài li u, sao văn b n h sơ, óng gói h sơ... - Phương ti n i l i ki m tra hi n trư ng, làm vi c v i các cơ quan liên quan. - T ch c H i ngh , m i chuyên gia tư v n, xem xét h sơ d tuy n. - In b ng khen, t ch c l trao b ng, ph n thư ng... - Các chi phí khác. 8.3. Trư ng h p các công trình ư c B GTVT gi i thi u cho Ban ch o tuy n ch n công trình tiêu bi u theo văn b n s 27/LB/TWH ngày 17/2/2000 c a H i Xây d ng VN, C c Giám nh & QLCL CTGT ch u trách nhi m l p th t c và chuy n h sơ lên cho Ban ch o, ng th i ra thông báo t i các ơn v liên quan ư c bi t liên h . Phí d tuy n, các ơn v ch u trách nhi m n p theo qui nh c a Ban ch o (Thư ng tr c Ban ch o là Trung ương H i Xây d ng VN) i u 9: i u kho n thi hành. 9.1. Qui nh này thay cho Qui ch ư c ban hành kèm theo Q s 214/CG ngày 14/2/1998 v vi c tuy n ch n công trình ch t lư ng cao c a B GTVT. 9.2. Nh ng qui nh trư c ây trái v i Qui nh này u b bãi b . Các trư ng h p c bi t khác Qui nh này ph i ư c B trư ng B GTVT cho phép. 9.3. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng vư ng m c các cơ quan, ơn v k p th i báo cáo H i ng b ng văn b n (Qua Thư ng tr c H i ng là C c Giám nh & QLCL CTGT) xem xét và b sung k p th i.
Đồng bộ tài khoản