Quyết định số 2888/QĐ-BCT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 2888/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2888/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2888/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2888/Q -BCT Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P CH T O THI T BN NG B GIAI O N N NĂM 2015, CÓ XÉT N NĂM 2025 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 186/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn t i 2020; Căn c Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch h tr phát tri n s n xu t s n ph m cơ khí tr ng i m và Danh m c các s n ph m cơ khí tr ng i m, Danh m c d án u tư s n xu t s n ph m cơ khí tr ng i m giai o n t năm 2009 n năm 2015; Th c hi n công văn s 2959/VPCP-KTN ngày 24 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c y quy n cho B trư ng B Công Thương phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p ch t o thi t b ng b giai o n n năm 2015, có xét n năm 2025; Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p n ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p ch t o thi t b ng b giai o n n năm 2015, có xét n năm 2025 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Quan i m phát tri n a) Phát tri n ngành công nghi p ch t o thi t b ng b phù h p v i Chi n lư c phát tri n ngành cơ khí Vi t Nam, ưu tiên trư c h t cho phát tri n các ngành i n, xi măng, alumina-nhôm và tham gia ch t o thi t b c p, thoát nư c. b) Phát tri n ngành công nghi p ch t o thi t b ng b n nh, b n v ng, v i công ngh tiên ti n, thân thi n v i môi trư ng; c) G n k t ch t ch vi c phát tri n ngành công nghi p ch t o thi t b ng b v i phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, c a các a phương v i phát tri n công nghi p qu c phòng. 2. M c tiêu phát tri n a) n năm 2025 năng l c ch t o n 80% s lư ng thi t b ng b c a các phân ngành th y i n, nhi t i n, xi măng và alumina-nhôm; b) n năm 2025 các dây chuy n thi t b ng b s n xu t trong nư c t ch t lư ng và tính hi n i v công ngh tương ương v i các dây chuy n tiên ti n trong khu v c v i giá c nh tranh; c) Tham gia xu t khNu thi t b ng b trên cơ s t n d ng l i th v v trí a lý và phân công h p tác qu c t trong quá trình nh n chuy n giao công ngh . Ph n u t ng kim ng ch xu t khNu thi t b ng b t kho ng 2,5 t USD giai o n n năm 2015, kho ng 10 t USD giai o n 2016-2025.
  2. 3. nh hư ng phát tri n a) V tư v n thi t k : phát tri n các t ch c tư v n trên cơ s k t h p l c lư ng tư v n chuyên ngành v i tư v n công ngh ch t o, có kh năng th c hi n toàn b công vi c tư v n thi t k và qu n lý d án. Xây d ng m t s vi n nghiên c u có kh năng m nh n công vi c t ng th u thi t k trong m t s chuyên ngành; b) V u tư: mi n B c u tư ch t o thi t b ng b cho ngành xi măng, nhi t i n, th y i n, mi n Trung u tư ch t o thi t b ng b cho ngành alumina-nhôm, th y i n và m t s thi t b cho i n h t nhân, nhi t i n và l c hóa d u; mi n Nam u tư vào ch t o thi t b ng b cho ngành hóa d u, nhi t i n. u tư m i và u tư chi u sâu v i công ngh tiên ti n ch t o thi t b ng b áp ng kho ng 35% nhu c u n i a vào năm 2015; 80% nhu c u vào năm 2025; c) V t ng hóa: nâng cao năng l c c a các ơn v trong nư c t ng bư c ng d ng và làm ch công ngh i u khi n, t ng hóa trong vi c ch t o các dây chuy n thi t b ng b t i Vi t Nam; d) Phát tri n cơ s s n xu t nguyên li u: t p trung u tư m b o cung c p v ch ng lo i và s lư ng m t s nguyên li u chính cho ngành s n xu t thi t b ng b v i giá thành c nh tranh; ) Phát tri n các s n phNm công nghi p h tr ph c v cho ch t o các dây chuy n thi t b ng b t i Vi t Nam. Ph n u n năm 2025 t t l n i a hóa n 80% v giá tr các dây chuy n thi t b ng b do trong nư c ch t o. 4. Quy ho ch phát tri n a) V tư v n thi t k : n năm 2025 các ơn v tư v n thi t k trong nư c làm ch công ngh , thi t k ch t o cho các dây chuy n thi t b ng b c a các ngành th y i n, nhi t i n, xi măng, alumina- nhôm; b) Quy ho ch phát tri n s n phNm và các d án u tư: - n 2025 áp ng n 80% nhu c u trong nư c v s lư ng thi t b ng b , làm ch công ngh , thi t k ch t o thi t b ng b cho các nhà máy th y i n, nhi t i n, xi măng và alumina-nhôm; 60% nhu c u v s lư ng thi t b tiêu chuNn; 100% nhu c u v s lư ng các thi t b phi tiêu chuNn và k t c u thép. - T p trung s n xu t các s n phNm ch y u trong dây chuy n thi t b ng b c a các ngành th y i n, nhi t i n, xi măng và alumina-nhôm: + Ngành th y i n s n xu t các s n phNm: Tuabin th y i n; Máy phát th y i n; H th ng i u khi n t ng; Tr m máy bi n áp công su t l n; Thi t b cơ khí th y công; C u tr c chân dê và trung gian n 500T; C u tr c gian máy s c nâng n 800 T; H th ng thi t b làm mát. + Ngành nhi t i n s n xu t các s n phNm: Máy r i li u; Máy d li u; Lò hơi; Máy nghi n than; Máy phát; Tuabin; H th ng i u khi n t ng; C u tr c các lo i; L c b i tĩnh i n; H th ng kh lưu huỳnh; H th ng v n chuy n; + Ngành xi măng s n xu t các s n phNm: Máy nghi n các lo i; L c b i tĩnh i n; L c b i túi các lo i; H th ng v n chuy n các lo i; H th ng i u khi n t ng. + Ngành alumina-nhôm s n xu t: Máy sàng; Máy r a; Máy nghi n p; Máy v n chuy n các lo i; Máy r i li u, d li u; Máy óng bao; Thi t b k t tinh; Thi t b hòa tách. Quy ho ch các s n phNm thi t b ng b ch y u (theo kh i lư ng) cho 4 phân ngành: th y i n, nhi t i n, xi măng và alumina-nhôm ư c trình bày Ph l c 1;
  3. - Quy ho ch các d án u tư s n xu t thi t b ng b n năm 2015, nh hư ng n năm 2025 ư c trình bày Ph l c 2. Trong ó: giai o n n năm 2015 t ng v n u tư cho các d án u tư s n xu t thi t b ng b là kho ng 700 tri u USD. Giai o n 2016 – 2025 t ng v n u tư cho các d án kho ng 300 tri u USD. Ngu n v n g m v n FDI, v n thu ư c do phát hành c phi u, v n tín d ng; c) V t ng hóa: - n năm 2010 các ơn v trong nư c nghiên c u, th c hi n tích h p các ph n t t ng hóa trên cơ s ti p nh n thi t k , công ngh c a nư c ngoài. - n năm 2015 các ơn v trong nư c làm ch vi c thi t k ph n m m, tích h p h th ng i u khi n, chuNn oán giám sát; - n năm 2025 trong nư c làm ch vi c áp d ng công ngh i u khi n trong vi c ch t o các dây chuy n thi t b ng b . d) Phát tri n các cơ s s n xu t nguyên v t li u: n năm 2025 các cơ s s n xu t trong nư c áp ng trên 80% nhu c u nguyên v t li u ch t o thi t b ng b cho các ngành th y i n, nhi t i n, xi măng và alumina-nhôm t i Vi t Nam; ) Phát tri n s n phNm công nghi p h tr : n năm 2025 trong nư c áp ng trên 80% nhu c u thi t b , linh ki n, bán thành phNm ch t o các dây chuy n thi t b ng b cho các ngành th y i n, nhi t i n, xi măng và alumina-nhôm t i Vi t Nam. 5. Các gi i pháp và chính sách 5.1. Các gi i pháp a) Gi i pháp v th trư ng - Áp d ng các quy nh phi thu quan m c cao nh t (phù h p v i các cam k t WTO) nh m b o h h p lý th trư ng cho các doanh nghi p ch t o thi t b ng b trong nư c; - T o th trư ng trong nư c thông qua cơ ch ch nh th u ch t o thi t b ng b m t s d án cho T h p liên danh nhà th u trong nư c, m b o ch t lư ng và giá c c nh tranh h p lý. b) Gi i pháp v u tư - Ny m nh vi c th c hi n u tư các d án trong danh m c quy ho ch, nh kỳ rà soát i u ch nh m t s d án cho phù h p v i th c t ; - Ch ng u tư theo vùng, mi n t o năng l c cơ b n ch t o thi t b ng b : năng l c t o phôi và ch t o các chi ti t máy có kích thư c l n, năng l c gia công t chính xác cao; - Khuy n khích các doanh nghi p ch t o thi t b ng b trong nư c u tư vào các khu công nghi p, t p trung vào các v trí g n c ng nư c sâu, có ư ng, c u ch u t i tr ng l n và có không gian thích h p cho các nhà máy cơ khí n ng. K t h p chuy n d ch v i u tư chi u sâu, nâng c p, ng b và hi n i hóa các máy móc, thi t b . c) Gi i pháp v khoa h c và công ngh - Xây d ng, ban hành và áp d ng ng b và các tiêu chuNn kinh t - k thu t cho các lo i hàng hóa, các nguyên v t li u và chi ti t tiêu chuNn ph c v cho ngành s n xu t thi t b ng b , các tiêu chuNn v tiêu hao năng lư ng và b o v môi trư ng phù h p v i năng l c các nhà ch t o Vi t Nam và tiêu chuNn qu c t ;
  4. - Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia nghiên c u, ch t o thi t b ng b . Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí cho các nhi m v nghiên c u thi t k ch t o các s n phNm thi t b ng b có nh hư ng n s phát tri n c a toàn ngành, có kh năng nhân r ng, c nh tranh và tham gia xu t khNu. d) Gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c - a d ng hóa chương trình và hình th c ào t o c a các trư ng nh m áp ng nhu c u nhân l c c a ngành công nghi p ch t o thi t b ng b c v s lư ng và ch t lư ng; - Tăng cư ng c i ào t o, th c t p nư c ngoài v tư v n, thi t k các thi t b trong các dây chuy n thi t b ng b , v t ng hóa và ch c danh k sư trư ng, t ng công trình sư, giám c d án; - Xây d ng tiêu chuNn k sư trư ng, t ng công trình sư và các ch chính sách kèm theo. Tăng cư ng thu hút lao ng ch t lư ng cao nư c ngoài làm vi c lâu dài t i các doanh nghi p trong nư c. ) Gi i pháp tr giúp Tăng cư ng vai trò và ho t ng c a các hi p h i ngành hàng c ng c quan h liên k t gi a các doanh nghi p, nâng cao năng l c c nh tranh, tìm ki m phân tích các thông tin v th trư ng, v công ngh m i và thu hút u tư. 5.2. Các chính sách Các d án s n xu t thi t b ng b ư c ưu tiên xem xét, áp d ng các cơ ch ưu ãi theo Quy t nh s 10/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch h tr phát tri n các s n phNm cơ khí tr ng i m và các chính sách ưu ãi có liên quan hi n hành. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m công b Quy ho ch, ch nh và ki m tra vi c phát tri n ngành ch t o thi t b ng b theo Quy ho ch ư c duy t; 2. Các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Xây d ng; Khoa h c và Công ngh ; Tài nguyên và Môi trư ng; Giáo d c và ào t o; Qu c phòng theo ch c năng c a mình, ph i h p v i B Công Thương c th hóa cơ ch , chính sách phát tri n ngành ch t o thi t b ng b nêu trong Quy t nh này tri n khai th c hi n Quy ho ch. 3. UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trên cơ s Quy ho ch ư c duy t, có trách nhi m ph i h p, t o i u ki n thu n l i các d án, chương trình phát tri n c a ngành ch t o thi t b ng b ư c th c hi n ng b và phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 4. Các Hi p h i ngành ngh ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c ph bi n Quy ho ch b ng các hình th c: tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n cho các doanh nghi p ngành ch t o thi t b ng b trong c nư c có nh hư ng và k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh phù h p v i Quy ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG
  5. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng; các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Vũ Huy Hoàng - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Hi p h i Công nghi p k thu t i n Vi t Nam; - Website B Công Thương; - Các V , C c, Vi n CL thu c B CT; - Lưu VT, CNNg (5 b n). PH L C 1 QUY HO CH S N PH M CH Y U (Kèm theo Quy t nh s 2888/Q -BCT ngày 08 tháng 6 năm 2009) Ngành th y i n (cho nhà máy công su t nh và v a) Tên thi t b ơn v n năm 2015 2016-2025 Tuabin th y i n cái 50 100 Máy phát th y i n cái 50 100 H th ng i u khi n t ng cái 150 42 Tr m máy bi n áp công su t l n cái 80 42 Thi t b cơ khí th y công H th ng 116 42 C n tr c chân ê và trung gian n 500T cái 300 130 C n tr c gian máy s c nâng n 800T cái 116 42 H th ng thi t b làm mát cái 116 42 Ngành nhi t i n (cho nhà máy công su t 100-600MW) Tên thi t b ơn v n năm 2015 2016-2025 Máy r i li u cái 30 97 Máy d li u cái 30 97 Lò hơi cái 3 97 Máy nghi n than cái 15 121 Máy phát cái 10 97 Tuabin cái 10 97 H th ng i u khi n t ng H th ng 10 121 C n tr c các lo i cái 120 1200 L c b i tĩnh i n cái 30 121 H th ng kh lưu huỳnh cái 30 121 H th ng v n chuy n cái 800 1500 Ngành xi măng (cho dây chuy n 1,4 tri u t n/năm)
  6. Tên thi t b ơn v n năm 2015 2016-2025 Máy nghi n các lo i (nghi n li u công su t cái 100 100 175 t n/gi , nghi n than 15-20 t n/gi , nghi n xi măng 150 t n/gi …) L c b i tĩnh i n cái 32 32 (Q:315.000, 480.000 m3/gi ) L c b i túi các lo i cái 600 600 H th ng v n chuy n các lo i cái 400 400 H th ng i u khi n t ng H th ng 16 16 Ngành Alumina-nhôm (cho dây chuy n 100 – 600 ngàn t n/năm) Tên thi t b ơn v n năm 2015 2016-2025 Máy sàng (200 t n/gi ) cái 128 176 Máy r a (200 t n/gi ) cái 64 88 Máy nghi n p các lo i (200 t n/gi ) cái 100 180 Máy v n chuy n các lo i (800 t n/gi ) cái 376 518 Máy r i li u, d li u (800 t n/gi ) cái 16 22 Máy óng bao (100 t n/gi ) cái 28 40 Thi t b k t tinh (Φ 14 x 32m) cái 168 231 Thi t b hòa tách Φ4x24m, P 7kg/cm2 cái 96 132 C u tr c các lo i (5-50 t n) cái 100 150 Máy khu y các lo i (2-20 kW) cái 480 660 Thi t trao i nhi t (d ng ng và t m) cái 320 440 Thi t b cô c (240 t n/gi ) 264 363 Thi t b nung (900 t n/ngày) cái 8 12 3 Bơm các lo i (50-800m /gi ) cái 2400 3300 Van các lo i (Φ 20-400) cái 4800 6600 Nhà máy i n ch y than 30 MW cái 8 12 H th ng i u khi n DCS H th ng 5 10 PH L C 2 DANH M C D ÁN U TƯ (Kèm theo Quy t nh s 2888/Q -BCT ngày 08 tháng 6 năm 2009) T ng m c u tư (tri u USD) a i m u Th i gian TT Tên d án Công su t (t n/năm) tư d ki n T i 2015 2016-
  7. 2025 1 Nhà máy cơ khí n ng 30.000 210 170 H i Phòng, 2009-2016 s 1 Qu ng Ninh u tư m i 2 Nhà máy cơ khí do 20.000 45 B c Ninh 2009-2012 HAMECO chuy n d ch 3 Nhà máy k t c u thép 10.000 – 30.000 15 Mi n B c 2009-2012 (2 nhà máy s n lư ng 10.000 – 30.000 u tư m r ng t n/năm) 4 Nhà máy k t c u thép 10.000 – 30.000 15 Mi n Nam 2009-2011 (2 nhà máy s n lư ng 10.000 – 30.000 u tư m r ng t n/năm) 5 Nhà máy k t c u thép 5.000 – 10.000 10 Mi n Trung 2009-2013 (2 nhà máy 5.000 – 10.000 t n/năm) u tư m i 6 Nhà máy k t c u thép 2.000-5.000 5 10 Các mi n 2010-2018 công su t nh (5-7 nhà máy 2000.5000 u tư m i t n/năm) 7 Nhà máy ch t o máy 10.000 40 Hà N i, B c 2008-2012 bi n áp (02 nhà máy Ninh s n lư ng 100-200 u tư m r ng máy/năm) 8 Nhà máy ch t o bơm, 15.000 20 H i Dương 2010-2015 qu t u tư m r ng 9 Nhà máy ch t o van 10.000 20 H i Dương 2010-2015 u tư m i 10 Nhà máy ch t o qu t 7.000 15 Hưng Yên, 2010-2015 công nghi p Hà N i u tư m i 11 Nhà máy ch t o xích 2.000 15 ông Anh 2012-2015 công nghi p u tư m r ng Hà N i 12 Nhà máy ch t o bu 3.000 15 Hà N i 2010-2012 lông, ai c u tư m r ng 13 Nhà máy ch t o ng 2.000 25 Hà N i 2010-2015 cơ i n u tư m r ng 14 Nhà máy ch t o h p 2.000 20 H i Phòng 2010-2015 gi m t c u tư m r ng 15 Nhà máy ch t o thi t 2.000 20 Hà N i 2012-2015 b th y l c
  8. u tư m i 16 Nhà máy ch t o vòng 1.000 20 Thanh Hóa, 2012-2015 bi, kh p n i, phanh … Ngh An u tư m i 17 Nhà máy cơ khí n ng 30.000 250 Dung Qu t 2008-2012 s 3 u tư m i 19 Nhà máy k t c u thép 30.000-50.000 45 Mi n B c 2018-2023 (2-3 nhà máy) u tư m i 20 Nhà máy k t c u thép 30.000-50.000 45 Mi n Nam 1017-2022 (2-3 nhà máy) u tư m i 21 Nhà máy (k t c u thép 20.000-30.000 30 Mi n Trung 2020-2025 (2 nhà máy) u tư m i V n u tư các giai o n (Tr.USD) 700 300
Đồng bộ tài khoản