Quyết định số 289/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 289/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 289/TTg về việc phê duyệt thoả thuận thành lập Viện Vac-xin quốc tế tại Seoul, Hàn Quốc do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 289/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 289/TTg Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T THO THU N THÀNH L P VI N VAC-XIN QU C T T I SEOUL, HÀN QU C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh v Ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989; Theo ngh c a B trư ng B Y t t i Công văn s 2689-QT ngày 24-4-1997, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Tho thu n thành l p Vi n Vac-xin qu c t t i Seoul, Hàn Qu c (kèm theo Hi n chương ho t ng c a Vi n), do i s , Trư ng oàn i di n Vi t Nam bên c nh Liên h p qu c ã ký t i New York ngày 28 tháng 10 năm 1996. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày b t u có hi u l c c a Tho thu n trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B Y t và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản