Quyết định số 29/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Vận tải biển Hải Âu thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty vận tải biển Hải Âu thuộc Công ty Vận tải biển Việt Nam - thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo đề nghị tại công văn số 11/HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2000 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. 1. Vốn Điều lệ : 15.000.000.000 đồng Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30% vốn Điều lệ, - Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp 70% vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Vận tải biển Hải Âu tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 1999 để cổ phần hoá 14.050.751.382 đồng; trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty 14.050.751.382 đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1.190 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 35.700.000 đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Vận tải biển Hải Âu thành Công ty cổ phần :
  2. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu. - Tên giao dịch quốc tế : Seagull Shipping Joint stock Company. - Tên viết tắt : SESCO - Trụ sở chính : số 15 - Cù Chính Lan - quận Hồng Bàng - thành phố Hải Phòng. Điều 3. Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu kinh doanh các ngành nghề chính : - Vận tải biển trong và ngoài nước. - Thực hiện các dịch vụ đại lý : tầu biển, giao nhận vận tải đa phương thức. - Môi giới hàng hải. - Cung ứng tầu biển. - Kinh doanh xuất nhập khẩu. Điều 4. Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp; - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vận tải biển Hải Âu có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty Vận tải biển Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh & Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH, CN, - Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản