Quyết định số 29/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định số 29/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 329 : 2004 " Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc -------- S :29/2004/Q -BXD Hà n i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG (V vi c ban hành TCXDVN 329 : 2004 " Bê tông và v a xây d ng - Phương pháp xác nh pH ") B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36 / 2003 / N -CP ngày 4 / 4 / 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng t i công văn s 1067 / CV-VKH ngày 5 / 11 / 2004 và V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 329 : 2004 " Bê tông và v a xây d ng - Phương pháp xác nh pH " i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh Xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 329 : 2004
  2. Biên so n l n 1 BÊ TÔNG VÀ V A XÂY D NG –PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH PH CONCRETE AND MORTAR - METHOD FOR DETERMINATION OF PH HÀ N I - 2004 L i nói u Tiêu chuNn xây d ng TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và v a xây d ng - Phương pháp xác nh pH do B Xây d ng ban hành theo quy t nh s 29 / 2004 / Q -B Xây d ng ngày 10 / 12 / 2004. 1.Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh phương pháp xác nh pH c a bê tông và v a xây d ng b ng máy o pH. Tài li u vi n d n TCVN 6492 : 1999 Ch t lư ng nư c - Xác nh pH. TCVN 4851: 1989 Nư c dùng phân tích trong phòng thí nghi m. TCXD VN 262: 2001 Bê tông n ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng clorua trong c t li u và bê tông. Nguyên t c th Ti n hành xác nh pH c a bê tông và v a thông qua o hi u i n th c a i n c c khi nhúng trong dung d ch m u b ng máy o pH. Thi t b và d ng c th 4.1Máy o pH 4.1.1 ng h o pH: V i i n tr u vào l n hơn 1012 W, có b ph n bù tr nhi t và i u ch nh d c theo milivon trên ơn v pH và chính xác n 0,01 ơn v pH. 4.1.2 i n c c là h i n c c t h p ( i n c c kép) g m có: i n c c ch th : Là i n c c th y tinh hay còn g i là i n c c pH. i n c c so sánh: Có th s d ng i n c c calomen bão hòa hay i n c c Ag/AgCl. 4.2Thi t b và d ng c l y m u 4.2.1 Thi t b l y m u bê tông d ng c c:
  3. Máy khoan ng l y lõi bê tông, ư ng kính mũi khoan t 50 mm n 150 mm. Máy c t l y m u bê tông c c. 4.2.2 Thi t b l y m u bê tông, v a d ng b t, v a d ng c c : Máy khoan i n c m tay, ư ng kính mũi khoan t 10 mm n 16 mm Búa, c. Thìa ho c que g t b ng thép không g l y m u bê tông, v a d ng b t t l khoan, gi y bóng kính h ng m u khoan. Túi ng m u b ng polyetylen. 4.3 Thi t b và d ng c gia công m u 4.3.1.Búa, c i, chày ng ho c gang p và nghi n bê tông, v a d ng c c. 4.3.2.Máy nghi n có kh năng nghi n b t m n qua sàng 0,14mm. 4.3.3.Sàng c 0,14 mm ho c 0,15 mm. 4.3.4.Cân k thu t có chính xác n 0,01 g. 4.3.5.ân phân tích có chính xác n 0,001 g. 4.3.6.C c ho c bình ng m u b ng thu tinh b n ki m ho c b ng ch t d o, dung tích t i thi u 50 ml, áy b ng, có n p y. 4.3.7.C c ong dung tích 100ml; 500ml. 4.3.8.Bình nh m c dung tích 1000ml. Gi y ch th pH. Nhi t k có thang chia n 0,5oC. 5Hóa ch t 5.1.Nư c c t. Nư c dùng trong quá trình th nghi m là nư c c t theo tiêu chuNn TCVN 4851: 1989 ã ư c un sôi u i khí CO2. 5.2.Dung d ch m tiêu chu n
  4. Có th s d ng các dung d ch m tiêu chuNn ch s n ho c t pha. Khi s d ng s n phNm ch s n, chú ý th i h n s d ng và cách b o qu n ghi s n trên bao bì. Hóa ch t dùng pha các dung d ch m tiêu chuNn có tinh khi t không th p hơn "tinh khi t phân tích" (TKPT). CHÚ THÍCH: Giá tr pH c a các dung d ch m tiêu chuNn theo nhi t và cách pha ch ư c trình bày chi ti t trong ph l c A. 6.Chu n b m u th 6.1L y m u 6.1.1.L y m u bê tông M u bê tông ư c l y d ng c c và d ng b t theo i u 6.2.1, tiêu chuNn TCXD VN 262 : 2001. 6.1.2.L y m u v a M uv a ư cl y d ng b t, ho c c c. Dùng khoan i n c m tay khoan t 6 n 10 mũi xung quanh khu v c c n l y m u, trong m t vùng kho ng 0,15 m2. H ng l y b t v a rơi ra trong lúc khoan b ng gi y bóng kính. Kh i lư ng m u v a c n l y không ít hơn 25 g. Có th l y m u b ng búa, c d ng c c. M u sau khi l y c n ư c b o qu n trong túi polyetylen kín, tránh ti p xúc v i không khí và hơi Nm trư c khi ti n hành thí nghi m. 6.2.Chu n b m u 6.2.1.M u c c ho c lõi khoan. Dùng búa ho c chày p nh thành các h t có kích thư c bé hơn , tr n u, p nh n các h t có kích thư c kho ng 5 mm, rút g n theo phương pháp chia tư n khi thu ư c kho ng 25 g m u. Nghi n nh n khi l t h t qua sàng c 0,14 mm ho c 0,15 mm thu ư c m u b t ti n hành xác nh pH. 6.2.2.M u l y d ng b t em nghi n nh 25 g m u ã l y d ng b t cho n khi l t h t qua sàng c 0,14 mm ho c 0,15 mm thu ư c m u b t ti n hành xác nh pH. CHÚ THÍCH:
  5. 1. M u th d ng b t ư c b o qu n trong túi polyetylen kín cho n khi th . Nên th ngay khi có th thu ư c k t qu chính xác nh t. 2. Th i gian lưu m u không quá m t tháng. 7.Ti n hành th 7.1.Chu n b m u o 7.1.1.Cân 5 g m u b t bê tông và v a ( theo i u 6.2.1 và 6.2.2), chính xác t i 0,01g vào c c ho c bình có n p y ã ư c ã ư c r a s ch và tráng b ng nư c c t (chuNn b theo i u 4.3.6). Thêm vào 50 ml nư c c t ã chuNn b theo i u 5.1. 7.1.2.Khu y ho c l c nh bình ng m u trong th i gian 5 phút cho b t v a và bê tông phân tán u trong nư c, y n p tránh ti p xúc v i không khí. 7.1.3.Sau 30 phút l c l i các bình m u m t l n n a. 7.1.4. yên bình m u trong 24 h, thu ư c m u bê tông, v a xác nh pH. 7.2.Chu n máy 7.2.1.Xác nh pH sơ b c a dung d ch m u bê tông b ng gi y ch th , ghi l i giá tr pH ã o. 7.2.2.Tráng r a i n c c và bình ng dung d ch m tiêu chuNn b ng nư c c t ít nh t ba l n. Th m khô nư c u i n c c b ng gi y th m ho c khăn lau m m. Bình ng m u có th s y ho c lau khô b ng gi y th m. Ch n hai dung d ch m tiêu chuNn có giá tr pH sao cho pH c a dung d ch m u o ư c m c 7.2.1 n m trong kho ng pH c a hai dung d ch m tiêu chuNn. ChuNn máy o pH t i hai giá tr pH dung d ch m tiêu chuNn ã ch n m c 7.2.3. Quy trình chuNn máy theo hư ng d n s d ng c a nhà s n xu t. K t qu c a hai l n o c a m t dung d ch m chuNn chênh l ch không quá 0,02 ơn v pH. N u vư t quá ph i ti n hành chuNn l i. CHÚ THÍCH : Không s d ng l i các dung d ch m tiêu chuNn ã dùng. 7.3.Ti n hành o 7.3.1. Tránh r a, làm s ch i n c c như i u 7.2.2 . 7.3.2 Trư c khi o, l c nh bình ng m u ã chuNn b i u 7.1, yên 5 phút.
  6. 7.3.3.Nhúng i n c c vào m u o, l c tròn và nh cho dung d ch ti p xúc h t v i i n c c. yên i n c c cho n khi giá tr thu ư c máy o không i. Ghi l i giá tr pH . CHÚ THÍCH: Khi nhúng i n c c vào m u o, u i n c c không ư c ch m vào l p bê tông, v a l ng áy bình. 7.3.4.Ti p t c o pH c a dung d ch m u th hai (m u song song). K t qu gi a hai l n o không chênh l ch quá 0,05 ơn v pH. N u vư t ph i ti n hành làm l i. CHÚ THÍCH: Khi r a và lau i n c c, tránh c r a m nh có th nh hư ng t i phân c c c a i n c c d n t i sai s c a phép o. B o qu n i n c c và máy o pH theo hư ng d n c a nhà s n xu t. 8.K t qu th Giá tr pH c a bê tông, v a ư c tính b ng trung bình c ng k t qu o c a hai thí nghi m ti n hành song song c a cùng m t m u, l y chính xác t i 0,01 ơn v pH. 9.Báo cáo k t qu Trong báo cáo k t qu c n có nh ng thông tin sau : Kí hi u m u, ngày, tháng, năm l y m u; Nơi l y m u ho c tên c u ki n c a công trình l y m u; Tên ơn v th nghi m; Ngày, tháng, năm th nghi m; Tiêu chuNn th nghi m (s hi u tiêu chuNn này); Nhi t th c hi n th nghi m; Giá tr pH c a m u o theo i u 8. Ph l c A ( Tham kh o) Các dung d ch m tiêu chu n A.1 Giá tr pH c a các dung d ch m tiêu chu n theo nhi t
  7. B ng A.1 : Giá tr pH c a các dung d ch m tiêu chu n theo nhi t C D E F I Nhi t Phtalat Photphat Borax Natri cacbonat / Canxi hidroxyt Natri hidrocacbonat 0 4,00 6,98 9,46 10,32 13,42 5 4,00 6,95 9,39 10,25 13,21 10 4,00 6,92 9,33 10,18 13,00 15 4,00 6,90 9,27 10,12 12,81 20 4,00 6,88 9,23 10,06 12,63 25 4,00 6,86 9,18 10,01 12,45 30 4,01 6,85 9,14 9,97 12,29 35 4,02 6,84 9,10 9,93 12,13 40 4,03 6,84 9,07 9,89 11,98 45 4,04 6,83 9,04 9,86 11,84 50 4,06 6,83 9,02 9,83 11,71 - Các dung d ch m tiêu chuNn trên ph i ư c pha b ng nư c không có ch a cacbon ioxit. Nư c dùng trong quá trình pha ch ph i là nư c c t theo tiêu chuNn TCVN 4851:1989 ã ư c un sôi u i khí CO2. - S d ng hoá ch t "TKPT" pha dung d ch m tiêu chuNn, cân phân tích chính xác t i 0,001g A.2 Cách pha ch các dung d ch m tiêu chu n Dung d ch C : Phtalat pH= 4,00 25 oC. Hoà tan 10,21 g kali hydro phtalat ã s y 2 gi 120oC vào nư c c t 25oC ± 1oC và pha loãng thành 1 lít trong bình nh m c. Dung d ch D: Dinatri hidro photphat pH = 6,86 25o C. Hòa tan 3,55g dinatri hydrophotphat ( ã s y 120oC trong 120 phút) và 3,39g kali dihidrophotphat vào nư c c t 25 oC ± 1oC và pha loãng thành 1 lít trong bình nh m c. Dung d ch E: Natri borax (Na2B407.10 H20) 0,01 M; pH = 9,18 25o C. Hòa tan 3,81g natri borax vào nư c c t 25 oC ± 1o C và pha loãng thành 1 lít trong bình nh m c.
  8. Dung d ch F: Natri cacbonat (Na2C03) 0,025 M và natri hidrocacbonat (NaHC03) 0,025 M; pH = 10,01 25o C. Hòa tan 2,64g natri cacbonat ( ã s y 250o C trong 90 phút) và 2,09g natrihidro cacbonat vào nư c c t và pha loãng thành 1 lít trong bình nh m c. Dung d ch I: Canxi hidroxyt (Ca(OH)2); pH = 12,45 25oC. ChuNn b dung d ch quá bão hoà Ca(OH)2 (TKPT) trong l nh a, l c k và l c l y ph n dung d ch b ng ph u l c. B o qu n dung d ch m trong bình nh a, y nút kín tránh ti p xúc v i CO2 không khí. N u dung d ch b vNn c ph i b i. CHÚ THÍCH: Cách pha ch dung d ch m tham kh o TCVN 6492:1999 và ASTM D 1293-95.
Đồng bộ tài khoản