Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 31/12/2004 hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 29/2005/Q -BNN NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2005 V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN BAN HÀNH N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Nay công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2004 ã h t hi u l c pháp lu t g m 61 văn b n (Có danh m c kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c, tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m thi hành Quy t nh này. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN BAN HÀNH N NGÀY 31/12/2003 H T HI U L C PHÁP LU T (Kèm theo Quy t nh s 29 ngày 30 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
  2. I. LĨNH V C NÔNG NGHI P S Hình th c S văn b n Ngày ban hành Trích y u n i dung TT văn b n 1 Thông tư 02/NN-KNKL/TT 01/03/1997 Hư ng d n thi hành Ngh nh s 07/CP c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng. 2 Thông tư 09/NN-KNKL/TT 17/9/1996 Hư ng d n thi hành Ngh nh s 14-CP c a Chính ph v vi c qu n lý gi ng v t nuôi 3 Quy t 658/1998/Q -BNN- 02/02/1998 Ban hành quy nh t m th i v nh KHCN qu n lý ch t lư ng phân bón 4 Quy t 123/1998/Q -BNN- 25/8/1998 Ban hành danh m c các lo i s n nh KHCN phân bón ư c s d ng và lưu thông Vi t Nam 5 Quy t 219/1998/Q -BNN- 30/12/1998 B sung 128 lo i phân bón vào nh KHCN Danh m c các lo i phân bón ư c s d ng và lưu thông Vi t Nam 6 Quy t 12/2000/Q -BNN- 15/2/2000 B sung các lo i phân bón vào nh KHCN Danh m c các lo i phân bón ư c s d ng và lưu thông Vi t Nam 7 Quy t 74/2001/Q -BNN- 10/7/2001 B sung 9 lo i phân bón vào nh KNKL Danh m c các lo i phân bón ư c s d ng và lưu thông Vi t Nam 8 Quy t 86/2004/Q -BNN- 23/8/2001 Quy nh t m th i v công b nh KHCN tiêu chuNn ch t lư ng i v i hàng hóa chuyên ngành nông nghi p. II. LĨNH V C LÂM NGHI P S Hình th c S văn b n Ngày ban hành Trích y u n i dung TT văn b n 9 Thông tư 01/KL-TT 18/02/1997 Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 77/CP v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n 10 Thông tư 09/NN/KL-TT 10/10/1997 S a i, b sung m t s i m quy nh t i Thông tư s 01/KL-TT ngày 18/02/1997 hư ng d n th c hi n Ngh nh
  3. s 77/CP v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n 11 Quy t nh 402/NN/KL-Q 21/3/1997 Ban hành h th ng bi u m u v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n 12 Quy t nh 143/1999/Q - 14/10/1999 T ch c b máy c a C c ki m BNN-TCCB lâm 13 Quy t nh 40/2000/Q - 13/04/2000 Ban hành Quy ch t ch c BNN th c hi n Chương trình phát tri n nông thôn mi n núi Vi t Nam - Th y i n 14 Ch th 02/1998/CT- 07/01/1998 V vi c th c hi n t t tr ng cây BNN-PTLN năm 1998 15 Ch th 12/1998/CT- 11/11/1998 K ni m ngày Lâm nghi p BNN Vi t Nam III. LĨNH V C B O V TH C V T S Hình th c S văn b n Ngày ban hành Trích y u n i dung TT văn b n 16 Thông tư 06/BVTV-TT 20/08/1997 Quy nh vi c c p gi y phép kinh doanh thu c b o v th c v t 17 Thông tư 07/NN-BVTV- 20/08/1997 Hư ng d n th c hi n Ngh nh TT s 78/CP ngày 29/11/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t. 18 Thông tư 63/1999/TT- 9/4/1999 Hư ng d n vi c th c hi n công BNN-KHCN tác ki m d ch th c v t n i a 19 Quy t nh 287/Q -BNN 25/02/1997 Quy nh t m th i th t c ki m tra nhà nư c ch t lư ng thu c b o v th c v t xu t, nh p khNu 20 Quy t nh 297/NN-BVTV- 27/02/1997 Quy nh danh m c thu c b o v Q th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng và c m s d ng Vi t Nam 21 Quy t nh 1165-NN- 05/06/1997 Công b Danh m c v t th thu c BVTV-Q di n kinh doanh th c v t xu t khNu, nh p khNu, t m nh p, quá c nh nư c CHXHCN Vi t Nam
  4. 1997-199 8 22 Quy t nh 39/1998/Q - 26/02/1998 Danh m c thu c b o v th c v t BNN-BVTV ư c phép s d ng và c m s d ng Vi t Nam 23 Quy t nh 75/1998/Q - 21/5/1998 Danh m c d ch h i ki m d ch BNN-BVTV th c v t c a nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam 24 Quy t nh 91/1998/Q - 02/7/1998 Quy nh v các thao tác k thu t BNN-BVTV ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t và th t c l p h sơ ki m d ch th c v t 25 Quy t nh 193/1998/Q - 02/12/1998 Quy nh v ki m nh ch t BNN-BVTV lư ng, dư lư ng thu c b o v th c v t m i nh m m c ích ăng ký t i Vi t Nam 26 Quy t nh 29/1999/Q - 04/02/1999 Ban hành danh m c thu c b o v BNN-BTVT th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng và c m s d ng t i Vi t Nam 27 Quy t nh 50/1999/Q - 16/3/1999 Danh m c v t th thu c di n BNN-BVTV ki m d ch th c v t c a Vi t Nam năm 1999-2000 28 Quy t nh 106/1999/Q - 26/7/1999 S a i m u gi y ch ng nh n BNN-BVTV ki m d ch th c v t ban hành theo Quy t nh 91/1998/Q -BNN- BVTV 29 Quy t nh 165/1999/Q - 13/12/1999 Qui nh v th t c thNm nh s n BNN-BVTV xu t, gia công, ăng ký, xu t khNu, nh p khNu v buôn bán, lưu ch a, tiêu h y nhân thu c bao bì óng gói, h i th o, qu ng cáo và s d ng thu c b o v th c v t 30 Quy t nh 33/2000/Q - 03/4/2000 Danh m c thu c b o v th c v t BNN-BVTV ư c phép s d ng, c m s d ng Vi t Nam 31 Quy t nh 88/2000/Q - 11/8/2000 ăng ký chính th c, ăng ký b BNN-BVTV sung và ăng ký c cách m t s lo i thu c b o v th c v t ư c phép s d ng và h n ch s d ng Vi t Nam 32 Quy t nh 118/2000/Q - 20/11/2000 Quy nh v các thao tác k thu t BNN-BVTV ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t và th t c l p h sơ ki m d ch th c v t.
  5. 33 Quy t nh 07/2001/Q - 19/01/2001 ăng ký chính th c, ăng ký b BNN-BVTV sung và ăng ký c cách m t s lo i thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam. 34 Quy t nh 17/2001/Q - 06/3/2001 Danh m c thu c b o v th c v t BNN-BVTV ư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam 35 Quy t nh 34/2001/Q - 30/3/2001 Quy nh v i u ki n kinh doanh BNN trong m t s lĩnh v c thu c ngành tr ng tr t và chăn nuôi (Ph n b o v th c v t). 36 Quy t nh 66/2001/Q - 13/6/2001 ăng ký c cách m t s lo i BNN thu c b o v th c v t ư c phép s d ng t i Vi t Nam. 37 Quy t nh 89/2001/Q - 06/9/2001 ăng ký chính th c, ăng ký b BNN sung và ăng ký c cách m t s lo i thu c b o v th c v t vào danh m c ư c phép s d ng t i Vi t Nam. 38 Quy t nh 16/2002/Q - 12/3/2002 Ban hành danh m c thu c b o v BNN th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam. 39 Quy t nh 49/2002/Q - 11/6/2002 S a i, b sung m t s i m BNN trong Quy t nh s 16/2002/Q - BNN ngày 12/3/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng và c m s d ng Vi t Nam. 40 Quy t nh 53/2002/Q - 18/6/2002 ăng ký c cách 04 lo i thu c BNN b o v th c v t vào danh m c ư c phép s d ng t i Vi t Nam. 41 Quy t nh 82/2002/Q - 19/9/2002 S a i m u gi y khai báo ki m BNN d ch th c v t theo Quy t nh 118/2000/Q /BNN-BVTV. 42 Quy t nh 92/2002/Q - 21/10/2002 ăng ký chính th c, ăng ký b BNN sung và ăng ký c cách m t s lo i thu c b o v th c v t vào danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam. 43 Quy t nh 42/2003/Q - 29/01/2003 ăng ký c cách m t s lo i BNN thu c b o v th c v t vào danh m c ư c phép s d ng t i vi t
  6. Nam. 44 Quy t nh 53/2003/Q - 02/4/2003 Danh m c thu c b o v th c v t BNN ư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam. 45 Quy t nh 63/2003/Q - 27/5/2003 ăng ký chính th c, ăng ký b BNN sung và ăng ký c cách m t s lo i thu c b o v th c v t vào danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam. IV. LĨNH V C QU N LÝ Ê I U VÀ PHÒNG CH NG L T BÃO S Hình th c S văn b n Ngày ban hành Trích y u n i dung TT văn b n 46 Quy t nh 96/1998/Q - 08/7/1998 Phân công lãnh o B ch o, BNN-PCLB ki m tra, ôn c công tác phòng, ch ng l t, bão năm 1998 47 Quy t nh 23/2001/Q - 15/3/2001 Giao k ho ch mua v t tư d tr BNN-PCLB phòng, ch ng l t, bão năm 2001. 48 Quy t nh 4070/2001/Q - 31/8/2001 Phân b kinh phí thu gom v t BNN-PCLB tư, d tr , phòng, ch ng l t, bão năm 2001. 49 Quy t nh 2197/2002/Q - 14/6/2002 Giao k ho ch mua v t tư d tr BNN-PCLB phòng ch ng l t bão năm 2002. 50 Quy t nh 2196/2002/Q - 14/6/2002 Phân b kinh phí thu gom v t tư BNN-PCLB d tr phòng, ch ng l t, bão năm 2002 51 Quy t nh 1738/2003/Q - 14/6/2003 Giao k ho ch mua và thu gom BNN-PCLB v t tư d tr phòng, ch ng l t, bão năm 2003. 52 Ch th 07/NN-PCLB- 17/4/1997 V vi c phòng tránh lũ quét năm CT 1997. 53 Ch th 08/1998/CT- 03/4/1998 V vi c tu b ê kè, c ng và BNN-PCLB chuNn b s n sàng h ê, phòng l t năm 1998 54 Ch th 03/NN-PCLB- 25/01/1997 T p trung ch o hoàn thành CT s m k ho ch tu b ê i u, qu n lý ch t ch các tuy n ê và chuNn b m i m t s n sàng h ê, phòng ch ng l t năm 1997. V. LĨNH V C KHÁC
  7. S Hình th c S văn b n Ngày ban hành Trích y u n i dung TT văn b n 55 Thông tư 41/2000/TT- 13/4/2000 Hư ng d n vi c xu t, nh p khNu BNN/KH hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 242/1999/Q -TTg. 56 Quy t nh 1634/NN- 10/1/1997 Ch c năng nhi m v c a C c TCCB/Q qu n lý nư c và công trình thu l i. 57 Quy t nh 123/2000/Q / 27/11/2000 Ch c năng, nhi m v , quy n h n BNN-TCCB và t ch c c a Ban Qu n lý Trung ương d án thu l i. 58 Quy t nh 2705/NN- 18/10/1997 ơn giá kh o sát công trình thu TXD/Q l i. 59 Quy t nh 357-QLN/Q 13/3/1997 Quy nh t m th i v vi c th c hi n c p phép, thăm dò, khai thác, hành ngh khai thác nư c ng m, ăng ký công trình khai thác nư c ng m. 60 Quy t nh 156/1998/Q - 09/10/1998 V c ph n hoá doanh nghi p BNN/TCCB Nhà nư c. 61 Ch th 05/1998/CT- 19/02/1998 V s p x p và nâng cao hi u qu BNN-CS ho t ng c a doanh nghi p Nhà nư c trên a bàn Thành ph Hà N i và Thành ph HCM. Bùi Bá B ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản