Quyết định số 29/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 29/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 354:2005 "bê tông nặng - phương pháp xác định hàm lượng Sunfat trong bê tông" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 354: 2005 “BÊ TÔNG N NG - PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH HÀM LƯ NG SUNFAT TRONG BÊ TÔNG” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 354: 2005 “Bê tông n ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng sunfat trong bê tông”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Liên ( ã ký) BÊ TÔNG N NG - PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH HÀM LƯ NG SUNFAT TRONG BÊ TÔNG Heavy concrete - Method for determination of sulfate content in concrete L I NÓI U Tiêu chuNn xây d ng TCXDVN ……. : 2005 “Bê tông n ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng sunfat trong bê tông” ư c B Xây d ng ban hành theo quy t nh s …29 ngày 25./…8../ 2005.
  2. BÊ TÔNG N NG - PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH HÀM LƯ NG SUNFAT TRONG BÊ TÔNG Heavy concrete- Method for determination of sulfate content in concrete 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh phương pháp xác nh hàm lư ng sunfat hòa tan trong bê tông, b ng phương pháp kh i lư ng. Tiêu chuNn này không áp d ng cho bê tông dùng xi măng ch a bari. 2. Tài li u vi n d n TCVN 4851: 1989 (ISO 3696: 1987) Nư c dùng phân tích trong phòng thí nghi m - Yêu c u k thu t và phương pháp th . TCXDVN 262: 2001 Bê tông n ng - Phương pháp xác nh hàm lư ng clorua trong c t li u và bê tông. 3. Thi t b và d ng c 3.1. Thi t b và d ng c l y m u: 3.1.1. Thi t b l y m u bê tông d ng c c: - Máy khoan ng l y lõi bê tông, ư ng kính mũi khoan t 50 mm n 150 mm. - Máy c t bê tông. 3.1.2. Thi t b l y m u bê tông d ng b t: - Máy khoan i n c m tay, ư ng kính mũi khoan t 10 mm n 16 mm. 3.1.3. Thìa ho c que g t b ng thép không g l y m u bê tông d ng b t t l khoan, gi y bóng kính h ng m u khoan. Túi ng m u b ng polyetylen. 3.2. Thi t b và d ng c gia công m u 3.2.1. Búa, c i, chày ng ho c gang p và nghi n bê tông d ng c c. 3.2.2. Máy nghi n bi ho c nghi n l c (ho c các thi t b p, nghi n khác). 3.2.3. Sàng có kích thư c l 0,14 mm ho c 0,15 mm. 3.2.4. Cân k thu t có chính xác n 0,01 g. 3.3. Thi t b và d ng c phân tích m u 3.3.1. Cân phân tích có chính xác n 0,0001 g.
  3. 3.3.2. T s y t nhi t 200°C, có b ph n i u khi n nhi t t ng. 3.3.3. Lò nung t nhi t n 900°C, có b ph n i u khi n nhi t t ng. 3.3.4. B p un cách thu , b p i n. 3.3.5. T hút hơi c. 3.3.6. Chén s dung tích 30 ml ho c 50 ml. 3.3.7. Bình hút Nm ư ng kính 140 mm ho c 200 mm. 3.3.8. Gi y l c nh lư ng không tro, lo i ch y trung bình có ư ng kính l kho ng 7 mm. Lo i ch y ch m có ư ng kính l kho ng 2 mm. 3.3.9. D ng c thu tinh các lo i dùng phá m u và phân tích: - C c thu tinh m v t (b n nhi t và hoá ch t) có dung tích 250 ml và 500 ml. - Bình nh m c dung tích 250 ml và 500 ml. - C c ong 250 ml và 500 ml. - M t kính ng h , ư ng kính 100 mm, ũa thu tinh. - Ph u thu tinh. 4. Hóa ch t 4.1. Nư c dùng trong quá trình th nghi m là nư c theo TCVN 4851: 1989 (ISO 3696: 1987). 4.2. Hoá ch t dùng trong th nghi m có tinh khi t không th p hơn “tinh khi t phân tích” (TKPT). 4.3. Hoá ch t pha loãng theo t l th tích ư c t trong ngo c ơn. Ví d : HCl (1+9) là dung d ch g m 1 th tích HCl m c tr n u v i 9 th tích nư c c t. 4.4. Axit clohydric (HCl) m c, d = 1,19. 4.5. Axit clohydric (HCl) loãng (dung d ch 1+9). Pha loãng 100 ml HCl m c (d = 1,19) v i 900 ml nư c khu y u. 4.6. Axit clohydric (HCl) loãng (dung d ch1+49). Pha loãng 10 ml HCl m cv i 490 ml nư c, khu y u.
  4. 4.7. Bariclorua (BaCl2 ) dung d ch 10 %. Hoà tan 10 g bari clorua trong 90 ml nư c, khu y u. 4.8. B c nitrat (AgN03) dung d ch 0,5 %. Hoà tan 0,5g AgN03 trong 100ml nư c, khu y u. B o qu n trong l th y tinh m u s m. 5. L y m u và chuNn b m u th 5.1. L y m u - M u bê tông ư c l y d ng c c ho c d ng b t b ng các thi t b mô t m c 4.1.1 và 4.1.2. - Phương pháp l y m u bê tông theo i u 6.2.1, TCXDVN 262: 2001. - M u sau khi l y ư c b o qu n trong túi polyetylen kín nh m h n ch ti p xúc v i không khí. - Kh i lư ng m u bê tông l y d ng c c không ít hơn 100g. - Kh i lư ng m u bê tông l y d ng b t không ít hơn 25 g. 5.2. ChuNn b m u th 5.2.1. M u d ng c c a) Các kh i, c c bê tông l y t c u ki n ư c làm s ch b i bNn trên b m t. Dùng búa ho c chày p nh thành các h t có kích thư c kho ng 1 mm n 2 mm, rút g n theo phương pháp chia tư n khi thu ư c kho ng 25 g m u. Ph n m u còn l i ư c b o qu n trong túi nilông bu c kín làm m u lưu. b) S y sơ b m u nhi t 105oC ± 5oC, nghi n nh n khi l t h t qua sàng có kích thư c l 0,14 mm ho c 0,15 mm. c) S y m u nhi t 105°C ± 5°C n kh i lư ng không i, ngu i trong bình hút Nm, nh n ư c m u th . Vi c chuNn b m u c n ti n hành càng nhanh càng t t, m u ti p xúc v i không khí xung quanh trong th i gian ít nh t. 5.2.2. M u d ng b t -M u d ng b t ư c chuNn b như ph n b, c c a m c 5.2.1. 6. Ti n hành th 6.1. Nguyên t c th - Dùng HCl loãng(1+9) chi t ph n sunfat hòa tan trong m u bê tông vào dung d ch. - K t t a ion sunfat trong môi trư ng axit b ng bari clorua, t o thành bari sunfat.
  5. - Sau ó ti n hành r a, nung k t t a nhi t 850°C ± 25°C, và cân. 6.2. Ti n hành th 6.2.1. Cân 5g ± 0.005g m u th ã s y khô (chuNn b theo i u 5.2.1 ho c 5.2.2), cho vào c c thu tinh dung tích 250 ml. TNm ư t m u b ng nư c c t, thêm t t 100 ml dung d ch HCl loãng (1+9), (chuNn b theo i u 4.5) vào c c và khu y u, y c c b ng m t kính ng h . 6.2.2. un sôi c c trên b p i n trong 5 phút, dùng ũa thu tinh d m cho b t m u hoà tan trong axit. ngu i n nhi t phòng. L c dung d ch qua gi y l c không tro lo i ch y trung bình, r a k t t a 2 l n b ng HCl loãng (1+49) nóng. Sau ó r a l i b ng nư c un sôi n h t iôn clo, nư c l c r a thu vào c c 250 ml. Chú thích: Nên ti n hành hoà tan m u trong t hút hơi c. y c c b ng m t kính ng h tránh axit b n ra ngoài khi un sôi. 6.2.3. un sôi c c ch a nư c l c, ng th i un sôi dung d ch bariclorua 10 %. Dùng ng hút, nh gi t t t 10 ml dung d ch bari clorua 10 % nóng vào c c ch a nư c l c, khu y u. un sôi nh dung d ch trong 5 phút. 6.2.4. yên c c ng dung d ch m u trong 6 n 8 gi (ho c qua êm) cho k t t a l ng xu ng. L c dung d ch qua gi y l c không tro lo i ch y ch m, r a k t t a trên gi y l c b ng nư c c t un sôi cho n h t iôn clo (Clq). R a k t t a t 8 n 10 l n qua gi y l c, h ng kho ng 2 ml nư c r a t ph u l c cho vào c c, thêm vào 1 n 2 gi t AgN03 0,5 %. N u còn k t t a ho c vNn c thì ti p t c r a cho n h t. 6.2.5. Chuy n gi y l c có ch a k t t a vào chén s ã nung n kh i lư ng không i (và ã cân xác nh kh i lư ng [g2]). S y khô và t cháy gi y l c ch a k t t a ra tro hoàn toàn trong môi trư ng ôxy hóa, sau ó chuy n vào lò nung. 6.2.6. Nung chén ch a k t t a nhi t 850oC ± 25oC trong 60 phút, làm ngu i trong bình hút Nm n nhi t phòng r i cân. L p l i quá trình nung nhi t trên trong 15 phút, làm ngu i và cân t i kh i lư ng không i [g1]. 6.3. Tính k t qu Hàm lư ng sunfat quy ra SO3 tính b ng ph n trăm (%) kh i lư ng m u bê tông, theo công th c: Trong ó: g1: kh i lư ng chén có k t t a, tính b ng gam; g2: kh i lư ng chén không, tính b ng gam; g: kh i lư ng m u l y phân tích, tính b ng gam;
  6. 0,343 h s chuy n t BaSO4 sang SO3. Thí nghi m ư c ti n hành song song trên hai lư ng cân c a m u th . K t q a thí nghi m là trung bình c ng c a hai phép th , l y hai s l sau d u ph y. Chênh l ch gi a hai k t qu xác nh song song không l n hơn 0,10%. 7. Báo cáo k t qu Trong báo cáo k t qu c n có nh ng thông tin sau: a) Kí hi u m u, ngày, tháng, năm l y m u; b) Nơi l y m u ho c tên c u ki n c a công trình l y m u; c) Tên ơn v th nghi m; d) Ngày, tháng, năm th nghi m; e) Tiêu chuNn th nghi m (s hi u tiêu chuNn này); g) K t qu th m c 6.3.
Đồng bộ tài khoản